Wie zijn het die interesse hebben in een Volkstuin"? Rekreatie in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland Complexen in Schiedam "Hargahoeve" had het in 1977 druk. 20 mei a.s. vierde lenteloop Er komen nog geen verkeers- lichten op kruispunt Brederoweg lOe jaargang no. 258 3 mei 1978 58 NoorderAkkoorden Uitgave en advertentie exploitatie: De Magneet, drukkers - uitgevers Postbus 112, Schiedam Rotterdamsedijk 279 Telefoon 010-26 86 66- 26 66 76 Redactie: J. van Schaverbeke Postbus 4040 Bachplein 189, Schiedam Telefoon 70 35 18 Orgaan van Wijkver. "Groenoord e.o." Tevens mededelingenblad voor SSSN en Dienstencentrum "de Woudhoek" Vcor bezorgklachten a 11 e e n 703586 Verschijnt eike 14 dagen huis aan huis in heel Schiedam-Noord. Het begrip "volkstuin" is al lang niet meer wat het vroeger in feite was. Want wie de als kleine villa's ingerichte huisjes te midden van fraai aangelegde tuinen ziet, waant zich meer in een vakantie-bunga- lowpark. Maar goed; het heet nog zo en we beginnen daar over, omdat we zo af en toe in onze wijk wel eens verhalen horen van mensen die zo graag zo'n "volkstuin" willen bezit- ten. Dat is alleszins begrijpelijk want juist Schiedam-noord bestaat grotendeels uit flats. De mensen zijn allang niet meer tevreden met hun balconnetje om dat we nu eenmaal in een tijd leven waarin men graag de stadsdrukte achter zich laat om temidden van "groen" wat bij te komen. Dat dit geen onjuiste stelling kan zijn is gemakkelijk af te meten aan de nog steeds stijgende verkoop van sta-caravans. En hoe is het met de volkstuinen in Schiedam gesteld? We dachten "slecht"! De beide complexen Thurlede en Vijf Sluizen zijn al lang volledig bezet en aan een uitbreiding van de terreinen valt o.i. niet te denken. Gevolg is dat men wel als gegadigde wordt inge- schreven.doch dat men met wacht- tijden van 5 tot 10 jaar rekening moet houden.Een bijna onover- brugbaar tijdsvak, want z6 veel geduld kunnen de meeste liefheb- bers niet opbrengen. Vooral wan- neer de zon weer ouderwets schijnt en men via hetBeatrixpark door het prachtige complex Thurlede wan- delt, zal menige flatbewoner ver- zuchten,, Ik wou dat ij zo'n tuin had". Welnu we prijzen ons gelukkig dat wij u op een mogelijkheid kunnen wijzen om in het bezit van zo'n tuin te kunnen geraken. Niet in Schiedam Weliswaar niet in de gemeente Schiedam, doch wel in de directe omgeving daarvan (afstand ca. 15 km.). Omdat alles nog in een voorbereidend stadium is, kunnen wij exacte mededelingen hierover nog niet doen. Het heeft ook nog geen enkele zin om ter plaatse een kijkje te gaan nemen; u vindt er nu nog akkers, koeien en paarden. Het gemeentebestuur van de be- treffende plaats lijkt - na de gehou- den besprekingen - bereid de beno- digde vergunning te verlenen wan- neer via een lijst van gegadigden blijkt dat er voldoende behoefte is. We hebben ons aan de eigenaar van het land bereid verklaart aan een en ander onze medewerking te verlenen. We doen dat omdat wij de stellige overtuiging hebben dat wij hiermee een groot gedeelte van onze lezers een plezier doen. Wat wilt u nog meer? Om in een nog landelijke omgeving, goed per auto (of bromfiets)bereikbaar, een tuin te bezitten tegen een redelijke pachtprijs (per jaar voor 200/300 m2/ 500,-) op een splinternieuw complex dat onder auspicien van de Centrale Volkstuindersbond te Amsterdam zal worden ingericht. Diezelfde bond gaat ook voor de huisjes zorgen, die in vier verschil- lende typen (van ca. 5000 gulden tot ca. 12.000 gld) aldaar zullen worden gebouwd. (Men is overi- gens niet verplicht een dergelijk huisje aan te schaffen!) Duurt nog even. U moet er