Ledenvergadering wijkvereniging Groenoord e.o. slecht bezocht t J Hoe denken kinderen over wonen in Schiedam-Noord? cot Bovag autorijschool „Verboom Voor een goede rijopleiding! Grammofoon- plaat 'De Zonnebloem' 13 mei - Landelyke fietsdag Stertocht en mu- ziek op Emma- B??fffln D.R.Z. houdt grote lotery Opheffing hulp- bureau afd. Burgerzaken Pagina 5 Vmtrdcr Akkeordrn Voor alles op lofo- en filmgebied 99 Vamor-MI gediplomeerd Lest met Honda-Accord, de auto met de beste testresultaten van 1977. Sibeliusplein 233 - Schiedam - Tel. 010-709252 EEN NIEUW HORLOGE OF EEN SIERAAD KOOPT U BIJ DE VAKMAN meer financieie armslag 3 mei 1978 Er is een voetbalclub van radio- en t.v.-medewerkenden. Zij speelt on- der de officiele naam Voetbal Vereniging Omroep Nederland (WON) her en der vriendschap- pelijke wedstrijden. Vertegenwoor- digd zijn hierin de medewerkenden van KRO, NCRV, VARA, AVRO en TROS: Twee leden van hen, namelijk Alexander Curley en Berry Eiber- gen, hebben De Zonnebloem een leuke verrassing bezorgd. Deze katholieke nationale vereniging tot bcvordering van het welzijn der zieken van alle gezindten mag wfellicht gaan rekenen op een leuke som gelds. Alexander Curley heeft namelijk een Zonnebloem-lied geschreven en dat is thans door Phonogram op een singeltje gezet. De A-kant met zang van de diverse voetballende artiesten, de B-kant met hetzelfde lied, doch dan alleen instrumentaal Aan de plaat hebben meegewerkt (en volledig belangeloos) o.a. Aijan Brass, Ronnie Tober, de Twee Pinten, Jacques Herb en Oscar Harris. Ook enkele vrouwelijke artiesten deden mee, w.a. Anneke Gronloh. Het singeltje kost/ 6,- en is inmiddels verkrijgbaar in alle grammofoon-platen-zaken. Iedereen die met Hemelvaartsdag de goede Nederlandse traditie om vroeg op te staan wil voortzetten, krijgt, mits hij of zij tussen 6.00 uur en 7.00 uur 's morgens op Flevohof aankomt, een gratis boe- renontbijt aangeboden, uiteraard op vertoon van een geldig toegangs- bewijs. Na het ontbijt wordt speciaal voor de dauwtrappers "dauwtrap-gym- nastiek" georganiseerd. In voorgaande jaren was de belang- stelling voor dit dauwtrappen groot Zo waren afgelopen jaar velen uit het gehele land in alle vroegte op weg gegaan naar Oostelijk Flevo- land, om na ontbijt en gymnastiek een voile dag te kunnen genieten van alles wat Flevohof te bieden heeft. 5e afdehng muziek organiseert op donderdagavond 18 mei a.s. weer een stertocht. Uit de verschillende wijken van onze stad zullen de muziekkorpsen al muciserend naar het Emmaplein komen, alwaar een non-stop muziekshow zal zijn vanaf 20.00 uur. De volgende muziekkorpsen zijn achtereenvolgens te zien en te horen: Muziekvereniging St. Rad- bout uit Kethel, de jeugd van O.B.K., drumband Ambrosius, de muziekvereniging van Gusto en het Schiedams Politie Muziek Gezel- schap. Deze muzikale prestatie zal ruim 66n uur duren. Eind September is de tweede ster tocht, waaraan de overige Schie- damse muziekkorpsen meewerken. rembrandtlaan 71 schiedam teleloon (010) 26 43 74 Slechts enkele leden hadden de moeite genomen aanwezig te zijn op de 27 april j.l. gehouden alge- mene ledenvergadering in Boerde- rij Landvreugd. De voorzitter van de wijkvereniging de heer S.Ph. Louis sprak hierover in zijn openingswoord zijn teleur- stelling uit. Hij wees er op dat tegenwoordig zo veel verenigingen mank gaan aan een gebrek aan belangstelling en verwelkomde diegenen die de moeite hadden genomen zich van de beeldbuis los te weken. Na behandeling van het jaarverslag 1977 van de secretaris (dit verslag zullen wij in zijn geheel in ons e.v. nummer opnemen) deelde de voor zitter mede, dat door ziekte van de penningmeester het financieel jaar verslag niet op tijd gereed was gekomen. Dit verslag zal binnen ca. 4 weken aan belangstellenden op verzoek worden toegezonden. Als nieuw hoofdbestuurslid werd voorts nog Mevr. Jansen geinstal- leerd, terwijl