Schiedam maakt't deze week geopend Rabobank S BANKZAKEN u voorAL 7e jaargang no. 181 23 april 1975 99 26 APRIL T.M. 4 MEI 1975 Prinses Beatrix komt naar Schiedam Oversteekptaats beter beveiligd De »Noorder Akkoorden« Afsluiting Schiedamseweg voor rioleringswerk Bewoners Joh. Straussplein leggen problemen op tafel Dagtocht leden Wijkvereniging Groenoord en Omstreken Roeiwedstrijden op 30 april Telefoon 70 35 18. Orgaan van de Wijkvereniging Groenoord e.o., Schiedam. Tevens mededelingenblad voor S.S.S.N, en Gezondheidszorg. Rcdaktie: Postbus 410 - J. van Schaverbeke, Bachplein. 189 Medewerker: C. A. P. Kortrijk, telefoon 70 41 72. Uitgave en advertentie-exploitatie: D E MAGNEET", drukkers - uitgevers Rotterd.dijk 279, S'dam, tel. 26 86 66. - Bezorgklachten tot dond. 19 uur, tel. 701956. voorheen Groenoord Akkoorden Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis. "Schiedam maakt 't" is een manifestatie van de Schiedamse handel, nijverheid en industrie en wordt gehouden in de Sporthal Margriet van: Openingstij den zaterdag 26 april 12.00-23.00 uur zondag 27 april 12.00-18.00 uur maandag 28 april 12.00-23.00 uur dinsdag 29 april 12.00-23.00 uur woensdag 30 april 12.00-23.00 uur donderdag 1 mei 12.00-23.00 uur vrijdag 2 mei 12.00-23.00 uur zaterdag 3 mei 12.00-23.00 uur zondag 4 mei 12.00-18.00 uur Toegangsprijzen: f 2,50 per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar f 1,00. De beurs wordt op zaterdag 26 april officieel geopend door Ir. B. Wilton voarzititer van de Kamer van Koophandel, om 11.00 bur. Het programma voor de opening ziet er als volgt uit: Muziekkorps vanuit de stad naar do sporthal; 10.45 uur landing van parachu- tisten (onder voorbehoud); 11.00 uur aankomst van dhr. Ir. B. Wilton in een oude Mercedes Benz. Overhandiging, door de parachutis- ten, van een sleutel waarmee de heer Wilton de hal zal openen. De heer Wilton rgdt met de oude Mercedes door de toegangspoort die dichtgeplakt is met papier, rijdt langs het buitengebeuren naar de deur van de sporthal en opent deze, waarna er een ontvangst van ge- nodigden is in de kantine van de Sporthal. Tijdens de gehele ontvangst zal het muziekkorps voor muziek zorgen en zodoende het publiek wat buiten wacht aangenaam bezighouden. De officiele sluiiitiiwg van de beurs vfadt plaaits op dfasdagiavand 6 mei 1975 in restaurant Europoort en zal geschieden door de burgemieester, de heer A. Lems. Voor deze slui- tfagsavond, die om 19.00 uur zal be- ginnen, worden alle deelnemers aan de manifestatie udtgenodigd, vanzelfsprekend vergezeld van hun respeetievelijke ech'tgenoten en echtgenotes. Het ibinnengebeuren van de mani festatie zal het aanzien krijgen van een Oud-Hollands stad'je (door middel van gevels, stadswallen, een molen, etc.). Tot het ibuiitenigebeuren dat zich rondorn de sporthal zal afspelen, krijgt men toegang door een oude stadspoort. Tijdens zowel het bin- nen- als het buitengebeuren zullen een keur van Schiedamse bedrijven tonen wat er in Schiedam alzo ge- maakt en verkooht wordt. Optreden van artiesten: Op zaterdaigmiddaig 26 april, zon- dagmiiddag 27 april, woensdagmid- dag 30 april, zaterdagmiddaig 3 mei, zondagmiddaig 4 mei en op alle avonden zorgt hiet huiisorkest "Het Apollo Trio" voor de muziikale om- lijstfag, tevens zullen zij op de hiier- navolgende avonden de optredende artiesten