Bezwaarschriften Woudhoek-Noord voor velen een vraagteken Wat staat er nu eigenlijk in? V IS? i In 10e jaargang no. 251 25 januari 1978 V VV\ V Y A VERKI x c °§eboren: de magneet A Met z'n aliencarnavallen Jadat kan op ZATERDAG 4 FEBRUARI a.s. in BOERDERIJ LANDVREUGD, Sweelinckstraat 7, zaal open 20.30 uur en aanvang 21.00 uur. Onder leiding van onze muzikale SMURFEN, smurfen we er op los en hoe.... dat weet iedereen intussen wel. Wilt u er ook bij zijn, haal dan zo spoedig mogelijk uw kaarten, die vanaf 25 januari verkrijgbaar zijn bij de vol- gende adressen: Mevr. W. Hardeman - Schubertplein 141 Mevr. R. Immerzeel - Dirk Schaferplein 88 Dhr. H. Gusman - Bart Verhallenplein 80 BOERDERIJ LANDVREUGD - Sweelinckstraat 7. De prijs per persoon is 6,-. Tot ziens in Smurfenland!!! AFDELING SOClfiTEIT WIJKVERENIGING .GROENOORD OMSTREKEN" loonier Afekoordcn Uitgave en advertentie exploitatie: De Magneet, drukkers - uitgevers Postbus 112, Schiedam Rotterdamsedijk 279 Telefoon 010-263666- 266676 Redactie: J. van Schaverbeke Postbus 4040 Bachplein 189, Schiedam Telefoon 70 35 18 Orgaan van Wijkver. "Groenoord e.o." Tevens mededelingenblad voor SSSN en Dienstencentrum "de Woudhoek" Vcor bezorgklachten a 11 e e n 703586 Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis in heel Schiedam-Noord. Het is nog niet zo lang geleden dat de in Schiedam verschijnende kranten bol stonden over - laten we het maar noemen - de "Woudhoek- debatten". Wij hebben hier in die tijd niet aan meegedaan. Niet omdat ons dat niet interessant genoeg leek, maar om twee rede - nen; a. onze verschijningsfrequen- tie (1 x per 14 dagen) liet dat helaas niet toe, we zouden dan min of meer achter de feiten aandraven. b. We hebben in het verleden over deze kwestie ons zegje duidelijk gezegd. Onze houding ten opzichte van de voorgenomen bouw van 5.000 wo- ningen in Woudhoek en Spaland mag toch wel genoegzaam bekend heten. We willen de belangrijkste tegenargumenten, zoals wij die toen opperden, best nog even op een rijtje zetten. De bouw van een dergelijk groot kwantum woningen - ten opzichte van het huizenbestand in Schie- dam-Noord - zal een ernstige aan- slag betekenen op het bestaande wegennet. Een wegennet dat in Schiedam-Noord maar uit een zeer beperkt aantal smalle wegen be- staat, waarvan er bovendien in de toekomst nog een tweetal voor doorgaand verkeer zal worden af- gesloten(i) De overblijvende -slechts -twee verbindingswegen zullen de ongetwijfeld toenemende verkeersstroom van en naar de nieuwe wijken moeten verwerken. Hier vrezen wij duidelijk moeilijk- heden en zeker overlast voor om- wonenden. De enige toegangsweg naar Schie dam-Centrum gaat reeds lang mank aan een te groot verkeersaan- bod en kan op dit moment een en ander met grote moeite verwerken. De overweg op de Nieuwe Damlaan - spoorlijn Schiedam-H.v.Holland - is een ernstig obstakel en ook daar zal zich - na de bouw van de 5.000 woningen verkeersopstoppingen en daaruit voortvloeiende chaos voor- doen. (Weliswaar zijn er gevorder- de plannen aanwezig de spoorlijn te ondertunnelen, doch een definitief besluit is nog niet genomen en de nodige toewijzingen -en contanten - ontbreken) Open plekken Verder waren en zijn wij van mening dat de gemeente Schiedam voorlopig de drift tot bouwen moet beperken tot de vele open plekken die in andere delen van de stad in ruime mate aanwezig zijn. In de binnenstad zijn de vele kaalslagen al een jarenlange aanfluiting, ter- wijl er tevens nog een groot aantal SCHIRLUIDEN z BESTEMMINGEN II 1 1! WOONDOELEINDEN IT7".1 GROENDOELEINDEN 2°J RECREATIEDOELEINDEN DOELEINDEN OPENBAAR VERKEERSVOORZIEN1NGEN RAILVERVOER SPALAND GEMEENTE SCHIEDAM GEMEENTE VLAARDINGEN PARK KETHEL WOUDHOEK ZUID WINKELCEN panden op sloop wachten; (de kraakpanden) aan de Laan, Bui- tenhavenweg, Baan, Stationsstraat en zo meer. Bebouwing van deze en andere niet met name genoemde plaatsen in Schiedam geeft de stad weer een beter en normaal aanzien. Het Noordelijk stadsdeel krijgt - zo