alleen niet op rekenen dat u er deze zomer al prinsheerlijk zit. Het verkrijgen van de benodig- de vergunningen, het gereed ma- ken van de grond, de aanleg van toegangswegen; water, riolering e.d kan nog best wel een jaar vergen. De hoofdzaak is echter dat u op de lijst van gegadigden wordt ge- plaatst en dat u - als alles naar wens verloopt - binnen een afzien- bare tijd zich de trotse bezitter van een tuin al dan niet met dagver- blijf) kunt noemen. Aan de inschrijving zit voor u geen enkele konsekwentie gebonden, u betaalt daarvoor niets, u bent nergens toe verplicht. Enthousiast? Stuur dan even een briefje (met vermelding van uw naam en adres) aan de redaktie van dit blad, POSTBUS 4040 te schiedam. In volgorde van binnenkomst wor den de brieven door ons doorge- zonden. Ten slotte; zodra wij nadere infor- maties hebben zullen wij dit zeker via onze kolommen bekend maken. Uit het jaarverslag van de Nederl. Ver. tot bescherming van dieren, afd. Schiedam blijkt dat de Harga- hoeve in 1977 een druk jaar achter de rug had. Het aantal zwerfdieren was in dat jaar helaas hoger dan in 1976. In 1977 waren het 208 zwerfhonden, warvan er 105 door de eigenaar werden teruggehaald. Verder 851 zwerfkatten, waarvan er slechts 27 werden opgehaald. Verder werden vorig jaar 426 hon- den door hun eigenaar om uiteenlo- pende redenen aan het dierentehuis aangeboden. Voorde katten be- droeg dit aantal 383. In pension waren vorig iaar 415 honden en 198 katten, vele mensen werden met hun huisdier - door plaatsgebrek - afgewezen. In het afgelopen jaar werd ook een winkel ("Hargashop") in het die rentehuis geopend, waar een ruim assortiment dierbenodigdheden aanwezig is. De winst op deze artikelen komt geheel ten goede aab het tehuls~r Evenals de vorige drie jaren organi- seert de Woudhoekschool voor de vierde maal een prestatieloop. Deze 4e lenteloop wordt op zaterdagmid- dag 20 mei a.s. gehouden. Het aantal te lopen parcoursen; 1, 3, 5 en 10 km. Op veler verzoek is de 10 km-loop ingelast. Deze loop gaat naar een prachtig polderland- schap, via een grote route naar Schipluiden. Zowel start als finish zijn wederom bij de "Woudhoekschool" op het schoolplein, Faassenplein 199. De 1, 3 en 5 km. zullen niet - zoals vorige keren - uit "rondjes" Woud hoek bestaan, maar zullen in het nieuw aangelegde Kethelpark gelo- pen worden, hetgeen niet alleen landelijker maar ook veiliger is. De starttijden zijn als volgt: 1 km. -14.00 uur 3 km. - 14.15 uur 5 km. - 14.45 uur 10 km. - 15.15 uur Iedereen is vrij in de keuze van de afstand. De "startschoten" zullen worden gelost door de wethouder van sportzaken en onderwijs, de heer H. Posthoorn. De prijzen zijn voor kinderen t/m 15 jaar2,50 (in de voorverkoop) en 3,~ bij de start. Voor de ouderen/ 3,50 (in de voorverkoop) en/4,- bij de start. Een ieder die de af te leggen afstand volbrengt, ontvangt een fraaie herinneringstegel in kleuren bedrukt. Voorverkoopadressen zijn: H. Boere - Bachplein 101 T.P. Groeneveld - Heijermansplein 240; P.v.Leeuwen - Puccinistraat 27, R. v.d. Pluijm - van Rijkpad 10;J. Tjassens - Royaardsplein 202. Aan het verzoek van enkele bewo- ners tot plaatsing van verkeerslich- ten op het kruispunt Brederoweg- v.Dalsumlaan zal de gemeente geen gevolg geven. Door de ge meente ter plaatse gedane meting- en is o.m. gebleken dat er gemid- deld ca. 50 km. per uur wordt gereden. Ten gevolge daarvan is het verzoek afgewezen en zal er op genoemd kruispunt voorlopig nog geen ver- keerslicht-installatie geplaatst wor den. 4 De Polders Zuidelijk- en Oostelijk- Flevoland blijken door steeds meer Nederlanders ontdekt als doel van dagtrips. Er zijn