Jd 0 IS Geboren worden de schrik van je leven Sporthuis Hitman Gezondheidszorg Kethel nzj Z Dienstencentrum De Woudhoek« Grote sortering badgoed en vrije tijds kleding. Badminton Hockey 14 dagen gratis op proef incl. de batterijen Wijkverpleegkundigen: Weekenddiensten: zaterdag en zondag telefonisch bereikbaar 8.00 - 8.30 uur. Vereniging voor Gezondheidszorg Kethel e.o. Antwoordnummer 17, SCHIEDAM Ik wens lid te worden van de Verg. voor Gezondheidszorg (v.h. Groene Kruis - Wit-Gele Kruis) tegen een jaarkontributie vain f 27,00. Naam: Voorletters: Adres: -teL: Redaktie: Vlaardingseweg 18a, telefoon 70 19 36, Hoe klein ons land is, merken we extra goed als we de komende weken "verre landen" kiezen als ojis vakantiedoel. Hoe klein ons volkje is - al delen we onze postzegel op de wereldenvelop met z'n dertien miljoenen - leren ons enkele cijfers. Zo worden in Nederland elke dag 600 kinderen geboren. Een flinke kleuter- school vol straks, denken we dan nog. Maar over heel de aardbol verspreid zijn het er iedere dag niet minder dan 400.000. De spreiding is ongeveer als volgt; Azie 260.000 (65 Europa/USSR 40.000 (10 o/0), Afrika idem. Zuid-Amerika idem, Noord Amerika 15.000 (4 en Australie 1000. Waarorn deze cijfers in deze rubriek van uw lijfblad? Wei, omdat al deze nieuwe wereldburgers zo'n belangrijk aandeel opeisen van de gezondheidszorg, en omdat we meteen moeten constateren dat die zorg lang niet voor alien in gelijkc en voldoende mate beschikbaar is. Als een duidelijk bewijs hiervoor moeten we wel zien het grote verschil in sterftecijfers van jonggeborenenHet blijkt - als het gaat om overlevingskansen een enorm verschil uit te rnaken of je geboren wordt in bijvoorbeeld Oost-Afrika dan wel in Nederland. En in Nederland op zijn beurt zijn de laatste 75 jaar de levens- en overlevingskansen in het eerste levensjaar ook aanzienlijk verbeterd. Zo bedraagt de zuigelingensterfte (eerste jaar) in Oost-Afrika thans 150 per 1000 levendgeborenen; de eerste-weeks sterfte 40 per 1000 en de eerste-maands sterfte 60 per duizend. Voor Nederland: eerste-week 6,6 per 1000, eerste maand 8 per 0000, en eerste jaar 11,3 per 1000. Het aantal doodgeboren bedraagt in Oost-Afrika 45 per 1000; in Nederland 8,8 per 1000. De cijfers voor Nederland omstreeks 1900 tonen een frappante gelijkenis met de cijfers voor Oost-Afrika van vandaag. Deze verschillen en deze ontwikkeling mogen uiteraard niet uit- sluitend worden toegeschrev enaan vorderingen respectievelijk achterblijven van de directe gezondheidszorg rondom de pasgeborene. Sociale omstandigheden met de daaruit voortvloeiende kwaliteit van hygiene en behuizing zijn daaraan niet vreemd. Denk ook aan de invloed van vaccinatie en curatieve geneeskunde. Hoe kwetsbaar we zijn voor, tijdens en kort na onze geboorte, wordt een beetje duidelijk als we ons realiseren dat een mens zodra hij geboren is, ineens zelf moet gaan ademen, en dat van het erie moment op het andere zijn bloedsomloop, stofwisseling en zenuwgestel op eigen kracht moeten gaan werken. Meestal gaat dat wonderbaarlijk goed. Maar wel staat een klein leger gezondheidszorgers paraat voor de nieuwe wereld burger: de verloskundige voor en tijdens de ge boorte, de kinderarts in samenwerking met de verloskundige tijdens de geboorte en! de eerste uren of dagen daarna, en naar behoefte specialisten als er iets fout gaat, en consultatiebureaus om hem verder met raad en daad bij te staan. Gezondheidszorg rondom de pasgeborene is in de eerste plaats: waken voor het juiste evenwicht tussen uitdaging en bedreiging. Uitdaging heeft een kind nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Het begint al met de uitdaging "koude". Geboren worden betekent plotscling in een relatief koude omgeving stappen. Die schrik heeft het kind juist nodig oin zijn longen op te starten, dus eigenlijk leven we dank zij eenschrik. Maar de kou moet niet zo extreent zijn dat zijn stofwisseling verstoord wordt. Een pasgeborene staat bloot aan een invasie van micro-organismen. Zijn weerstand daartegen past zich, als alles goed gaat, daar uitstekend bij aan. Maar een ongelijke strijd kan het worden wanneer, bijvoor beeld bij te vroeg geborenen, onvoldoende beginweerstand aanwezig is. fiij dit