Nieuws over Centrale Antenne Inrichting in Groenoord-Zuid Het programma V.N.F.G. afd. Kinderspelen ter gelegenheid van Koninginnedag Rabobank UW BANKZAKEN voorAL Raadhuisje Kethel krygt toch horecavestiging Geslaagd Beginhalte buslyn 53 definitief verplaatst D.R.Z. kampioen Luc Lutz in Schiedam Vooijaars kinder kledingbeurs U.V.V. Vierde "Lenteloop" in Woudhoek ledenvergadering Hist. Ver. Schiedam I lOe jaargang no. 257 19 april 1978 Kinderprogramma's in de Koninginne-vakantie DINSDAG 2 mei, aanvang 14.00 uur: WOENSDAG 3 mei, aanvang 14.00 uur: KINDERTHEATER „PSSSST" \oordr r Aldwordrn Uitgave en advertentie exploitatie: De Magneet, drukkers - uitgevers Postbus 112, Schiedam Rotterdamsedijk 279 Telefoon 010-26 36 66 - 26 66 76 Redactie: J. van Schaverbeke Postbus 4040 Bachplein (189, Schiedam Telefoon 70 35 18 Orgaan van Wijkver. "Groenoord e.o." Tevens mededelingenblad voor SSSN en Dienstencentrum "de Woudhoek" Voor bezorgklachten a I I e e n 703586 Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis in heel Schiedam-Noord. In onze uitgave van 22 maart j.l. was een ingezonden brief van een lezer uit Groenoord-Zuid gepubli- ceerd, die zich nogal ongerust maakte over het uitblijven van de centrale antenne inrichting in die wijk en/of het niet-aansluiten op dat systeem. De inzender, die zich middels zijn ondertekening "Zui- derling" noemde (naam en adres was en is bij onze redaktie bekend!) vroeg zich af of dat voor de bewoners nog financiele konse- kwenties zou hebben. Op dit artikeltje kwamen bij de redaktie bijzonder veel verontruste telefoontjes binnen. Zelfs zo veel, dat wij besloten nadere inlichtingen te vragen bij de Stichting Samen- werkende Schiedamse Woningcorp. Het antwoord van de SSSW kwam vorige week in ons bezit, hetwelk wij hieronder onverkort weergeven: "Het is iedereen bekend, dat de Gemeente Schiedam in de vorm van de Technische Bedrijven der Gemeente Schiedam belast is met de aanleg van de z.g. kabeltelevisie Het is de huurders van de wonin- gen, aangesloten bij de SSSW, eveneens bekend dat de woning- bouwverenigingen t.b.v. de huur- ders de gemeenschappelijke anten ne installatie (G.A.I.) exploiteert. In het verleden zijn door de woning bouwverenigingen de aanlegkosten van de installatie betaald en later, naar aanleiding van nieuwe eisen van de P.T.T., verbeteringen aan- gebracht. Door middel van een maandelijkse bijdrage betalen de huurders de kosten van deze instal latie uitgesmeerd over een groot aantal jaren. Op het moment dat de Gemeente Schiedam over de overname van de G.A.I.-installatie met ons overleg pleegde, was er nog een totale boekwaarde van 380.000,--. In het overleg met de Technische Bedrijven werd al snel duidelijk dat het bod van Technische Bedrijven op de bestaande G.A.I.-installatie enkele tonnen boekverlies zou ople- veren. Een ieder kan zich voorstellen, dat wij met deze gang van zaken geen genoegen konden nemen, omdat het verlies ten laste zou worden geboekt van onze reserves die wij hard nodig hebben voor het onder- houd van de woningen en op een indirekte wijze uiteindelijk de be woners worden gedupeerd. Tijdens de onderhandelingen met de Technische Bedrijven hebben wij steeds het standpunt gehuldigd dat de bewoners die "kabeltelevisie wensen niet het slachtoffer" dienen te worden van deze onderhandelin gen. Dat betekent dat wij de Technische Bedrijven de gelegen- heid hebben geboden waar moge- lijk de grondkabels aan te leggen en tevens de aansluitingen te ver- zorgen voor die complexen wonin gen waar Technische Bedrijven wel bereid is geweest het