RENIRIE Vrinte Diensfencentrum De Woudhoek *p Programma Dienstencentrum AUTORIJSCHOOL TINEKE RENIRIE Noletziekenhuis bestaat vyftig jaar Koopavond op vrydag 5 mei a.s. Benefiet- wedstry d ten behoeve van C.A.B. P. A. v.d. KRUIT Tel. 010-712207 Alg. invaliden- parkeerplaatsen by Bad Groenoord Dauwtrappen op Flevohof met Hemelvaart "Pastorale 1943" Pagina 3 VMNrdcr Akkoordrn Heijermansplein 38 SCHIEDAM Teleloon 709555 Reparatie en verkoop van radio- en t.v.-apparatuur Wij repareren zo mogelijk bij u aan huis. m i 3 mei 1978 Nu telt het verbouwde ziekenhuis 300 bedden. Men maakt er een echt feest van, want van 10 t/m 13 mei zal er o.m. in de gangen en speciale ruimten een tentoonstel- ling worden ingericht over de ge- schiedenis van het ziekenhuis. Ook wordt er tegelijkertijd een soort "open huis" gehouden, waarbij men kennis kan nemen van de moderne apparatuure.d. In het paviljoen aan de Anna van Burenstraat zal de officifile opening van de jubileumweek plaatsvinden. op dinsdag 9 mei a.s. Op het terrein van Hermes-DVS zullen op dinsdagavond 9 mei, woensdag- avond 10 mei en zaterdagmiddag 13 mei voetbalwedstrijden plaats vinden tussen dames- en herenelf- tallen van Nolet o.m. tegen elftal- il len van het Gemeenteziekenhuifc en Spreekuur: Leiding dienstencentrum elke don- derdag van 10.00 tot 11.00 uur in flat 38, lste etage. Spreekuur: Leidster Stichting Ge- zinsverzorging. Elke maandag van 11.00 tot 12.00 uur in flat 38, lste etage. Pedicure: Iedere dinsdag en woens- dagochtend vanaf 8 uur. Graag handdoek meebrengen. Behande- ling na afspraak. U weet dat na gebleken noodzaak, de pedicure bereid is u thuis te behandelen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te ma- ken, kunt u zich telefonisch opge- ven. Telefoon 709555. Ook oudere wijkbewoners in Groenoord, De Woudhoek en Kethel kunnen van deze service gebruik maken. Ilameskapsalon: Elke donderdag en vrijdag vanaf 11.30 uur. Graag handdoek mee brengen. U wordt vriendelijk ver- zocht voor permanent voor 12.00 uur en voor het watergolven voor 13.00 uur aanwezig te zijn. Herenkapper: Op maandag, eens per 14 dagen. Aanwezig op 8 mei vanaf 14.00 uur. Bibliotheek: Tijden voor het uitlenen van boe- ken en puzzels. Elke dinsdag en donderdag van 9.30-11.30 uur. Handwerken: Elke maandag en dinsdag van 14.00-16.00 uur kan men in de recreatiezaal handwerken, waarbij ook voor u nog plaats is. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Gymnastiek: Elke dinsdagmorgen van 9.15- 10.00 uur is er gevarieerde gymnas tiek met muziek in de grote zaal. Kosten f 2,50 per maand. Om 9.00 uur worden de deelnemers verwacht. Tijdens deze les is de zaal tot 10.00 uur gesloten. Volksdansen: In de grote zaal is er elke vrijdag- morgen van 10.00-11.00 uur gele- genheid tot volksdansen, waarbij nog voor enkele deelnemers plaats is. Ook mannen. Komt u eens kijken? m De kosten bedragen 2,50 per maand. Zangkoor O.A.S.E. Het zangkoor repeteert elke woens- dagmiddag van 13.00 - 14.30 uur tot nader aankondiging. Tijdens de repetitie is de zaal gesloten. Ook hier zijn nog enkele plaatsen vrij. De kosten bedragen f 2,50 per maand. U kunt ons ook bellen voor verdere- informatie. Ons telefoonnummer is 709555. Nieuwe service in Dienstencentrum "Woudhoek" Vanaf 16 maart a.s. zal er een nieuw facet worden toegevoegd aan het Dienstencentrum Woudhoek. Dan staater n.l. iedere donderdag- middag van 