Grootse ,,sterrenparade" in Schiedam ten gunste van de Ziekenomroep Jubileum - bridge drive Spelen met WAO-ers 10-jarig bestaan Wijkvereniging Groenoord" Harreweg op zondag autovrij Grandioze „prestatieloop" in Beatrixpark Vyfjaar Instituut de Jongh Woningbouw Zwaluwlaan kan starten Nu weer ,,Noorder Akkoorden" 1 x per 14 dagen The Swing Paraders in Schiedam ^eboren: lOe jaargang no. 250 11 januari 1978 Magneet Kaarten Kollektie. de magneet \oordcr Aldtoordnt Uitgave en advertentie exploitatle: De Magneet, drukkers - uitgevers Postbus 112, Schiedam Rotterdamsedijk 279 Telefoon 010-26 36 66 - 26 66 76 Redactie: J. van Schaverbeke Postbus 4040 Bachplein 189, Schiedam Telefoon 70 35 18 Orgaan van Wijkver. "Groenoord e.o." Tevens mededelingenblad voor SSSN en Dienstencentrum "de Woudhoek" Voor bezorgklachten a I I e e n 703586 Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis in heel Schiedam-Noord. Om de Schiedamse Ziekenomroep ZOS aan de benodigde financien te helpen voor de bouw van een nieuwe studio, wordt op zaterdag 28 januari 1978 een groots Benefiet-Bal gehouden in Bowling Musis Sacrum. Deze avond zal om acht uur beginnen en door- gaan tot een uur of drie 's nachts. De ZOS is al geruime tijd bezig haar aktiviteiten en ruimte uit te breiden. Deze maand hoopt de ZOS te verhui- zen van haar veel te kleine fietsen- kelder in de Dr. Kuyperlaan naar de eerste verdieping van het pand Korte Haven 27. Deze nieuwe studio biedt tweemaal zoveel ruimte als de bestaan- de en er kunnen ook meer program- ma's voor zieken en bejaarden ge- maakt worden. Aan deze uitbreiding bestaat volgens de ziekenhuizen en bejaardentehuizen zeker behoefte. Maar zo'n programma uitbreiding kan natuurlijk niet plaatsvinden zonder dat ook de technische mogelijkheden uitgebreid worden. En techniek kost nu eenmaal veel geld. MUSIS SACRUM De eigenaar van Bowling Musis Sac rum, de heer Frans van Rijsbergen, heeft zich bereid verklaard geheel be- langeloos zijn zalen en bowling-baan ter beschikking van dit goede doel te stellen. Daarnaast werkt zijn personeel enthousiast mede en is hij tezamen met de organisatoren van het Bene fiet-Bal al geruime tijd bezig met de voorbereidingen ervan. Het programma, dat in Musis ge- bracht wordt, belooft groots te wor den. De dansmuziek wordt verzorgd door het orkest van Frans Poptie, een naam die nauwelijks toelichting behoeft want Frans Poptie is regel- matig te beluisteren via de radio. Andere sterren die optreden zijn Mag gie Mcneal, die dan net terug is van een toernee door de Verenigde Staten ten en Italie, en het duo Rosie en Andres. Ook plaatselijke bekendheden hebben hun medewerking toegezegd. Jack Rose, die onlangs een LP op- nam in het Rotterdamse caf£ De Drie Ballons, en de Vlaardingse Marjan Schop treden op tijdens het Benefiet- Bal. En omdat het Carnaval toch na- dert, zal Pr. Carnaval met z'n Raad v. Elf van carnavalsvereniging de Riet- zeilers een bezoek brengen aan de Bowling. Verder treedt het Nederlands- Amerikaanse meisje Lucy Steymel op met haar band. Ook geen onbekende in de showbusiness, want zij heeft onlangs onder supervisie van Herman van Veen, een veelbelovende lang- speelplaat opgenomen. Dan kunnen bezoekers nog een optreden" van Sjef van Oekel verwachten, een man die ook geen introduktie nodig heeft. Met deze opsomming is het lijstje van artiesten nog niet compleet, maar voor aanvullende informatie dient men de Schiedamse dag- en weekbla- den te raadplegen. COMITE Om het Benefiet-Bal bij een zo ruim mogelijk publiek aan te kondigen is een comitc van