begeleiden zaterdag 26 april: Teach-Inn (winnaar van het Eurovisie- Songfestival 1975). maandag 28 april: Ciska Peters, Los Allegres. dinsdag 29 april: Barbara Bas: woensdag 30 april: Imca Marina, donderdag 1 mei: The Family, vrijdag 2 mei: Saskia Serge, zaterdag 3 mei: Ronnie Tober. Op zaterdagmiddag 26 april, de openingsdag, is er een speciaal kin- derprogramma, verzorgd door Pipo de Clown. Op de middagen van 30 april en 3 mei worden er kinderprogram- ma's verzorgd door A1 Valery Preston. Vergezeld door Prins Claus zal Prinses Beatrix op 23 mei a.s. inaar Schiedam ikomen. Ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan zullen zij de herdenikingsdienst in de Grate Kerk bijwonen. De door verkeersliiohten beveiitgde oversteekplaaits aan de Mozaritlaan hoek Borodinlaan as vorige week door de gemeente nog beter be veiligd. Men plaatste eerst de op het trot- toir staandie meterkast iin de groen- strook en voorzag het voebpad van een stevig hekwerk. Ook de af- scheiding van het fiatspad-voetpad werd aan de Baobpefazijde van een dergelijk hek voorzien. Hiermede zijn de door ons reeds in ons nummer van 19 februari j.l. gesignaleerde "vreemde" situaties ten dele verbeterd. verschijnt niet op 7 en 21 mei maar op woensdag 14 MEI. Op maandag 14 april j.l. is begon- nen met de vernieuwing van de riolering in en de reconstructie van het deel van de Schiedamse weg tussen de Zwaluwlaan en het rioOlgemaal 'Kethel'. Het gaat in het bijzonder over een weggedeelte van ca. 60 meter voor de .bijna gereed zij.nde nieuwe woningen aan de Schiedamseweg, die op de riole ring aangesloten moeten worden. Over deze lengte is de gehele weg opengebroken met aansluitende werkzaamiheden aan weerszijden. Daarvoor iis de Schiedamseweg af- gesloten voor het doorgaande ver- keer dat echter gebruik kan maken vain de Meeuwensingel. De uitvoerfag vain het werk zal ongeveer 4 weken duren. De werkgroep Johainn Straussplein samengesteld op iniitiatief van de Wijkvereniging Groenoord en Stiohtfag Saimenlevfagsopbouw heeft de enquete-formulieren thans verwerkt. Van de 351 verspreide formuliieren zijn er door de bewoners 234 toge- vuld. Dit betekent dat 69% van de bewoners gereageerd heeft. Enkele hoofdzaken uit de enquete: - Zowel de jongere als de oudere kiinderen tot 12 jaar spelen op of om het plain of op de rolschaats- baan. Daarentegen vindt 60% dat er wel wat aan het plein veran- derd moet worden, daar het on- voldoenide speelgelegeniheid biedt - Men viindt veranderingen ten aanzien van speel- en groenvoor- zieniingen belangrijker dan par- keergelegenheid. - 70% van de bewoners heeft de beschikking over een auto. Er zijn veel idee en geuit met be- trekkinig tot het leefbaar maken van het plein. Velen spraken zich uit voor eenrichtingsvertoeer, ver- keersdrempels om de snelheiid te beperken en ook een parkeerver- bod op de toegaingswegen. Ook wil men de oversteekplaats naar de Mozartlaan beter beveiligd zden. Ten aanzien van de speelgelegen- heid gaan de wensen din het alge- meen uit naar een speeltuin mid den op het plein, voorzien vain een zandbak, speelrekiken, sohommels en andere attributen, 'die zowel voor de kldinere als voor de wat grotere kiinderen gesdhikt zijn. Wat de parkeergelegenheid betreft w.illen de bewoners liever geen auto's meer onder de galerijen. Enerzijds voor de bewoners op de begane