13.00-17.00 uur een schoonheidsspecialiste tot uw be- schikking. U kunt hiervan gebruik maken door van te voren telefo nisch een afspraak te maken. Tel. 708326 (na 13.00 bellen). De tarieven worden als volgt: complete behandeling: 65+ onder65 f 19,- 24,50 alleen epileren: /7,50 /8,50 alleen harsen 7,50 8.50 Onder een complete schoonheids- behandeling verstaan we een schoonheidsbehandeling aangepast aan ieders huidtype, dus in ieder geval epileren, masker en make-up indien noodzakelijk aan- gevuld door harsen, verven enz. De behandelingen worden gegeven in een flat op de le etage, en u gelieve een handdoek mee te bre- ngen. Na gebleken noodzaak mo gelijkheid aan huis behandelingen te geven. 7 mei Open huis. Op zondagmid- dag van 13.30 - 16.30 uur. 9 mei - Grote uitvoering van het zangkoor O.A.S.E. Met medewer- king van het Mandoline Gezel- schap O.N.I. Onder leiding van de heer Hakkert. Toegang/ 1,- per persoon. Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur. 18 mei - Bingo-avond. (Dit wordt de laatste bingo van het seizoen). Aanvang 19.30 uur. 21 mei - Open Huis. Op zondag- middag van 13.30 - 16.30 uur. Attentie: De dameskapsters zijn op 4 en 5 mei niet aanwezig. Vanaf 21 april, is er geen volksdansen. Op 21 September gaan ze weer van start. RIJKS V.A.M.O.R. - M.I. Gediplomeerd instructrice BACHPLEIN 269 SCHIEDAM TELEFOON 7142 58 Op 15 mei a.s. zal het een halve eeuw geleden zijn, dat het bekende Noletziekenhuis werd geopend. Verschil van mening met de direc- tie van het Gemeenteziekenhuis (toen nog gevestigd aan de Lange Achterweg in Schiedam) bracht dr. E.J.M. Nolet er toe een R.K. ziekenhuis op te richten, dat later de naam Dr. Nolet-stichting kreeg. A1 heel lang is het een ziekenhuis geworden dat werkelijk voor alle gezindten is en dat - zeker in Schiedam e.o. - een zekere faam heeft opgebouwd. Op 15 mei 1928 werd het zieken huis (met een capaciteit van 58 bedden) geopend. De eerste patient werd een week later opgenomen, nl. op 21 mei 1928. In verband met de viering van Hemelvaartsdag op donderdag 4 mei is de wekelijkse koopavond in Schiedam verschoven van 4 mei naar vrijdag 5 mei 1978. Ook de secretarie-afdeling Burger- zaken, Overschiesestraat 2, ver- schuift de avondopenstelling van donderdagavond naar vrijdag- avond 5 mei, van 19.00 uur tot 21.00 uur; uitsluitend voor zaken betreffende paspoorten en dergelij- ke. Op maandagavond 8 mei a.s. komt op het Excelsior-20 ter rein in sportpark Thurlede alles in de weer om de Schie- dammers te laten genieten van een tweetal benefiet-wedstrij- den. De eerste van 18.00 - 19.00 uur door verpleegsters van het Noletziekenhuis tegen hun collega's van het Dijk- zichtziekenhuis te Rotterdam. Daarna treedt om 19.00 uur Excelsior 20 zelf in het strijd- perk tegen het Veronica team. Na afloop is er in de cantine nog een grote verloting met fraaie prijzen. Dit alles ten bate van het C.A.B. (Comit6 auto-boot- tochten voor gehandicapten). Een zeer goed doel dus, want het comit6 bezorgt nu al zo'n 52 jaar de gehandicapten een fijne dagtocht. Subsidie krijgt genoemd comit6 niet en moet het uitsluitend hebben van giften en van de entreegelden voor genoemde beide wed- strijden (f 1,50 voor volwasse- nen en voor de kinderen bene- den de 12 jaar slechts1,00). Voor de wedstrijden en in de pauze een optreden van de bekende majorettes van St. Radboud. Maandagavond 8 mei a.s. in het