ffrly^vrTi Alles over uw lippen Irl a c j w i j k c wijkcentrum- noord Zonnebrillen deze zomer: groot en dun - Kontakten met de gemeente Het bestemmingsplan en de bezwaarschriften Chemisch Reinigen Vo( Voor alles op foto- en filmgebied .**1. JS 4 I>E correcties. <U T3 1H o o AA -A n 0> "O - o o seer, werkgroep! boeVipU^'n /,as lei De laatste maanden hebben de inwoners van Noord weinig meer gehoord over de aktiviteiten van de werkgroep wijkcentrum. Zoals u weet zet de werkgroep zich in voor de totstandkoming van een wijkontmoetingscentrum in de nabijheid van het Kruisgebouw en het nieuw te bouwen winkelcentrum Kethel. Voordat de zomervakatltie aanbreekt willen we u meedelen waar we ons in de afgelopen maanden mee hebben bezig gehouden. Omdat alle leden van de werkgroep steeds hebben ingezien hoe belangrijk het is om een goed kontakt met de ge meente op te bouwen, is veel tijd en energie gestoken in de verbetering van dit kontakt. Zeker toen bleek dat de gemeente bereid was een soort draai boek voor de totstandkoming van het wijkcentrum te maken waarin duidelijk omschreven zou worden op welke wijze het wijkcentrum met inspraak van de bewoners van Noord tot stand zou komen. Met de inhoud van het draaiboek is de werkgroep akkoord gegaan. We hebben toegezegd met dc gemeente en andere betrokkenen een programma van eisen en wensen voor het wijk centrum te willen opstellen, MITS de gemeente (Burgemeester en Wethou- ders) eerst duidelijk uitspreekt dat zij aan de totstandkoming van een ont- moetingscentrum in Noord hoge voor- rang zal geven en de bouw niet nog jaren op iich zal laten wachten. Hierover is de gemeente tot nu toe zeer vaag gebleven. Ook het draaiboek bracht geen verheldering. We vinden dat de bewoners van Noord zolang- zamerhand wel recht hebben op meer zekerheid. A1 jaren wordt de bewoners voorgehouden dat er een ontmoetings- centrum zal komen. Wij zijn er van overtuigd dat een dergelijk centrum een goede bijdrage zal kunnen leveren aan de leefbaarhcid in de wijk. Over het bestemmingsplan Winkel centrum Kethel, waar ook het wijk ontmoetingscentrum deel van uit maakt, zullen Gedeputeerde Staten binnenkort uitspraak doen. Wanneer het bestemmingsplan wordt goedge- keurd dan kan in principe met de bouw van winkels, bibliotheek, PTT- gebouw en ontmoetingscentrum wor den gestart. Op het bestemmingsplan rusten ech- ter twee bezwaarschriften: edn van het Aktiecomitoe Anti-Hoofdweg Schie dam Noord, de ander van een benzine- pomphouder uit Kethel. Wanneer G.S. de bezwaarschriften ongegrond verkla- ren dan hebben de indieners nog de mogelijkheid beroep afan te tekenen bij de Kroon. Deze procedure kan vele jaren in be- slag nemen. Met name een eventueel beroep bij de Kroon van het Akticcomite Anti- Hoofdweg Schiedam Noord kan een ernstige vertraging opleveren voor de bouw van het wijkcentrum, omdat het bezwaarschrift betrekking heeft op het verloop van de wegen rond het wijk centrum. De werkgroep wijkcentrum hoopt dan ook dat het aktiecomite dit wijkbelang tevens bij haar afweging zal betrekken. We gaan nu met vakantie en hopen in augustus meer duidelijkheid te heb ben over het bestemmingsplan. Ook hopen we dan een uitspraak van de gemeente te hebben ontvangen waar- uit zal blijken hoe noodzakelijk zij een wijkcentrum voor Noord vindt. We zullen u op de hoogte blijven houden. SPEC. RITSSLCITNGEN NAUWER of WIXDER