Wijkvereniging Groenoord" e.o. bestaat 10 jaar de magneet familiedrukwerk? Foto-expositie in boerdery Ledenvergade- ring wijkvereniging Geslaagd Lezing by historische ver. Schiedam Gezellige middag voor alle bejaar- den in de wyk Bewonersvereni- ging 'Het Westen' niet tevree met kabel-T.V. 10e jaargang no. 252 8 februari 1978 Bij ons heeft u een ruime keuze uit de meest originele GEBOORTE- VERLOVINGS- HUWELIJKSKAARTEN de Intercard-kollektie '78 is net binnen! U hebt dus eerste keus Holly Hobbie, Kewpie en nog veel meer \oordcr Aklroorden Uitgave en advertentie exploitatie: De Magneet, drukkers - uitgevers Postbus 112, Schiedam Rotterdamsedijk 279 Telefoon 010-26 36 66 - 26 66 76 Redactie: J. van Schaverbeke Postbus 4040 Bachplein 189, Schiedam Telefoon 70 35 18 Orgaan van Wijkver. "Groenoord e.o." Tevens mededelingenblad voor SSSN en Dienstencentrum "de Woudhoek" Voor bezorgklachten a I I e e n 703586 Verschijnt eike 14 dagen huis aan huis in heel Schiedam-Noord. Op 13 februari a.s. zal het tien jaar geleden zijn dat de wijkvereniging "Groenoord" e.o. werd opgericht. Ter gelegenheid daarvan willen wij eens in het "verleden" duiken en trachten te achterhalen waarom en op welke wijze de vereniging werd opgericht. In 1968 was het maar een kale bedoening in Groenoord en was de wijk heel wat kleiner dan nu het geval is. De bebouwing bestond nog in hoofdzaak uit Groenoord- midden en Zuid. Winkels waren alleen aan de Laan van Bol'Es te vinden en er mankeerde duidelijk van alles. Op het gebied van recreatie-amusement was er hele- maal niets. Dat alles bracht een aantal bewoners op het idee een "Wijkvereniging" op te richten. Niet alleen om te trachten iets aan recreatie te doen, maar zeker ook om met gemeentelijke instanties te kunnen praten over allerlei zaken die de pionier-bewoners zouden willen. Groenoord Nieuwkomers in de wijk vroegen zich verbaasd af waar de naam "Groenoord" vandaan kwam. Want in die dagen was er niet zo erg veel 'groen" in de nieuwbouw- wijk te vinden. Groenoord was de naam van een boerderij (gebouwd in 1612) die op de plaats stond van de huidige Martinuskerk. Deze eeuwenoude boerderij werd in 1963 gesloopt en leeft nu alleen nog voort als naamgever van de wijk. Op 13 februari 1968 was het dan zo ver dat de wijkvereniging Groen oord kon gaan functioneren en het toenmalige bestuur kreeg de moei- lijke taak niet alleen de vereniging van de grond te krijgen, maar ook nog voor de nodige leden te zorgen. Want een vereniging die "wat wil" kost geld en "subsidies" werden niet gegeven. Toch lukte het bestuur, bestaande uit K. Vlug (voorzitter), N. Heyes (secretaris), J. v. Emden (penning- meester) en de Heren A. Moerman, B. de Jong en de dames Mevr. J. de Graaf en B. Luyckx de bewoners voor hun idee te winnen. In mei 1968 waren er 230 leden, in februari 1969 350 leden, op 15 mei 1969 kon het 400e lid worden ingeschreven. Het 700e lid meldde zich februari 1972 aan. Opmerkelijk feit is dat de contribu- tie toen 1,50 per maand bedroeg en dat dit nu - na 10 jaar prijsver- hogingen en inflatie - nog steeds is. Afdelingen A1 spoedig kwamen er een aantal "afdelingen" die voor de broodno- dige verstrooiing moesten zorgen. In april 1968 kwam er een "Indoor- training" voor dames en heren, een schaak-, bridge-, klaverjas- en fo- toclub. Deze "clubs" draaiden vanaf begin af aan heel goed, grote moeilijkheid was waar de bijeen- komsten moesten worden gehou- den. Men kreeg toestemming