(H3 Gezondheidszorg Kethel - Groenoord Zorg voor de gezondheid, ook in hef bouwen 1 op 20! dupont makelaardij Morgen is te iaat Barri&re tegen de griep? Dienstencentrum De Woudhoek« Volksdansen Vereniging voor Gezondheidszorg Kethel e.o. Antwoordnunimer 17, SCHIEDAM ILIdNBMj Bemiddeling bij: Koop en verkoop ~k Taxaties -k Huur en verhuur ~k Woningbeheer k Alle verzekeringen k Hypotheken in onroerende goederen b.v. Redaktie: Vlaardingsevveg 18a, telefoon 70 19 36. 29 oktober 1975 Dat. bouwen en gezondheid zeer veel met elkaar te rnaken hebben word! ons nog eens duidelijk in een interyiew dat het Maandblad voor Gezondheidszorg had met de onlangs gepensioneerde directeur van de Bouw"- en Woningdienst van Utrecht, W. A. Janssen. Voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de bouw van het Utrechtse Groenoord "Het Kanaleneiland", heett hij met zijn dienst steeds bijzonder veel aandac-ht bestead aan gezond wonen. Een paar voorbeelden: /.on en schaduw. Op het kanaleneiland was hoogbouw onvermijdelijk. In een gebied met veel hoogbouw zijn veel plekken waar de zon niet of nauwelijks komt, maar het is ook te berekenen waar de zon op ver- sohillende tijden van de dag het rneeste isehijnt. In plants van op die zonnige plaatsen, zoals helaas zo vaak gebeurt, de garages te projekteren, maakte men .daar de kinderspeelplaatsen. De breedste trottoirs zijn 'daar gelegd waar rond half vder 's-middags, de tijd waarop de kinderen uit school komen, de zon schijnt. Als we de rea'kties van wijkverpleegsters mogen geloven, bleken de .kinderen in deze wijik meer blosj.es op de wangen te hebben dan in andere flatwijken. Flatneurose. Vanzelfsprekend werd er ook onderzoek gedaan in deze wijik naar het verband tussen het bewonen van flats en flatneurose. In tegenstelling met een onderzoekresultaat in engelse steden, bleek in deze wijk geen rechtstreeks verband te bestaan. Wei bleek dat ook in deze hoogbouwwijk de mensen gemiiddeld drie tot zes maanden later kon- takt met elkaar legden dan in een wijk met overwegend eengezinshuizen. Veiligheid. Het risico dat kinderen uit een ra-am vallen bleeik te kunnen worden verminderd door de ramen naar binnen te laten open slaan. Geluidshinder. Veelvuldig werd de zogenaamde zwevende vloer toe- gepast. Dit verminderde in belangrijke mate het ongewenst meeleven met het wel en wee vain de omwonenden. Allemaal voor de hand liggende zaken, zult U zeggen. Alleen je moet er maar op komen. Maar daarvoor was de heer Janssen dan ook niet voor niets ook nog 25 jaar lang voorzitter van een krnisvereniging in de Domstad Het gebeurt nog te vaak dat men- sen bij gebruikmaking van onze dienisten geen lid hlijken te zijn. Ook komt het voor dat artsen de onmiddellijke diensten van de wijikverpleegster voorschrijven terwijl de patient geen lid blijkit te zijn en halsoverkop lid gemaa.kt moet worden. Het spreekt vanzelf dat ook In zo'n situatie deze dien sten niet geweigerd worden. Wel dient U dan de voile jaarcontribu- tie te betalen, vanzelfsprekend. Toch blij.ven het ronduit vervelen- de zaken. Waarom pas lid worden als het noodzakelijik is Wij schreven reeds over de nood- zaak om gezamenlijk de verant- woording voor de gezondheid en het welzijn in de wijk te dragon. Wordt daarom niet alleen dan pas lid als Uw eigen gezondheid -in het geding is. Dat lijkt ons wat kort- zichtig of zelfs ego'istisch. De jaarlijkse griepvaccinatie, georganiseerd door de Kruis- raad Schiedam, zit er voor het komende wiinterseizoen weer op. In heel Schiedam hebben 3524 personen de anti-griep- prik ontvangen. In het kruis- gebouw Bachplein werden op een zaterdagochtend ruim 1300 vaccinaties toegediend, dat is ongeveer 300 per uur. Hul.de voor de organdsatie. Kinderen .beneden vier jaar niet metgerekend betekent een en ander dat 1 op de 20 inwoners van Schiedam ge- probeerd heeft zioh tegen de griep te beschermen. Het ge- middelde in Schiedam-Noord ligt lets hoger, n.l. 1 op 15. En nu maar hopen dat die ene ingeente straks niet ook thuis moet blijven om die negentien of veertien ande- ren te verplegen Htijermansplejn 38 Tetef. 