van Uw kleding Ook voor alle reparaties Iepenlaan 51 - Tuindorp Teiefoon 70 50 83 Wenst u meer informatie dan kunt u terecht bij: Jeanet de Keijzer, teiefoon 70 88 30: Anneke de Jong, tel. 71 15 29. rembrandtlaan 71 schiedam teiefoon (010) 26*43 74 Goed beschouwd zijn we allemaal bril- dragers. Zelfs zij die gelieel met het blote oog een lieveheersbeestje in het topje van een oude beuk kunnen zien zitten. Want ze zullen op 'n mooie zomermiddag - om een uur of vijf in westelijke richting rijdend - een bril dragen: een zonnebrii. En als je geen auto rijdt, probeer dan maar eens zonder zonnebrii een boek te lezen aan het strand, als de zon in het zenith staat. Daarom is eigenlijk iedereen klant van de optecien. Want niet alleen de men- sen met "slechte" ogen zijn voor hun zonnebrillen op de brillen-specialist aangewezen, ook van hen met dat goeie blote oog is het verstandig, voor zo'n bril bij de opticien binnen te stappen. Omdat die goeie ogen meer kans hebben goed te blijven, als ze door een gpdde zonnebrii mogen kij- ken. Niet zo'n bril waar je helemaal scheel van wordt, of die drukt op je n'eus en klemt achter je oren. De opti cien heeft zonnebrillen met feilloze glazen en hij beschikt bovendien over de juiste technische apparatuur en kennis om het montuur geheel pas- send te maken. Bovendien ben je bij hem verzekevd van een goed advies voor een mpdieuze zonnebrii die hele maal bij je geziclit past. Geheel overeenkomstig de modetrends in de wereld van de "echte" brillen zullen de zonnebrillen deze zomer op- vallen door hun dunne, grote en ele gante monturen. Ze zijn geheel afge- stemd op de vloeiende lijnen en de transparante kleuren die we dito jaar in de zomerkleding aantreffen. Zo zijn er geheel ongekleurde, doorzichtige monturen, soms versierd met een heel dun streepje kleur, er zijn zonnebrillen in zandtinten, in blauw-variaties, in diverse gelen, en natuurlijk rood en wito. Voor de liefhebbers van het metalen montuur is het interessant te weten, dat goud het weer helemaal van zilver is gaan winnen. Veel mon turen zijn nu van kunststof gemaakt. Ze wegen dan ook bijna niets meer. Ook de glazen kunnen van kunststof zijn, wat als voordeel heeft, dat niet alleen met de monturen maar ook met de glazen allerlei kleureffekten kun nen worden bereikt. Heel aktueel zijn nu dan ook de zogenaamde dtgradc- glazen, die een kleurverloop vertonen van bijvoorbeeld donkergroen van boven tot lichtgroen van onderen. Een verloop van meerdere kleuren is ook mogelijk. Voor mensen die veel van buiten naar binnen (en andersom) lopen, en die er een hekel aan hebben, hun bril steeds op en af te zetten, vinden we het nieuwtje van vorig jaar nu in alle zonnebrilkollekties: de bril met de zogenaamde "zelfdenkende" glazen, die donkerder en lichter worden naarmate de lichtsterkte groter of kleiner wordt. Onmiddellijk na de ogen is de mond het belangrijkste onderdeel van uw make-up. Wilt u warmte geven aan uw glimlach dan zult u zeker m66r moe- ten doen dan alleen maar het kiezen van 'n mooie kleur lipstick. Allereerst willen we hier een lans breken voor de lippenseel. Het stelt u in staat de lipstick zoveel mooier aan te brengen en correcties zoveel zuiverder uit te voeren. Bovendien: gebruik makend van zo'n penseel kunt u de lipstick tot bet allerlaatste stukje opgebruiken. 