aanbeveling gevormd. Voorzitter van dit comitfc is burge- meester Lems en verder hebben de volgende personen en instellingen zit- ting in het comitS genomen: J. de Koning, directeur gemeenteziekenhuis; C. J. M. Vlootman, directeur Nolet- ziekenhuis; mevr. J. Poll-Schut, voor zitter Raad van het Bejaardenwerk; C. v. d. Wei, voorzitter ziekenom roep; F. van Rijsbergen, directeur Bowling Musis Sacrum; Tafel Ronde Schiedam, Rotary Club Schiedam en de Lions. De kaartverkoop voor het Benefiet- Bal start vandaag. Kaarten twintig gulden zijn te koop bij Bowling Musis Sacrum, Lange Haven 115; het VVV Schiedam; kantoor SSSN, Bachplein 588 (kruisgebouw) en speelgoedzaak Prins, Mgr. Nolenslaan 424. Volgende maand, n.l. op 13 februari, zal de Wijkvereniging Groenoord e.o. tien jaar bestaan. Natuurlijk wilde het bestuur zo'n tweede lustrum niet ongemerkt voorbij laten gaan en zullen in de week van 13 t/m 19 februari a.s. enkele bijzon- dere aktiviteiten plaatsvinden. Wij zullen in onze volgende nummers hierop nog uitgebreider terugkomen. Inmiddels zult u in dit nummer van enkele onderafdelingen van de Wijk ver. reeds nadere bijzonderheden aan- treffen, die zeker de moeite waard waard zijn. Wij vragen hiervoor gaar- ne uw attentie. Vorig jaar namen de Ged. Staten van Zuid-Holland een proef met het af- sluiten van de Harreweg voor auto- verkeer op de zondag. Deze proef is blijkbaar z6 goed be- vallen, dat G.S. besloten hebben de afsluiting van de weg tot 31 december 1978 te verlengen. Fietsers en bromfietsers krijgen op zondag gedurende dit jaar daar dus weer vrij baan. In verband met het 10-jarig bestaan van de Wijkvereniging Groenoord e.o. organiseert de ,,damestrimclub" een prestatieloop in Schiedam, ledereen die dat eens proberen wil - van 8 tot 80 jaar - is van harte welkom. Deze sportieve gebeurtenis zal plaats vinden op zaterdag 18 februari a.s. over een traject van 5 km in en door het Beatrixpark. Men start om ca. 10 uur vanuit de ,,Lieflandschool" aan de Pr. Beatrix- laan 18/20. Hier is ook weer de fi nish, de aan de deelnemers uit te reiken speciale ,,vaantjes" zal daarna feestelijk geschieden in Boerderij Landvreugd aan de Sweelincksingel. Inschrijvingen elke dinsdagavond in Landvreugd" van 19.30 tot 22.00 uur. De kosten bedragen t/m 14 jaar 1,50 per persoon, vanaf 15 jaar 2,50 per persoon. Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door tel. nrs. 702362 - 263340-731148. Tien jaar wijkvereniging Groenoord" betekent feest voor iedereen en voor elck wat wils. Dus wordt er ook een bridge-drive voor paren georganiseerd en wel op donderdag 16 februari 1978 in boerderij Landvreugd aan de Sweelincksingel, aanvang 8 uur. Gezien de beperkte zaalruimte kunnen maximaal 40 paren aan dit evene- ment deelnemen en de inschrijvingen zullen plaatsvinden in volgorde van aan- melding. Onze wijk telt v£6l meer dan 40 bridge-spelende paren, dus om u te verzeke- ren van deelname is snelle aanmelding gewenst. U behoeft uiteraard niet in Groenoord te wonen om dit bridge-feest mee te maken, elke stadgenoot is hartelijk welkom. INSCHRIJVINGEN UITSLUITEND PER GIRO NR. 330168 T.N.V. W. SEIP, Sweelinckstraat 12, Schiedam onder betaling van 10,- INSCHRIJFGELD PER PAAR en met de vermelding van de naam van uw partner. Er zal worden gespeeld in lijnen van 8 paren (Howell) en voor de win- naars in elke lijn zijn een aantal fraaie prijzen beschikbaar, terwijl het hoogst eindigende paar van alle deelnemers officieel zal worden gehuldigd als Lustrum Bridge Kampioen van Wijkvereniging Groenoord. Het was vorige maand