Schiedam zingt ook in 1977! Hogere opbrengst Fancy Fair" in Woudhoek Bestemmingsplan ter inzage Nieuwjaars- bal 1978 Meer ,,groen" In en om Bachplein Volgende week weer Noorder Akkoorden Zijn schoonmoeders jaloers? Bekendmaking opspuitingen Schaken met olie- bollen in Groenoord D.R.Z. kaart om Kerstbout Kerstnachtdienst lOe jaargang no. 248 14 december 1977 de magneet Noorder Akkoorden Uitgave en advertentie exploitatie: De Magneet, drukkers - uitgevers Postbus 112, Schiedam Rotterdamsedijk 279 Telefoon 010-26 36 66 - 26 66 76 Redactie: J. van Schaverbeke Postbus 4040 Bachplein 189, Schiedam Telefoon 70 35 18 Orgaan van Wijkver. "Groenoord e.o." Tevens mededelingenblad voor SSSN en Dienstencentrum "de Woudhoek" Vcoi bezorgklachten a I lee n 703586 Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis in heel Schiedam-Noord. Het comite Schiedam Zingt", bestaande uit de heren D. van Lies- hout, J. van Lieshout, K. Leeuwen- stein en J. Meulendijk hebben nu voor de zesde maal de traditionele Kerstzang voorbereid. Men heeft getracht - en is er ook in geslaagd - het dit jaar wat profes- sioneler op te zetten door o.m. wat meer in den lande bekende mede- werkers aan te trekken. Schiedam Zingt 1977" vindt plaats op 23 december a.s. in de Grote- of St. Janskerk te Schie dam. Om 19.00 uur vindt de Kinderkerstzang plaats waaraan medewerken het Rotterdams Jon- gerenkoor o.l.v. Freek Velders en het Kinderkoor ,,Jong Begin", o.l.v. Martin Stroetinga. Van dit kinderkoor, waarvan de meeste leden uit Kethel en Groenoord komen, drukken wij hierbij een foto af. KERSTCONCERT Het Kerstconcert (met samenzang) begint eveneens op 23 december a.s. om 21.00 uur. Hieraan verle- nen medewerking Het Urker Vis- serskoor ,,Cresendo" o.l.v. Mein- dert Kramer en ,,The Creed- singers" o.l.v. Frans Roessen. Verder werken aan dit concert mee Joop de Vries aan het orgel en de gebroeders Brouwer (trompet). Het openingswoord zal worden gespro- ken door burgemeester Drs. A. J. Lems. De presentatie is in handen van Hans van Willigenburg. Als bijzonderheid mag worden ver- meld dat het grootste Johannusor- gel dat ooit in Nederland gebouwd is, speciaal voor deze gelegenheid in de kerk is geplaatst. Dit zal worden bespeeld door Carel Schulz Niet alleen zal afwisselend met beide orgels gezongen worden, maar tevens zal tijdens dit Kerst concert een concert voor twee or gels ten gehoren gebracht worden. KONINKLUK GESCHENK VOOR SCHIEDAM ZINGT" De twee enorme kerstbomen die steeds traditiegetrouw in de kerk zijn opgesteld, hebben altijd een ,,zware" last betekend op de be- groting. H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard schonken dit jaar aan Schiedam Zingt" twee prach- tige sparren uit hun landgoed ,,De Horsten" te Wassenaar. Zaterdag a.s. gaat het comite (met hun helpers) de twee bomen in Wasse naar ophalen, waarbij het trans port welwillend wordt uitgevoerd door Baartmans Transport uit Schiedam. TOEGANGSKAARTEN In tegenstelling tot andere jaren kan helaas de toegang niet meer gratis zijn. Een ieder zal begrijpen dat door stijgende prijzen e.d. dit eenvoudig niet meer mogelijk is. Toch is het het comite gelukt de toegangsprijs zeer laag te houden, n.l. 0,50 (voor de Kinderkerst zang met ,,rode" kaart) en 1.00 (voor het Kerstconcert met ,,groene kaart". Zeker gezien het programma en de medewerkers een alleszins ,,klein toegangsprijsje" De kaarten zijn in onze wijk verkrijgbaar bij: Spaarbank Anno 1820, Populieren- laan 5; B. Scholten, Dr. Sauer- straat 11; J. van Lieshout, Noord- einde 9; Spaarbank Anno 1820, Peter van Anrooylaan 80; A. Mon ster, Obrechtstraat 27; Gebouw Gezondheidszorg, Bachplein; J. W. Meulendijk, Royaardsplein 172 LENTEFEEST Ook invaliden en gehandicapten zijn bij Schiedam Zingt" van harte welkom. Speciaal voor hen (ook met wagentjes) wordt een goede plaats gereserveerd. Deze mensen kunnen na een telefoontje aan het secretariaat van Schie dam Zingt" (tel. 706018) gebruik maken van een speciale ingang. Zijn er vervoersproblemen een tele foontje naar mevr. R. Konings (705381) en ook die worden opge- lost. ZIEKENOMROEP Ook al traditiegetrouw kunnen de patienten in onze beide ziekenhui- zen meegenieten van de kerstzang. Onze eigen Schiedamse Ziekenom- roep staat ook hier weer borg voor. Het comite is voor het organiseren van het Schiedamse Kerstfeest vol- ledig afhankelijk van giften, de kaartverkoop en de kollekte aan de uitgang van de kerk. Natuurlijk kunt ook u het comite wat helpen, elke gift - groot of klein - is van harte welkom op gironr. 