Energie besparen een noodzaak Ze benne sterk! Toots Thielemans Voor gezondheid wordt graag ge- fletst Pagina 11 loonier Ikkoorden Fietsen als toetje na de warme hap! 3 mei 1978 Als aan een aantal willekeurige Nederlanders de vraag wordt ge- steld waarom zij van de fiets gebruik maken, dan zal "omdat het gezond is" zeker bij de ant- woorden voorkomen. Bij enquetes die de laatste jaren regelmatig gehouden worden, blijkt steeds weer dat het gezondheidsmotief bij fietsers bijzonder hoge ogen gooit. Dat is ook terecht. Vraag het aan uw huisarts; het is vrijwel zeker dat hij u het fietsen zal aanraden om in goede conditie te blijven. Het is nu eenmaal een feit dat de moderne mens grote kans ioopt om alierlei kwalen te krijgen als gevolg van bewegings- armoede. Dat is een welvaarts- verschijnsel en dat moet terwille van de lichamelijk en geestelijke gezondheid bestreden worden. Om de bewegingsarmoede op te heffen is fietsen een gemakkelijk, voor de hand liggend en goedkoop middel. De renaissance die de fiets nu al weer een flink aantal jaren beleeft mag zeker met het gezondheidsmo tief in verband worden gebracht. Fietsen als gezondheidstralning Uit onderzoekingen is gebleken dat om fit en in goede conditie te blijven het fietsen een uitgezocht middel is; een sportbeoefening die met zwemmen voor dit doel aan de top staat. Men zou fietsen een soort gezondheidstralning kunnen noe- men. Door te gaan fietsen wordt in het algemeen het uithoudingsver- mogen vergroot, worden ademha- ling, bloedsomloop en stofwisseling gestimuleerd en worden de spieren door oefening sterker. Dat is alle- maal in het belang van de gezond heid, Daarbij komt nog dat fietsen op zichzelf een aangename bezig- heid is en dat het helemaal geen zware opgave is om op deze wijze aan gezondheidstralning te doen. Een voordeel is ook dat fietsen gemakkelijk met andere doelen kan worden gecombineerd. Zo kan men het nodige aan zijn conditie doen door dagelijks op de fiets naar het werk of naar sehool te gaan, door boodschappen op de fiets te doen, familiebezoeken per fiets af te leggen of door in de vrije tijd toeristische fietstochten te maken. Goed is het daarbij wel dat men zeer regelmatig op de fiets stapt. Eens per week een fietstochtje maken, heeft veel minder effect dan iedere dag, ook al is het kort, van de fiets gebruik te maken. Trim men op de fiets Welbewust aan de conditie werken wordt ook vooral door het trimmen gedaan. Ook hierbii is fietsen een voor de hand liggend hulpmiddei, Wie met succes wil trimmen, moet dat wel volgens een van te voren opgesteld programma doen. Aan trimprogramma's is de laatste ja ren nogal wat aandacht besteed, zowel door medici als door sportle- raren. Zo zijn er verschillende fietstrimprogramma s ontwikkeld, die voor een belangrijk deel geba- seerd zijn op de denkbeelden die door de Amerikaanse arts Kenneth Cooper zijn vastgelegd in zijn boek Aerobics. Fietstrimprogramma's en nog veel meer informatie en nuttige adviezen over fietsen voor je gezondheid zijn te vinden in het boekje Fit door fietsen, dat ver- schenen is in de serie Fiets-otheek. Door overmaking van 8,20 op postgirorekening nr. 234567 kan dit boekje - waarvan inmiddels een uitgebreide en herziene tweede druk is verschenen worden aange- vraagd bij de stichting: fiets i in Amsterdam. Wat energie besparen? Moeten we dan met z'n alien in h.et donker gaan zitten?Misschien is dit ook uw reactie als u iets leest over energie en energiebesparen. We hebben toch geen tekort aan energie? Waarom moeten we dan besparen? Energie is zo iets natuurlijks dat we bijna niet meer nadenken waarvoor we