van N.V. Elementum dit in een direc- tiekeet te doen. Ook de inmiddels opgerichte toneelgroep "Groeton" nu 66n van de succesrijkste toneel- groepen van Schiedam kon met haar 18 leden terecht in een bouw- keet van de N.V. Lagendijk aan de Obrechtstraat. A1 gauw volgen in de loop van 1968 andere aktiviteiten, als een kinder- creche, bejaardensocieteit en een werkgroep "Woonomgeving". Het gebrek aan een eigen ruimte waar bijeenkomsten e.d. konden worden gehouden deed zich sterk voelen toen de kaartclub moest verhuizen omdat de ter beschik- king gestelde bouwkeet werd ver- wijderd. Een ander, tijdelijk onder- komen werd gevonden in een van de zalen van de Martinuskerk. Dit is dan de bijna 75-jarige boerderij 1967 door dhr. H. Donkersloot. ,Landvreugd" gefotografeerd in Het bestuur van de wijkvereniging had ook in de beginjaren vele besprekingen met gemeentelijke bestuurders, die in "de Rank" werden gehouden. Daar gaf "Groeton" ook haar eerste toneelavond op 22 novem- ber 1968 met het blijspel in twee bedrijven "Struisvogeleieren". Na veel gepraat met de gemeente - die er eerst niet zo veel voor voelde - kreeg de wijkvereniging in Januari 1970 de beschikking over Boerderij "Landvreugd" aan de Sweelinck- singel. Na een interne verbouwing, die bijna geheel door leden van de vereniging werd verricht, kon de vereniging pas goed functioneren. Vele moeilijke zaken werden inde eerste jaren opgelost enjof met gemeentelijke instanties besproken Men zette zich in voor o.m. een taxistandplaats in de wijk, voor vestiging van een weekmarkt (toen op het J. Straussplein) plaatsing van klokken in Groenoord en zo Aktiviteiten En dat doet de Wijkvereniging "Groenoord" in feite nog steeds. Zo werden in 1973 (om juist te zijn op 15, 16 en 19 maart) bomen geplant in WOUDHOEK—ZUID; WINKELCENTRUM DE Ketel, B. Verhallenplein, Alb. v. Raalte- plein en in de Kerklaan. Bomen geschonken door de bevolking van Schiedam - Noord na een door de wijkvereniging ontketende "Boom- plant-aktie". Nog steeds werkt de Wijkvereni ging Groenoord aan de verbetering van de leefbaarheid in Schiedam- Noord. Soms kunt U dat lezen in ons blad, dikwijls gebeurt dit ach- ter de schermen. Nog steeds onderhouden afgevaar- digden contacten met politie, ge- meentewerken, plantsoenendienst, gemeenteraadsleden en praten over belangrijke zaken als verkeersvoor- zieningen bijzondere bebouwing busroute's, groenvoorzieningen e.d Nog steeds zijn allerlei afdelingen op het gebied van recreatie- gezel- ligheid- amusement zeer aktief. Wat dat betreft is er dus weinig veranderd. Feestweek De wijkvereniging wilde het tien-ja- rig bestaan toch niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan. Men dacht dit te doen op een wijze waardoor U eens nader kennis kunt maken met alle aspecten van de jarige vereniging. In de week van 13-19 februari a.s kunt U in Boerderij Landvreugd allerlei evenementen bijwonen voor het overgrote deel kosteloos die voor U misschien interessant kunnen zijn. Wij verwijzen U hiervoor gaarne naar pagina 5 van dit blad, waar een uitvoerige "agenda" is opgeno- men. Maakt U hier eens een keuze uit, wij weten zeker dat de kennis- making een aangename zal zijn. Rest ons, de redaktie en uitgevers van dit blad, -spreekbuis van de vereniging sinds 26 mei 1968 - de Wijkvereniging "Groenoord" e.o. te feliciteren met haar 2e lustrum. Men is in het bijzonder ontevreden over het feit, dat de bewoners van het Westen van Schiedam geen