INGEZONDEN c <u ~o Stichting Samenlevingsopbouw Schiedam-Noord Aktivifeit in Groenoord-Zuid ANWB Autorijschool Groenoord Nieuw bij D.O.K. Schiet raak voor 'n knaalc Plaatsf een - MAGNEETJE - Gemeente herstelt speelterrein Kleuterschool Toneelgroep „Groeton Weer in het Passage-Theater P. A. v.d. KRUIT Allcoop rentekaart nog mogelijk OUD- PAPIER JEUGDINSTUIF „LANDVREUGD" Groenoord tl T3 t-i O o i-l u o o Opbouwwerkster: Gera Bot Kantoor: Heijermansplein 38 Telefoon 70 22 07. Aanwezig tussen 1 en 2 uur. In het tweede kwartaal van 1976 zal begonnen worden met de op- hogingswerkzaamheden tin dit deei van Groenoord (het gebied be- grensd door de. ventweg aan de Laan v. Bol'Es, de Willem Pijper- straat. Valeinusstraat en de Swee- lincksingel), Dit houdt in, dat rio- lerimgen, kataels, leidingen, straten en groenvoorzieningen op niveau gebracht zullen worden. er is een werkgroep gevormd, be- staande uit 15 bewoners; vertegen- woordigers van gemeentewerken, en van de woninigbouwve.reniging "Onze Waning" en "Vol'kshuisves- ting" en van Stichting Samenle vingsopbouw. Gezajnenlijk hebben zij zich gebo- gen over de knelpunten in deze - buurt (parkeerprobleem, eenrieh- tinigsverkeer, gevaarlijke over- steekplaatsen .naar de seholen e.a.). Om een beter inzicht te krijgen in de wensen van de bewoners, beeft de groep en enquete opgesteld en deze huis aan huis verspreid. De ideeen voor inrichting van de buurt zullen opgenomen worden in de schetsplannen, die de ge meente naar aanleiding hiervan zal gaan maken. De groep hoopt dan oak. dat veel mensen mee wil- len werken om zo mede te bepalen hoe straks hun direkte woonom- geving er uit koimt te zien. De resultaten van de enquete zul len aan de bewoners kenibaar ge- maakt worden. Op 26 november a.s. zal er in Boerderij "Dandvreuigd" aan de Sweelincksingei een open praat- a-vond worden gehouden ten einde het iedereen mogelijk te maken van gedachten te wisselen over de plannen. Kontaktadressen dhr. J. Mioolevldet, Diepenbrockstraat 98, tel. 70 09 49 dhr. G. J. van Waardenburg, Joh. Wagenaarstr. 66, tel. 71 23 68; dhr. A. van Lieshout, Wdllem Pijperstr. 80, tel. 70 66 61. Rijks V.A.M.O.R.-M.I. gediplomeerd instructeur R. HAAN BACHPLEIN 269 Groenoord - Schiedam TELEFOON 70 91 15 of 70 78 94. Het lijkt ons (de christelijke gym- nastiekvereniging Door Oefening Kracht) een leuk en goed plan om in uw wijk te starten met een damesvolleybal-afdeling. Bij vol- doende aanmeldingen kunnen wij zo vlug mogelijk beginnen en wel op de vrijdagavond van half 7 tot half 8 in de gymnastiekzaal aan de Peter van Anrooylaan. Het is de bedoeling hat volleybal- spel met elkaar te speien in een gezellige en ontspannen sfeer zon- der al te veel op het wadstrijd- element te letten. Hoofddoel is dan ook: Ontspanning door In- spanniing. Heeft U zin? Neemt u dan kontakt op met ons secretariaat: Mej. L. E. de Jager, Royaardsplein 102, telef. 70 82 30; of met onze technisch leider: Dhr. A. van Tilborg. Lange Nieuwstr. 129, tel. 2612 83. U weet tooh dat er voor alle leef- tijdsgroepen gymnastiekafdelimgen zijn in uw wijk waar door mensen van onze vereniging les wordt ge- geven Ons lesrooster lis als volgt: Kleuters: ma. 4.15-5.15 uur P. v. Anrooylaan wo. 1.30-2.30 uur Bachplein. wo. 2.30-3.30 uur Bachplein. Meisjes van 7 t/m 9 jaar. ma. 5.15-6.15 uur P. v. Anrooylaan. wo. 3.30-4.30 uur Bachplein. Meisjes van 10 t/m 13 jaar. wo. 4.30-5.30 uur Bachplein. vr. 5.15-6.15 uur P. v. Anrooylaan. Jongens van 7 t/m 13 jaar. vr. 4.15-5.15 uur P. v. Anrooylaan.. Dames gymnastiek (turnen). di. 8.45-10.15 uur Bachplein. Damesgymnastiek (trimmen). di. 7.30-8.30 uur Bachplein. Voor afdelingen in andere wijken en voor nadere informatie kunt u bel'len met de bovenstaande adressen. Hartelijk dank aan onderstaande personen die dat mooie bedrag aan kopergeld in de afgelopen weken weer bijeen spaarden. Uw per- soonlijk bedankje hebt U reeds in Uw bezit. Mvr. v. d. B., H. Bosmanspl. 