Bewoners Vlaardingseweg zenden brief aan Gemeenfe UITNODIGING Persooniijlce Leningen van geloven assurantien b.v. Singel 92, Schiedam, Tel. 010 - 260546, b.g.g. 710664 of 704629 »Euphonia« 25 jaar! Begin bouw N.S.-halte in Nieuwiand Nieuwe dirigent voor Happy Generation Familiebericht Nieuwe adressengids voor Schiedam-Noord Verbouwing bij Aufobedrijf Polderman Dalend aantal passagiers borrelbus VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING' VAN WIJKVERENIGING "GROENOORD" E.O. OP DONDERDAG 27 FEBRUARI A.S. Agenda: 1. Opening 2. Notulen Alg. Ledenvergadering '74 3. Jaarverslag Secretaris 4. Jaarverslag Penningmeester 5. Verslag kascommissie 6. Verkiezing Voorzitter 7. Verkiezing Secretaris 8. Verkiezing Bestuursleden 9. Verkiezing Kascommissie 10. Rondvraag 11. Voorstel. nieuwe bestuursleden 12. Sluiting. BOERDERIJ 'LANDVREUGD' - Aanvang 20.00 uur De bewoners van de Vlaardingseweg in Kethel zijn verontwaardigd over twee dichtgetimmerde pandjes in hun straat. Reeds eerder benaderden zij de gemeente hierover en ook ons blad wijdde hieraan enige aandacht. Zo langzamerhand zijn de bewoners tiet uitblijven van een reactie of verbetering "zat". Daarom werd een aan B W van Schiedam gerichte brief op 5 februari j.l. aan wethouder C. Zijdeveld overhandigd. De betreffende brief, welke vergezeld ging van 13 handtekeningen, laten wij hieronder woordelijk volgen. U betaalt kontant aan uw leverancier. De financieringskosten zijn aftrekbaar. Kwijtschelding van het restant bij overlijden. Geen informatic bij werkgever. Snelle afwikkeling. Uit het irpmer goed verzorgde "Euphonia-nieuws" (verenigings- blad van de zangvereniging Eupho- nia) zagen we dat deze vereniging dit jaar 25 jaar bestaat. En om juister te zijn; was dit op 16 februari j.l. Deze - oorspronkelijk uit Sehie- dam-Zuid stammende - vereniging houdt zich in onze wijk met veel succes bezig met een kinderkoor. Er waren zelfs zoveel aanmeldin- gen, dat men in het Schepphuis in twee ploegen moest gaan werken. Deze vereniging die ook voor Sohiedam-Noord van bijzonder veel betekenis is, wensen we met hun 25-jarig jubileum van harte geluk. Binnenkort gaat het Bouwbureau Rotterdam van de B.V. Articon be- ginnen met de bouw van de halte Nieuwiand van de Ned. Spoor- wegen in de spoorlijn Schiedam- Vlaardingen, gelegen naast de spoorwegovergang in de Nieuwe Damlaan. Zoals bekend zal de halte eind mei a.s. gereed zijn, wanneer de zomerdienstregeling van de N.S. ingaat. Dit eenvoudige station, te verge- lijken met de halte Vlaardingen- West, zal bestaan uit twee perrons van 210 meter lengte en 3 meter breed, aan weerszijden van de be- staande spoorrails. Tussen de beide perrons komt geen verbinding. Aan elk van de perrons wordt een abri of schuilplaats volgens het "Leidse"-model gebouwd van 12 meter lang en 2,60 meter breed; op de perrons komen nog een aan- tal banken. Bij elk van de perrons komt op het lager gelegen terrein een over- dekte fietsenstalling, die, evenals de perrons, overigens, een directe verbinding krijgen met de Nieuwe Damlaan, aan weerszijden van de spoorwegovergang. Van de stallin- gen kan men via trappen op de perrons komen. Ten noorden van de halte komt een parkeerterrein, met weer een trap naar het perron. Ook aan de Van der Duyn van Maasdamstraat (het stuk voorma- lige Sohiedamseweg) komt een trap naar het perron. De bouw van de pre-fabricated perrons gaat heel