keuzemogelijkheid hebben. Men is als het ware verplicht aan het nieuwe centrale antennesysteem mee te doen. De bewoners die voldoende hebben aan de beide Nederlandse zenders 6n het finan cier offer van tien gulden per maand te hoog vinden worden van het systeem uitgesloten en zullen het in de toekomst met een kamer- antenne moeten doen. Het meedoen aan de C.A.I, is daardoor een "moeten" geworden en het bestuur van de bewoners- vereniging vindt dat weinig democratisch en verzoekt het ge- meentebestuur om een andere op- lossing. Gedurende de week van 13/19 februari a.s. zal er in boerderij "Landvreugd" door de fotoclub van de Wijkvereniging Groenoord een foto-expositie worden gehou den. Het zijn foto's die door de leden van de aktieve fotoclub zijn ge- maakt en die u gedurende de talrijke aktiviteiten in de "feest week" (zie hiervoor de agenda elders in dit blad) kunt bekijken. In februari van elk jaar houdt de Wijkvereniging Groenoord e.o. als gewoonlijk haar algemene leden- vergadering. Dit jaar zal dit op een ander tijdstip geschieden. In verband met alle voorbereidingen voor het tienjarig bestaan van de vereniging en de daarvoor te houden "feestweek" achtte het Hoofdbestuur het nood- zakelijk de ledenvergadering naar een latere datum te verschuiven. Deze jaarvergadering zal nu gehou den worden op donderdagavond 27 april a.s. in Boerderij 'Landvreugd' aan de Sweelincksingel. In onze volgende nummers zullen wij de agenda voor deze bijeen- komst publiceren. Bij het op 20 januari j.l. in Rotterdam gehouden examen ma- chineschrijven slaagden 12 van de 16 deelnemende leerlingen van In- stituut de Jongh (Griegplein 144). Geslaagd zijn Corry Breeman, Maria van Daalen, Joke Durrer, Yolanda de Groot, Eric Kapteyn, Ingrid de Koning, Gerry van Lien, Mevr. der Leben, Leny Mostert, Jose Uittenbroek, Eric Versol en Luberta v.d. Zwaag. Alle geslaagden (en Instituut de Jongh) "proficiat". Op 16 februari a.s. zal op uitnodi- ging van de Historische Vereniging Schiedam de Heren G.T. Witte en de Vette een lezing houden onder de titel "De Natuur rondom Schie dam". Aan de hand van een groot aantal dia's zullen de sprekers een rond- leiding houden in de levende na tuur in Schiedam en omstreken. Ook niet-leden van de vereniging zijn op 16 februari in de Aula van het Stedelijk Museum aan de - Hoogstraat in Schiedam van harte welkom. Aanvang 20.00 uur. In het kader van het 10 jarig bestaan van de Wijkvereniging Groenoord heeft het bestuur beslo- ten om ook voor de bejaarden in de wijk iets te organiseren. Men heeft gekozen voor een feeste- lijke bijeenkomst op vrijdagmiddag 17 februari a.s. in boerderij "Land vreugd" (van 14.00 tot 17.00 uur). Het feestelijke programma willen we nog niet verraden, maar dat het een zeer gezellige middag gaat worden, staat wel vast. Alle bejaarden van Schiedam- Noord zijn van harte welkom. Voor hen die niet meer zo goed ter been zijn of met vervoersprobleem zitten is een regeling getroffen. Zij kunnen "gehaald en gebracht" worden. In dat geval gelieve u contact op te nemen met mevr. R. v.d. Slot, telefoon 704853. Bejaarden; er zijn voor u geen kosten aan verbonden. Maak van deze gelegenheid gebruik er eens echt gezellig "uit" te zijn. De bewonersvereniging West heeft onlangs een brief gericht aan B en W van Schiedam i.v.m. de aange- legdekabelT.V. Rotterdamsedijk 279-281 Schiedam Telefoon 268666-263670

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1978 | | pagina 1