't Is wel even wennen. Daarom advise- ren we eerst te oefenen. Maak 'n af- druk van uw lippen door 'n kus op de bovenkant van uw hand te drukken. U hebt dan een prachtig model om op te oefenen. Nu over de kleuren. Die moeten niet alleen mooi zijn maar vooral ook: pas- sen bij uw type. Daarom: draag nodit een oranje of fel- rode lipstick bij een erg blanke huid, dit zal u alleen maar bleker maken. Hebt u van nature e.en rode gelaats- kleur (bv. door couperose) gebruik dan nooit een lipstick die blauw kleurpig- menten bevat. Dit verergert het rood in uw gezicht. Hebt u een wat smalle mond, dan nooit bruin-getinte lipsticks gebruiken. Dat maakt uw lippen nog smaller. En hebt u puistjes, gebruik dan beslist geen witte of erg lichte lipstick: de puistjes lijken daardoor groter. Pas met deze lipstick vooral ook op wanneer u onregelmatik of slecht ge- kleurde tanden hebt. Nu eerst cen paar algemene regels over het aan- brengen van lipstick: 1Maak uw mond goed droog met b.v. een tissue, eventueel ook gezicht- make-up op de lippen aanbrengen. 2. Eerst de juiste vorm aangeven met lip- of wenkbrauw potlood. 3. Nu met het lippenseel deze vorm zorgvuldig invullen (wrijf de pen seel over de lipstick en neem zo vol- doende kleur op om uw lippen liefst in bbn keer op te maken. Zijn uw lippen te dun, trek dan een dunne lijn juist buiten uw eigen lip- contouren. Die met kleur invullen. Is uw bovenlip te dik, trek dan die dunne lijn even binnen de natuurlijke liplijn en vul alleen tot zover in. Is uw bovenlip te snial, trek dan het lijntje iets buiten uw lipcontour en vul de kleur tot daar in, dus iets bui ten de natuurlijke lijn. Is uw mond te groot, dan eerst de foundation op uw lippen en daarna een kleinere mond tekenen binnen de contouren en alleen dAt gedeelte in vullen met lipstick. Onder en bovenlip te dun dan iets ruimer bij tekenen en invullen zodat de mond beter in balans komt. NOG 'N AANTAL LIPPENTIPS. Hetfeit dat de mond roder is dan de huid er omheen, kan problemen geven bij het aanbrengen van correcties. Gebruik in dat geval voor correcties buiten de natuurlijke contouren een lipstick die twee tinten donkerder is dan de lipstick die u op de lippen z£lf gebruikt - zo voorkomt u kleurverschil. Komt het rood van uw lippen door de lipstick heen dan kunt u dat voor- komen door eerst op de lippen wat make-up aan te brengen en pas daar na uw lipstick te gebruiken. Heeft u last van lijntjes rond uw mond breng dan eerst wat make-up aan over uw lippen en fixeer die met poeder. Nu de mond strekken met uw vinger- toppen en langs de mondlijn een heel dun lijntje trekken. Nu invullen met een niet glanzende lipstick. Een smalle onder- en bovenlip kunt u eveneens corrigeren met een z.g. lip- gloss (een glanzende lipstick of lipgloss uit een doosje) die de lip lijkt te ver- groten. Hebt u last van droge lippen, breng dan v66r u met lipstick gaat werken eerst wat vocht-inbrengende dagcreme aan. Is lipstick snel van uw lippen verdwe- neu, dan de eerste laag lipstick "af- bijten" op een tissue en daarna op- nieuw lipstick aanbrengen. Nu zal uw lipstick langer blijven zitten. Natuurlijk, mooie lippen zijn heel be langrijk. Maar goed verzorgde tanden en 'n frisse adem zijn echter zeker zo belangrijk. Poets daarom minstens tweemaal per dag uw tanden en ga minstens tweemaal per jaar naar de tandarts voor 'n controle beurt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1976 | | pagina 9