alweer vijf jaar geleden dat mevrouw J. de Jongh aan het Griegplein 144 in onze wijk een stenotypeschool startte. Ze nam deze stap naar zelfstandig- heid na o.m. lerares bij Schoevers Als er ergens gesold wordt met menselijke belangen is dat wel bij de toe- passing van de wet op de arbeidsongeschiktheid. De heer C. W. Tuinenburg kan daarover meepraten. Een jarenlange strijd met de bedrijfsvercniging waar- bij zijn vroegere werkgever was aangesloten maakte wel duidelijk dat hij arbeidsongeschikt was, maar leverde geen wao-uitkering op. Ondanks het feit dat de heer Tuinenburg in zijn strijd alles en iedereen heeft ingeschakeld wat maar mogelijk was: de rechter, diverse medische instan- ties, de pers, de ombudsman, de vakbond, de Algemene Nederlandse Invaliden Bond, het ministerie van sociale zaken, en de gemeentelijke sociale dienst. Ged. Staten van Zuid-Holland gaven vorige week hun goedkeuring aan het besluit vande gemeenteraad van Schie dam voor de bouw van 128 wonin- gen aan de Zwaluwlaan/Bachplein. Het betreft hier de 128 woningen boven het in aanbouw zijnde winkel- centrum Ketel, waarover wij u reeds eerder uitgebreid berichtten. Door de feestdagen in december heb ben wij enkele malen de verschij- ningsdatum van ons blad gewijzigd en - bij nader inzien - kwam ook onze uitgave van 4 januari j.l. te vervallen. Dat laatste is speciaal gedaan op verzoek van de Wijkvereniging Groen oord eo i.v.m. de uitgave van een speciale krant ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van deze vereniging. Onze volgende uitgaven zij op 25 ja nuari, 8 februari enz. Ingezonden teksten zijn door een en ander wat langer blijven liggen en wij hebben deze zo veel mogelijk in dit nummer opgenomen. Het was nog aenkbaar geweest dat het geval van de heer Tuinenburg door een samenloop van omstandig- heden tussen de wal en het schip viel. Of dat hij misschien het slachtoffer was van een prestigestrijd tussen machten, groter en hoger dan hij. Maar de strijd van Tuinenburg trok zoveel aandacht dat een groot aantal mensen zich met soortgelijke ervarin- gen achter hem schaarden: allemaal mensen die weliswaar van hun dokters niet meer mochten werken, maar g£6n wao-uitkering kregen. En dat maakte duidelijk dat er iets grondig mis is in het hele systeem van de wao. Volgens de heer Tuinenburg wordt het recht zelfs ronduit ver- kracht. Het al dan niet recht hebben op een wao-uitkering hangt voornamelijk af van de beslissing van de keuringsart- sen van de bedrijfsverenigingen. Zeg- gen die: ,,Ga weer aan het werk" dan vervalt het recht op een ziekte- uitkering en, bij blijvende arbeidson geschiktheid, op een wao-uitkering. Ook bij hoger beroep tegen beslissin- gen van de bedrijfsverenigingen (vere- nigd in het GAK) blijft de GAK-arts een dominerende stem behouden. Voor de patient kan het dan bijna letterlijk de keuze worden tussen ,,kreperen of genoegen nemen met het bestaansminimum van een bijstands- uitkering". De heer Tuinenburg heeft in zijn dossiers gevallen van mensen die keer op keer geprobeerd hebben om weer aan het werk te gaan, maar letterlijk erbij neervielen. En als dan nog steeds een wao-uitkering ge- weigerd wordt, betekent dit dat be roep moet worden gedaan op de alge mene bijstandswet. Dat betekende voor Tuinenburg per- soonlijk bijvoorbeeld dat hij slechts 142,87 per week ontving, terwijl een wao-uitkering op basis van zijn laatst inkomen 301,55 zou zijn geweest. En Tuinenburg kent vele gevallen die er nog veel slechter afkomen. De dossiers van Tuinenburg zijn uitge breid. Dozen vol met grondige