ANDRE VAN DUIN Rabobank Q BANKZAKEN voor A L VRIJDAG 9 APRIL A.S. r~ Orgaan van de Wijkvereniging Groenoord e.o., Schiedam. Tevens mededelingenblad voor S.S.S.N, en Gezondheidszorg. Ditgave en advertentie-exploitatie: D E MAGNEET", drukkers - uitgevers Rotterd.dijk 279, S'dam, tel. 26 86 66. - Bezorgklachten tot dond. 19 uur, tel. 701956. -J 8e jaargang no. 205 31 maart 1976 voorheen Groenoord Akkoorden Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis. „Lenfe-prestatie loop in de Woudhoek" van "Dolle Rotlerdammer" tot Nederlands Topartiesi 3 april a.s. Levensgevaarlijk Vandalisme van Groenoord-jeugd Recfificatie Sfichting Peuterspeelzaal 2&3 schrijfi brief aan Gemeente GROOTS PAKKET VOL WAARDEVOLLE GESCHENKEN KADO NU DE MAGNEET DRUKKERIJ Buitengewone LEDENVERGADERING Wijkver. Groenoord e.o. Weer Posttariefsverhoging "GROOTS Z.V.V. GROENOORD - ZAALVOETBALTOURNOOI" AANVANG: 19.00 UUR. ENERGIEHAL R'DAM Deelnemende teams: Sparta 1, 2 en 3; De Rozet 1, 2 en3; WICO 1, 2 en 3; ALL GREENS 1, 2 en3; GROENOORD 1, 2 en3. Wedstrijdspeaker: de Heer J. H. M. Stoppelburg. Wedstrijdcommissaris: de Heer P. Grootendorst. Scheidsrechters: de Heren D. K. v. Ham, J. Ph. Roetman, J. B. J. Schneider, A. A. Huurman, J. J. Mol, B. C. M. Kempers. loonier Aktoordcn Redaktie; Postbus 4040 - J. van Schaverbeke Bachplein 189 - Telefoon 70 35 18 Op 20 februari 1947 werd in het Rotterdamse stadsdeel Delfshaven, Andre van Duin geboren. Niemand die op dat moment vermoedde, dat hij binnen 25 jaar ten van Nederlands bekendste en geliefdste artiesten zon worden. Tijdens zijn schooljarcn gaf hij al.blijk van artistieke talenten, want zijn imitaties van en parodieen op bekende artiesten bezorgden zijn klasgenoten lachstuipen en stapels strafwerk. Zelf is hij dan al vastbesloten: hij moest en zou artiest worden. Op 24 juni 1964 trad de dan 17-jarige Andre van Duin, inmiddels uitgegroeid tot een lange stevige knaap met een wat rossig golvende kuif, op in het populaire televisie-prokramma "Nieuwe Oogst". Met zijn wervelende parodieen, steunend op zeer geraffineerd opgenomen geluidseffekten, kwam hij als grandioze winnaar uit de finale. De volgende dag konden de kranten geen woorden genoeg vinden en Andre was op slag in heel Nederland bekend. Stapels uitnodigingen om op te treden maakten de stap van amateur- naar beroepsartiest noodzakelijk en met zijn suksesvdlle act behoorde hij op talloze feesten en voorstellingen tot het hoogte- punt van het programma. Op 8 augustus van dat jaar stond Andre in het voorprogramma van de Rolling Stones. Het publiek, dat later nagenoeg het hele interieur van het Scheveningse Kurhaus zou afbreken, was zeer onrusig. Totdat die "dolle Rotterdammer" de biihne opsprong. De zaal was stil, gefascineerd en bracht hem staande ovaties. Andr£ van Duin werkte daarna met Willy Walden en Piet Muyselaar in de Snip en Snap Revue en verzorgde een seizoen lang alle komische intermezzi in de Rudi Carrell Show. Hij kreeg zelfs op 22- jarige leeftijd vijf eigen TV-shows bij de AVRO. Hij maakte een zomertour- nee langs de Nederlandse Antillen en door Suriname. 