Aan de bewoners van het Bart Verhallenplein De Postgiro en uw vakantie Rabobank C3 UW BANKZAKEN voorAL z ANWB 9e jaargang no. 211 23 juni 1976 De werkgroep "Her-inrichting Bart Verhallenplein" heeft de eerste vergadering achter de rug. Hierbij zijn al enkele ge- gevens uit de enquete bekend geworden. Autorijschool Groenoord 2oq Wie help# ons de N00RDER AKKOORDEN insfeken DE MAGNEET Mannenkoor Orpheus brengt Russische Opera in de v.m. R K. Kerk aan de Lange Haven Volgend seizoen danslessen in Landvreugd. Concerf zonder POEHA RET-informatiepost voortaan ook 's-avond open fiorpfisn. adres Wiikvap Grnpnnnrd Pnsthna 410 SrhleHam NoorderAkkoorden Orgaan van de Wijkvereniging Groenoord e.o., Schiedam. Tevena mededelingenblad voor S.S.S.N. en Gezondheidszorg. Redaktie; Postbus 4040 - J. van Schaverbeke - Bachplein 189 - Telefoon 70 35 18 Oitgave en advertentie-exploitatie: „DE MAGNEET", drukkers - uitgevers Rotterd.dijk 279, S'dam, tel. 26 86 66. - Bezorgklachten tot dond. 19 uur, tel. 701956. voorheen Groenoord Akkoorden Versohijnt elke 14 dagen huia aan huis. c <D T3 i- O o 32 n u 13 n O O Het blijkt wel dat velen het in grote lijnen eens zijn met het schetsplan zoals dat door Gemeentewerken is ont- worpen. Jammer eigenlijk dat slechts 69 het enquete-formulier liadden inge- vuld dat is nl. nog niet de helft van alle 154 bewoners-adressen. Gelukkig kon bij 45 adressen vernomen worden "dat men het wel eens was" met het ontwerp doch men had het formulier niet ter inlevering ingevuld. Bij 31 troffen we twee keer "niemand thuis" zodat daar geen enkel gegeven van bekend is, 9 adressen hadden geen belangs telling. Alle opmerkingen en suggesties die men ons zond zijn of worden inmid- dels verwerkt en de werkgroep van be woners heeft zich hierover al uitvoerig mee bezig gehouden. U hoort hier zo spoedig mogelijk meer van. Een ding is belangrijk: het blijkt dat velen niet in de gelegenheid zijn om op 23 juni a.s. naar de algemene in- formatie-avond ,te komen. Slechts 22 mensen gaven zich hiervoor op. De vakanties zullen wel een rol spelen. Daarom heeft de werkgroep, in overleg met de Gemeente, besloten om deze avond te verzetten naar 12 augus- tus a.s. Alle bewoners van het Bart Verhallen plein worden op die datum verwacht in boerderij "Landvreugd", Sweelinck- singel, aanvang 20.00 uur. Op die avond kunt U alle informatie verkrijgen over de her-inrichting van Uw plein. De werkgroep hoopt dat van elk adres minstens e6n vertegen- woordiger naar die leuk ingerichte boerderij zal komen enheeft U goede ideeen? U kunt ze daar bekend maken. Tot ziens op 12 augustus. Namens de werkgroep, S. Ph. Louis, tel. 70 35 79. Rijks V.A.M.O.R.-M.I. gediplomeerd instructeur R. HAAN BACHPLEIN 269 Groenoord - Schiedam TELEFOON 70 91 15 of 70 78 94. DA 250 Italie Lit 50.000 Pts 4000 Lichtenstein FS 200 of Ffrs 300 Luxemburg Lfr 4000 BF 4000 Marokko DH 250 C£ 30 Monaco FF 300 Ned. Antillen Naf 100 Dkr 400 Noorwegen Nkr 400 Oostenrijk OS 1000 DM Spanje Pts 4000 LE 20 Can. Eilanden Fmk 200 - Tunesie DT 25 Ffr 300 IJsland IKR 10.000 Zweden Skr 400 30 Zwitserland Fr.s 200 1£ 30 IL 300 1 dinsdagavond per 14 dagen in zaal in Groenoord Aanmelden DRUKKERIJ RoHerdamsedijk 279 Schiedam, telefoon 268666 Het gebruik van de girobetaalkaart tijdens de vakantie in het buitenland neemt toe. Steeds meer Nederlanders gaan ertoe over betaalkaarten mee- te nemen, waarmee in een groot aantal landen bij de postkantoren contant geld kan worden opgenomen. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Wel moet u zich kunnen legitimeren met de giropas en een geldig paspoort. In Belgie, Luxemburg, Groot-Brittannie en Oostenrijk kunt u ook tercchfmet een paspoort dat niet langer dan vijf jaar is verlopen; in Duitsland, Groot-Brittannie en Oostenrijk is een - geldige - toeristenkaart ook voldoende. In 1975 werd door vakantiegangers in het buitenland 1,5 miljoen betaalkaarten verzilverd, zo blijkt uit PTT-cijfers. Daarmee was een bedrag gemoeid van 300 miljoen gulden. In de volgende landen kunt u op de postkantoren met girobetaalkaarten terecht. De vaste bedragen die u kunt opnemen zijn in de munteenheid van het betrokken land aangegeven. In Belgie, Duitsland en Engeland kunnen ook bedragen be- rteden het vastgestelde maximum worden opgenomen. Algerije Andorra Belgie Cyprus Denemarken Groenland Faeroer Duitsland Egypte Finland Frankrijk Groot-Brittannie Guernsey/Jersey Ierland (Rep.) Israel Telegrai'isch geld overmaken naar het buitenland. In het buitenland zonder geld? En hebt u voldoende saldo op uw postrekening? Bel dan de afdeling deviezen van uw girokantoor in Den Haag (070) 79 10 90 of Arnhem (085) 67 23 51. Meestal dezelfde dag nog wordt