De nieuwe Oranjekalender is verschenen Bestelbon Sporthuis Hitman I I Km mm Voefbal Hockey Huishoudelijlce Voorlichting Nieuw boekje Kopen en Koken Gevonden voorwerpen AfscKeid. Voor nl i iv Verzeteeringen Mlypothelten Finan cieringen A. Waaletvijn Teleleasing nu ook in Schiedam vervoerde in Schiedam meer passagiers Meubelleveranciers zijn dikwijls „acrobafen" Weer een nieuwe school in Woudhoek Naam Ad res Woonplaats Zaalsporten voor al uw sportartilcelen Oranjeifraat 15 Schiedam Telefoon 26 7513 Grote sortering badgoed en vrije tijds kleding. Badminton Vakantie achter de rug en nu vlug weer aan de slag, met. 'het alle- daagse werk in huis en met uiw kursussen U weet itodh, dat het over 5 wdken alweer bijna Sint is en over 7 weken Kerst Niet te geloven zult u zeggen, maar toch is het zo, kijkt u maar op uw kalender. De tijd vliegt en de weken zijn steeds vlugger voorbij. Maar u hebt nog een karnsje. Kornt u maar bij ons op kreatief handwerken, wandkleden of poppen maken, ma- crame of handenarbeid, dan krijgt u met weinig geld en veel voldoe- ning voor uzelf, nog een heleboel moaie presentjes klaar. Zegt u nu niet: "Dat is niet voor mij, want ik ben veel te onhandig". O nee, komt u maar eens en u zult zien dat u tot heel veel in staat bent en dat u onvermoede krea- tieve gaven hebt. Iedereen beeft ze, dus waarom u net niet U kunt ook leren lekkere hapjes klaar te maken en gezelMgheid om u heen te verspreiden (gast en gastvrouw/heer) of uw huis gezel- lig maken met beeldiige bloem- stukjes (bloemschikken), of gaat u maar door. Hier .is het hele lijstje voor u. naaien koken indisch koken >gast/gastvrouw afsl'anken uiterlijke verzorging stoelen bekleden kleine karwedtjeis behangen gymnastdek kreatief handwerken wdndkleden poppen maken macrame. Is er een keus bij voor u Dan zien we u graag op Korte Dam 5, telefoon 26 47 81, giro 716115. Ons kantoor is open dinsdag t/m vrijdag van 9.30 - 12.00 uur. Zien we u gauw eens of horen we wia't? U kunt ook nog tussen 17.30 en 18.30 uur bellen op nr. 26 36 33. Tot ziens. O— Het voorliohtingsbureau voor de voediing heeft een dezer dag-en een nieuw boekje laten versohijnen. Het bureau is van meniinig dat veel mensen afl. jaren proberen het zui- niger aan te doen met hun inkopen voor 'tdagelijks maal. In het 40 pagina's tellende boek- werkje geeft men een antwoor-d op de vraag waarop men wel kan be- zuinigen en waarop men diit beter niet kan doen. Theoretische waren- kennis en voedingsleer worden in het boekje gecombiineerd met re- cepten en practische tips. Het boekwerkje is gesohikt voor iedereen die een huisho-uding voert maar ook voor hen die werkzaam zijn op sociaatemaatschappelijk terrain. De prijs van het boekje is 1,00. Het kan worden aangevraagd bij het Voorlicbtingsbureau voor de Voediing, postbus 1772, Den Haag. Op een briefkaart platkt men aan de adreszijde f 1,60 aan extra post- zegels 0,60 voor verzendkosten) onder vermelddng Nr. 111. Af te halen bij de vinders: damespolshonloge, H, Hogeling, Burg, van Haarenlaan 827; broehe/ hanger met foto, Sparrenburg, Rubensplein 21 a, (telef. 26 26 14) goudfel. damespo-lshorloge v. Leeu- wen, Schietbaanstr. 5 (na 18 uur); bankbiljet, A. Snikkers, Henr. Bosmansplein 137; diameshorloge, W. F. Maas, Oieanderstnaat 118, Maassluis; herenpolshorloge, Lan- geveld, Daseurpad 44; bankbiljet, De Vette,-Sint Liduinastraat 56; voetbaisohoen, Heinsbroek, Nwe. Maasstraat 83, (telefoon 26 04 78) d'amesschoenen m. panty, A. Was- man, Van Tienivovenstraat 17; kinderschoen (hoog), Boefhaave- laan 108 (na 13.00 u.); hoofddoeikje, Govaart, Dr. Zamenlhofstraat 69, (tel. 15 1151); fas met sportkleding en baddoek, v. Oordt, Baehpl. 427 linker want, Maekenibaoh, Burg, v Haarenlaan 909 (telefoon 70 89 63). autosleutel, Van Dijke, Jan Steen- straiat 35; ring met drie sleutels, L. J. van Duuren, W. H. Vliegen- straat 66; etui m. 6 sleutels, Hoek- sema, Westvest 8; 5 sleutels, Jan- sen, Burg, van Haarenilaan 1392, (b.g.g. huismeeter); zwart etui met sleutels, Scholten, Burg. Honner- lage Gretelaan 227; zwarte porte- morunee met inhoud, Van der Elst, Westfrankelandsestraat 138; zijtas met inhoud, Rensiman, Rotterdam- sedijk 156 b (telefoon 26 55 77); etui met ballpoints en bankbiljet, Wagtendonk, Sehubertplein 125; boodsehappentas met strepen, Zwart, Dekstraat 50b; damesporte- monnee met inh. en bejaardenpas, Kloppers, Boerhaaveplein 5 a; reddiinigsboei "Gem. Schiedam", Beveiliging Wilton Fijenoord; 3 studieboeken, Hr. Van Baren, Rij:nmondschool; grote vlag, Nieu- wenibudzen, Lijsterbesiaan 34; handdoek, Pluijimers, Heijermans- plein 160; zwarte jonge hond (reu), Weber, Johann Straussplein 76. De hoofdleidster