y*S/ Lander Graziella, caravan van het jaar 1978 Herbestrating Groenoord Oost /Midden Oude zangboeken voor verpleegtehuis Iglo, woonkrant! Raadsverkiezingen 1978 Social Inn Woonerf Dorp Kethel Bewoners- commissie Woudhoek vergaderde En de gemeente blundert verder.. Pagina 9 VnhiIit Akkoorden 23 november 1977 STICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW SCHIEDAM-NOORD Maandag 7 november j.l. is de eerste informatie-avond gehouden over de Gemeentelijke plannen voor de herinricht- ing van het gebied dat globaal begrensd wordt door de laan van Bol'es, de Jozef Oreliosingel, W. Andriessenlaan en de Eduard van Beinumlaan. Daarvoor had iedereen de bekende informatie-krant met een enquete in de bus gekregen. De opkomst was boven verwachting. Want kwamen er bij een eerste poging in juni van dit jaar maar 3 mensen op het gebeuren af, nu waren zeker 80 mensen van de partij. Het was jammer dat het om een drietal stukken tegelijkertijd ging. Dat leverde in het eerste deel nogal wat verwarring op. Maar na de pauze werd in drie groepen uitgebreid op de diverse plannen ingegaan. Zelfs werd in sommige gevallen afgesproken dat, gezien de geringe respons op de enquete, alsnog een poging gedaan zou worden om meer meningen te peilen. De drie werkgroepen die gevormd zijn, gaan nu aan de slag en wel op: woensdag 23 november, de omgeving van het Henriette Bosmansplein. woensdag 30 november, de omgeving van het Albert van Raalteplein. dinsdag 6 december, de omgeving van het Bernard Zweersplein. Alle bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en worden gehouden in de zaal van de Rooms-Katholieke kerk aan de Willem Andriessenlaan 65. Heeft u nog geen enquete ingevuld, of wilt u alsnog meedoen aan de werkgroepen dan bent u op de avonden van harte welkom om mee te denken. Inlichtingen vooraf: Gemeente (dhr. Cornax), tel. 260500 of de Stichting Samenlevingsopbouw, tel. 702207. U kent ze wel, die ouderwetse zangboeken zoals we ze vroeger hadden. "Het vrolijke boertje", het zangboek van de v.c.j.c., de mooi geillustreerde pianoboeken, enz. enz. vol met al die bekende liedjes van vroeger. Veel (vooral bejaarden-)koren werken nog met die boeken. Begrijpelijk. De af deling recreatie van het Verpleegtehuis Driemaasstede is voor haar wekelijkse zanguurtjes vooral naar dat soort oude zangboeken op zoek. Ongetwijfeld hebben velen ze nog bewaard, misschien in een stoffige hoek (op zolder) weggeborgen. Misschien gebruikt u ze nog wel. Maar als u ze toch niet meer nodig heeft: het verpleegtehuis kan ze goed gebruiken. Belt u even op naar de Driemaasstede, tel. 714022 (vragen naar dhr. Nolman), of breng ze gelijk langs: Voorberghlaan 25. Iglo, woonkrant voor mensen die in de kou staan, is de naam van het volwassen geworden info-bulletin van de Landelijke Organisatie Belangengroepen Huisvesting. Het blad is bestemd voor een- en twee persoons huishoudens en alle andere groepen die moeilijk huisvesting vinden. Omdat onze samenleving nog uitsluitend afgestemd lijkt te zijn op het gezin, worden deze andere groepen niet als gewoon gezien en blijven dus in de kou staan. De redactie wil de lezers op verschillende mogelijkheden wijzen: hoe kan je je organiseren om druk uit te oefenen op de verantwoorde- lijke instanties om huisvesting te bemachtigen. Zij wil ook haar kolommen beschikbaar stellen aan alien die iets goeds of kwaads te melden hebben op dit gebied. Het blad zal m.i.v. 1978 maandelijks verschijnen en is te verkrijgen bij de Stichting Samenlevingsopbouw, Heijer- mansplein 38, tel. 702207. De gemeenteraadsverkiezingen van 1978 naderen met rasse schreden. Evenals in 1974 willen een aantal organisaties, onder het dak van Stichting Samenlevingsopbouw Schie- dam-noord weer een POLITIEK KAFEE organiseren. Men wil in de week van 22 tot 26 mei die bijeenkomst houden. Dat is dan kort voor de raadsverkiezingen. Verkiezingen die voor Schiedam-noord ook van het grootste belang zijn. Want hoewel het merendeel van de gemeente- raadsleden in het ,,noorden" wonen valt daar in de praktijk bar weinig van