en ge- detailleerde rapporten over talloze ge vallen, doktersverklaringen waarin zwart op wit staat dat de kwaal wer ken onmogelijk maakt tegenover de afwijzende beslissingen van bedrijfs verenigingen en de Raden van Beroep. Het is duidelijk dat hier sprake is van beslissingen die niets met recht te ma ken hebben. En voor Tuinenburg staat het allemaal wel vast. Het zijn de dok ters van de bedrijfsverenigingen die fout zijn. Hij heeft zelfs een verklaring van een medeslachtoffer dat de keuringsarts gezegd moet hebben: Sorry, maar als ik teveel mensen afkeur krijg ik moei- lijkheden met de bedrijfsvereniging". En uit zijn dossiers heeft Tuinenburg een beeld gekregen van dokters die spelen met de belangen van hun pati- enten. Hij noemt de orthopedisch chirurgen H. G. van Balen, dr. T. H. Boes- man, J. de Bie, J. H. ten Kate, en de zenuwarts G. P. van der Sterre. Tuinenburg heeft geen enkele instan- tie bereid gevonden de vingers te bran- den aan de machtsstrijd met de be drijfsverenigingen en hun verlengstuk- ken. Hij heeft daarom een actiegroep opgericht die de strijd wel aandurft, en die simpelweg gedoopt is ,,Gedu- peerden WAO/AAW". In het vaandel staan doelstellingen zoals: - onafhankelijke, objektieve keurings- artsen; - samenwerking met de gemeentelijke sociale diensten die een uitkering moe- ten verlenen aan mensen die eigenlijk recht hebben op een wao-uitkering; - uitwisseling van ervaringen om de fouten in het systeem effectiever te kunnen bestrijden. Daarom willen Tuinenburg en mede- bestuurslid De Jonge - die helemaal geen uitkering krijgt - niets liever zoveel mogelijk mensen achter i verzamelen. Mensen die net als gevoel hebben geen recht te gekregen door de fouten in het sy steem. En die met hun ervaringen te- recht kunnen op het adres in Schie- dam-noord: dhr. G. de Jonge liusplein 81, tel. 713312. te zijn geweest en ze heeft er tot op heden beslist geen spijt van. Want instituut de Jongh mag zich nog steeds in een grote belangstelling verheugen en de school heeft zich de afgelopen 5 jaar een faam opge- bouwd. Wijd en zijd is het al bekend dat bij haar gewoonlijk meer dan 90% van de kandidaten slaagt en dat mag zeker een groot compliment heten. Niet voor niets is mevr. de Jongh dus al 20 jaar lerares steno en machineschrijven en weet ze blijk baar haar grote ervaring op de leerlingen over te dragen. We waren helaas niet in staat aan een en ander aandacht te wijden, maar vanaf deze plaats feliciteren wij mevr. de Jongh alsnog hartelijk met haar le lustrum. Al zijn we wat laat; onze gelukwensen zijn er niet minder hartelijk om gemeend. Op uitnodiging van de aktieve "Riverside Club Schiedam" zal op zaterdag 21 januari a.s. de Haagse formatie "The Swing Paraders" in Schiedam musiceren. Deze band heeft een flinke dosis "swing" en speelt in een soepele Chicago stijl. Het orkest bestaat uit; Coen de Jong (trompet). Joop Verbaan (klarinet), Reinout Ger- retsen (trombone), Bram Mackaay (bas), Jaap van Apeldoorn (banjo- gitaar) en Koos van Arkel (drums). Zaterdag 21 januari, zaal Tivoli - Nieuwe Haven 237, van 22.00 tot 02.00 uur. Een zeer uitgebreide en bijzonder smaakvolle sene geboortekaarten Wii noemen haar Dus: a s. vaders en moeders. kom tijdig bij ons langs en kies op uw gemak uit de 133verschillende ontwerpen (T rouwens. u kende ons misschien al wel via onze unieke kollektie verlovings- huwelijks-en dankbetuigingskaarten n :,ch ■ici "bben Sibe- Rotterdamsedijk 273-281 Schiedam 'X Teletoon 268688-266670

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1978 | | pagina 1