Gezondheidszorg Kethel - Groenoord Gezondheidszorg op de helling? P. A. v.d. KRUIT a Dienstencentrum De Woudhoek<« Maandag t/m vrijdag 8.00 - 8.30 uur v.m.: J zaterdag en zondag 8.00 - 8.30 uur v.m. Gezondheidszorg Kethel-Groenoord Vereniging voor Gezondheidszorg Kethel e.o. Antwoord nr. 17, SCHIEDAM. /-N- Redaktie: Meeuwensingel 74, telefoon 70 28 54. "De huidige stand van zaken in de Nederlandse gezondheidszorg maakt een herstructurering noodzakelijk. Het stelsel van voorzieningen van de gezondheidszorg is onoverzichtelijk en een groot aantal voorzieningen functioneert vrywel ongecoordineerd en los van elkaar. Daarbg komt dat de sterke kostenstyging van de gezondheidszorg in ons land grote ongerustheid wekt." Met deze woorden presenteerde in augustus 1974 de staatssecretaris van volksgezondiheiri en milieuhygiene, J. P. M. Hendriks, zijn Structuurnota Gezondheidszorg. <D T3 O O K T3 )H o o Alarmerende woorden die ieder die zioh betrokken voelt bij de gezond heidszorg te denken zuillen geven. Dat denken is op gang gekomen in de vele seotoren van gezondheids zorg, zoals: het ziekenhuiswezen, de huisartsen, de specialisten, de ziekenfondsen en niiet te vergeten de kruisorganisaties. Dat ingrijpende structuurverande- ringen noodzakelijk zijn, wordt stellig in brede kring ondersclhre- ven, maar de overal gestelde vraag is: wijst de Structuurnota Gezond heidszorg wel de meest geeigende weg naar die verbeteringen. Het kruiswerk is een van de onder- werpen "die vrij uitvoerig in de nota aan de orde komen. Reden genoeg menen wij, om u enige in- formatie te geven over de inlhoud en bedoelingen van de nota en over de vragen die deze heeft op- geworpen in de wereld van de ge zondheidszorg, en van het kruis werk in het bijzonder. Wat wil de Structuurnota Kort gezegd: de gezondheidszorg doelmatiger laten functioneren en (mede daardoor) de kosten beteu- gelen. Wat betekent dit dan voor de dagelijkse praktijik van de gezond heidszorg, voor patient en werker en voor het functioneren van de voorzieningen waarmee men als patient te maken kan krijgen, zo als: het ziekenhuis, de wijkverple- ging, de huisarts, enz. Zit u wel in het goede "echelon"? Veel waarde heoht de Notg aan de "eohelonnering" (sorry, wij hebben ook de term niet uitgevonden), waarmee ongeveer dit wordt be- doeld, dat er een doeltreffende taakverdeling en samenwerking komt tussen de verschillende echa- lons (gebieden, niveaus) van ge zondheidszorg. Tot het eerste echa- lon (we mogen ook spreken van "eerste lijn") behoren de niet-ge- specialiiseerde voorzieningen als kruiswerk en huisarts. Onder het tweede en hogere echelons worden gerekend de ziekenhuiizen, polikli- nieken, specialisten en superspecia- lismen. Dit onderscheid is meer dan alleen een woordenspel. Het is namelijk een kernthema van de Structuur nota. Daarin wordt gesteld, dat de positie van het eerste echelon moet worden versterkt (nog geen hoera roepen - zie vervolg van dit ver- haal) onder gelijktijdige afremming van de zorgverlening in het tweede echelon (het duurste De staatssecretaris zegt het ergens in de nota zo: "In het belang van de patient zal moeten worden voorkomen dat deze in een hoger echelon terecht komt dan strikt noodzakelijk is". De huisarts zal in beginsel de enige zijn die besliist omtrent door- verwijzing naar een hoger echelon en via wie de patient dit echelon weer verlaat. De huisarts zal voor deze - ver- zwaarde - taak voldoende moeten worden toegerust. Ook het werk zal aan hoge eisen van organisatie en bekwaamheid moeten voldoen. Het heeft o.m. een belangrijke taak bij de nazorg van een ziekenhuis- patient. Preventieve en curatieve gezond heidszorg of te wel: voorkomen en genezen. Aan de voorzieningen in de eerste en tweede lijn kent de Nota in hoofdzaak een curatieve (genezen- de) taak toe. De collectieve preven- tie, waaronder de epidemiebestrij- ding en bevolkingsonderzoek op veel voorkomende ziekten, ziet de Nota als taken van openbare ge zondheidszorg, te behartigen door de overheid (GG en GD'en en nog op te ridhten regionale openbare gezondheidsdiensten) Sclioenmaker bljjf by je leest Deze taaktoebedeling lijkt te be- tekenen dat voor particuliere in- stellingen, zoals de kruisorganisa ties, de algemene preventieve ge zondheidszorg, waaronder ook de gezondheidsvoorlichting en -opvoe- ding, in de toekomst verboden terrain zullen zijn. De maartschap- pelijke gezondheidszorg in Schie dam beweegt zioh in feite wel op doit terrein en geeft blijk in deze haar taak ruimer te zien dan haar in de Structuurnota wordt voorge- houden. Wij voelen ons dan ook zeer betrokken bij de discussie