eenvoudig: om de vijf meter wordt een stevig be- tonnen juk geplaatst, waarop dan weer betonplaten van 5 meter lengte en een meter breed komen te rusten. Een deel van het werk en dat be- gint al met het lossen van de zware betonnen jukken van de aanvoerende treinstellen met be- hulp van een kraan, zal in de nachtelijke uren gebeuren. Dat is n.l. de periode dat er weinig trein- verkeer is. Dat nachtelijke werk zal helaas niet geruisloos kunnen gesehieden. De bewoners van de Van der Duyn van Maasdamstraat (en eventueel van de aangrenzende straten) moeten daarom in de ko- mende weken rekening houden met geluidshinder in de naeht. Informatie geeft dhr J. W. Wil,bers, chef buitendienst van het Bouw bureau Rotterdam van de B.V. Ar ticon, Statenweg 241, Rotterdam, telefoon 010 - 65 97 52. Sinds het begin van dit nieuwe jaar heeft het puur Sohiedam- Noordse koor Happy Generation een andere dirigent nu de heer Hagenaars, die deze jongerengroep sinds de oprichting - zo'n twee jaar geleden - enthousiast begeleidde, wegens verhuizing afscheid nemen moest. Bij het optreden van Happy Gene ration tijdens de Kinderkerstzang in de Grote Kerk was het een van de laatste keren dat de heer Hage naars het koor dirigeerde. De leiding op muzikaal gebied is nu overgedragen aan Rene Fons, die zich beroepsmatig al enige ja- ren elders voor een koor als Happy Generation, dat o.a. negro-spiri- tuels en liederen over het geloof in God op haar repertoire heeft, heeft ingezet. Het jeugdkoor, dat vaak in Schiedam en omgeving bij kerk- diensten haar muzikale medewer- king verleend, telt zo'n 45 leden en zou er dus best nog wat nieuwe leden bij kunnen gebruiken. Er lopen in Groenoord en Woud- hoek vast nog wel een paar toe- komstdge zangers of zangeressen rond die graag eens met Happy Generation mee zouden willen doen. Diegenen onder hen die 17 jaar of ouder zijn en die zin heb- ben om elke zondag van twaalf tot twee gezellig en enthousiast met deze groep jongeren mee te zingen, die zijn van harte welkom! Happy Generation zingt en repe- teert elke zondag om die tijd in gebouw De Rank aan de Sohiedam seweg in Kethel, tegenover Bad Groenoord. Voel je je nu niet bepaald direkt geroepen om met hen mee te gaan zingen, bijvoorbeeld omdat je denkt dat je een werkelijk abomi- nabele stem hebt, dan zou je ge- woon alleen maar eens naar het koor moeten komen luisteren! Voor nog meer dnliahtingen kun je terecht bij Henk Korpershoek, Sohiedamseweg 121 te Schiedam; telefoon 70 82 63. Op 12 fehruari herdacht het echt- paar Verkerk-Gonlag de dag dat het 55 jaar geleden in het huwelijk trad. Wij wensen dit eohtpaar en hun kinderen nog vele j aren en in goede gezondheid. Er bestaan vergevorderde plannen om een nieuwe gids voor Sohie- dam-Noord uit te geven. Er blijkt - vooral bij nieuwe ingezetenen - hieraan grote behoefte te bestaan. In tegenstelling tot het in 1973 door drukkerij 'de Magneet' uitgegeven 96 pagina's tellende boekje, zal de nieuwe uitgave van bescheidener formaat zijn. De initiatiefnemers en samenstel- lers van de nieuwe gids, Gezond- heidszorg, Stichting Samenlevings- opbouw, Wijkver. Bijdorp en Wijk- vereniging Groenoord, denken aan een handig boekje van 16 tot 24 pagina's. Men verwaoht nog deze zomer de mini-gids huis aan huis te kunnen verspreiden. "Graag zouden we uw aandacht willen vestigen op een bijzonder vervelende situatie, zoals die al meer dan twee en een