10 jaar wijkvereniging Groenoord e.o. Hr. Hipke Sr. onderscheiden r" Cafe Linschoten verbouwd "Schoonmaak" Uitvoering Schiedamse muziekschool Restauratie "De Drie Koornbloemen" Bewoners Dr. Sauerstraat schrijven brief aan gemeente Gemeente gaat toch een aantal panden slopen. Vergadering over verkeerslichten Lentebal loop-inn Woudhoek lOe jaargang no. 254 8 maart 1978 Kom dat zien, kom dat zien Een vrolijke politieke avond met toneelgroep Diskus uit Rotterdam Aoorder Akkoorden Uitgave en advertentie exploitatie: De Magneet, drukkers - uitgevers Postbus 112, Schiedam Rotterdamsedijk 279 Telefoon 010 - 26 36 66 - 26 66 76 Redactie: J. van Schaverbeke Postbus 4040 Bachplein 189, Schiedam Telefoon 70 35 18 Orgaan van Wijkver. "Groenoord e.o." Tevens mededelingenblad voor SSSN en Dienstencentrum "de Woudhoek" Vcor bezorgklachten a I I e e n 703586 Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis in heel Schiedam-Noord. De week van 13 tot en met 19 februari 1978 was voor de Wijkver eniging een hoogtepunt. Enkele honderden mensen wisten de weg te vinden naar boerderij Landvreugd aan de Sweelinksingel. Ze maakten die tocht niet voor niets. Het begin was de maandagavond met een knallende opening als het klaveijasconcours. Een zeer geani- meerde stemming en vele leuke prijzen. De schakers mochten zich op dinsdag eveneens in een goede belangstelling verheugen en de to- neelvereniging Groeton (U weet wel, die heel bekende toneelen- thousiastelingen met stukken die bij de opvoering zelfs deskundigen versteld doen staan!) kon op woens- dagavond wat minder, maar z6er geinteresseerde bezoekers welkom heten. Iedereen was erg onder de indruk van het talent van de regisseur, hij wist voortreffelijk te formuleren wat de mens bezielt en hoe je zoiets overbrengt naar pu- bliek. Bridgen is een geliefde sport die veel "partners" op de been kan brengen zoals op donderdagavond bleek. De goede organisatie was ook hier opvallend. HOOGTEPUNT Op vrijdagmiddag was er een hoog tepunt: ruim 90 bejaarden hadden een zeer, ze6r leuke middag. Vele verzoeken om dit meer te doen en een uitermate fijne sfeer was hier niet vreemd aan. Fijn was ook dat vele dames en heren bereid waren om de bejaarden te halen en te brengen van en naar de boerderij en dat droeg aan het succes bij. De jeugd liet verstek gaan want op vrijdagavond waren er maar zeer weinigen die de bizondere disco- avond wilden/konden meemaken. Merkwaardig als je toch ook moet horen dat er zo weinig voor hen te doen is in deze flatwijk. De zaterdagmorgen was koud, be- sneeuwd en nodigde uit tot schaat- sen. Toch waren er nog velen die deelnamen aan de prestatieloop die vanwege de enkele t6 gevaarlijke weggetjes bekort was tot ca. 4 km. Een sportief gebeuren dat navol- ging verdient en ook dat zullen wg onthouden.... GESLAAGDE FEESTAVOND De zaterdag bracht het sluitstuk met een disco voor de jeugd van 12 tot 17 jaar en een feest/dansavond in boerderij Landvreugd die klonk als een klok. Tot in de kleine uurtjes heeft men daar gedanst op de tonen van ons eigen huisorkest dat haar reputatie van showbren- gers steeds beter in praktijk brengt. Proficiat. En zo is deze week voorbij gegaan. Heel wat organisatie ging er aan vooraf en het is wat dat betreft weer ondoenlijk om iedereen te noemen. Twee uitzonderingen: de fotoclub had een staaltje van haar kunnen gedemonstreerd tijdens een per- manente tentoonstelling en ons onvolprezen "Breng eens een zon- netje" vergat de zieke bejaarde leden niet. Het is geen feest geweest met recepties en officigle genodigden en toespraken. We meenden dat de Groenoordse bevolking de vruchten van "haar" vereniging moest kun nen plukken en zodoende. We hopen dat er een aantal mensen gezien heeft wat de Wijkvereniging op ontspanningsgebied vermag en dat men daarin reden ziet om lid te worden voor18,- per jaar. Onze penningmeester ziet uw girokaart gaarne tegemoet op gironummer 767585. Ziet u echter meer mogelijkheden in werken met andere mensen met de bedoeling om deze wijk leef- baarder te maken, ook dan bent u hartelijk welkom en stuur eens een briefje naar postbus 410 te Schie dam. We zullen u graag begroeten. Tot slot danken wij de uitgever van Noorder Akkoorden voor zijn me- dewerking bij het verschuiven van de verschijningsdata van NA. Het heeft voor een belangrijk deel onze "feestweek" doen slagen. O ja, op 27 april a.s. houdt de wijkvereniging haar jaarlijkse leden vergadering en u heeft dan weer de kans om te reageren en vandaar: "tot ziens op die datum in boerderij Landvreugd". S. Louis Voorz.Wijkver. Op zondag 26 februari ontving de heer J. Hipke de pauselijke onder- scheiding Pro eclesia et pontifice in goud. Deze onderscheiding wordt slechts zeer zelden uitgereikt aan mensen die zich gedurende minstens 50 jaar op vele manieren verdienstelijk hebben gemaakt voor de R.K. Kerk. Dit is voor de heer Hipke een prachtige bekroning na 50 jaar Collectant te zijn geweest in Het Bosje, Centrum, Hofdijk te