alles moeten we het begrip gezondheid en gezondheidszorg niet te eng verstaan. De Wereld Gezondfieids Organisatie definieert gezondheid als: lichame- lijk, geestelijk en sociaal welzijn. De zorg voor de gezondheid in deze ruime betekenis is niet alleen gediend met een hoge ontwikkeling van technische mid- delen, maar net zo goed met het bevorderen van een goede tnoeder-kind relatie, en het scheppen van maatschappelijke strusturen waarin de mens zich geestelijk en sociaal wel bevinden kan. Dat deze zorg niet ophoudt bij onze landsgrenzen, wordt - voor wie daar anders misschien nog aan twijfelen mocht - bevestigd in het feit dat Nederland behoort tot de mede-ondertekenaars van de verklaringen van de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie, waarin aan iedereen het recht wordt toegekend op leven en gezondheid. Daarbij zijn aan een mensenleven in Nederland niet meer punten toegekend dan aan een leven in Oost-Afrika of Bangla Desj. C 8J TJ O o JA JA aj -O o o Heijermansplein 38 - Schiedam Telefoon 70 95 55 Spreekuur; leidster dienstencentruru elke maandag en donderdag van 9.00- 10.00 uur, in flat 38, le etage. Spreekuur: leidster Stichting Gezins- verzorging; 's-maandags van 11.00 - 12.00 uur, in de bibliotheek. Pedicures: ledefe dinsdag en woensdag vanaf 8 uur 's-morgens. (Graag Uw handdoek meebrengen). Behandeling na afspraak. U weet dat na gebleken noodzaak, de pedicure bereid is U thuis te behan- delen. Indien U van deze mogelijk- heid gebruik wenst te maken, kunt U zich telefonisch opgeven. Telefoon 70 95 55. Dameskapsalon: Elke donderdag en vrijdag vanaf 13.00 uur. U wordt vriendelijk ver- zocht v66r 14.00 uur aanwezig te zijn. Graag Uw handdoek meebrengen. Herenkapper: Op dinsdag, eens in de 14 dagen. Aanwezig op 6 en 20 juli, vanaf 14.30 uur. Bibliotheek: Tijden voor het uitlenen van boeken en puzzels: elke dinsdag en donder dag van 9.30 - 11.30 uur. Voetbal Zaalsporfen voor al uw sporfariikelen Oranjesfraaf 15 Schiedam Telefoon 26 7513 23 juni 1976 Handenarbeid; Elke maandagruiddag van 14.00 tot 16.00 uur, in de recreatiezaal. Deze club biedt verschillende moge- lijkheden, zoals boetseren. houtbe- werken, pitriet e.d. U kunt zich hier voor altijd nog opgeven. Elke dinsdag van 14.00 - 16.00 uur, •kan men in de recreatiezaal hand- werken, waarbij ook voor U nog plaats is. Gymnastiek: Elke dinsdagmorgen van 9.15-10 uur is er gevarieerde gymnastiek met mu- ziek in de grote zaal. Om 9 uur worden de deelnemers verwacht. Gehoor- en gezichtsproblemen: Deze dienst houdt iedere 2e en 4e donderdag van de maand spreekuur in de bibliotheek vanaf 14.30 uur. Namens de gehoor- en gezichtsser- vicedienst willen wij graag het vol- gende onder Uw aandacht brengen. Zowel de fa. Argus als Dijkshoorn die hierbij zijn aangesloten verlenen alle mogelijke service zoals: het leve- ren van alle mogelijke merken hoor- toestellen, brillen en aanverwante artikelen. Het stellen van brillen, eontroleren van hoortoestelenen, verstrekken van batterijen en snoer- tjes en het geven van adviezen bij de aanschaf. Voor ingrijpende reparaties moeten de toesttellen mee naar de zaak genomen worden, waar goed opgeleide en gediplomeerde krachten er alle mogelijke zorg aan besteden. Schiedam, St. Liduinastraat 1, tel. 010 - 26.76.49 Schiedam, Bachplein 598, tel.010-70.17.30 Rotterdam, Vierambachtsstraat 73, tel. 010 - 23.31.55 Maassluis, Noordvliet 25, tel. 01899-22.88 Kruisgebouw: Bachplein 588; telefoon 70 6177. Secretariaat: 3. Brokerhof, Koekoekslaan 70; telefoon 70 08 56. Ledenadministratie: Th. van Deurzen, De La Marpleki 2, telef. 70 94 11. (Uitsluitend voor ledenadministratie). (telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag 8.00 - 8.30 uur. C. W. van Dalen, Albert van Raalteplein 48 tel. 71 03 59 A. van Dalen-Kroesbergen, Hargplein 2 tel. 70 15 49 M. J. C. Th. Gielen, Obrechtstraat 80 tel. 70 57 74 M. H. J. de Vette, Oostveenseweg 3. Schipluiden tel. 01738-8646 M. Kooiker-de Waard, Bart Verhallenplein 19, telefoon 70 34 46 26/27 juni Zr. de Vette telefoon 07138-8646 3/4 juli Zr. van Dalen telefoon 71 03 59 Opgave lidmaatschap. Stuur deze bon in een ongefrankeerde enveloppe aan

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1976 | | pagina 5