het gebruiken en over hoe het leven er uit zou zien als we het niet meer zouden hebben. Zo ver is het gelukkig nog niet, maar als we niet wat zuiniger gaan omspringen met onze energievoor- aden zal het er wel van komen. Deskundigen hebben uitgerekend dat in het jaar 1985 ons energiever- bruik bijna verdubbeld zal zijn, en we gebruiken al zo ontzettend veel Hierdoor zullen onze natuurlijke energiebronnen zoals aardgas, aardolie en steenkool, over een krappe 100 jaar uitgeput zijn. Dan moeten we met z'n alien in het donker. Tenzij er nieuwe bronnen ontwikkeld kunnen worden.En dat kost tijd. Niemand verwacht dat we ophou- den met genieten van het gemak dat energie ons biedt. Maar wel dat we zo zuinig mogelijk omgaan met wat we nog hebben zodat we meer tijd krijgen om echte alter- natieven te zoeken. Kernenergie of zonne-centrales? Maar we hebben toch al alternatie- ven De kranten staan vol over kernenergie, zonnehuizen enz. Hierover Prof. Dr. J.D. Fast, vroe- ger buitengewoon hoogleraar aan de Technische Hogeschool in Eindhoven. Prof. Dr. FAST Bij het vraagstuk van onze energievoorziening moet je het volgende voor ogen houden De aarde blijft zeker nog 5 miljard jaar bewoonbaar. Beeldt men deze periode op een tijdschaal af als een enkel jaar, dan is ons energiekapitaal(steenkool, aardgas, olie maar ook de voorraad uraan) reeds in enkele seconden verbruikt. Hiermee geef ik al aan dat kernenergie, waarvoor de brandstof immers geleverd wordt door dat uraan, nooit de oplossing kan zijn. Maar het grootste pro- bleem op langere termijn wordt voor de kernenergie gevormd door het afval van de kerncentrales. Bij het' splijtingsproces van uraan wordt, naast de door ons zo gewen- ste energie in de vorm van warmte, ook een grote hoeveelheid radio actieve stoffen gevormd. Stoffen die slechts heel langzaam hun radio-activiteit verliezen. Er zijn erbij die na miljoenen jaren pas de helft van hun radio-activiteit verlo- ren hebben. Hierdoor schepen wij de na ons komende generaties op met verschrikkelijke problemen waarvoor geen redelijke oplossin- gen bestaan. Over deze lange perio- des is de aarde zeer onstabiel; er zijn aardverschuivingen, ijstijden, komen en gaan, zeespiegels rijzen en dalen, kortom waar men het afval ook bergt, het blijft de mensheid bedreigen. Ik vind dat we deze risico's niet mogen nemen. Zeker niet omdat we onuitputte - lijke bronnen van energie kunnen vinden in de geotermische energie (aardwarmte), de zon, de wind, waterkracht, verschil in eb en vloed en biomassa. Over enkele "secon den" - het moet steeds herhaald worden- hebben we n iets anders." Maar wordt er dan onderzoek gedaan naar deze alternatieven? Prof. Fast: Er wordt wel onder zoek gedaan, maar nog lang niet genoeg. De energie die geleverd wordt door deze alternatieve bron nen is nog altijd duurder dan die geleverd wordt door de conventio- nele bronnen. Maar men moet niet vergeten dat de huidige energieprijs op geen stukken na een afspiegeling is van wat energie, als schaars gioed, werkelijk zou moeten kosten. Toch zijn er al gemeentes die zonne-huizen bou- wen, er zijn enkele geothermische centrales in Italie en op IJsland, er is een getijdencentrale in Bretagne (Frankrijk) en in Zuid-Frankrijk doet men een onderzoek met een cenrtrale op zonne-energie. Over het algemeen kun je echter zeggen dat er veel te weinig ondezoek wordt gedaan naar de mogelijkhe- den van deze alternatieve energie bronnen. Maar bij de huidige stand van de techniek hebben we mis- schien wel een eeuw nodig eer het zover is dat we de mensheid op bescheiden schaal op deze manier van energie kunnen