200 ct Fam. B., Bart Verhallenpl. 171 ct Mevr. P., Joh. Wagenaarstr. 265 ct Fam. W., Schubertplein 120 ct Fam. B., Arnbldipad 600 ct Fam. deR., Diepenbrockstraat 1000 ct Mevr. de O., Heijermansflat 100 ct Mevr. K., De la Marp'lein 496 ct Fam. G., De la Marplein 670 ct N.N., De la Marplein 100 ct N.N., Bachplein 235 ct N.N., Molensingel 250 ct Fam. de V., Alb. v. Raaltepl. 409 ct N.N., Alb. v. Raaltepleim 75 ct Fam. J., Henr. Bosmanspl. 219 ct Mevr. K., v. Beethovenpiei.n 463 ct 5373 ct Nogmaals namens de zdeken, inva- liden en bejaarden hartelijk dan.k Mevr. de Jager. Onlangs werd door onbekenden ernstige schade aangebracht aan de betegeling rondom het gebouw van de Dr v. d. Kuyschool aan het Bachplein 581. Hier ontbraken maar liefst 150 te- gels en de politie is er nog miet in geslaagd de dader(s) te pakken te krijgen. Inmiddels zal de gemeente de 13 m2 kale grond van nieuwe tegels voorzien en herstraten. Corresp. adres Wijkver. Groenoord: Postbus 410, Schiedam. Betalingen en contributies Wijkver.: f 4.50 per kwartaal, 18.00 per jaar, t.n.v. Penningmeester Wijkvereniging Groenoord. Giro 26 75 85, Schiedam. - Telefoon 70 10 65. f Op vrijdag 14 november 1975, zal de toneelgroep Groe.ton (U weet wel Groenoord-toneel) in het Pas sage-Theater een voorstellilng ge- ven van het blijspel "HARVEY". Het' bekende verhaal, nee dat is met verstandig, daar al lets over te zeggen. Het zelfde stuk is verfilmd en draait reeds jaren in Londen en New York in de grootste theaters, met in de hoofdrol James Steward. Met deze zelfde James Steward, mocht onze regisseur Leny Vos (een van de regisseurs van de Re vue Krijgh de Claere) een gesprek hebben, waarbij hij de Groeton- ners veel succes toewenste met hun voorstelling en waarbij hij uit de grond van zijn hart opmerkte: "Als ik 14 november in Holland ben, kunt U mij in Uw theater verwachten". Uiteraard zien de Groetonners dat met zltten, maar deze man gaf ons toch terloops een aantal goede wenken, die in het spel van Groeton zeker tot uiting zullen komen. Groeton heeft wel geen James Ste ward in de hoofdrol, maar wel Koos de Groot, (zijn naam is klein) en verder werken natuurlijk alle bekende aktrices en acteurs van groeton mee. U heeft ze een poos moaten missen in een eigen pro- duktie, maar dat zat in de mede- werking aan "Krijgh de Claere", waar we met veel plezier in ge- werkt hebben. Maar Groenoorders, Groeton brengt weer een eigen stuk, doch :niet 'als gebnuikelijk in "De Rank". Het Passage-Theater heeft de voorkeur gekregen, omdat wij U, ons publiek, zo graag in een echt theater wiillen ontmoeten, waar U in heerlijke feauteuils kunt geniieten van een leuk .toneelstuk, waar U in de pauze in een .goede foyer Uw kopje koffie kunt ge- bruiken, enz. Alleen moet U als Groenoorder die stap doen over die drempel (De spoorlijn) naar het centrum van Schiedam. Maar we weten, dat U Groeton niet in de mist laat zitten en komt kijken in het Passage-Theater naar de To neelgroep, die is ontstaan uit de Wij kvereniging Groenoord U bent alien