van de Dr. v. d. Kuy - kleuterschool, Hetty van Wamelen-de Jager, gaat onze school tot onze spijt verlaten. Zij houdt een afscheidsreceptie op 31 oktober a.s. van 15.00 - 16.00 uur in de school. Wij wensen haar het allerbeste - voor de toekomst. Ouderwerkgroep, v. d. Kuy - kleuterschool. ASSURANTIEKANTOOR Bachplein 248 - Schiedam Telefoon 70 61 58 Door een samenwerking van Radio Modern en Teleleasing B.V. bestaat er sinds kort voor de bewoners van Rotterdam en een aantal omlig- gende gemeenten een nieuwe mo- gelijkheid voor de aanschaf van feleuren-TV's: leasing. Leasen is een vorm van huur met reoht op koop, die in het bedrijfs- leven reeds veelvuldig wordt toe- gepast voor de aanschaf van auto- mobielen, bedrijfsuitrusting etc., maar bij het grote publiek nog vrijwel onbekend is. Ongeveer twee jaar geleden werd in Amsterdam de maatschappij Teleleasing B.V. opgericht, waarbij ook de partikulier voor het eerst van deze gemakkelijke methode ge- bruik kan maken om zonider inves- tering een kleuren-TV ,in huis te halen. Men startte met een vesbi- ging in Amsterdam, maar het idee bleek zo aan te slaan, dat reeds binnen enkele maanden een net van 21 vestigingen kon worden op- gebouwd. Door de associate met Radio Modern in Rotterdam (en bovendien vestigingen in Den Haag Dordrecht, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Delft, Riddenkerk en Capelle a/d IJssel) is het net in de raindstad nu gegroeid tot in totaal een veertigtal vestigingen. Hoe werkt het? Het leasing-sysfeem voor televisie- apparatuur houdt in, dat men voor een vast bedrag per tnaand de ge- wenste installatie in huis krijgt. In dat bedrag zijn dan ook alle risilko's voor onikosten aan onder- houd en reparaties (die bij derge- lijke gevoelige apparatuur niet denikbeeldig zijn en fors kunnen tegenvailen) inbegrepen. Na driie jaar kan men een nieuw toestel uitzoeken, doorgaan met leasen en zich daarmee verzekeren van de allernieuwste apparatuur. Men zit echter beslist niet aan dat kontrakt van'drie jaar vast, maar kan de leasing na iedere periode van zes maainden beeindigen of tussentijds tot koop overgaan tegen het restbedrag plus kosten. De voordelen zijn: a) geen hoge in- vestering, maar een overziehtelijk maandelijks bedrag; b) mogelijk- heid tot koop tussendoor; c) geen reparatiekosten; d) altijd snelle service. Omdat Teleleasing samenwerkt met de belangrijkste Nederlandse dealers op het gebied van elektro- nisdhe apparatuur is de gebruiker niet gebonden aan een bepaaid merk of type. Bovendien bdedt het didhte net van dealers in de rand- stad een garantie voor snelie en vakkundige service. Hit het uit 16 pagina's tellende Jaarverslag van de RET lazen wij dat men over het aantal passagiers niet te klagen heeft. Het buslij- nennet in Schiedam en Vlaardin gen vervoerde tenminste 9% meer passagiers darn in 1973. Ook de Metro vervoerde met 30 miljoen passagiers 4,9% meer dan in 1973. Uit het rapport blijkt ook dat er nog al wat "zwartrijders" zijn. De 62 RET-controleurs constateerden in 1974 7164 passagiers zonder gel- dig plaatsbewijs. Hoewel het aantal passagiers steeg is ook het "tekor.t" weer hoger ge- worden. Over 1974 had de RET een nadelig saldo van maar liefst 105,5 miljoen gulden Voor ;de bond van Ondernemers van Woninginrichters en Meubi- leringsbedrijven sprak -de voorzit- ter J. D. Snels vonige week maan- dag zijn jaarrede. "Er worden flats opgeleverd waar bij de architect or kenmalijk van uit gaat, dat bij de opleiding van ons vak ook de acrobatiek be- hoortt" zei deze voorzitter. "Het komt herh-aaldelijk voor, dat grote wandkasten - die soms uit meerdiere- delen bestaan - niet via de meestal te kleine lift naar hoge (soms zeer hoge) etages getrans- porteer-d kunnen worden". Er werd besloten dat het Centraal Bureau voor Meubileringsbedrij- ven er bij de .iostanties op zal ban- dringen op regels, diie een normaal transport van meubelstukken mogelijk moeten maken. Ten behoeve van de St. Willdbror- dussbiehting zal aan het Faassen- plein in Woudhoelk een nieuwe school (met 6 klassen) worden ge- bouwd. De vergunninig hiertoe is dnmiddels aan de Dienst Gemeen- tewerken verleend. Een uitgave in kleuren van Pro Juventute. De op- brengst komt ten bate van het kind dat extra 2org nodig heeft. wenst toezending van (aanta!) Oranjekalen- ders 1976 met Nederlands calendarium en/of b(aantal) Oranjekalen- ders 1976 met viertalig calen darium: Engels, Frans, Duits en Spaans. Beide soorten 6 f.5,75 (verzendkosten f. 1,60 extra). Postglro 517400 Kalenderactie Pro Juventute Postbus 7101 - Amsterdam Telefoon (020) 790949

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1975 | | pagina 11