volledige bedrag te vergoeden aan de S.S.S. W. (Woudhoek en Bachplein). Voor de bewoners van Groenoord is het van belang te weten dat met Technische Bedrijven afgesproken is dat men nooit het bedrag van 100,- (bij latere aanmelding) in rekening zal worden gebracht, i.v.m. de onderhandelingen tussen Technische Bedrijven en de S.S.S.W. Binnenkort vindt opnieuw overleg plaats met de verantwoordelijke wethouder over de overnameprijs en wij hebben het volste vertrouwen dat dit gesprek een positief resul- taat op zal leveren. Wij zullen uw en onze belangen zo goed mogelijk verdedigen en wen- sen ^en veel "kijkplezier" toe, zoi. aat dit ten koste zal gaan van uw of onze beperkte financiele middelen" aldus de SSSW. Onaangenaam. Aan voorafgaande reactie van de SSSW dat op ons verzoek werd afgegeven en waarvoor wij zeer dankbaar zijn, hebben wij weinig toe te voegen. Of het zou moeten zijn, dat het wellicht toch wat verwonderlijk is dat het gehakketak over een boek- houdkundig verlies tussen de Gem. Technische Bedrijven en de wo- ningcorporatie via en over de hoof- den van de bewoners wordt uitge- vochten. Want zij zijn het die daardoor maar moeten afwachten. Jammer is dat de directeur van de SSSW meende zijn hierboven afge- drukt commentaar vergezeld te laten gaan van een brief met onaangename uitlatingen ten op- zichte van onze redaktie. Zelfs uitte de directeur, de heer G. Prins, de beschuldiging als zouden wij het met de waarheid niet zo nauw nemen! De journalistieke ethiek (dat bij ons hoog in het vaandel staat) gebiedt ons hierover maar verder te zwijgen. Via deze kolommen al- thans! 29 april 1978: LaniDionoD- 1 mei 1978: 29 april 1978: Lampionop' tocht [de kinderen mogen verkleed zyn] vertrek 21.00 uur Johann Straussplein. De route is als volgt: Johann Straussplein, Boro- dinlaan, Vivaldiiaan, Zim- mermanplein. Bart Verhal- lenplein, Peter van Anroo(j- laan, Laan van Bol'Es, Wil- lem P(jperstraat, Obrecht- straat, Valeriusstraat, Swee- lincksingei, Boerderfj "Land vreugd" Einde. 1 mei 1978: Straattekenen voor de kin deren van de Basisscholen. De plaats waar getekend wordt is schooiplein Mgr. Bekkersschool, aanvang 10.00 uur. 1 mei 1978: Kinderspelen [circuitspel] voor de kinderen van de Basisscholen. Aanvang 14.00 uur op de Oreiiosingei Elk kind dat aan deze spelen deelneemt krjjgt een aardig- heidje in de vorm van een kadoofje en een versnape- ring. We vermeldden al eerder in ons blad, dat het oude raadhuisje aan de Schiedamseweg in Kethel waar- schijnlijk een Horecavestiging zou gaan herbergen. We kunnen nu met zekerheid mededelen dat dit inderdaad het geval zal zijn en dat hierin t.z.t. een "bistro" gevestigd zal worden. Daarnaast zal er ook een apart caf6gedeelte zijn, zodat ook niet- eters welkom zijn. Over de openingstijd kan op dit moment nog niet veel gezegd worden. Gezien de vrij slechte toestand van het gebouw zal er nog een ingrijpende verbouwing plaats- vinden. Bij het op 17 maart j.l. te Rotter dam gehouden examen Machine- schrijven slaagden: Maria Jos6 Berlage, mevr. Bouterse Ciska v.d. Ende (met 210 aansla- gen!), Desiree Hengst (met 200 aanslagen), Lilly Hertog, Mevr. v.d. Hoff, Mevr. de Jong, Ria Tet- teroo, Teggy Verleng, Anneke Waasdorp, Rita van Wamelen en Rebecca van Wieringa. Alle van de 12 deelnemende leer- lingen van Instituut de Jongh (Griegplein 144) slaagden, hetgeen een bijzonder fraai resultaat ge- noemd mag worden. In verband met werkzaamheden t.b.v. het nieuwe winkelcentrum aan de Zwaluwlaan is enige tijd geleden de beginhalte van buslijn 53 tijdelijk verplaatst naar