Nieuwe Pionier-stad ALMERE" 5. Rabobank Q voorAL BANKZAKEN 8e jaargang no. 194 29 oktober 1975 13 Nieuwe manier van woningen. GEBOORTEKAARTJES HUWELIJKSKAARTEN VERLOVINGSKAARTEN KORTING Centrumgebied. Stadskantoor. Rammelende hekken Heijermansflat worden nu gemaakt Op de zee en aan de wal N00RDER AKKOORDEN lees je overal. Werkgroep „Rijksweg 19" bijeen Fancy-fair Hargahof groof succes Gevaarlijk Parkeerferrein Chopinplein Zaalvoefbalwedstrijd Fofoclub vraagf leden Yowili'i-Akkoonlf n r- Orgaan van de Wijkvereniging Groenoord e.o., Schiedam. Tevens mededeiingenblad voor S.S.S.N, en Gezondheidszorg. Redaktie: Postbus 410 - J. van Schaverbeke, Bachplein 189 - Telefoon 70 35 18. Uitgave en adveitentie-exploitatie: „DE MAGNEET", drukkers - uitgevers Rotterd.dij.k 279, S'dam, tel. 26 86 66. - Bezorgklachten tot dond. 19 uur, tel. 701956. voorheen Groenoord Akkoorden Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis. Enkele weken geleden werd een aanvang gemaakt met de woningbouw in Almere, de nieuw te bouwen stad in Zuidelijk Flevoland. De piannen voor de eerste twee woongebieden en het centrumgebied zijn klaar. In totaal omvatten de piannen een kleine duizend woningen, waarvan er ongeveer 120 boven en naast de winkels in het centrum zijn gesitueerd. Almere-haven is het eerste stadje van de uit meerdere woonkernen bestaainde nieuw sltaid Almere. Almere-Haven zail zo'.n 25.000 in- woners krijgen en komt te liggen aan bet Gooimeer Ot.o. Naarden en Huizen). Als geheel zal Almere in de toekomst uiteindelijk 200.000 in- woners krijgen. Bij het slaan vain de eerste paal in augustus j.l. ging dit met enig vertoon gepaard en wiaren ook een aantal gegadiigden-bewoners aan- wezig. Men is mi drink ibeziig aan de aanleg van de eerste wegen, een telefooncentrale en een werk- baven. Ook start men met de aan leg van ide benodigde riolering en leidiingen voor de nutsvoorzienin- gen. Men is tevens begonnen met de aanleg van een centrumpark en de aanleg van stadsgraehten, die bebalve voor de watenhuiishouding ook mogelijikheden voor recreatae scheppen. Uiteraard zal men in deze eohte pioniersstiad afwijken van de tra- ditionele bouw zoails wij ideze in onze wijk zo igoed kenrnen. Archi tect J. v. Stigt en A. Mastenbroek laten de woningen verschillen in grootte, bouwhoogte (2 of 3 lagen) en de wijze van bouw van scbuur- tjes, entree of bergimig. Er komen stille, gesloten bofjes met over- wegend grote tuinen aan de bin- nenzijde. Parkeerter.reinen worden omsloten door grote oppervlakten openbaar groen. In dit plan zijn 10 zgn. rolstoelwoniihgen opgenomen en rond enkele pleintjes zijn 70 kleinere, ook voor bejaarden ge- schiikte woningen obtworpen. Dit plan omvat 414 woningen totaal. Ir. A. Mastenbroek uit Scbevenin- gen ontwierp 450 -woningen in het tweede woongebied. Hier is geko- zen voor lintbebouwing langs de fiets- voetgangersroute en de cen- trale a-utoroute met koxte bouw- blokken van 4 woningen als aan- vulliing. Ook bier is sprake van een grote woningvariatie en diver se oriigiinele parkeeroplossingen. Dit gabled - diohtbij het centrum - krijgt 100 woningen die geschikt tegen inlevering van deze advertentie DRUKWERK BESTELLEN "DE MAGNEET" BELLEN Tel. 26 86 66 - 26 66 70 Rotterdamsedijk 279-281 SCHIEDAM Uitknippen en bewaren, geldig tot 1 - 1 - 1976. zijn voor bejaarden, kleine of on- volledige