Rotter dam. Hiernaast heeft hij zijn hele leven klaar gestaan voor zijn mede- mens. Niets is hem ooit te veel ook niet als het ten koste van zichzelf gaat. Hij mag een voorbeeld genoemd worden voor een samenleving die best wat meer naastenliefde kan gebruiken. Wij feliciteren de heer Hipke ook van harte. De molen 'De Drie Koornbloemen' staat aan de Vellevest (bij de Vlaardingerdijk) en dateert van 16 mei 1770. De molen werd oor- spronkelijk als brandersmolen ge- bouwd, maar omstreeks 1820 werd dit veranderd en werd vanaf die tijd in de molen voor bakkers gemalen. Ook voor molen "De Vrijheid" werd een bedrag van 226.000 gld voor restauratie gereserveerd. "De Vrijheid" werd in 1785 ge- bouwd en is sinds 1971 eigendom van de gemeente Schiedam. De jaarlijkse grote uitvoering door leerlingen van de Schiedamse Mu ziekschool wordt gehouden op vrij- dag 10 maart a.s. Deze avond zal worden gegeven in het Passagetheater, aanvang 19.30 uur, de toegang is gratis. Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland hebben vorige week hun toestemming gegeven voor de res tauratie van de molen "De Drie Koornbloemen" en hiervoor een bedrag van 205.000 gld. beschik- baar gesteld. De bezigheidstherapie van ver- pleeghuis "Driemaasstede" hoopt op 3 juni a.s. een fancy fair te orga- niseren. Een van de onderdelen hiervan zal een gezellige "rommel- markt" worden. Nu de schoonmaaktijd weer aan- breekt (indien u daar nog aan doet) willen wij een ieder verzoeken om (kleine) nog bruikbare artikelen niet weg te gooien, maar dit aan ons af te staan, voor genoemde rommelmarkt. Ook artikelen uit grootmoeders tijd zijn welkom. Reakties gaarne aan Herman Nol- man, hoofd bezigheidstherapie, Verpleeghuis "Driemaasstede" Voorberghlaan 35, tel.714022. Enkele maanden geleden maakten wij melding van de geheel verbouw- de slijterij van Van Linschoten in Kethel. (Kerklaan 6) Inmiddels is ook het daarnaast (en achter) gelegen cafe verbouwd en is het daar goed toeven. Ondanks allerlei moderne snufjes ademt het nieuwe cafe (met 34 zitplaatsen) een ouderwetse rust uit en heeft het (mede door het meubilair) toch nog wat van z'n "dorpse" sfeer behou- den. Voor de betimmering van de nieu we zaak tekende de fa. Romijn uit Schiedam, terwijl de ventilatie en verlichting werd verzorgd door de Schiedamse firma Verspeek. In onze vorige uitgave stond een ar- tikeltje over het dorp kethel, waaruit zou kunnen worden gedistilleerd dat de bewoners nu ,,hun zin" hebben. Ons is inmiddels gebleken dat dit zeker niet voor het gehele dorp Kethel geldt. Want de bewoners van de Dr. Sauer straat hebben eind vorige maand w£6r een brief aan b. en w. gezonden. Zij verwijzen naar de gemeentelijke informatie in het Nieuwe Stadsblad van 22 februari j.l. waarin de uitge- werkte plannen tot verbetering van de verkeerssituatie zijn gepubliceerd. De bewoners van de Dr. Sauerstraat daarentegen voelen zich door de ge meente gepasseerd. Want op hun schrijven van 27 oktober 1977 mochten de bewoners van gemeente- wege geen enkele reactie ontvangen. De in genoemde publikatie vermelde informatiebulletin (die ALLE bewo ners van Kethel zouden hebben gekre- gen), bereikte echter de 40 bewoners van de Dr. Sauerstraat nooit. Vandaar dat men maar weer eens in de pen is geklommen. Binnenkort gaat de gemeente over tot sloop van de panden Archime- desstraat 48, 50 en 52 en het pand aan de Lange Singelstraat 39. Buurtbewoners hadden hier reeds eerder tegen geprotesteerd omdat men van mening is dat de huizen best voor bewoning geschikt ge maakt kunnen worden. De gemeente denkt er - zo u merkt - anders over. Op 8 februari j.l. hielden de ouderkommissies van de Bach- pleinscholen en de Woudhoek- school een vergadering betreffende het plaatsen van verkeerslichten op het kruispunt Brederodeweg/v. Dalsumlaan. Op deze vergadering was ook de heer v.d. Vlist van de Gem. Verkeersdienst aanwezig die o.m. mededeelde dat het plaatsen van verkeerslichten op genoemd kruispunt pas in 1980 was gepland. Intussen zal een onderzoek dienen te worden ingesteld (om eventueel de plaatsing van de lichten te bespoedigen) over het aantal auto's en de snelheid daarvan en het aantal kinderen dat ter plaatse oversteekt. Op 9 maart a.s. vergaderen de oudercommissies opnieuw over de ze materie. Nu het bijna weer lente is en zo hier en daar de bomen uitlopen en de bloemen verschijnen, wordt het tijd voor een zorge- loze avond. De Loop-Inn zorgt hiervoor!! Op zaterdag 18 maart geven wij een stralend lentebal in de zaal van het Dienstencentrum Woud hoek aan het Heijermansplein. Zoals u van ons gewend bent, is de toegang gratis. Wij hopen u vanaf 20.00 uur te mogen begroeten. U bent van -harte WELKOM!! op de eerste Social-lnn-Schie- dam-noord. op DONDERDAG 16 MAART A.S., aanvang 20.15 uur in BOERDERIJ LANDVREUGD, SWEELINCK- SINGEL 7. Lees ook het artikel verder in dit blad. Voor informaties: telefoon 706177.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1978 | | pagina 1