uweliet (PPoot Melk meet, ook voor uw huid! Ingezonden EEN NIEUW HORLOGE OF EEN SIERAAD KOOPT U BIJ DE VAKMAN Schiedam-Zuid houdt weer Braderie Trainingsveld Thurlede krijgf lichtinstallatie Wie nam verkeerde jas mee? LIFTSTILTE NIEUW IDEE: Kolibri-fotovoordeel- paspoort Een nieuw plan. Welke aanbiedingen. Folder met programma. Zie je wel het staat in de »N00RDER AKK00RDEN Fraaie 'Rabo-bank' kalender Dr. Wibautplein 15 - Telefoon 70 69 05 De roem van de Nederlandse vrouw als propere huisvrouw is wijd en zijd bekend. De reinheid van onze huizen is, dankzij gere- geld onderhoud en uitbarstiingen van schoonmaakwoede, ongekend. Want altijd zijn er wel buurvrou- wen/vriendimnen die toezicht hou- den of er van de vloeren gegeten kan worden. In welke staat van reinheid onze huid verkeent, interesseert diezelf- de huisvrouw soms minder. VeielaJ komt dit omdat ze denkt dat de verzorging van haar huid moeiilijk is en duur. Een goede huidverzor- ging is ecbter een eenvoudige, geenszins kostibare zaak. U moet er ecbter tijdig mee begdnnen. Een eenrvoudige zaak? Ja, zolang we ons nie.t banig laten maken door al diie moeilijke (buitenlandse) namen die elk cosmetiicahuiis zijn produk- ten geeft. Crame-cream/reindging-niettoy- ante- cleansing/ voedend-nourris- sante-nourishiinig/stimuleriend- vdvifante-stimulating/beseher- mend-protecitrice-vanishing/ vochtinbrengende-Hydratante- moisturisingAladt-milk/lotiontoniw:/ Vinaigre-astringent/masker- masquemask. Schoonmaakcremes en Milks hel- pen Uw huid sohoon te houden. Beter dam water en zeep, reindgen deze produkten de huid tot diep in de porien. Regelmatig gebruik is absolute noodzaak om -Uw huid gezond en fris te houden. Denkt U maar eens aan al dat stof en vuil waaraan U elke dag Moot gesteld wordt. Maar denkt U ook eens aan de resten van make-up die zorg- •vuidig verwijderd moeten worden. Daar de braderie, welke in Schie dam-Zuid (en met name de Groe- nelaan) in mei j.l. werd gehouden een grandioos succes was, besloten de leden van de Middenstandsver. "Zuid" ook volgend jaar een bra derie te houden. De vereniging besloot ook om op 29 november de into£ht van Sint Nieolaas te laten plaatsvinden en besloot voorts tot de uitgave van een speciaal advertentieboekje, dat in de gehele wijk zal worden ver- spreid. Geeft U om het effect van frisheid tooh de voorkeur aan een wafer en zeep behandeling, bedenk dan dat zeep alikalisch werkt en TIw huid zal uitdrogen. Gebruik dan liever nog een reinigingscreme die met water afgenomen wordt en dus dat zelfde frisse "waseffect" geeft, maar die zoveel zachter is voor Uw huid. Laten we nu even bebandelen hoe U de reinigingscreme moet toepas- sen om er profijt van te hebben. Minstens een keer per dag doet U dat - en zeker elke avond om de resten van Uw make-up te ver- wijderen en - met voedende of vochthoudende creme - Uw huid de kans te geven zioh te herstellen in een werkzame "slaapkiuur". Gebruik het liefst Uw handen voor het aanbrengen van een reinigings creme. Max Factor brengt gen uit- stekende reinigingscremie op de markt onder de naam "California Avocado Milky Cleanser". Deze reinigiingsmelk is verrijkt met zuivere avocado-oiie die Uw huid verfrist en diep reinigt. Breng wat vain deze creme met de vingertoppen op Uw gezicht en wrijf ze uit met opwaartse en naar buitengerichite bewagingen. Deze bewegdng-riahtingen zijn uiterst belangrijk. Begin bij Uw hals en werk zo naar Uw voorhoofd toe - gebruik Uw beide handen om alle deilen van Uw gelaat aldus grondig te bewer- ken. Verwijder daarna de creme met een tissue of met vochtige waltten. Doe dat dan weer met die- zelfde opwaartse bewegingen. U ziet het valt ecbt nog wei mee met die dagelijkse reiniging van Uw gelaat. Door het vrij kornen van een trai ningsveld van de handfoalver. DWS zUllen einde dezer maand een aan- tal voetbalclubs hiervan gebruik kunnen maken. De Sportraad beeft nu B W ver- zooht spoed te betrachten met de aanleg van een lichtinstallgtie op dit veld opdat aldaar optdmaal van de trainingsfaciliteiten gebruik kan worden gemaakt. De kosten van de installatie zullen vermoe- delijk 18.000,- bedragen. Bushalte ten noorden van NS-station Nieuwland. Sinds de opening van het nieuwe NS-station Nieuwland, beeft men kunnen oonstateren dat deze rno- gelijkheid in een grote behoefte voorziet. Steeds rneer reizri.gers "pakken de trein". Diit houdt eeh- ter in, dat dezelfde reizigers 's-middags bij terugkeer de bus (52 of 53) moeten nemen voor ver- der transport. Zolang het fraaie herfstweer aan- houdt is er geen vuiltje aan de lualut, edoch, strafcs zail het weer ongetwijfeld omslaan en dan is daar de bushalte zonder schuilge- legenhedd (overigens lijkt mij de schuilgelegenhoid op het NS-sta- tion ook beslist onvoldoende). Ik geloof wel namens vele trein- bus reizigers te schrijven ibij mijn verzoek tot het plaatsen van een beschufting labri. Informat-ie bij de