gezinnen, alleensbaanden en werkende jongeren. Een grote groep die over het algemeen niet aan bun trekken kunnen komen en waaraan weinig aandacht wordt bestead. Ook in Schieidam-Noord niet. Het centrumgebied met winkels, kantoren en 120 woningen is een plan dat streeft naar een verre- gaande mengiing van wonen, wiin- kelen en werken. Bahalve de wo ningen komt er 3900 m2 winkel- oppervlakte en 3200 m2 bestemd b.v. voor tijdelijike of permanente kantoorvestigingen. De woningen boven de winkels krijgen portie- ken aan de winkdlikant. Per portiek komen 4 tot 6 woningen. Aan de rand van hot winkelcen- trum komen enkele blokjes wo ningen op de begane grond. De woningen zijn voor het meeren- deel zeer ruim en krijgen woon- balkons. Over de huurprijzen lis nog weinig te zeggen. In ieder geval zullen het "wonlingwethuren" worden. Inmiddels heeft d adviesraad IJs- selmeerpolders een bedrag van 100.000 gulden beschiikbaar gesteld als voorbereidiingscrediet voor de bouw van een stadskantoor in Al mere. De preoiese situering is nog biet bekend, al will men het ge- bouw zo dioht mogelijk bij de be- woners van de stad brengen. Ook met de aanleg van een indus- trieterrein zal een aanvang wor den gemaakt op twee versehillen- die typen terrainen. Al met al naar onze mendng een interessant object, dat wellicht tot lering van andere stedebouwkun- digen zou kunnen strekken. Want het moet tooh a'l jaren duidalij k zij-n, dat de bewoners van nieuw- bouw-buitenwijken "tabak" heb- ben van de skeletachtige bouw en de zeer reahtlijniige stratenplan- nen. Het is duidelijk, filatneurose of wiet, dat de flatrwoningen uit de gnatie zijn en alleen bij gebrek aan wat anders nog steeds worden bewioond. Nog nooit is de vlucht naar een huis met de fel begeerde tuin zo groot geweesit! We weten niet of er onder onze lezers belangstellenden zijn voor de nieuw te stichten stad. Voor de goede orde rnerken we daarom even op, dat inschrijving voor een waning in Almere nog niet moge lijk is. Wei kunnen zij een kort briefje sohrijven aan de Rijks- dienst IJsselmeerpolders, Projekt- bureau Almere, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad. Zij ontvangen dan het nodfge informati'0materiaal en t.z.t. nader ber.icht over leventuele insch rij vingsmogelijkheden J. v.S Naar aanleiding van onze publika- ties in on,s nr. van 1 oktober j.l. over de ergerlijke overlast van la- waaimakende balkomhekken aan het Bejaardenflat aan bet Heijer- mansplein, ontvingen de bewoners vorige week hierover een gemeen- telijik scbrijven. De brief (met de datum 15 okt.) vertelde de bewoners dat bet ram- melen door de wiind komt en men in bet voorjaar loszittende spijilen heeft vastgezet. De ge- meentelijke Woning-dienst deelde m'ede, dat men bij igelijke flats in Rotterdam-Ommoord op onder- zoek is uitgegaan hoe daar dit pro- bleem was opgelost. Inmiddels zullen door de gemeente klemregels worden aangebracht. In verband met een levertijd van ca 4 wdken zal bet dus nog enkele weken duren voordat afdoende maaitregelen zijn genomen. Hoerwel wij vain mening blijven dat de gemeente wal wat al te la-ng met het nemen van maatregelen heeft gewiaobt, zijn wij blij door ons artikel te hebben bijgedragen tot een nu spoedige oplossing. Op 17 oktober j.l. is Voor een eer ste, orienterende bespreking de werkgroep Geluidsoverlast Rijks- weg 19 bijeengekomen. De groep wil