WOUDHOEK - KOUDHOEK Rabobank Q BANKZAKEN voorAL Orgaan van de Wijkvereniging Groenoord e.o., Schiedam. Tevens mededelingenblad voor S.S.S.N. en Gezondheidszorg. Redaktie: Postbus 410 - J. van Schaverbeke, Bachplein 189 - Telefoon 70 35 18. Uitgave en advertentie-exploitatie; „DE MAGNEET", drukkers - uitgevers Rotterd.dijk 279, S'dam, tel. 26 86 66. - Bezorgklachten tot dond. 19 uur, tel. 701956. 8e jaargang no. 203 3 maart 1976 voorheen Groenoord Akkoorden Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis. Boze bewoners schrijven brief aan de Gemeente Niet de capaciteit? Zeer hoge kosten Brief J.v.S. Nieuwe naam voor Insfuifmiddagen' Binnenkort nieuwe voorzitter Wijkver. .Groenoord e.o." R. P. Wark lid van de Rljnmondraad Bureau Rechtshulp in Schiedam GEBOORTEKAARTJES HUWELIJKSKAARTEN VERLOVINGSKAARTEN Kampioenschap „SJOELEN" in Schiedam P. v. d. A.-Werkgroep over fouten in Groenoord Unorder Akkoordcn Een aktiecomite dat zegt te spreken namens de bewoners van 182 portiekwoningen in Woudhoek-Zuid heeft zich in een brief aan B \V gericht over de klachten i.z. de verwarming van deze huizen. Het is n.l. gebleken dat deze huizen - met de "koudegolf" van enkele weken geleden niet goed warm zijn te stoken, zelfs niet door de verwarmingsinstallatie op voile kracht te laten draaien. De woordvoerders van vermeld aktie- comitA, t.w. de Heren E. van Asperen en J. Fraanje vertelden ons, dat ze een kleine enquete hebben gehouden on- der de bewoners. Dit bracht wel merk- waardige feiten aan het licht. Zo werden ze - aldus het com in4 - zelfs met heel wat menselijk leed gecon- fronteerd. Buiten het feit, dat veel bejaarden en invaliden (in het bewuste complex zijn een aantal invaliden-woningen op- genomen) de woningen betrokken heb ben met aanvullende huursubsidie en door de hoge stookkosten in emstige geldelijke moeilijkheden komen is er ook sprake van erbarmelijke toestan- den. Er zijn n.l. gevallen bekend van invaliden, die in dekens gehuld of in slaapzakken geritst naast de verwar ming zitten om zodoende het nog een beetje warm te hebben. We hebben geen redenen aan de woor- den van het comite te twijfelen en zeker in de laatstgenoemde gevallen, kunnen we met recht over een droe- vige zaak spreken. Uit de reeds eerder genoemde enquete (begin 1975 gehoudenl) bleek dat maar liefst 60 van de bewoners klachten over onvbldoende capaciteit van de c.v. installatie had. We hebben inmid- dels gelegenheid gehad enkele schrifte- lijke klachten in te zien en naar onze mening ligt de oorzaak van de niet goed warm te krijgen woningen ook (of misschien wel in hoofdzaak) aan gebreken aan de bouwwijze. De flats zijn indertijd door wethouder Colle ge- presenteerd als luxe woningen tegen de betaalbare huur van f 250,- per maand. (Dit is wel wat hoger uitge- vallen). Ofschoon we over "fouten" in de bouw praten, sluiten wij een slechte bouw wijze niet uit. Want uit de klachten blijkt zonneklaar dat de centrale ver warming de kou niet te lijf kan, mede door niet goed aangesloten kozijnen e.d. Een klacht van een bewoner spreekt duidelijke taal: "Als het maar een beetje waait. dan tocht het verschrik- kelijk in m'n huiskamer. Dan gaan de gordijnen heen en weer en in de keu- ken trekt het ook". Een andere klager schrijft: Ook onze ramen tochten sterk door de slechte verbinding tussen bout en steen". Ten slotte zegt een teleurgestelde do bank voor iedereen Schiedam Kerhel Zwaluwlaan 111 - Telef. 70 51 55 Nleuwlandplein 56 - Tel. 70 81 83 Groenelaan 52 - Telef. 26 21 60 Franselaan 292 - Telef. 