Mevr. Groeneweg als nieuwe penningmeester werd geko- zen. Tijdens de rondvraag kwamen nog enkele interessante vragen naar voren. Opmerkelijk was de vraag van e6n van de leden, die wilde weten waarom de "Jeugdinstuif" in Boerderij Landvreugd onlangs was opgeheven. De Heer S. Louis ant- woordde, dat hoewel deze instuif geen onderdeel van de wijkvereni ging meer was, hij de opheffing betreurde. Doorslaggevend voor het stopzetten was het feit, dat de gemeente Schiedam teruggave eiste van een gedeelte van de eerder verstrekte subsidie! Hierdoor werd de financieele positie zo wankel, dat men wel tot sluiting van de instuif werd gedwongen. Hetgeen zeer teleurstellend is voor de ca. 50 kinderen die regelmatig van de bijeenkomsten gebruik maakten. De ledenvergadering werd om ca. 21.30 uur gesloten, waarna men nog enige tijd gezellig samenbleef. In verband met het behaalde kam- pioenschap waardoor de Schie- damse voetbalvereniging De Roode Zon in de KNVB gaat spelen, houdt deze bekende vereniging een grootse loterij De baten komen ten goede aan de nodige vernieuwing van de kleed- accomodatie. Er zijn tal van schitterende prijzen te winnen, b.v. de le prijs een Stereo installatie, verder een kleu- rentelevisie (2e prijs), Diaprojector met scherm, sportartikelen naar keuze, twee maal een fiets en een grill. De loten, die/ 1,- per stuk kosten zijn o.m. verkrijgbaar bij de Heer G. Krabbendam, Joh. Straussplein 264. De trekking zal geschieden - ten overstaan van notaris C.v.d.Valk - op 15 augustus a.s. De trekkingslijst zal in dit blad bekend worden gemaakt. Na de vorige vermelding in Noorder Akkoorden kwamen de volgende be- dragen aan centen binnen: N.N. Bart Verhallenplein 169 centen N.N. Corn. v. Zantenplein 100 centen N.N. idem 500 centen N.N. Obrechtstraat 303 centen Fam. S. Henr. Bosmanspl. 417 centen Fam. d. Delft 509 centen N.N. Henr. Bosmansplein 250 centen N.N. Bart Verhallenplein 212 centen N.N. Huize Spaland 250 centen N.N. W. Pijperstraat 754 centen N.N. Griegplein 330 centen N.N. v. Beethovenplein 475 centen N.N. Sem Dresdenplein 150 centen N.N. Huize Frankenland200 a:nten Totaal 4619 centen ALLEN HARTELIJK DANK! De koperen centen worden steeds zeld- zamer, waarom zij, die het werk van ,,Breng eens 'n zonnetje" waarderen en willen blijven steunen steeds meer stuivers en ook wel dubbeltjes enz. bij de centen inleveren. Alles is welkom! Namens mevr. E. de Jager G. de Jager Het hulpbureau van de secretarie- afdeling Burgerzaken, gevestigd in het P.T.T.-kantoor aan't Jacques Urlusplein in Groenoord en ook bemand door P.T.T.-ambtenaren, is per 1 mei j.l. opgeheven. B. en W. hebben, zoals reeds eerder gemeld, in november 1977 daartoe het besluit genomen. wegens onvol- doende belangstelling van de kant van de bewoners. Goedkeuring Gedeputeerde Staten Gedeputeerde Staten van de pro- vincie Zuid-Holland hebben de goedkeuring gehecht aan besluiten van de gemeenteraad van Schie dam. waarbij, met een wijziging van de begroting 1977 de volgende kredieten zijn verleend: -/62.500 voor voorzieningen aan de riolering Schiedamseweg; -/131.000 voor de reconstructie van de Schiedamseweg; -/70.000 voor diverse voorzienin gen aan de Willem de Zwijger- school voor mavo; -/1.045.000 voor het herstel van kademuren Korte Haven; -/330.000 voor uitbreiding van het electriciteitsnet in het industrieter- rein bewesten de Schie; -/106.250 als voorbereidingskre- dieten t.b.v. projecten in verband met de werkloosheid; -/383.000 als aanvullend krediet voor de sportveldencomplexen Bij- dorp en Parallelweg. De redaktie heeft zich al eens afgevraagd hoe kinderen uit Schie- dam-Noord over hun wijk denken. Daarom was de schoolkrant van de Dr. v.d. Kuyschool (Bachplein 531) voor ons een zeer welkome. Want hierin kwamen een groot aantal inzendingen van kinderen van deze school voor waarin zij hun gedachten over de wijk op papier gezet