proberen ng te gaan of afdoende geluidwerende maat regelen kunnen wo-rden getroffen, ook voor bewoners van de hogere verdiepingen van de flaitgebouwen Zullen de mensen die langs de weg wonen nog rustig op hun balkon kunnen zitten en met open raam kunnen slapen De werkgroep vindt het tevens noodzakelijk de vraag te blijven Stellen of de aanleg van Rijksweg 19 vanui't economisch en verkeers- techniisch oogpunt eoht dringend nodig is. Zij zal over deze zaken contact opnemen met de betrokken over- heidsinstanties en eventueel met andere groepen die izioh met soort- gelijke kwesties bezighouden. Ge'interesseerden en/of deskundi- gen op het gebied van geluidsbin- der zijn nog welkom in de werk groep. Contaetadres: Wijkvereni ging Groenoord e.o., Postbus 410, Schiedam. De fancy-fair, die de Huishoud- school 'De Hargahof' heeft gehou- den is niet alleen voor de school bijzonder succesvol geweest, doch zeker ook voor het beoogde doel, n.l. het nieuwe dierenasiel. De fancy-fair bracht voor 'De Harga- hoeve' het bedrag van 3500,- op. Samen met de 1500 gulden welke eerder per collectebus werd opge- haald, komt dit ten igoede aan het nieuwe asiel. Een fraai resultaat. de bankvooriedereen Schiedam Kethel Zwaluwlaan 111 - Telef. 70 51 55 Nleuwlandplein 56 - Tel. 70 81 83 Groenelaan 52 - Telef. 26 21 60 Franselaan 292 - Telef. 156911 uw V Bewoners van bet Chopinplein en leerkrachten van de Wm. Gehrels- scbool hebben ziich in het verleden al eens tot de verkeerspolitie in Schiedam gewend. De 'kliachten dat door te snel rijdende auto's een geva-arlijke situatie ontstaat voor de naar school gaande kinderen zijn eohter tot op heden niet be- handeld of ondervangen. De situatie op het parkeerterrein van het Chopinplein is n.l. anders dan die van de andere twee flats aan Grieg- en Sibeliusplein. De parkeerterreinen van beide laatstgenoemde flats zijn te berei- ken via ide P. van Amrooylaan. Op het Chopinplein komt daar echter nog een geniepig ingangetje via Beethovenplein bij. Komende van de Laan van Bol'Es kan men met deze'lfde sneliheid rijdend -zo het Chopinplein benaderen en komt men langs de ingang van het flat. Volledigheidshalve moeten we op- merken dat vlak voor de flatuit- gang weldswaar een drempel is aangelegd, doch het effect daar- van menen we ite betwijfelen. Vooral - zo bleek ons na een on- derzoe'kje - omdiat veel kinderen tussen de aldaar geparkeerde auto's (en voor genoemde drempell het terrein oversteken. We zijn van mening dat de speciale "zij-inrit" gemakkelijk kan ver- vallen. We kunnen tensloitte niet wachten tot er eens werkelijk een ernstig ongeluk gebeuren zal. Dan is het n.l. al te laat Maandag 3 november 1975 Z.V.V. Groenoord-Hellevoetsluis Sporfhal -Margrief". Aanvang 20.30 uur. Vorig jaar startte de wijkvereni ging Groenoord e.o. met een foto- club. Na een aarzelende start wa- ren er toch vrij snel zo'n 25 leden. Door allerlei oorzaken zijn er he- laas nu niet veel leden meer over. Dat is jammer, want de wijkver eniging beschikt over een speciale ruimte voor deze onderafdeling. Een ruimte met donkere ltamer, met gelegenheid tot vergroten van foto's en de benodigde apparatuur daarvoor. Wie interesse heeft deel te gaan uitmaken van deze bijzondere hob. byclub, gelieve zich te melden bij tel. 71 55 04 of tel. 70 35 18.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1975 | | pagina 1