Gemeentelijke plannen niet in de smaak gevallen UW BANKZAKEN voorAL Slotbal loop- Inn Woudhoek Internationale Huishoudbeurs Zaalvoetbal- vereniging "Groenoord" vyf jaar Zang- en orgel- avond in de Grote Kerk Examen EHBO ver. St. Liduina te Kethel Mgr B.kkersschoo< TOON VERHEYSTRAAT BERNARD ZWEERSPLEIN LAAN VAN BOL'ES Noordcr Akkoorden Uitgave en advertentie exploitatie: De Magneet, drukkers - uitgevers Postbus 112, Schiedam Rotterdamsedijk 279 Telefoon 010-26 36 66 - 26 66 76 Redactie: J. van Schaverbeke Postbus 4040 Bachplein 189, Schiedam Telefoon 70 35 18 Orgaan van Wijkver. "Groenoord «.o." Tevens mededelingenblad voor SSSN en Dienstencentrum "de Woudhoek" Vcor bezorgklachten a 11 e e n 703586 i0e jaargang no. 256 5 april 1978 Verschijnt elke 14 dagen huis aan< huis in heel Schiedam-Noord. BEWONERS WILLEN GEEN "BUSBAAN" IN DE VAN BEINUMLAAN. Op 21 maart jl. vond er in een zaal van de Martinuskerk een bijeen- komst plaats betreffende de recon- structie van Groenoord-Midden- Oost. Aan de uitnodiging gaven 50 bewo- ners gehoor. Jammer dat de be- langstelling - zeker ten opzichte van het totaal aantal inwoners van die wijk - zo klein was, want er waren toch bel^ngrijke zaken aan de orde. De klap op de vuurpijl vormde die avond wel de gemeentelijke plan nen inz. de Ed.v.Beinumlaan. Zoalsbekend mag worden geacht, speelt de gemeente al lang met de gedachte de E.v.Beinumlaan voor doorgaand verkeer af te sluiten. Reeds eerder maakten wij hier melding van en wij vroegen ons indertijd via ons blad af of een afsluiting van die laan wel gerecht- vaardigd was. De weg is zeker - en al h661 lang - aan een reconstructie en her-profi- lering toe. Een apart rijwielpad en 6en of twee goede oversteekplaat- sen zijn geen overbodige luxe. We weten zo langzamerhand wel dat drempels, asverschuivingen, woonerven e.d. zeer gewild zijn, maar men kan het huidige verkeer nu eenmaal niet helemaal uitbannen. De tijd van "We gaan voor niemand uit de weg, alleen voor paard en wagens" ligt al erg lang achter ons. Het totale afsluiten van de Beinum- laan achten wij in de huidige omstandigheden niet noodzakelijk. We voegen hier aan toe dat bij een reconstructie de veiligheid van alle aan het verkeer deelnemende per- sonen gegarandeerd moet zijn. Vrije busbaan. De Schiedamse plannetjesmakers zijn nog verder gegaan dan een afsluiting alleen. Op de op vermel- de avond vertoonde tekeningen is ook een z.g.n. "vrije busbaan" ingetekend. Hiertegen kwamen zeer veel bezwaren naar voren en inmiddels zijn (op 22 maart jl.) twee handtekeningenlijsten - tegen de busbaan dus - door een inwoon- ster van onze wijk met een begelei- dend schrijven aan de gemeente- raad gezonden. Het is dus duidelijk dat de bewo- ners zo'n busbaan helemaal niet wensen. Die het moeten weten, weten het niet! De gemeente is bovendien nogal op de zaak vooruit gelopen. We heb- ben ons de afgelopen dagen eens in deze materie verdiept en het blijkt dat - zo luiden althans onze infor- maties - de gemeenteraadsleden van "Niets" weten. OOk de be- drijfsleiding van de RET - zo vernamen wij - is van de plannen in het geheel niet op de hoogte - Erger; ze zijn er zelfs helemaal niet blij mee, want zij zien een busbaan op die plaats als overbodig. Zo ook voldoet het korte busbaantje op de Laan van Bol'Es niet, die - nog steeds volgens onze zegman -slechts een remmende invloed heeft. (Woorden van gelijke strekking hebben wij enkele dagen na de opening van de Laan van Bol'Es in ons nummer van 27 april 1977 reeds geschreven)!) Wonderlfjke zaak. Al met al een beetje wonderlijke zaak, vooral wanneer men zich gaat realiseren dat de geplande busbaan op de v.Beinumlaan op zeer veel plaatsen vernauwd is tot een breedte van 2Vi meter. Daar een RET-bus zelf al een breedte van bijna 2Vi meter heeft, zal het duidelijk zijn dat twee bussen (van en ni&r de stad) elkaar niet kunnen passeren. Over een "vrije" busbaan gesproken! Bovendien denkt de ge meente er ook nog over om een aparte rijbaan (een soort 'ventweg') aan