RET leerde, dat zulk een verzoek moet worden ge- daan door de dienst van Gemeen- tewerken van Schiedam aan de RET-dlreotiie. Ik hoop dat dit stuk- je daartoe de aanleiding zal zijn. Gemeentewerken bij voorbaat dank. C. J. de G. Wil degene die 14 oktober j.l. in het Dienstencentrum Heijermans- flat een verkeerde camel mantel meegenomen heeft, dez s.v.p. terug bezorgen bij Mevr. Martveldt, Lisztplein 205 (He etage). U zult het allemaal wel eens hebben meegemaakt dat u met medepassagiers in de lift stonid. Dat is natuurlijk hele- maal niet erg, tenzij ide per- soon tot het zeer zwijgzame type hoort. Is dat wel het geval dan lijkt de lift op een slak die heel langzaam naar zijn bestemming kxuipt. Mijn vriend overkwam dit. In opperbeste stemming liep hij de hail in van het flatge- bouw om op bezoek te gaan bij een oude kennis van hem. "Goede morgen", zed hij opge- wekt tegen de dame 'die reeds op de lift stond te wachten toen hij daar aan kwam. Een ihautaiin hoofdknikje was het antwoord. Hoffelijk hield hij de deur voor haar open. Zonder hem ook maar een blik waardig te keuren stapte zij de lift In. "Welke etage moet u zijn mevrouw?" vroeg hij beleefd. Hij leek warempel de liftboy wel. Ze gaf hem geen antwoord, maar drukte het knopje in van de vijfde etage. Als een slak zette de lift ziich in beweging. "Aardig weertje vandaag he, vindit u niet?" probeerde hij de stilte te doorbreken. Koel keek ze hem aan zo op de manier van: bemoei je met jezelf. Gelaten heeft 'hij de tijd die hem restte voor de vijfde etage was bereikt, maar gebruibt om het plafond van de lift te foekijken. Toen de lift daar was aangekomen kreeg hij niet eens de gele- geniheid de deur voor haar te openen. Zonder een woord te zeggen stoof ze weg. Tot zijn grote verbijstering ging de lift toen de deur dicht sloeg weer naar beneden. In zijn verwar- ring was 'hij vergeten op het knopje van de tiende te druk- ken. Beneden aangekomen is hij maar uitgestapt en naar buLs gegaan. Het voorgeno- men bezoakje stelde hij ui't tot een volgende keer. ddek Het afgelopen zomersetizoen is voor de fotohandel gunstig geweest. Mooi en zonnig weer stimuleert de mensen om veel folio's te maken. Eohter de piek in de afgelopen maanden heeft duiidelijk gemaakt, dat nogal wat nederlanders vooral "mooi-weer fotografen" zijn. Daarom is er de ontwikkelcentra- les veel aan gelegen om de ama- teurfotografen in ons land ook in de sti'lle maanden tot een aktiever eamera-gebruik t'e brengen. Om ook in de wintermaunden het fotografenen aantrekkelijk' te ma ken heeftt de Kolibri Ontwikkel- centnale in Rijswijk, een van de groatste bedrijven op dif geibied, een nieuw, aantrekkelijk pro- gramma opgesteid. Die basis daarvan is het Kolibri- fotovoordeel-paspoont, dat voor een bescbeiden inschrijfgeid van 2,50 is te verkrijgen bij de foto- handel. Wie diit pasje in zijn bezit heeft en regelimatiiig kleurenfoto's maakt, kan gebruik maken van een tiental miaandelijikse aanbie- dingen, die dn totaal een voordeel geven van 60,—. Deze hebben ailiie betrekking op de fotografie. Zo kan tot eind oktober - als eeratie voordeel - van een zelf gemaakte kleurenfoto een 25-tal aifdnukken worden besteid, die met bij'geleverd'e wenskaarten en enveioppen maar 60 cent per stuk kosten. In november is, voor halve prijs, een reuze grote (40 x 60 om.) ovale fotolijst met passe-partout be- sohikbaar (voorzien van een plas tic beschermiing) die kan worden gebruikt voor het inplakken van 10 tot 14 kleurenfoto's. herder staan onder iandere een gratis 13 x 18 om. kleurvergrating op het prograimma en een fraai foto-album voor zeer voordelige prijis. In totaal tien aanbiedingen, die via de voordeelzegeils kunnen worden verkregen bij inlevering van ven kleurennegatieffilmpje voor ontwikkelen en afdrukken. Tenslotte kunnen paspoorthouders mee doen aan een in de volgende zomer te organdseren "geikke foto- wedstrijd", waiarmee prijzen zijn te verdienen als een deux che- vaux-auto, een tandem e.d.. Verwacht mag worden dat er voor dit nieuwe fotoplan bij velen be- i.anigstelling zal bestaan. Informa- tie kan worden ingewonnen bij fiotohandelaren die sameniwerken met de Kaii'bri On'twiikkelcentrale. Deze fatohandelaren hebben een aantrekkelijke, in kleuren uitge- voerde folder beschikbaar. Ter gelegenheid van de van 20 tot 25 oktober gahouden Spaarweek ontving elke bezoeker van de Rabobank een fraai 'boekje "Ver- halen uit Monumentenland". De Rabobanken gingen nog verder; ze geven gratis (en zo lang de voorraad strekt) hun clienten een prachtige kalender. Omdat 1975 het "Monumentenjaar" is, is de kalender gevuld met een dertiien- tal uitzonderlijke moaie foto's van bekende en minder bekende Ne derlandse manumenten. O.a. met fato's van het raadhui's van Veere, het raadhuis van Willemstad, de Vispoort te Elburg en de Delftse grachten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1975 | | pagina 9