voorzien. Des te meer reden natuurlijk om geen geld te verslingeren aan "almelo en aan kerncentrales, maarom met alle macht te gaan werken aan de alternatieve bronnen. Dat schept bovendiefl heel wat meer werkgele- genheid. Besparingen Door steeds meer energie te gebrui ken vragen we bijna om invoering van kernenergie.Als we wat zuini ger zouden omgaan met energie is dit misschien niet nodig, omdat dan echte alternatieven gezocht kunnen worden. Hieronder volgen wat tips, die we zonder veel moeite in huis kunnen toepassen, zonder in het donker te gaan zitten. De meeste energie in huis wordt ge- bruikt voor verwarming (ca. 85 Besparingen hierop zijn dus het meest effectief. -Gebruikt u een kamer niet? Doe de verwarming uit en de deur dicht. -Stook eens een graadje lager. De termostaat een graad lager bete- kent al zo'n 6 besparing in de stookkosten. -Gordijnen zijn erg belangrijk. 's-Avonds straalt door uw raam niet alleen licht naar buiten, maar ook warmte. Zorg wel dat de gordijnen tussen het raam en de radiator hangen. -Veel warmte gaat verloren via muren. Overweeg eens of spouw muur isolatie bij u geen rendabele zaak zou zijn. U kunt zelfs tot 666,- subsidie krijgen. Vraag eens inlichtingen hierover bij de ge- meente. Ook op electriciteit valt nog wel het een en ander te besparen. -Lamp uit als u een kamer uitgaat. Aan kost geld, uit kost niets. -Let bij de aanschaf van nieuwe apparaten (heeft u ze echtnodig?) ook eens op hun energieverbruik. Dit verschilt tussen de apparaten onderling nogal. terwijl ze het zelfde werk doen. -TL verlichting is zuinige verlich- ting. Een TL-lamp van 25 watt geeft even veel licht als een gewone lamp, maar hij gebruikt wel 65 minder energie. Het fabeltje dat het meer energie zou kosten om een TL lamp aan te doen dan om hem te laten branden is al lang achter- haald. Uit doen dus. -Een wasprogramma zonder voor- was gebruikt 20 minder energie. Alleen hele vuile was heeft een voorwas nodigl -Gebruik de waakvlam van uw fornuis alleen tijdens het koken. Hij neemt 40 van het totale gasverbruik van uw fornuis voor zijn rekening. Zonde vindt u niet? Ook autorijden kost heel veel ener gie. Rustig rijden betekent ook minder tanken. Wat denkt u van af en toe eens een eindje fietsen? Deskundigen hebben uitgerekend dat u met de energie die u gebruikt voor 1 km. autorijden vele kilo's koffie kunt malen. En probeert u" eens de groenten van het seizoen te eten. Het is veel goedkoper en de teelt ervan kost minder enerie. U ziet dat u heel eenvoudig kunt besparen op uw energieverbruik en uw portemonnaie. Want het is echt een noodzaak! Door Henri Knap In Amsterdam, op een vroege lentedag met zo'n zon die nog niet goed durft. wou ik eens bloemen kopen bij een bloemenman op het Roelof Hartplein -ja, ik zeg er maar bij waar want anders geiooft u me misschien niet. Voor mij was zo n dame die niet over twintig nachten ijs ging. "Jawel". zei ze terwijl die koopman haar een bos lubelende tulpen voor haar neus hield, "u zegt ze benne sterk maar dat zei u laatst van die rosies ook en die lieten al na drie dagen hun koppies hangenf". Waarop de koopman. in grote ernst: "Me- vrouw, als u HIER af wil zal u ze tenslotte motte wurrege!" Ik wou maar zeggen -van bolbloe men heeft ze (zij, u weet wel?) zoveel plezier- en zo l&ng plezier! En die bloemen hebben zo weinig pretentie.... Je staat niet twintig minuten in de keuken met een mes te zwaaien, je vaas valt niet om en er hoeft geen hoofdpijnpoeier in het water want bloemen van de familie Bol hebben ijzersterke koppen. Of kopjes. Het lieve van ze is dat ze niet zo KOLOSSAAL ziin. en eewoon in het