10 jaar artiesf Hij ging vrolijke platen rnaken en ontpopte zich als een begaafd en commercieel zanger, want zijn Ange- lique/Wonderkind stond wekenlang nummer 1 op de vaderlandse hit- lijsten. Zijn elpee Andre van Duin" werd binnen de kortst mogelijke tijd een gouden treffer Me6r dan vijfendertigduizend exem- plaren binnen een half jaar. In het voorjaar van 1972 werden de opnamen gemaakt van de nieuwe NCRV - TV serie: 'Het meisje met de blauwe hoed' In de hoofdrol: Andre van Duin. Met het spelen van deze rol bewees hij ook met het spelen van toneelstukken zeer getalenteerd te zijn. De serie werd een groot sukses en zal op veler ver- zoek op een later tijdstip herhaald worden. Om zijn talent alle kans te geven zich te ontplooien en om ruimte te geven aan al zijn ideeen op theatergebied werden een aantal vaste medewerkers rond hem gegroepeerd waarmee hij een revueprogranuna ging verzorgen. Het effekt is ongekend. Andre van Duin de bankvooriedereen Schiedam Kethel Zwaluwlaan 111 - Telef. 70 51 55 Nieuwlandplein 56 - Tel. 70 81 83 Groenelaan 52 - Telef. 26 21 60 Franselaan 292 - Telef. 15 6911 uw oefende op het uitgaande publiek een magnetische invloed uit want avond aan avond waren zijn voorstellingen uitverkocht en werd de gedachte dat er geen interesse meer zou zijn voor dergelijk amusement dag in dag uit ge- logenstraft. Meer dan 5 seizoenen reeds is hij nu met zijn revue's op theater- tournee door Nederland en in de loop van die jaren is zijn talent naar een solistisch hoogtepunt gerijpt. Zijn televisieshows bereikten een waar- dering en kijkdichtheid die hem de hoogste onderscheiding, de Televizier- ring, opleverde. Voor wat betreft de komende plannen zal Andre in het begin van het nieuwe seizoen 1976 te zien zijn in de TROS TV - serie "Hotel de Botel". Op grammofoonplatengebied waren zijn elpees en singles evenzovele top pers. En op dit moment zijn alle plan nen voor een internationale theater- en filmkarriere gereed en wachten slechts op verwezelijking. Het zal van Andre van Duin, de moderne clown en liedjeszanger, zelf afhangen of hij de stap naar een internationale karri- ere zal prefereren boven de bewonde- ring en enthousiasme van zijn Neder landse fans. Hoe dan ook, wij zullen ongetwijfeld nog heel veel van hem horen. Tot twee maal toe zijn jeugdige van- daaltjes uit de wijk Groenoord er in geslaagd om de schakelkast open te breken, behorende bij de lichtmasten van de sportvelden aan de Valerius- straat. Deze jongelui beseffen niet, dat zij hiermede een levensgevaarlijk spelletje spelen. Ouders van rond de genoemde veldjes wonende kinderen dienen hun kinderen hier op te wijzen, aigezien van het feit dat het vernielen van de schakelkast volkomen onnodig is. De jongens van de Zaalvoetbalvereni- ging "Groenoord", die op deze velden bij good weer vaak hun conditie-trai- ning uitoefenen zijn bovendien door deze gang van zaken gedupeerd. Zoals gezegd zijn bij het tot twee maal toe openbreken van de schakelkast geen ernstige ongelukken voorkomen. Gelukkig zijn er mensen die naast de sportvelden wonen die hun verant- woordelijkheid kennen en bij het con- stateren van het vandalisme onmiddel- lijk ambtenaren van Gemeente-werken hebben gebeld om de stroom uit te schakelen. Echter een volgende keer zou het wel eens fataal kunnen zijn. Op initiatief van de ouderkommlssie en onderwijzend personeel van de openbare lagere school de 'Woudhoek' zal op zaterdag 3 april 1976 een pres- tatieloop in de Woudhoek worden ge- houden. Start: Faassenplein 199, Woudhoek- school, Schiedam. Leeftijd, afstanden en vertrektijden: 1. 