te merken. En daar zal het vooral dan ook om gaan op die bijeenkomst. Want wat is er de afgelopen vier jaar nou eigenlijk speciaal voor Schiedam-noord gedaan. Er is nog steeds geen tunnel onder de Damlaan-spoorlijnovergang, het wijkcentrum zal ook nog wel enige jaren op zich laten wachten, de winkelvoorzieningen zijn nog steeds beneden peil, om over het openbaar vervoer en de verkeerswegen maar helemaal niet te hebben. Kortom gespreksstof te over. Alle politieke partijen zijn inmiddels uitgenodigd voor het politiek kaffee.Lees dus tegen die tijd Noorder Akkoorden waarin een en ander uitgebreid in zal worden aangekondigd. Wat al enige jaren tweemaal per maana in net dienstencentrum de 4 molens voor heel Schiedam draait, komt nu ook speciaal in Schiedam-noord. Een social-inn. Een ontmoetings-gelegen- heid waar iedereen die ook maar iets te maken heeft met welzijnswerk, elkaar op informele wijze kan ontmoeten. De wijkverpleegster, de bestuurders van diverse verenigingen en clubs, de vertegenwoordigers van de bewonersverenigingen, de maatschappelijk werkster, de predikant, ga zo maar door. Het is de bedoeling dat men zo eens in een andere omgeving wat beter met elkaar kan kennis maken dan in de vaak zo officiele vergaderingen het geval is. Of wellicht dat men eindelijk eens kennis met elkaar maakt. Want in de praktijk blijkt dat de diverse groepen soms langs elkaar heen lopen. En dat is jammer, want er is in Schiedam-noord toch al genoeg te doen. Hoe de zaak precies opgezet gaat worden is nu nog niet bekend. Wel staat vast dat de bijeenkomsten een bepaald thema meekrijgen. Anders bestaat het gevaar dat het wat al te vrijblijvend kan worden. Zo zullen misschien de diverse mensen eens wat over hun werk of hun organisatie vertellen, of zal een theatergroep optreden als zij een stuk spelen dat aansluit bij de Schiedam-noord situatie. Uiteraard zullen de bijeenkomsten uitgebreid worden aangekondigd in Noorder Akkoorden, dus let op. Voor informaties: Stichting Samenlevingsopbouw, Heijer- mansplein 38, tel. 702207. In de vorige Noorder Akkoorden berichtten wij reeds over de informatie-avond die op 20 oktober j.l. in het Schepphuys gehouden werd over de Gemeentelijke plannen met het Dorp Kethel. Over de verkeerssituatie en eventuele herbestrating dan wel te verstaan. Inmiddels is daar het verslag van gereed gekomen, dat aan alle mensen die toen de presentie-lijst hebben ingevuld is toegezonden. Aan de hand van het verslag kan men een volledig beeld krijgen van de gemaakte opmerkingen en afspraken. In de begeleidende brief stond duidelijk dat men nu schriftelijk moet reageren als men nog bepaalde opmerkingen heeft. Heeft u vragen over de situatie, vragen over het verslag, of heeft u het zelfs helemaal niet ontvangen bel dan naar: Stichting Samenlevingsopbouw, Heijermansplein 38, tel. 702207. Uit de snel stijgende verkoopcijfers blijkt duidelijk dat ook in Nederland de belangstelling voor de echte poly ester lichtgewicht caravans de laatste tijd met sprongen toeneemt. Dit is overigens geen wonder, want deze caravans zijn weliswaar wat duurder maar bieden tegelijkertijd de zekerheid dat die meerkosten er door de eigenaren in korte tijd weer vol ledig worden uitgehaald, omdat ze ondermeer licht zijn (dus brandstof- besparend bij het trekken), praktisch onderhoudsvrij zijn (dus nagenoeg geen onderhoudskosten) en buiten de winter kunnen doorbrengen (dus geen dure winterstalling). De belangrijkste Europese producent van echte polyester lichtgewicht cara vans is de Italiaanse. Lander-Graziel- la fabriek in Padua, waarvan Pon Trading - de caravandivisie van Pon Nautic B.V. in Leusden - de Neder- landse verkoop vertegenwoordigt. De eerder genoemde sterk stijgende waardering voor polyester lichtgewicht caravans blijkt wel zonneklaar uit het feit dat onlangs op de internationale caravantentoonstelling in Turijn de nieuwe grote Lander Graziella 474 - het huidige topmodel uit deze Graziel la serie - door een internationale jury van vakjournalisten is gekozen tot .Caravan van het jaar 1978". Als