Sportpark Thurlede! VOOR •WITTEN, SCHILDEREN en BEHANGEN Is het voordeligst en rr.eest vertrouwde adres loch altijd Leliestraat 32-34 SCHIEDAM - Tel. 26 44 32 Ooor onze telofoonbeantwoorder zijn wij steeds bereikbaer. v/h G. J. J. ponj£ r FAZANTLAAN 39 SCHIEDAM (KETHEL) Burgemeester en Wethouders heb ben besloten op het parkeerterrein van Bad Groenoord aan de Schie- damseweg drie parkeervakken na- bij de ingang van het zwembad aan te wijzen als algemene invaliden- parkeerplaats. Dit zal worden aan- gegeven met de bekende langwer- pige borden. Tevens zal de dienst voor Gemeen- tewerken een onderzoek instellen naar de mogelijkheden tot het aanleggen van algemene invaliden- parkeerplaatsen bij de andere zweminrichtingen De landelijke fietsdag begint tradi- tie te worden. Zaterdag 13 mei is het weer zo ver. Vanuit zo'n tachtig plaatsen, over het gehele land verspreid, kan dan worden genoten van een gezellige, ontspannende fietstocht over een lengte van dertig tot veertig kilometer. Het inschrijf- geld voor deelneming bedraagt 2 gulden en u fietst voor een goed doel want een deel van de op- brengst zal, worden besteed voor het aanpassen van recreatiebungalows voor gehandicapten. Vorig jaar deden zo'n dikke honderdduizend fietsers mee en als het weer een beetje meezit wordt voor dit jaar op zeker zo'n aantal gerekend. Het officiele vertreksein zal 's-morgens om negen uur door Coen Molijn aan de voet van de Euromast in Rotterdam worden gegeven. Wij kunnen weer bewijzen dat wij een fietsend volk zijn. Op 13 mei allemaal op de fiets. "Als u zo lang niet kunt wachten, overal in het land draait de organi- satie van fietsevenementen al weer op voile toeren. Zo organiseert de fietsclub Le Champion op zaterdag 29 april voor de zesde maal de Ronde van Noord-Holland, waarbij u kunt kiezen uit een afstand van 60 of van 160 kilometer. Van 1 tot en met 4 mei wordt in Rotterdam een fietsvierdaagse georganiseerd, waarbij iedereen welkom is. Als u tijdens de landelijke fietsdag de smaak goed te pakken hebt gekre- gen, kunt u naar Bolsward waar op 15 mei - Tweede Pinksterdag - de Friese Elfstedentocht op de fiets begint. U moet dan wel in goede conditie zijn, want een tocht is lang 230 kilometer. Veel mensen zijn niet zo gechar- meerd van een Nederlandse film. Dikwijls schijnt dat met reden te zijn. Soms is het verhaal niet al te best, opname en geluid komen niet goed over, medespelenden gaan zich te buiten aan over-acting, het lijkt op verfilmd toneel enz. Kreten die niet alleen van de critici komen, doch die ook door het Nederlandse publiek wordt geuit. De nieuwste Nederlandse film, die sinds 20 april j.l. in roulatie is, maakt hierop zeker een gunstige uitzondering. Het is Wim Verstappen bijzonder goed gelukt het verhaal van Simon Vestdijk te verfilmen en er een boeiend geheel van te maken. Het is niet in de eerste plaats een oorlogsfilm met alle knallen van dien. Het laat de menselijke fouten zien ook van mensen die aan verzetswerk deden. Er wordt in de film zeer goed geacteerd, waarbij vooral Bernard Droog als de NSBer Poerstamper een buitengewone prestatie levert. Er doen veel bekende mensen aan de film mee, o.m. Leen Jongewaard, Pieter Lutz, Coen Flink, Sacco v.d. Made, Peter Rbmer, Rutger Hauer, Sylvia Kristel, Femke Boersmae.v.a. Een film die een bezoek zeker waard is.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1978 | | pagina 3