hopen wij - dan wat meer de tijd berst de nodige voorzieningen te treffen. Dit^ waren enkele van de bezwaren die wij reeds vorig jaar in ons blad vermeldden. Er waren ook van andere zijden de nodige bezwaarschriften tegen het bestemmingsplan ingebracht en wij dachten dat hieraan in de pers geen of weinig aandacht is besteed. Bezwaarschriften Welgeteld 29 bezwaarschriften werden bij de gemeente ingediend, 0.a. van Samenw. Milieugroepen Midden-Delfland, Stuwgroep Mid den Delfland, Sticting Zuid-Hol- lands Landschap, Vogelver.Rijn- mond, Natuur en Milieu, Werk- groep Schiedam Consumenten- bond Stichting Samenlevingsop- bouw Schiedam-Noord, Wijkver. Groenoord, St.Samenw.Schied. Woningcorp., Werkgroep Ruimte- lijke Ordening. Waar kwamen de meeste bezwaren nu op neer? Be- langrijke punten van overeenkomst waren: 1. Geen inspraak van de bevolking 2. Geen rekening gehouden met bouwmogelijkheden elders in de stad. 3. Aantasting van de open ruimte ten Noorden van Schiedam meer dan nodig is voor het oplossen van de woningnood. 4. Rijksweg 19. 5. Bebouwingsdichtheid te groot. Een drietal bezwaarschriften willen wij gaarne wat uitvoeriger weer- geven. Wykvereniging Groenoord e.o. Deze vereniging vermeldde in haar bezwaarschrift: "Er is geen in spraak geweest met de bevolking over het ontwerp-bestemmingsplan "Er is te weinig rekening gehouden met mogelijkheden voor woning- bouw elders in de stad i.p.v. in Woudhoek". "Er bestaat vrees dat de noodzakelijke verkeersvoorzie- ningen achter zullen blijven bij de uitbreiding van de woonwijk, waar- door gevaarlijke situaties zullen ontstaan". "Er zijn onvoldoende garanties voor een tijdig realiseren van o.m. welzijnsvoorz.openbaar vervoer en ontsluiting". "Er wor den geen garanties gegeven voor de bereikbaarheid van woningen voor gehandicapten en bejaarden". St.Samenl.Opbouw Schiedam-Noord "Bezwaar tegen het ontbreken van duidelijke bepalingen om inspraak en participatie van de Schiedamse .bevolking te garanderen". St.Samenwerkende Schied. Woningbouwcorp. Belangwekkend is zeker het be zwaarschrift van de SSSW, dat zich op een geheel ander terrein be- weegt: "De bebouwingsintensiteit van 45 tot 50 woningen per hectare is te hoog. Er wordt hiermede te weinig rekening gehouden met de lande- lijke aspecten". "Kwaliteit van het plan te eenzijdig". "Het percentage eensgezinshuizen in Woudhoek- Noord zou niet 70-65% moeten zijn, maar 80-75% zodat de in Schiedam nu bestaande scheve ver- houding tussen eengezinshuizen en meergezinshuizen enigszins wordt rechtgetrokken". Van de tafel geveegd Wij hebben het juist geacht u, de bevolking van Schiedam-Noord, door middel van dit artikel nader kennis te laten nemen van de bezwaren die tegen het plan zijn ingediend. Mede om u duidelijk te maken dat de inzenders van de bezwaren niet bestaan uit hobby- isten of querulanten, maar dat achter namen van werkgroepen, verenigingen en stichtingen zich mensen verschuilen die dit in het belang van Schiedam-Noord doen. Die het beste met Schiedam-Noord voor hebben. Met u dus! En al zijn de bezwaarschriften door de gemeente min of meer van de tafel geveegd, het zal toch nog wel een tijdje duren voor de eerste paal de grond in gaat, want het laatste woord is er nog steeds niet over gesproken. Woningbouw - best! Woningbouw in Schiedam-Noord - best! Maar niet voordat de nodige voorzienin gen vooraf zijn getroffen. Voorzie ningen die er voor moeten zorgdra- gen dat wonen in Schiedam-Noord een genoegen is. Een genoegen dat zich niet alleen achter de voordeur bevindt! Een zeer uitgebreide en bijzonder smaakvolle serie geboortekaarten Wij noemen haar: Magneet Kaarten Kollektie. Dus: a s. vadersen moeders, kom tijdig bij ons langs en kies op uwgemak uitde 133verschillende ontwerpen (T rouwens, u kende ons misschien al wel via onze unieke kollektie verlovings-. huwelijks- en dankbetuigingskaarten N Rotterdamsedijk 279-281 Schiedam Telefoon 268666-283670

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1978 | | pagina 1