primeur voor ons land is deze ca ravan te zien op stand 13 van de Caravan RAI, waarop ook de kam- peerauto's van VW worden geshowd. De Graziella 474 - zoals de aandui- ding al zegt - 4.74 meter lang en heeft een voor deze lengte zeer laag gewicht van circa 650 kg. Hij is leverbaar in twee luxueus uitgevoerde 4 tot 5 persoons typen: een lengteslaper en een dwarsslaper, met moderne u-ziot- hoek'. Beide hebben een moderne keu- kenunit met koelkast (85 liter) en een toiletruimte. De reeds genoemde zeer luxueuze uitvoering comineren beide typen uiteraard met alle inmiddels reeds genoegzaam bekende algemene Graziella-eigenschappen. De prijs van de beide typen: 18.250,- inclusief BTW. Pon Trading showt op haar stand natuurlijk ook alle andere, inmiddels reeds oude vertrouwde modellen van de Graziella-range. De Graziella 340, in twee types: een 3-persoons dwarsslaper en een 2-per- soons lengteslaper met kopkeuken, beide 3.40 meter lang en slechts circa 460 kg zwaar. Prijs: 12.750,- inkl. BTW. De Graziella 401, in drie types, alle ruim 4.00 meter lang en slechts circa 540 kg zwaar. Prijs 14.750,- incl. BTW. De bewonerscommissie Woudhoek z.w. op dinsdag 8 november j.l. was goed bezocht. Na de bekende pun- ten als jaarverslag en financieel verslag, werd na de pauze uitge breid ingegaan op de knelpunten die nog steeds leven in de woud hoek. Want al is de wijk inmiddels al meer dan twee jaar oud, de problemen zijn nog zeker niet opgelost. Door een aantal van de ongeveer 50 aanwezigen werden o.a. aan de orde gesteld: de isolatie-klachten 'om het idee van de woningbouw- vereniging om d.m.v. het aanbren- gen van isolatiedubbele beglazing in de eengezinshuizen daar iets aan te doen, alsmede de tochtklachten van de meergezinswoningen. Bo- vendien bleken nogal wat bewoners van de eengezinswoningen proble men te hebben met een onvoldoen- de werkende afzuiging. Veel klach- ten dus in en rondom de woning zelf, waaraan zo snel mogelijk weer het een en ander verbeterd zal worden. Een zaak die in het komende jaar in de gaten zal worden gehouden. Verkeerssituatie door de bewonerscommissie. Grote grieven werden uiteraard weer naar voren gebracht over de v erkeer en parkeersituatie. Door de opzet van de wijk een voortdu- rend probleem waarover al enige malen in dit blad geschreven is. Deze vergadering was uitgekozen om daar met een vertegenwoor- diger van de Gemeente over te praten. lets wat jammer genoeg t.g.v. ziekte van dhr. v.d. Vlist, verkeersdeskundige van de Ge meente niet door kon gaan. Al met al toch een goede jaarverga- dering. Er zullen niet veel mensen zijn, die heel Schiedam-noord van haver tot gort kennen. Maar zo af en toe vallen bepaalde zaken je op, die toch eigenlijk te gortig zijn. Zoals: ...zet een bushalte neer op de Mozartlaan-Brederodeweg speci aal vlakbij de bejaarden-Heijer- mansflat) en vergeet er een bushok- je bij te zetten....vlak voor de winter. ...maak een bruggetje vlakbij die zelfde Heijermansflat, zodat men makkelijk op het Bachplein kan komen, maar vergeet er gelijk een tegelpad bij te maken. Wanneer dat wordt aangelegd weten we niet. Misschien wacht men daar wel mee tot over een jaar het Bachplein opgehoogd wordt. Voorlopig moe- ten de wandelaars een sprongetje maken van 40 cm om van de brug in het zand te komen. ...zandpaden liggen er voorlopig ook nog in het toekomstige park Kethel. Makkelijk vooral voor - mensen die over het enige voetpad van de Woudhoek naar het Dorp Kethel moeten lopen of fietsen. Het schijnt moeilijk te zijn om van die ouderwetse nood-planken neer te leggen. ...zet een plattegrond van de wijk langs de weg, maak er een parkeer- strook bij. Haal die parkeerstrook later weg. Laat het bord staan. Recept voor regelmatige gevaar- lijke opstoppingen op de van Dal- sumlaan. Ach het zijn allemaal maar kleine dingen, schoonheidsfoutjes, kleine irritaties, zoals er talloze zijn. Want waar gewerkt wordt, vallen spaanders. Maar van al die spaan- ders kun je een behoorlijk vuurtje maken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1977 | | pagina 9