die door de landelijke kruisorganisatie is opgeroepen over dit punt. Het gaat om de vraag of de visie in de nota te verenigen is met bet door velep onderschreven beginsel dat de bevolking betrokken dient te worden bij en verantwoordelijk te zijn voor de eigen gezond- heids(zorg). Wie gaat het betalen Een van de voorstellen uit de Nota die met veel instemming zijn be- groet is het voorstel tot herziening van de financiering der gezond heidszorg. Nu geschiedt deze uit velerlei bronnen, voor een niiet onbelangrijk deel uit particuliere middelen. Voorgesteld wordt, de voorzieningen in de eerste en twee de lijn te gaan finanoieren uit de sooiale verzekering (die daarvoor moet worden aangepast) en de openbare gezondheidszorg uit de algemene middelen (de budgetten van de overheid). Voorlopig nog geen wonderen De herstructurering van de ge zondheidszorg zal nog veel tijd vergen. Denkt u alleen maar aan de noodzakelijke vernieuwing van de wetgeving en het opbouwen van niieuwe organisaties en de reorga- nisatie van bestaande insitellingen. Ddt geldt ook voor de voorgestelde financiering, waarbij t.a.v. het kruiswerk de sociale verzekering een belangrijke rol zal gaan spelen. De kleine moraal die wij dan ook aan dit verhaal willen verbinden - vergeeft u het ons - is: Uw Ge zondheidszorg kan het echt niet stellen zonder inkomsten zoals bij- voorbeeld die uit het lidmaatschap Heijermansplein 38 - Telef. 70 95 55 Programma 5 maart Ter gelegenheid van het 1-jarig bestaan van het Dienstencentrum zal er een grote feestavond worden georganiseerd. Met medewerking van de boeren- kapel van St. Ambrosius. Aanvang 19.30 uur. Openstelling Dienstencentrum "De Woudhoek" op zondagen. Op zondag 2 maart is het diensten centrum van 2-5 uur geopend. Met betrekking tot de dienstver- lening vanuit het dienstencentrum nog het volgende: Pedicure: U weet tooh dat na gebleken nood- zaak de pedicure's bereid zijn U tbuis te behandelen. Indien U van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken kunt U zich ook telefondsch opgeven, tele foon 70 95 55. Gehoor- en Gezichtsproblemen: Op donderdag 27 februari a.s. om 14.30 dur zal de Gefaoorservice- dienst "Nederland" zitting houden in het dienstencenitrum. U kunt dan geheel. gratis worden geadviseerd m.b.t. gehoor- en ge zichtsproblemen. Vervoer: Oudere en jongere minder validen uit Schiedam-Noord, die graag het dienstencentrum willen bezoeken, kunnen met het Rode Kruis busje gehaald en weer thuis gebracht worden. Kosten voor een retour f 1,00 p.p. Het busje rijdt elke le donderdagmorgen van de maand en elke 3e donderdag (gehele dag) van de maand. Zij die hiervan gebruik wensen te maken moeten zich uiterlijk 's-woensdags telefonisch opgeven (tel. nr. 70 95 55). VOOR WITTEN, SCHILDEREN en BEHANGEN is het voordellgst en meest vertrouwde adres toch altijd Voornsestraat 26 SCHIEDAM - Tel. 2644 32 Door onze telefoonbeanfwoorder zijn wij steeds bereikbaar. v/h G. J. J. PONj£ Zr. van Dalen Zr. Gielen Zr. van Dalen-Kroesbergen Zr. Wissing Zr. Kletter-v. Leeuwen tel. 710359 is woensdag niet bereikbaar telefoon 70 57 74 telefoon 70 15 49 telefoon 26 74 22 telefoon 71 05 27 22/23 februari telefoon 70 15 49 1/2 maart telefoon 70 57 74 In dringende gevallen betreffende de wijkverpleging (bij voorkeur tussen 8.00-8.30 uur v.m.) Mevr. Kletter-van Leeuwen, telefoon 7105 27. Dietiste (op medisch advies), in „De Ark", Hargplein 101, elke 2e maandag yan de maand van 10.00 uur tot half 11, voor leden gratis, voor niet-leden 5,00. Kraamzorg, gelegenheid tot bespreken elke 3e donderdag van de maand van 2.00 tot 3.00 uur, in „De Ark", Hargplein 101, tel. 70 82 76, bovendien dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur kantoor Schiedamseweg 99, Vlaardingen, tel. 34 28 67, eventueel in Schiedam woensdagmiddag van 2.00 tot 3.00 uur kantoor Westerkade t/o nr. 26, telefoon 26 68 22. (Wit Gele en Groene Kruis). Magazijn, Kerkweg 8, openingstijden: maandagavond en vrijdagavond van 6 tot 7 uur, woensdagmiddag van 1 tot 2 uur, tel. 70 91 48. KuiSUSSen (prae-natale en post-natale gymnastiek, gymnastiek voor be- jaarden. moeder- en kleuterkursussen) inlichtingen bij Mevr. M. C. van Pelt, Meeuwensingel 78, telefoon 70 38 20. Sekr.- C. Dubbeld, Kerkweg 12, tel. 70 53 78. Ledenadministratie, Th. van Deurzen, telefoon 70 94 11. Opgave lidmaatschap. Stuur deze bon in een ongefrankeerde enveloppe aan Ik wens lid te worden van de Verg. voor Gezondheidszorg (v.h. Groene Kruis - Wit-Gele Kruis) tegen een jaarkontributie van 24,00. Naam; Voorletters: Adres: tel.:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1975 | | pagina 5