het Oostelijk gedeelte van Kethel. Deze beginhalte aan "De Kaag" zal daar - ook na het gereedkomen van de winkelbouw - blijven en krijgt dus daarmee een definitief karakter. Het is de voetbalvereniging "De Rode Zon" vorige week gelukt om kampioen te worden en - na 18 jaar - weer terug in de KNVB te zijn. Het versloeg in een enerverende wedstrijd Germinal met 2-1. De DRZ-doelpunten kwamen van de voet van de goed spelende Kees Bruinsel, die daarmee Germinal (die eerst met 1-0 voorstond) onder- uit haalde. Het ene winstpunt was voor DRZ (die nog wel leden, juniores en pupillen, kan gebruiken) voldoen- de en betekende voor de scheidende trainer R. Hoppener een mooi afscheidscadeau. KLB (de week van 30-4 tot 6-5) HAAGS MARIONETTENTHEATER MET De Gouden Schelp". Toegang t 2,-. met „Piccoto en de zwartmaker" Toegang f 3,50 Beide voorstellingen in DE RANK, Schiedamseweg 122, Kethel. Voorverkoop voor beide voorstellingen, vanaf maandag 24 april bij de S.S.S.N., Bachplein 588 (kruisgebouw), tel. 702207; dagelijks van 9.00-16.30 uur. (lees het artikel verderop in dit blad) Morgenavond wordt in het Passagetheater de satire "Meneer Klebs en Rosalie" opgevoerd. Medewerkenden hieraan zijn; Luc Lutz, Si- mone Rooskens, Simone Et- tekoven en Steije van Bran- deberg. Toegangsprijzen zijn f 15,-, f 12.50 en f 10,-. Aanvang 20.00 uur. Op 26 april a.s. organiseert de "Unie Van Vrijwilligers" weer een kinderkledingbeurs in de "Ark" aan het Hargplein. Ook nu weer kunt u alle kleding vanaf 66n jaar (geen babygoed) tot ongeveer veertien jaar bij ons inle- veren, ook sportkleding is welkom, en wel op dinsdagmiddag 25 april van 2 - 7 uur. De kleine maatjes op teenergebied tot maat 38 zijn eveneens welkom. Het spreekt vanzelf dat alle kleding modieus^ schoon en heel dient te zijn. Gezien de goede kwaliteit van de kleding is er voor de kledingbeurs steeds grote belangstelling. De ver- koop heeft plaats op woensdag 26 april a.s. van 9.30-4 uur. Afreke- nen woensdag 26 april 5-7 uur. Zorg dus dat u dan van de partij bent om een goede keus te kunnen maken. Voor eventuele inlichtingen kunt u bellen naar mevr. v.d.Linden tel. 700977, mevr. Vermeulen tel. 266168. Evenals de vorige 3 jaren organi seert de Woudhoekschool voor de 4e maal een prestatieloop. Deze 4e lenteloop wordt op zater- dagmiddag 20 mei a.s. gehouden en het aantal te lopen parcoursen zijn, 1, 3, 5 en 10 km. De 10km.-loop gaat via de polder naar Schipluiden, de anderen gaan via het nieuwe Kethelpark. Bij v6or- verkoop kost deelname aan deze lenteloop voor kinderen t/m 15 jaar 2,50, voor de ouderen f 3,50 (Bij aanmelding aan de start is de prijs respec./ 3,- en4,-) Een ieder die de af te leggen afstand volbrengt ontvangt een fraaie herinneringstegel in kleuren. Voorverkoopadressen zfjn: H. Boere, Bachplein 101; T.P. Groeneveld, Heijermansplein 240; P. van Leeuwen, Puccinistraat 27; mevr. T. van Munster, Royaards- plein 84; mevr. R. van der Pluijm, Van Rijkpad 10; mevr. E. Rebers, Arnoldipad 11; J. Tjassens, Ro- yaardsplein 202 en mevr. I. van Zessen, Heijermansplein 254. Op 27 april a.s. houdt de Histori- sche Vereniging Schiedam haar algemene ledenvergadering in de Aula van het Stedelijk Museum (aanvang 20.00 uur). Na het afwerken van de agenda volgt na de pauze een dia-causerie over tekeningen van Schiedam uit de periode na 1890. de bwkvooriedereen Schiedam/Kethel Zwaluwlaan 111 - Telef. 70 51 55 Nieuwlandplein 56 - Tel. 70 81 83 Groenelaan 52 - Telef. 26 21 60 Franselaan 292 - Telef. 15 6911

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1978 | | pagina 1