Ombudsman zoekt klachten over uitvoering AA W Nieuwe kleuren: nieuwe silhouetten in de bonneterie- kollektie Setterlaine voor- jaar 1978 Huwelijks- bemiddeling Emancipatiewerk Vrouw en gezondheid Geloof en handicap Informatie- caravan op de weekmarkt Nieuwe Publikaties YMMihrAkluHHilf n STICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW SCHIEDAM-NOORD Om met ANIB zwartboek te maken 3 mei 1978 Het geheel overziende komen wij tot de konklusie dat de modellen- serie damesbonneterie zomer 1978 van Setterlaine een aantrekkelijk, jeugdigaccent heeft, dankzij de vele modieuze details. Om te beginnen leuke blousons van glans-acryl, katoen met slubgarens en linneneffekten met broderie en fantasiesteken. Modellen die ge- makkelijk zijn in het onderhoud. Dan zijn er vestjes met korte mouw en V-hals, die ook als pullover goede diensten kunnen bewijzen. Er werd bij deze modellen veel gebruik gemaakt van kant-effekten en fantasiesteken enze zijn er liefst in 15 modieuze kleuren. De bekende T-shirts zijn nu onder invloed van de mode uitge- groeid tot vlotte pulli's van dezelfde stof. De draagmogelijkheden van deze'modellen zijn vergroot door de met elastiek ingerimpelde hals, die daardoor omlaag over de schouders kan worden getrokken als het zonnetje bruint of een dansavondje lokt. Er is een grote verscheidenheid in modellen, o.a. met een lang silhouet met ceintuur en splitten, met aangeknipte mouwtjes en V-hals, afgewerkt met broderie, voorzien van veterslui- tingen, opengebreide inzetsels, boothalzen, in kant of met linnen- struktuur. En nu noemen wij nog niet eens alle variaties. Setterlaine is ook altijd heel goed in zijn vesten met korte mouw, leuke debardeurs, of vlotte truien met aangeknipte mouwen en modellen met ingerimpelde hals van mS16e- garens in verschillende kleur-kombinaties: Een kleine, maar heel aantrekkelijke serie truien, bedrukt met randen, bloemen of geometrische motieven. maakt deze serie kompleet. Een typische specialisatie van set terlaine is ook dat zij voor de niet-meer-zo jonge vrouw altijd wat bijzonders heeft. Nu zijn het mooie vesten, met voor deze leeftijdsgroep een leuke variatie bij de halsafwer- king, zoals shawlkragen en ronde halzen. Ze zijn er overigens met lange of korte mouw, naar keuze, en natuurlijk kunnen deze vesten ook als pullover gedragen worden. Modieuze details van dit interes- sant onderdeel van de Setterlaine kollektie zijn kabels, kantbreiwerk of opliggende zig-zag strepen op het voorpand en tunnelceintuurs. De kleuren zijn khaki,beige,natu- rel,leger-en lindegroen,brique, lila en turquoise. Het landelijk centrum voor huwe- lijkscontacten, een organisatiedie werkt op ideele grondslag is een aclie met affiche en folders gestart om meer bekendheid te geven aan het bureau. Er staan bij dit bureau gemiddeld 2500 mensen inge- schreven die een partner zoeken. Achter het LCH staan de organi- saties: gereformeerde raad voor samenlevingsaangelegenheden, katholiek centrum voor maat- schappelijke ontwikkeling, hu- manistisch verbond en de raad voor de zaken van kerk en gezin. Begin 1977 heeft de Emancipatie- kommissie in een oplage van 14 duizend exemplaren de 'Discus- sienota emancipatiewerkhet land ingestuurd. In enkele maan- den tijd kwamen 850 schriftelijke readies binnen, waarvan de com- missie nu een samenvatting heeft gepubliceerd. Deze publicatie 're adies discussienota emancipatie werk' geeft een belangrijk bgeld van meningen over emancipate, emancipatiewerk en activiteiten die plaats vinden. Over het alge- meen vinden de mensen die rea- geerden (bijna allemaal vrouwen en vrouwenorganisaties) dat de Emancipatiekommissie op de goede weg is, zich in de opstelling bezighoudt met de zere plekken. De belangrijkste kritiek van vrou wen is, dat er over het algemeen te weinig aandacht is voor de inrich- ting van de samenleving, waar- door achterstand van vrouwen veroorzaakt wordt en in stand gehouden wordtEen ruime meer- derheid vond dat mannen gebaat zijn bij emancipatiewerk en een ruime meerderheid vindt dat