een aantal fakto- ren te noemen, waarom de Rekrea tie in de Zuidelijke IJsselmeerpol- ders een grote vlucht gaat nemen. Honderden hektaren bos langs de randmeren, waar tal van rekreatie- voorzieningen zijn aangebracht als picknickplaatsen, campings, bun- galowparken en fietspaden door een schitterende natuur, alsmede talrijke mogelijkheden voor water- sport. Zo treffen we een aantal grote jachthavens aan en zijn er langgerekte stranden waar het goed toeven is. Vogelreservaten met vogelkolonies, die nog niet in Nederland zijn voorgekomen, moderne agrarische bedrijven en proefboerderijen, die men kan bezoeken, maar ook moderne steden en dorpen als Lelystad, Almere en Dronten (o.m. bekend van de Meerpaal), treffen we in de polders aan. Interessant om te bezoeken zijn het Scheepsarcheologisch Museum in Ketelhaven, waar scheepsresten- en inventarissen zijn te zien, die op de zeebodem van het voormalige IJs- selmeer zijn gevonden; verder het voorlichtingscentrum van de Rijks- dienst van de IJsselmeerpolders "Nieuw Land", waar onder andere informatie wordt geboden over de drooglegging van de IJsselmeerpol- ders en uiteraard Flevohof, het 150 ha. grote attraktiepunt, waar re kreatie en edukatie hand in hand gaan. De centrale ligging van de beide polders en z'n goed ontwikkeld wegennet maakt de bereikbaarheid vanuit geheel Nederland gemakke lijk. Vooral omdat een aantal toegangs wegen als de nieuwe weg vanuit Muiderberg, de Ketelbrug en na- tuurlijk de nieuwe dijk van Enkhui- zen naar Lelystad, toeristische rou tes van de eerste orde zijn. De belangstelling van buitenlan- ders voor de polders, het land dat beneden zeeniveau ligt en gewon- nen werd uit "The old Zuydersea" wordt merkbaar groter. Maar ook de Nederlandse dagrekreant weet de polders meer en meer te waarde- ren. De koolzaadroutes in mei en het bezoek aan het nieuwe land in combinatie met de oude vissers- stadjes Harderwijk met z'n Dolfi- narium, Elburg en Kampen blijken steeds meer een alternatief te zijn voor velen. Flevohof klaar voor seizoen 1978 Flevohof, het 150 ha. grote rekrea tie- en edukatiepark in de polder Oostelijk Flevoland aan het Veluwe Randmeer tussen Elburg en Har derwijk, is helemaal gereed om de grote stroom bezoekers uit binnen- en buitenland, die in het komende seizoen wordt verwacht te verwel- komen. Bezochten vorig jaar ruim 700.000 Nederlanders en buitenlanders Fle vohof, voor 1978 zijn de verwach- tingen zeker niet minder. Tentoonstellingen Een groot aantal exposities is ver- nieuwd en een aantal tentoonstel lingen zijn aan de bestaande toege- voegd. In de maand juni zal in het Zuivelpaviljoen een fraaie boeren kaasmakerij gerealiseerd zijn, waar de melk van het veehouderijbedrijf van Flevohof echte boerenkaas zal worden gemaakt. In de paviljoens is de expositie van Rien Poortvliet met de originele aquarellen uit zijn boek "Te Hooi en Te Gras" in een nieuw jasje gestoken. In de vitrines is een fraaie tentoonstelling te zien van aquarellen en tekeningen van W.J. Dijk over de binnenscheepvaart op het vroegere IJsselmeer. Daarnaast is een expositie ingericht van teke ningen van Twentse boerderijen. Een tweetal exposities van molens en boerderijen, waar in beeld en tekst de verschillende typen uit de Nederlandse provincies worden be- handeld, worden aangevuld met de resultaten van een tweetal fotowed- strijden onder amateurfotografen over dit onderwen). Er is: een expositie van antieke landbouwwerktuigen en boerenwa- gens en daarnaast is in de "Carous- sel", een apart tentoonstellingsge- bouw, een zuivelmuseum ingericht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1978 | | pagina 1