15 6911 uw Faassenpleinbewoner: "Kieren tussen deurposten, raamkozijnen en muren, waardoor tocht en wind (dus ook kou- de) voelbaar is. Zeer slechte afwerking en isolatie van de zolder. Grote kieren tussen muren en dak waardoor tocht ontstaat". De bewoners van de betreffende flats voelen zich niet alleen - letterlijk en figuurlijk - onbehaaglijk door de over het algemeen niet warmer te krijgen vertrekken dan tussen de 13 en 18 gr. C., maar zeker ook door de daaruit voortvloeiende kosten. Deze in het oostelijk deel van Woud hoek-Zuid gelegen portiek woningen be- schikken zelf over een eigen c.v. in stallatie. Door bij de enkele weken geleden voorkomende vorst de ketel op voile capaciteit te laten draaien, kwam men niet hoger dan de hiervoor vermelde temperaturen maar wel met een gemiddeld dagelijks gasverbruik van 35/40 M3 Dat dit zeer hoge kos ten met zich meebrengt laat zich aan- zien en we horen van diverse bewoners dat zij - noodgedwongen - moeten ver- huizen. Want door de door ons gesig- naleerde omstandigheden is men aan huur en stookkosten een bedrag per maand kwijt, dat zeker tussen de 400 en 500 ligt. Dit is wel in zeer schrille tegenstelling met de indertijd met veel bombarie aangekondigde LAGE huurprijzen Flet aktiecomite waagde er op 31 janu- ari j.l. een brief van 4 kantjes aan, dat - gericht aan B W van Schiedam - persoonlijk aan de burgemeester is overhandigd. Omdat de klachten al reeds enkele jaren oud zijn is het be- grijpelijk dat men nogal boos via het schrijven reageerde. Ze schreven o.m.: "Om nu eindelijk na 3 jaren ellende en beloften op zeer korte termijn de klachten te vcrhelpen". Het aktieco mite verwachtte binnen zeven dagen bericht van de gemeente. Hierin zijn zij bedrogen uitgekomen, want bij het ter perse gaan van dit nummer, was er op de bewuste brief nog geen reactie gekomen. Wij vinden het een verwonderlijke zaak, dat de brief van de Woudhoek-be- woners ook niet voorkwam op de agen da (lijst van ingekomen stukken) van de raadsvergadering van 23 februari j.l. Ambtelijke molens draaien soms zeer langzaam, wellicht is dit te wijten aan de op dat moment heersende weers- omstandigheden. Hopenlijk is dit ar> tikel oorzaak van voldoende wind ii De Sticlitingen "Raad voor het bejaar- denwerk", "Open Huis", Nivon en de Schiedamse Gemeenschap, organisato- ren van de 14-daagse instuifmiddagen op de Zondag (Aanvang 13.30 uur) in het Dienstencentrum "de 4 Molens", hebben hiervoor een naam gevonden die passend is bij het karakter en doel van vermelde middagen. In het vervolg zullen deze middagen gehouden wor- den onder de naam "VRIJ ENTREE". De Heer A. v. d. Belt, voorzitter van de Wijkvereniging Groenoord e.o. heeft vorige week te kenneu gegeven niet langer als voorzitter aan te blijven. De Heer v. d. Belt, die reeds vorig jaar aankondigde zijn aktiviteiten wat te moeten indamnten, kwam tot zijn be- sluit mede in verband met werk- en studieomstandigheden. Door de hierdoor ontstane situatie zal via een buitengewone ledenvergadering een nieuwe voorzitter gekozen moeten worden. Deze ledenvergadering zal plaatsvinden op WOENSDAG 31 MAART A.S. in Boerderij "Landvreugd". Aanvang 20.00 uur. Om de vele werkzaamheden die de Wijkvereniging nog nioet verrichten niet al te zeer te vertragen is de Heer S. Ph. Louis als voorzitter ad interim benoemd. De verkiezing van een voorzitter zal op bovengenoemde datum geschieden en wij roepen de leden van de Wijkver eniging op deze belangrijke vergade- ring bij te wonen. Intussen is er de mogelijkheid voor de leden zich voor de functie van voorzitter kandidaat te stellen. Men kan dit op de betreffende avond doen of door middel van een briefje aan Postbus 410 te Schiedam. Wij herhalen tevens onze oproep om medewerkers. Door mutaties in het bestuur van de Wijkvereniging is er dringend behoefte aan tnensen die wat voor hun wijk (en dus de medebewo- ners) willen doen. Schrijf even aan Wijkvereniging Groenoord e.o.. Postbus 410 te Schiedam. De Heer R. P. Wark (inwoner van onze wijk) is benoemd tot lid van de ge- westelijke Rijnmondraad. De Heer Wark (PPR) volgt in de Rijn mondraad de Fleer A. G. M. Latour op, die onlangs ontslag nam. In Wn van onze vorige nummers heb ben wij de gewijzigde openingstijden vermeld van het bureau voor Rechts hulp in Schiedam. Het is ons gebleken dat veel mensen niet precies weten wat dit bureau voor iemand kan doen. Een nadere uitleg achten wij daarom wel op zijn plaats. Het bureau voor Rechtshulp is een soort E.H.B.O.