te leggen voor de bewoners en verzorginsverkeer (met doortrek- king tussen de pleinen onderling) We hopen dat de verkeers-smaak- makers van Schiedam zich nog eens zullen bedenken. Niet alleen lijken de wegen van onze verkeers- deskundigen zo ondoorgrondelijk, ook de plannen zijn n£t zo kronke- lig als de weggetjes die er moeten komen. En z6 zijn we dus op de verkeerde weg! Als afsluiting van een sukses- vol seizoen organiseert de Loop-Inn op zaterdag 15 april een groots slotbal. Deze slotavond, zal wederom gehouden worden in de zaal van het Dienstencentrum Woudhoek aan het Heijer- mansplein. Voor u de gelegenheid, om voordat u met vakantie gaat nog een snuifje gezelligheid te inhaleren. De toegang is gratis. Minimum leeftijd 18 jaar. Wij hopen ook u weer vanaf 20.00 uur te rnogen begroeten. Tijdens de te houden Internationa le Huishoudbeurs in de RAI te Amsterdam zullen bijna 400 expo- santen de nieuwste produkten uit 33 landen tonen. De interieurverzorging neemt een belangrijke plaats in, want daar- voor is ruim 11.000 m2 ingeruimd. De hele beurs staat dit jaar in het teken van "Sfeervol wonen-sfeervol leven". De Beurs wordt gehouden van vrijdag 7 t/m zondag 16 april a.s. en is geopend dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur en 's avonds van 19.00 tot 22.30 uur. (Beide zondagen alleen overdag geopend). De Spoorwegen hebben weer een voordelige regeling getroffen, waarvoor men op vrijwel alle sta tions de Trein-toegangsbiljetten kan kopen. Op 1 april j.l. vond er in Boerderij Landvreugd een feestelijke bijeen- komst plaats van de succesvolle Zaalvoetbalver. "Groenoord". Dit ter gelegenheid van het vijf jarig bestaan van deze vereniging, die in de afgelopen jaren met veel succes in de competitie speelde en waar- van het eerste team dicht bij het kampioenschap staat. Door een misverstand tussen de redaktie en onze zetterij, hebben wij helaas in ons vorig nummer aan dit jubileum geen aandacht gewijd. Alsnog dus onze felicataties met dit eerste lustrum. Op vrijdag 7 april a.s. wordt in de Grote Kerk van Schiedam aan de Lange Kerkstraat weer een ZANG- EN ORGELAVOND gehouden. Aan deze avond werken de navol- gende koren mee: de Chr. Gem. Zangver. "Con Amore" uit de Lier, het Grote kerkkoor, het Herv. Kerkkoor Schiedam- Kethel, Het Bejaardenkoor "Samen Zingen". Aan het orgel de Heer J.P. Bekkers en verder wordt medewerking ver- leend door de koperblazers van Harpe Davids. De aanvang begint om 8 uur, de kerk is reeds om half acht geopend. De toegang (en het programma- boekje) is vrij. Op 15 maart en op 17 maart werden bij de E.H.B.O. ver. St. Liduina, Kethel, door dokter Ba- tenburg uit Mijnsheerenland het examen afgenomen voor het beha- len van het Eenheidsdiploma. Alle 24 candidaten slaagden, t.w. de dames: H. v.d. Wal, T. Koe- dood, M. Meijs, T. Kraaipoel, J. Scheurwater, C. Heesbeen, S. Ver- meulen, C. Wiegel en de heren: L. v.d. Wal, H. Bunte, H. Jansen, M. Bosman, P. v. Horik, J. Kimah, G. Lek, A. Perdaems, L.v.Deven- ter, A. Lagendijk, J. Lansbergen, J.v.d.Velde, S. Engering, G. Nieuwstraten, A. Korteland en J. v.d. Hoeven. Alweer 24 mensen, die bereid en bevoegd zijn in deze tijd vol onge- vallen, direct en met kennis van zaken hun medemens te helpen, wanneer die medemens in nood is door een ongeluk. Dacht u, dat hier voor u ook een taak is? Waarom gee ft u zich dan nu niet op? Of dat kan? Natuur- lijk! III! In September a.s. begint onze vereniging weer met een nieuwe cursus, en daar kunt u zich nu al voor opgeven. U wilt de kosten weten? Nu, voor nog geen vijftig gulden wordt u voor dit diploma opgeleid. Bel nu eens 702418, n.l. Hr. v.d. Koppel of 706303, Hr. de Veth en alle inlichtingen worden u geheel vrijblijvend verstrekt. Goed h6? Horen wij wat van u? da bank voor iadarean Schiedam/Kethet Zwaluwlaan 111 - Telef. 70 51 55 Nieuwlandplein 56 - Tel. 70 81 83 Groenelaan 52 - Telef. 26 21 60 Franselaan 292 - Telef. 15 69 11

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1978 | | pagina 1