hadden. Wij kunnen niet nalaten hiervan eens een paar voorbeelden weer te geven. Monique van klas 1: Ik vindt alles leuk maar ik kan niet zo goed spelen want de auto's reide in de weg. En ik ben vaak op mijn rolschaatsen in de driemaasteeden en op de glijbaan, dat gaat erg vijn. Ingrid Barto van klas 1: Ik woon op de Lamarplein, ik heb last van de bromers. Op de dijk, er is altijd romel, dat komt door de jongens, die schieten met pijltjes, En van de kontfeners want de jongens haalen de romel er uit. Pieter Munik van klas 2: Wij wonen in een Drijfinwooning het lijkt op een flat maar het is Geen Flat het is een huis. Ik hoop* dat er een speeltuin bij wordt Gemaakt en daar is veel zon en een trimpat elke morgen trimen ze smidags lopen er veel wandelmen- se. Michele de Vringer van klas 2: Ik vint het erg dat de spiltuin op het hijenmansplein dat de spiltuin kapot is gemakt. Ilse Olivier van klas 2: De wijk is woudhoek, het is daar gezellig. Als het lekker weer is kan je buiten op het kleed zitten. Maar ja, je wordt steeds lastig gevallen door de bromers en dat vind ik dat de polietzie daar iets van moet zeggen. Dat vin ik het narste van de wijk. Annette van Es van klas 2: Ik woon in een flat in Groenoord. Bij ons zijn er hele fijne dingen. Er kunnen ook nare dingen geburre, bevoorbeelt pestjochies die ons pes- ten. Ellen Nolen van klas 3; Ik woon op het J. Straussplein, ik woon in een flat. Er is een zandbak bij ons voor en er zijn rekstokken. Het flat is vier hoog ik vind het niet leuk. Dr W'boutplein 15 Telefoon 70 69 05 EUy en Christ! van klas 4: Het Bachplein is een gezellig plein, maar als je voor de VEGE wilt voetballen, zeggen ze, straks schiet je een ruit in. En op de parkeer- plaats schiet je tegen de auto's. En dat is het nadeel. Irma Jongerius van klas 5: Ik speel vaak op de galerei. Laatst kwam er een mevrouw en die zei, je gaat naar beneden of ik ga naar de politie (in de flat schuin tegenover woont de politie). Wij bleven (ik en mijn vriendin) gewoon op de galerei en die mevrouw stapte naar de politie maar de politie zei: Als u er zich aan ergert, dan gaat u maar verhuizen. En ik en mijn vriendin bleven gewoon op de galerei spelen. Marcel Pieterse van klas 5: Ik woon op het Bachplein. Er is een klein park voor mensen maar die komen er haast nooit, ja alleen maar om de hond uit te laten. Ook is er een nieuw winkelcentrum in aanbouw daar ben ik erg op tegen want ik vliegerde er altijd. Stephan van klas 5: Ik woon in de Woudhoek. Een paar klachten zijn: op het grasveld licht veel hondepoep, ze rijden met fietsen en brommers op de stoep en de sloot wordt vervuilt. Rene PlooU van klas 5: Bij ons in de wijk heb je een bejaarde tehuis het is de driemaas- steden. Er zijn veel huizen er is ook veel hondepoep. Je heeft in Woud hoek geen speel gelegenheden, je heeft ze wel maar voor de kleinere kinderen. Edwin Tuasela van klas 6: Groenoord vind ik een leuke wijk. Er staan veel flats, je zou denken "wat saai". Het is helemaal niet saai, want er staan veel bomen en er zijn veel grasveldjes. Het is wel jammer dat de politie- post op ons plein zit, want wij kunnen geen kattekwaad meer uit- halen. Irma van klas 6: In Groenoord staan veel flats. En tussen die flats staan scholen. Daar staan b.v. wippen, schommels en zandbakken. In die zandbakken lopen honden. Die honden doen een plasje in. Dat is erg vies. De wegen zijn soms erg druk, want er staan stoplichten. Er komen weinig optochten alleen met Sinterklaas. Te koop aangeboden; Solex In zeer goede staat. Tegen elk aannemelijk bod Tel.: 707595. Te koop MOTO GUZZI bromfiets, automaat, zeldzaam exemplaar, in goede staat, 250,- Tel. 010- 703352. Onverwachts geld nodig? Prettig om een Ennia Konstant Krediet achter de hand te hebben. Ass.kantoor "Groenoord" Bart Verhallenplein 102 TEL. 7 o o. 64 7

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1978 | | pagina 5