6-7 jaar: 1 km (1 rbnde) 14.00 uur precies. 2. 8-9-10 jaar: 2 km (2 rondes) 14.15 uur precies. 3. 11-15 jaar en ouderen: 3 km (3 rondes) 14.35 uur precies. 4. ouderen: 5 km (5 rondes) 15.00 uur precies. Inschrijven; vanaf 13.30 uur bij de start. Inschrijfgeld: kinderen t/m 15 jaar f 1,50 ouderen f 2,50 Iedereen is van harte welkom, boven dien zal elke deelnemer die de afstand uitloopt een fraai vaantje ontvangen. De Paasdrive van Klaverjasvereniging Groenoord wordt gehouden op DONDERDAG 15 APRIL en niet zoals eerder vermelclt op woensdag 14 april, dit i.v.m. een even- tuele T.V. uitzending van de yoetbal- wedstrijd P.S.V.-Etienne. De enige peuterspeelzaal in Schiedam die zonder extra gelden dan de ouder- bijdragen moet rondkomen, de Peuter speelzaal 2 3 in Schiedam-Noord heeft een brief geschreven aan B 8c W van Schiedam en aan CRM te Rijswijk De peuterspeelzaal waar 75 peuters een onderdak vinden (en nog 20 pen ters op een "wachtlijst" staan) kan zonder subsidie moeilijk blijven draaien Dankzij de geheel belangeloze mede- werking van de 10 leidsters is het mogelijk zonder subsidie het werk voort te zetten, doch ondanks deze ge- waardeerde medewerking is inmiddels de financiele marge bijzonder smal geworden. Bovendien wil men na 2y2 jaar moei- zaam doorworstelen nu een gesalari- eerde kracht aantrekken, waardoor subsidie noodzakelijk is geworden. bij bestelling van GEBOORTEKAARTJES Uniek voor Schiedam hef adres voor geboorte-, verlovings- en huwelijsskaarten RoHerdamsedijk 279 Schiedam, telefoon 268666 Alle avonden verkoop na lelef. afspraak 26 75 65 Zoals reeds in vorige nummers is ver- meld, zal de Wijkvereniging Groenoord e.o. HEDENAVOND (om 20.00 uur) in BOERDERIJ "LANDVREUGD" een ledenvergadering beleggen. Deze buitengewone ledenvergadering is nodig geworden door het aftreden van de voorzitter eind februari. Vanavond zullen de leden van de ver- eniging een nieuwe voorzitter (hier- voor heeft zich dhr. S. Ph. Louis kan- didaat gesteld) kunnen kiezen. Gezien het bijzondere aspect van deze vergadering is het belangrijk dat zoveel inogelijk leden deze bijeenkomst zullen bijwonen. Zij zijn hierbij gaarne uit- genodigd Het meest en langst verliesmakende bedrijf in Nederland de P.T.T. heeft haar tarieven weer verhoogd. Per 1 april zult u als volgt moeten plakken: Brieven tot 20 gram 0.55 20-50 gram 1.10 50-100 gram 1.60 Brief en drukwerkkaarten 0.40 Drukwerken en monsters in enveloppen gestoken tot 20 gram 0.45 20-50 gram 0.80 50-100 gram 1.20 100-200 gram 1.70 Pakjes 250-500 grim 1.75 500-1000 gram 4.00 1000-2000 gram 5.00 Postpakketten tot 1000 gram 5.00 1000-2000 gram 6.00 Nieuw is het tarief voor brief- en drukwerkkaarten zonder envetoppe u betaald dan 5 cent minder.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1976 | | pagina 1