een bedrag, waarvan het maximum per land verschilt, telegrafisch aan u overgemaakt. Bel bij voorkeur in de ochtenduren en alleen van maandag t.e.m. vrijdag. Deze regeling geldt voor veel landen, ook buiten Europa. Er worden kosten (waaronder telegramkosten) in rekening gebracht. Extra betaalkaarten. Wilt u graag wat extra betaalkaarten meenemen naar het buitenland? Dat is ook mogelijk. U kunt bij uw girokantoor per brief verzoeken om een eenmalige toezending van 20 extra kaarten. Het Koninklijk Schiedams Mannenkoor gaat het honderd-en-tien-jarig bestaan op een wel zeer bijzondere wijze muzi kaal herdenken. Op vrijdag 22 oktober a.s. zal namelijk in samenwerking met het Schiedams Vrouwenkoor, in de monumentale, en door de Maasbach Wereld-zending prachtig gerestaureerde v/m R.K. Kerk aan de Lange Haven te Schiedam, een eerste volledige uitvoering worden ge geven van de Russische opera "Een leven voor de Tsaar" (Iwan Sussanin) van Michael Glinka. Aan deze uitvoering zal medewerking worden verleend door: Germaine Stordiau (sopraan) Frieda van Engelenburg (alt) Rob Sturkenboom (tenor), en Robert Holl (bas/bariton), alsmede door een grote bezetting van het Gewestelijk Orkest van Zuid-Hol- land. Het geheel onder leiding van de Orpheus-dirigent, Chris Verhoog. Voor deze grote, en voor Schiedam en de regio unieke manifestatie bestaat nu reeds zowel in als buiten Schiedam grote belangstelling. Daarom heeft het bestuur van dit jubilerende koor ge- meend nu reeds bewijzen van reserve- ring te moeten uitgeven. Voor de prijs van J 2,50 per kaart kan men vanaf heden een plaatsbewijs van resp. f 7,50 (beperkt), f 10,- of 12,50 reserveren, welke kaart men bij de aanvang van de officiele verkoop (be gin September), uiteraard met bijbeta- ling van het resterende bedrag, kan inwisselen. Een ieder die deze uitvoering wil bij- wonen kan zich in verbinding stellen met het secretariaat van Orpheus: B. Stouthandel, Lange Haven 84 b, Schiedam. Telefoon 26 87 04. de bank voor iedereen Schiedam Kethel Zwaluwlaan 111 - Telef. 70 51 55 Nieuwlandplein 56 - Tel. 70 81 83 Groenelaan 52 - Telef. 26 21 60 Franselaan 292 - Telef. 15 6911 De Wijkvereniging Groenoord e.o. zal onder leiding van de bekende dans- school Sitton in de eerste helft van September a.s. starten met een dans- cursus voor echtparen. De cursus wordt in de gezellige boer derij Landvreugd aan de Sweelinck- singel gegeven en zal totaal 26 lessen omvatten. De tijd is gunstig gekozen nl. op de vrijdagavonden van 21.00 - 22.15 uur, zodat U n;i de lessen het geleerde pas- je nog eens zelf kunt beoefenen. Eens per maand zelfs met "levende" muziek die gemaakt wordt door onze onvolprezen Groenoordband. De kosten bedragen f 30.— per per- soon per maand. Hier ligt een kans om 6f Uw kennis van de moderne dansen uit te breiden 6f om de eerste schreden op de "gladde vloer" te zetten. Alles onder het motto: Dansen is ge- zelligheid voor twee 1 U kunt aanmelden bij de volgende adressen: 1. Boerderij "Landvreugd"; 2. Mevr. Groeneweg, Bachplein 23, telefoon 70 12 15; 3. Mevr. van Geloven, J. Urlusp lein 96, telefoon 70 31 69. Te zijner tijd ontvangt U dan een uit- nodiging om in Boerderij 'Landvreugd' kennis met elkaar toe maken, U offi- cieel te laten inschxijven en het in- schrijfgeld te voldoen. Korte tijd later zullen dan de lessen aanvangen. Haast U, want er zijn al paren die zich aangemeld hebben, Overigens, dit is w£er een aktiviteit van de wijkvereniging. Bent U al lid Even een briefje naar Postbus 410. Muzikaal evenement ten bate van Rode Kruis. Promconcert: cabaret, klassiek en jazz. Het Promenadeconcert ten bate van het Rode Kruis in Schiedam vindt op 3 juli a.s. plaats in de Margriethal. De kaartverkoop voor de Promconcer- ten loopt via alle kantoren van de Rabobank en de andere sponsors zijn echter op ruime schaal reductiecou- pons verspreid. Tegen inlevering van zo'n coupon ontvangt men voor elk kaartje dat men wil kopen een reduc- tie van f 2,50. In de praktijk komt het erop neer, dat u voor een geweldige muzikale avond if 7,50 kwijt bent. U krijgt dan arties- ten van de bovenste plank - Cox, Halsema, Trio Louis van Dijk en een volledig symphonieorkest. Promconcerten zijn bedoeld voor het hele gezin. Iedereen zal er zich ver- maken. Jong en oud. Men kan ook gedurende de avonduren informatie over het openbaar vervoer inwinnen in de RET-informatiepost op het Stationsplein. Telefonische informatie wordt ver- strekt via het RET-informatienummer 13 75 38. Dit numiner is bereikbaar van zeven uur 's-nrorgens tot elf uur 's-avonds. Op zon- en feestdagen begint de infor- matiedienst pas om 8 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1976 | | pagina 1