3556900 t.n.v. het comite .Schie dam zingt", of op rekeningnum- mer 81.30.79.098 t.n.v. het comite bij de Spaarbank Anno 1820. In een van onze vorige nummers berichtten wij dat de gehouden Fancy Fair door de lagere school de Woudhoek en de kleuterschool 't Floddertje zeer succesvol was ge- weest en/ 4.700,- had opgebracht. Achteraf is ons gebleken dat de opbrengst belangrijk hoger is ge- weest en zelfs/ 6.400,- bedroeg. De op 5 november j.l. gehouden Fancy Fair is dus in feite nog succes voller dan wij in eerste instantie mededeelden. De plaatselijke kranten stonden - nu alweer zo'n 14 dagen geleden - bol van de Woudhoek-Noord-plan- nen. Er is al veel over gezegd en veel over geschreven en met verwij- zing naar een artikel elders in dit blad, delen wij mede dat men het bestemmingsplan kan inzien. Voor belangstellenden ligt het plan ter inzage op de gemeentesecretarie (Emmastraat 1) en in de leeszalen van de Openbare Bibliotheek. Tot 6 januari a.s. kan men op bovengenoemde adressen terecht. Evenals vorige jaren orga- niseert de wijkvereniging Groenoord weer een voor iedereen vrij toegankelijk Nieuwjaarsbal in Boerderij Landvreugd. Op vrijdag 6 januari 1978 bent u van harte welkom vanaf 22.15 uur (na de danscursus). Bij gezellige muziek bent u dan in de gelegenheid om een deel van de Schiedam-Noordse bevolking de beste wensen voor het nieuwe jaar over te brengen in een goede sfeer. Daarom, iedereen op 6 januari 1978 naar Boerde rij Landvreug. OQ! De bewonerscommissie van de 5 Bachplein-flats wil meer ,,groen" om hun woningen. In het vooijaar van 1978 wordt op de eerste etage's op de galerij een bloembak geplaatst, terwijl men met de Gem. Plantsoenendienst in overleg is omtrent het plaatsen van bloembakken op de luifels van de flats. Dat laatste zal eerst worden gere- aliseerd wanneer het gehele Bach plein zal zijn opgehoogd. Niet over 14 dagen, maar reeds volgende week zult u uw Noorder Akkoorden weer in de bus vinden. Na deze uitgave van 21 december, zal het daarop volgende nummer dus ,,volgend jaar" verschfjnen. Volgens ons niet altijd. Maar als uw a.s. schoonmoederstraks uw trouwkaart uit onze Kaarten Kollektie ontvangt, dan zal zij zeker zeggen tegen uw a. s. schoonvader: Toch hebben wij iets gemist bijt begin van ons huwelijk' Dus, mensen-met- trouwplannen, komsneleens bij ons naar die uitgebreide en smaakvolle kollektie huwelijks-en dankbetuigings kaarten kijken1 Rotterdamsedijk 279-281 XX Schiedam Teleloon 268666-266670 Gedeputeerde staten van Zuid-Hol- land maken bekend, dat bij hen in behandeling is een van Burgemees ter en Wethouders afkomstige aan- vraag om verlening tot 1 janauri 1980 van een ontheffing ingevolge de Verordening op de Opspuitin gen Zuid-Holland, tot het doen opspuiten in SPALAND (schiedam -noord). De aanvraag ligt ter inzage op de gemeentesecretarie, Stadskantoor, Schiedam en in de leeszaal van het Provinciehuis, Koningskade 1, Den Haag. Een ieder kan tegen het verlengen van de gevraagde ontheffing bin- nen 30 dagen (voor 5-l-'78) schrif- telijk bezwaren indienen bij Gede puteerde Staten, Koningskade 1, Den Haag. IN DIT NUMMER GROTE KERSTPUZZEL MET FRAAIE PRIJZEN Op dinsdagavond 27 december organiseert schaakvereniging Groenoord zijn traditionele Olie- bollentoernooi, het snelschaaktoer- nooi waarin de deelnemers vreugde en teleurstelling kunnen afreageren op stapels gratis oliebollen. Omdat de belangstelling vorig jaar over- weldigend groot was, is het aantal deelnemers verruimd tot 100, maar dat is ook wel het maximum dat Boerderij Landvreugd (vlak bij de afslag Schiedam/Kethel van de rijksweg) kan bevatten. Iedere schaker kan inschrijven. Deelnemers spelen eerst twee maal in groepen van vier; tenslotte in groepen van zes. Het speeltempo is 8 minuten per persoon per partij. Aanvang 20.00 uur precies. Belangstellenden kunnen (tot uit- erlijk 24 december) zich aanmelden bij de heer D.P. van der Veen, Molensingel 55, Schiedam (tel: 010-700193). Het inschrijfgeld be- draagt zes gulden. Per finalegroep worden diverse aantrekkelijke prij zen beschikbaar gesteld, onafhan- kelijk van het aantal verorberde oliebollen. D.R.Z. leden kunnen weer naar hartelust gaan ,,klaveijassen" en ,,jokeren" om de traditionele Kerstbout. De avonden worden gehouden in de kantine op het D.R.Z.-terrein op 16 en 23 december a.s. Kosten f 2.50 per persoon (opgeven aan Jub. commissie of in de kantine). In de Havenkerk aan de Lange Haven 70 vindt op zaterdag 24 december een Kerstnachtdienst plaats, aanvang 22.00 uur. Op le Kerstdag (aanvang 15.00 uur) is er Kerstfeest voor ieder een".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1977 | | pagina 1