grond, die hierdoor 'in hun uitzicht belemmerd worden, ander- zijds omdat de spelende jeugd nog- al eens wat over de balustrade laiat vallen. Uit de enquete kwamen ook veel klachten naar vo.ren, welke betrek- king hebben op het onderhoud van de woningen. Hierover zai de werk groep spoedig kantaikt opnemen met de afdeling Onderhoud van de Gemeentelijke Woniingdiienst. Op de vergadering van 3 april j.l. met de heren van de Vlist en Wierda van de Dienst Gemeente- werken heeft de bewoners-werk- groep al deze wensen besproken. bp basis van deze ©egevens zal een schetsplan ontworpen worden. Eind april zal Gemeentewerken met deze tekeniing ikomen. Medio mei worden de bewoners uitgeno- digd in het Dienstencentrum van het Heijermansflait, waar ze dan alsnog kunnen reageren op de plannen. Bewoners, die alsnog met de werk groep willen meewerken of vragen omtrent een en ander hebben kunnen zich wenden tot de volgen- de adressen: De Heer M. Kreft, Joh. Straussplein 70, belef. 70 37 80; De Heer G. Hogenbirk, Joh. Straussplein 192, tel. 70 78 13; Mevr. H. M. Bademakeris-Bhilippa, Joh. Straussplein 176, tel. 70 80 35; Mevr. L. v. d. Graaf-Vink, Joh. Straussplein 290, tel. 70 38 66. de bank voor iedereen Schiedam Kethel Zwaluwlaan 111 - Telef. 70 51 55 Nieuwlandplein 56 - Tel. 70 81 83 Groenelaan 52 - Telef. 26 21 60 Franselaan 292 - Telef. 15 6911 uw De dagtocht voor de 65-plus leden van de Wijkveren. Groenoord en Omstreken, welke in Noorder Ak koorden van 19 maiart reeds was aanigekondigd belooft weer eens een ©chte uitgangsdag te worden. Er zijn 2 bussen .geoharterd van elk 45 personen en zeer velen heb ben zich reeds opgegeven. Als U mee wilt moet U niet waahten tot dait U eens demand van het bestuur toevallig ziet, wij vrezen dat dan de bussen volgeboekt zijn! Het wordt een geheel Verzorgde dag, te begiinnen om half negen op het Bachplein of de Daain vain Bol'Es en naar schiattiing om 21.00 uur/ 21.30 uur weer iterug op deze plaatsen. Om 10.00 uur gebruiiken wij de feoffie met gebak in Maarn, daarna door de bossen naar Otterlo, het Nationale Park de Hoge Veluwe. Wij leggen aan bij de bekende Koperen Kop midden iin de bos sen, wij zoeken de wiilde zwijnen en de herten op, gaan dan naar de Bosbank, waar wij heerlijk over de heide kunnien wandelen, wait vierfrissiing kunnen halen en dan via Doesburg naar Zeddam-Mont- ferland waar wij om pirn, half zas aan tafel worden verwacht voor het disner, het sluitstuk van de dag. Om ongeveer zeven uur 'aanvaar- den wij weer de terugreis naar Groenoord/Kethel. De totale kosten voor de leden be- dragen f 35,00 p.p. (incl. fooien) en voor niet-leden 41,00, welke wij zullen opnemen voor zover er .nog plaats is. Wilt U mee bei dan in elk geval zo spoedig mogelijk naair: Dhr. G. de Jager, Henir. Bosmansplein 125, tel. 701065 Mevr. G. v. d. Spek, Bouwmeesterweg 40, tel. 708538. Op Koninginnedag zullen in de Nieuwe Haven te Schiedam roei wedstrijden worden gehouden met door zeekadetten bemande sloepen. De wedstrijden zijn een onderdeel van de vdering van het 25-jarig Zeekadetkorps Sahiedam. Heit opleiidingssohip 'Jan van Gel- der' zal die middag worden 'ver- haald' en een nieuwe ligplaats krijgen fa de Nieuwe Haven t.o.v. de Sohoolstraat. De roeiwedstrijden begfanen om 13.00 uur tot ca. 16.00 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1975 | | pagina 1