709555 Spreekuren leidster dienstencentrum elke maan- dag en donderdag 9.00 - 10.00 uur. Vanaf 1 oktober in flat no. 38 le etage Heijermansflat. Stichting Gezinsverzorging: 's-maandags van 11.00- 12,00 uur. Gehoor- en Gezichtsproblemen: De Gehoorservieedienst "Neder- iiand" zal weer zitting houden op donderdag 13 november s-middags om half drie. Pedicure's: Elke diinsdag en woensdag vanaf 8.00 uur. Behandeling na afspraak. U weet dat na gebleken noodzaak de pedicure's bereid zijn U thuds te behandelen. Indien u van deze mogelijkheid ge- bruik wenst te maken kunt u zich ook telefonisch opgeven. Tel. 709555. Dameskapsalon Elke donderdag en vrijdag vanaf 13.00 uur. U wordt vriendelijk verzocht voor 14.00 uur aanwezig te zijn. Herenkapper Eens per 14 dagen. Aanwezig op dinsdag 11 november vanaf half drie. Bibliotheek: Tijden voor het uitlenen van boeken en puzzels. Elke dinsdag en donderdag van 9.30 -11.30 uur. Handenarbeid: Elke maandag van 14-16 uur in de grote zaal. Deze club is uitgebreid met verschillende .andere bezig- heden o.a. boetseren, houtbewer- ken, schilderen. U kunt zioh hier- voor nag opgeven. Gymnastiek: Elke dinsdag van 9.15 -10.00 uur is er gevarieerde gymnastiek 'in de recreatiezaal. geen yoga. Om 9.00 uur worden de deelnemers verwacht. Iedere middag kunt u kaarten in de recreatie-zaal. Vanaf 2.00 uur. Openstelling Dienstencentrum ,,De Woudhoek" op zondagen: Op zondag 19 oktaber is het diens tencentrum van 2-5 uur geopend. PROGRAMMA: 29 oktober: DIA-AVOND; "Stiermarken en Wenen". Aanvang 20.00 uur. 6 november: BINGO-AVOND Aanvang 19.30 uur. 13 november: Optreden van het zangkoor "Euphonia". Zij treden op met 3 koren, o.a. tienerkoor, gecombineerd koor en gemengd koor. Met het taenerkoor, wordt een musioai opgevoerd. Aanvang 19.30 uur. Bioemschikken; Elke dinsdag om 10.15 uur. (t.m. 16 december). Deze oursus is op 14 oktober ge- start en eindigt op 16 december. Aansluitend hierop wordt gelegen- heid igegeven tot het maken van Kerststukjes. Deze datum wordt •nog nader bekend gemaakt. De kosten zullen worden berekend naar de uitgaven die .gedaan moe- ten worden, maar worden zo la.ag mogelijk gehouden. Voor deze cursus zijn er nog A enkele plaatsen vrij. Op verzoek van een aantal perso nen zijn we in oktober gestart met volksdansen. Deze lessen worden gegeven door mevrouw T. Korpel- Edixhoven. Gedurende de maand oktober werden deze lessen bij wijze van proef gegeven. Het liigt in de bedoeling dat op vrijdag 7 november de cursus definitief vain start gaat. De lessen worden gege ven in de recreatiezaal van het dienstencentrum op vrijda'gmor- gen van 10.00 - 11.00 uur. Denkt u nu niet te vlug: "Daar ga ik niet heen want dat is toch niets voor mij, daar ben ik te oud voor". Als u, 50-jarigen en ouderen, nog vitaal bent, is het echt wel iets voor u. Mevr. Korpel heeft n.l. de begeleidende muziek afigestemd op uw leef.tijd. Het dansen gaat dus wat minder snel. En heren denfct u niet dat het een dames-aangeie- genheid is want wat zijn bij het volksdansen dames zander heren? Komt u het 7 nov. ook proberen? Mede namens rnervr Korpel roepen wij u een hartelijk welkom toe en wensen u veel plezier. Wat ons betreft tot 7 novemiber, 's-morgens om 10.00 uur. Telefoon Kruisgebouw Bachplein: 70 61 77 Kruisgebouw: Bachplein 588; telefoon 70 61 77. Secretariaat: H. Brokerhof, Koekoekslaan 70; telefoon 70 08 56. LedenadministratieTh. van Deurzen, Chopinplein 120; telefoon 70 94 11. Wijkverpleegkundigen: (telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag 8.00 - 8.30 uur. C. W. van Dalen, Albert van Raalteplein 48 tel. 71 03 59 A. van Dalen-Kroesbergen, Hargplein 2 tel. 70 15 49 M. J. C. Th. Gielen, Obrechtstraat 80 tel. 70 57 74 E. M. Wissing, Prins Frederik Hendrikstraat 2b, tel. 26 74 22 Weekenddiensten: zaterdag en zondag telefonisch bereikbaar 8.00 - 8.30 uur. 1/2 navemtoer: Zr. Wissinig 8/9 november: Zr. van Dalen Opgave lidmaatschap. Stuur deze bon in een ongefrankeerde enveloppe aan Ik wens lid te worden van de Verg. voor Gezondheidszorg (v.h. Groene Kruis - Wit-Gele Kruis) tegen een jaarkontributie van 24,00. Naam: Voorletters: Adres: tel.: Aangesloten bij het Makelaars Computer Centrum (MMC) Schiedam Lange Haven 9 - Tel. 2681 35-2681 36 Na kantoortijd(010) 7002 58]

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1975 | | pagina 5