-post voor mensen, die denken dat ze problemen hebben op rechtsgebied. Ieder kan binnenlopen en zijn of haar probleem voorleggen. Dit wordt dan nader bekeken. Is het uiteindelijk geen rechtsprobleem dan wordt verteld waar men met het probleem heen moet gaan. Is het wfel een rechtsprobleem, dan krijgt men een advies. Het kan zijn dat dit vol doende is. Zo nodig wordt geholpen met het schrijven van brieven of het invullen van formulieren. Als het pro bleem ingewikkeld is, wordt doorver- wezen naar een advocaat of deur- waarder. Voor mensen met lage inkomens is de hulp van advocaat (of deurwaarder) gratis. Ook hierover worden inlichtin- gen verstrekt. Alle adviezen van het bureau zijn gratis; men hoeft ook zijn naam niet te noenten, als men dat niet wil. Het bureau voor Rechtshulp is geves- tigd in gebouw "De Teerstoof" Nieuw- straat 12 en is geopend op dinsdag- middag en donderdagmiddag van 2.00 tot 4.00 uur. Telefoonnummer 26 43 56. Er zjjn alweer NIEUWE MODELLEN Tel. 26 86 68 - 26 66 70 Rotterdamsedijk 279-281 SCHIEDAM 's-Avonds na 18.00 uur na telefonische afspraak 26 75 65 DRUKWERK BESTELLEN "DE MAGNEET" BELLEN Persoonlijk Max Factor kado bjj elke bestelling. Sjoelliefhebbers kunnen binnen enige tijd in Schiedam strijden om het Schie damse kampioenschap sjoelen. De kampioensschap-wedstrijden zullen worden gehouden op 9 mei a.s. in Dienstencentrum "de 4 Molens". Aan de inschrijving tot deelname zijn geen kosten verbonden. Nadere inlich- tingen verstrekt "De Schiedamse Ge meenschap, telefoon 26 80 43. In onze grote 'broer' - De Havenloods - van donderdag 26 februari j.l. kwamen wij een nogal uitgebreid artikel tegen onder de kop "Fouten van Groenoord niet maken in Woudhoek /-Spaland". Het betrof hier een uitgebrachte nota over de uitbreiding in Schiedam-Noord. Opvallend in de tekst van deze zeer onlangs uitgebrachte nota, vonden wij het opsommen van fouten die bij de bouwwijze, structuur e.d. in Groenoord zijn gemaakt. Hoewel we er van over- tuigd zijn, dat de beste bedoelingen schuilen achter de tekst van de nota, bevatten ze geen enkel nieuws. Want de opsomming van de onvol- komenheden in de wijk, hebben wij via ons blad reeds jaren gedaan en zelfs - zij het wat summier - nog in ons eerste nummer van dit jaar Frappant vinden wij echter de vol- gende uitspraak in de bewuste nota; "In het verleden is nogal eens de fout gemaakt - Groenoord en Woudhoek - dat winkels, cafe's, banken, gezond- heids- en wijkcentra lang op zich lieten wachten". We weten uiteraard niet of deze uit spraak is opgeschreven zonder zich in de betreffende wijken van een en ander te overtuigen, maar in ieder geval zou de bewuste zinsnede de indruk kunnen wekken dat van deze situatie nu geen sprake meer is. Wel, mijne Heren, het door U geschet- ste "verleden" is voor de inwoners van Groenoord (en zeker die van Woud hoek) het bittere "heden". Er is in heel Woudhoek nog geen winkel te bekennen en in beide wijken kunt U geen enkel cafe ontdekken. Dat een en ander bij een nieuw te bouwen wijk anders zou moeten - zoals de nota zegt - is een loffelijk, doch logisch - streven. Maar zou het niet beter zijn om in een wijk, waar de hokvaste bewoners het al zo lang zonder de broodnodige voorzieningen moeten stellen, eens eerst aan een beetje meer leefbaarheid te helpen Misschien wil men daar eens nota van nemen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1976 | | pagina 1