half jaar in Kethel en met name op de Vlaardingseweg bestaat. Ondanks een opwaardering van de rnonumentale waarden van de dorpskern, zijn wij als bewoners van de Vlaardingseweg erg onte- vreden over het aanzicht van deze straat. Er staan twee panden, no. 11 en 13, die het eigendom zijn van de heer L. C. van Tiel, transporteur en wo- nende Schiedamseweg 6 in Kethel, die duidelijk het merk wanbeheer dragen. Deze huizen vallen door hun verwaarloosde staat zo uit de toon tussen de aangrenzende goed onderhouden boerenarbeiderswo- ningen, dat het volgens ons ge- rechtvaardigd zou zijn, indien de gemeente bepaalde maatregelen zou treffen. Wij hebben zelf meerdere malen de heer van Tiel gevraagd het slechte gebruik en de ontsierende staat van de panden te verbeteren. Dit heeft hij altijd afgewezen. Zo ook verhuur of verkoop. Het is n.l. een publiek geheim, dat de eigenaar met deze huizen sleohts negatieve doelstellingen heeft; n.l. 1. door een verregaande verwaar- lozing het slopen te bevorderen om zodoende een inrit te verkrijgen naar zijn terrein. 2. bij een eventuele uitsanering van gemeentewegen deze panden op te voeren als bedrijfsruimte, zodat ze een hoog financieel rendement kunnen opbrengen, terwijl ze de laatste jaren op wat autobanden en blikken verf na leegstaan. Dat de door ons gevraagde maat- regel van b. en w. zeker geen spijkers op laag water zoeken ge- Het bekende autoservicebedrijf M. Polderman (Toyota-dealer) is nood- gedwongen aan het verbouwen. Dit als gevolg van het "binnenrijden" van de Duitse zelfmoordenaar, waarover reeds uitvoerig bericht is. Tijdens de verbouwing gaat de service en Toyota-show normaal door. noemd kan worden, mogen we met onderstaande iliustreren. a. van het dak ontbreken diverse- pannen en nog steeds vallen er meer af. b. het pleisterwerk aan de onder- kant van de voorgevel is zo- danig weggebrokkeld, dat er al stenen zijn uitgeval'len, terwijl anderen loszitten. c. zowel raam- als deurkozijnen zijn verrot, d. de ramen en bovenlichten van beide panden, zowel voor als achter, zijn op een slordige wijze diehtgespijkerd met planken, hetgeen een zeer verkrottend aanzicht geeft. Niettemin zouden deze panden nog wel opgeknapt kunnen worden, ge- zien het voorbeeld van de aan grenzende panden. Het is voor ons een onverteerbare zaak, dat in een straat, waarin pas 6 nieuwe eengezinswoningen zijn opgeleverd en waar de gemeente de leuke oude lantaarnpalen weer heeft geplaatst, een partikulier als de heer van Tiel dit leuke aanzicht kan teniet doen door zuiver prive- belangen te laten prevaleren en wel voor de omwoners op een zeer negatieve manier. Daar de situatie met de dag ach- teruit gaat, hopen we spoedig een korrigerend optreden van de ge meente tegemoet te kunnen zien. Bij voorbaat onze hartelijke dank." Namens de bewohers van de Vlaardingseweg, Karel en Marianne Poortvliet. We behoeven hier weinig of niets aan toe te voegen, omdat de tekst wel voor zich zelf spreekt. We hopen van ganser harte dat B W hiieraan lets wil en kan doen. De RET heeft per naoht 1500 pas sagiers nodig voor een rendabele exploitatie van de op 1 november j.l. ingestelde "borrelbus". Sinds de instelling van deze bus- dienst daalde echter het aantal passagiers van 1363 naar 936. Het ziet er niet naar uit dat de proefperiode (loopt tot 1 maart a.s.) wordt verlengd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1975 | | pagina 9