van harte welkom op 14 november 1975. Aanvang 20.00 uur, in het Passage-Theater. Kaarten a f 5,00 find, plaatsbe- spreken) zijn verkrijgbaar bij: Loes Bonneur, Arnoldipad 41, telefoon 70 40 34; Roon Pluym, Borodinlaan 10; Paul Segaar, Heijermansplein 246, telefoon 70 53 59; Via deze telefoon nummers kunt U ook een verkoopadres dichter bij huis krijgen. Vanaf maandag 10 nov. 1975 zijn de kaarten verkrijg baar aan de kassa van het Passage Theater a 5,25 (incl. plaats'be- spreken). De secretaris Toneelgroep Groeton, Paul Segaar. VOOR WITTEN, SCHILDEREN en BEHANGEN is hef voordellgst en meesi verfrouwde adres toch altijd Leliestraat 32-34 SCHIEDAM - Tel. 2644 32 Door onze telefoonbeenfwoorder zijn wij steeds bereikbeer. v/h G. J. J. PONJ6 Honderdduizenden Nederlanders hebben nog steeds geen gebruik gemaakt om het bedrag aan vroe- ger geplakte "rentezegels" terug te vorderen. Hoewel de afkoopperiode reeds lang is geeindigd, is het nu toch nog mogelijk een aanvraag in te dienen. 'Het betreft mensen gebo- ren in de periode 1 juli 1902 t/m 30 juni 1931 indien de ouderdoms- rente bij het bereiken van de 65- j-arige leeftijd minder dan f 60,- per jaar zal bedragen. En voor personen geboren tussen 1 juli 1931 en 31 decemiber 1950, ongeacht de hoogte van het bedrag van een eventuele ouderdomsrente. Wie meent hiervoor in aanmer- kiinig te komen, .kan nog aanvraag- formulieren verkrijgen bij de post- kamtoren of de kantoren van de Raad van Arbeid. Ondanks het feit, dat het oud papier momenteel erg weinig waard is, blijven wij het spa- ren. Uiteraard kunnen w(j niet bij u langs komen voor een kleine stapel. Wij kunnen de opbrengst niet missen, omdat wjj die gebrui- ken voor de onkosten van onze bus. Spaar het dus op tot een flinke stapel en bei dan even naar Mevrouw R. Konings, telefoon 70 53 81. Zij zal zor- gen, dat het bij u wordt op- gehaald. Stichting "Lentefeest". In de Noorder Akkoorden en later ook in het Stadsblad stonid een ad- vertentde waarin werd opg-eroepen je te laten injeoteren tegen griep. Een goed idee. Alleen de opstelldng van deze ladvertentie viind ,iik nogal vreemd; daarin wordt geste.ld dat huisvrouwen onmisbaar zijn en met ziek moigen worden, jongelui de school niiet ikunnen verzuimen en kleuters lang nodig hebben om weer op verhaal te komen. Wat dacht u van imannen die iede- re dag door-wee,r en wind naar het werk moeten, in overvolle trams en bussen staan gepakt; juist zij worden veel sneller besmet. Als zij nia ziekte weer aan de slag moeten, maestal nog indet opgekriapt, ligt er een berg work ite wachten. Kunnen zij wel ziek zijin? Hebben zij geen injectie nodig? Er wordt wel gesproken over die arrne vrouwen, maar ik wind dat mannen veel meer .in onze maat- schappij de dupe zijn. Tot hun 65e jaar gedwonigen arbeid. Dat is discrimiinatie. Het moet maar eens afgelopen zijn met het zielig .doen o,ve,r ons vrou wen. We zitten hier niet in het Midden-Oosten. Mevrouw G. de W. Naschrift redaktle. Helaas ontvingen wij Uw brief te laat om in onze vorige editie op te nemen. We doen dit nu alsnog om dat we vinden dat U doodgewoon gelijk heeft. Voor de mannen schijnt 1975 dan het Jaar van de Griep te moeten worden. Bedankt voor Uw brief 8 november - FILM "Tarzan en de Parelvissers" 15 november - HOBBY-INSTUIF met p.a. Leerbewerken, Schilderen. Alle jongens en meisjes tussen 6 en 11 jaar zijn om 10.00 uur van harte welkom. Entree f 0,50.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1975 | | pagina 3