manteltje van hun papiertje met je mee het huis in wandelen -- naar je liefste. Of naar je gast- vrouw. Uitgelaten narcissen. Knis- terende tulpen. En voor een zieke -zo'n nachtkastje is al zo vol, h£? Transistor-radiootje Leeslampje Boek. Flesje enge capsules. Maar zo'n vlinderachtig boeketje free- sia's kan er altijd nog wel bij - en wat geuren die lief naar "straks weer op en naar buiten!" Of een bosje muscari! Pardon - weet u niet wat dat is? Niks erg -een maand geleden wist ik dat even- min. Maar een bolleboos (let op dat bolle!) heeft het me g&zegd: dat zijn blauwe druifjes. Iedereen denkt altijd: zulke bloe men daar hoort een bol bij. Kompleet mdt bol zijn ze ook onweerstaanbaar zoals ze voor die hele lente-optocht uit dansen. maar als gewoon maar bloemen (snij- bloemen) stelen ze met hun stelen, en vooral met wat die dragen. ook de show! Wie heeft eigenlijk die onzin be- dacht dat je een man geen bloemen zou mogen geven? H6 wacht eens even! Wat dat betreft zijn wij m&nnen dan eens geemancipeerd. O zo! Jean "Toots" Thielemans werd op 29 april 1920 in Brussel geboren ("dezelfde geboortedatum als Duke Ellington. Die werd alleen wat vroeger geboren"). Toots heeft geen konservatorium-opleiding ge- noten. Hij begon muziek te maken toen hij drie jaar was. Het instru ment wat hij toen bespeelde was akkordeon. Daarna gebeurde er een hele tijd niets. Toots ging als iedereen naar school. Op z'n acht- tiende begon hij op de harmonika, die hem wereldberoemd maakte, te spelen. "Ik luisterde voornamelijk naar Amerikaanse platen waaron- der veel opnamen van Benny Good man". In 1951 ging hij naar Amerika. Z'n eerste muzikale job was bij the Charlie Parker All Stars. De groep speelde in het Theatre Philadelphia en bestond uit Milt Jackson, Miles Davis en Charlie Parker. Daarna musiceerde Toots zes jaar lang bij George Shearing. Het definitieve wereldsukses kwam toen hij "Bluesette" komponeerde. "Bluesette" had een melodie, een herkenbaarheid die bij miljoenen muziekliefhebbers aansloeg. Toots maakte sindsdien vele toernees en herinnert zich vooral zijn enorm sukses in Zweden. Iederen kent hem daar. Sindsdien maakt Toots opnamen met alle groten van de aarde. Van Quincy Jones tot popfenomeen Rick Derringer tot de uiterst muzi kale Nederlander Rogier van Otter- loo (voor zijn fabuleuze bijdrage aan de film sountrack van "Turks Fruit"). Vlak voor zijn vertrek naar Ameri ka waar Toots Thielemans tot oktober verblijft, vertelde hij dat hij veel sukses in Zweden had. De laatste tijd met name door de muziek die hij geschreven had voor de tekenfilm "Dunderklumpen", die zo'n 90 minuten duurt. Van de sountrack waren er door Polydor Zweden meer dan 50.000 exempla- ren verkocht. Toots eerste projekt in Amerika is een Amerikaanse versie van deze tekenfilm, waaraan hij in New York zal werken. Voorts is Toots een belangrijke gast op het Monte rey Jazz Festival in September. Voor een nieuwe film van Nikolai van der Heyden ("Sherlock Jones") schrijft Toots eveneens de muziek, die mogelijk op de plaat wordt uitgebracht. "En dan ga ik natuurlijk", zegt Toots met z'n Belgische uitspraak (gelardeeerd met Amerikaanse en Zweedse woorden) "in m'n zomer- huisje buiten New York uitrusten, als ik daar tenminste tijd voor heb. Op de nieuwe plaat van Quincy speel ik zeven minuten lang "Blue sette", 't is de largest track of the LP; Die plaat heet "Mellow Madnesss". Dan heb ik erg veel reakties gehad op Montreux en aanbiedingen uit Engeland, maar je weet: Ik heb nu eenmaal dat zomerhuisje buiten New York

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1978 | | pagina 11