emancipatiewerk enerzijdsonder- gebracht moet worden in aparte regelingen en organisaties en an- derzijds ingebracht moet worden in bestaande regelingen en organi saties. Door meer kennis en inzieht in eigen functioneren zullen vrou wen zelf beslissingen moeten gaan nemen, en geen gezag van ande- ren aanvaarden waar het hun ei gen lichaam betreft. Dit was het punt waar het om draaide op het symposium dat op 18 november 1977 in Rotterdam gehouden is. Onder het motto 'Terug naar je lij fwercf er ge- sproken over Vrouwen en ge- zondheidszorg. Zowel de vrou wen die in de gezondheidszorg werken als zij die daarvan gebruik maken, kwamen aan de orde. Door opvoeding gewend gezag te aanvaarden en niet te 'zeuren' passen vrouwen zich aan aan de bestaande hierarchische verhou- dingen, ook in de gezondheids zorg. Als er iets niet lekker zit, wordt dat dikwijls vertaald in vagelicha- melijke klachten. Maar vrouwen kunnen leren duidelijkheid te krijgen hoe hun problemen in el- kaar zitten, kunnen leren voor zichzelf op te komen en aandacht te vragen. De manieren waarop dit kan gebeuren werden uiteen- gezet in de inleidingen gehouden op dit symposium. De onderwer- pen hiervan waren o.a. de relatie huisarts-patient, de verloskundi- ge zorg en de wenselijke veran- deringen. De laatste twee inleidin gen zijn een duidelijke uiteenzet- ting van doel en gang van zaken bij radicale therapie en assertivi- teitstrainingen. Dat het niet goed zit in de gezondheidszorg, komt in de discussie naar voren aan de handVan concrete feiten. Daar de structuur van de gezondheidszorg samenhangt met die van de gehele maatschappij, zal verandering een kwestie van veel tijd en aan dacht zijn. Literatuurverwijzingen en adres- sen in het verslag van dit sympo sium geven de mogelijkheid om meer gegevens te krijgen over de verschillende onderwerpen. Wat heeft een kerk een geestelijk gehandicapte te bieden als geloof een zaak van verstand en wcten is? De Raad van Kerken in Gro- ningen heeft de pastorale begelei- ding van geestelijk gehandicapte kinderen en ouders onder de loup genomen. Het voorlopige res taat is een voorlichtingsbrochi Waar maak je je druk om?' bs stemd voor ouders en opvoeders predikantenen ouderlingcn. In de brochure zijn verder een litera- tuurlijst opgenomen en adressen- materiaal inzake onderwijs, ou- derverenigingen, tehuizen en dag- verblijven in de provincie Gronin- gen. In het artikeltje Nieuwe Publikaties" in dit blad wordt reeds melding ge maakt van de mobiele infor- matie-caravan van Stichting Samenlevingsopbouw Schiedam-noord die vanaf volgende week iedere dins- dagmorgen op de week markt op het Bachplein zal staan. In die caravan zijn al die folders, boekjes, tijdschrif- ten e.d. samengebracht waarover in de loop der tijden in Noorder Akkoor- den geschreven is. Materiaal dat aktueel of belangrijk is. Natuurlijk is er veel meer informatie beschikbaar. Een volledige opsomming is uiter- aard onmogelijk.Maar om een indruk te geven: er is materiaal over de herinrichtingsplannen van de straten en pleinen in schiedam- noord. Verkeer en vervoer (wooner- ven, verkeerscirculatie) werk- en werkeloosheid sociale verzekeringen huren, huurbescherming, woningverbetering e.d. (vrouwen) emancipatie school (verlaters) echtscheiding Eigenlijk te veel om op te noemen. Want de ,,Biblio- theek" is grofweg opgesplitst in 50-tal onderwerpen, die weer verder onderverdeeld zijn. Als u informatie wilt hebben over zaken die specifiek in schiedam-noord spelen, of over bovengenoemde onder werpen (voorbeelden), bent u van harte welkom in de Mobiele Informatie-cara- van, en anders de rest van de week op het kantoor van de S.S.S.N., Bachplein 588 (kruisgebouw), tel. 706177. Bijna iedere keer staan er in Noorder Akkoorden een aantal nieuwe folders of boekjes die pas verschenen zijn. Publikaties die aktueel of belangrijk zijn en die over de meest uiteenlopende on derwerpen gaan. Of dat effekt heeft? Zeer zeker wel. Op wel haast iedere aankon- diging van folders wordt gereageerd. Soms wel door veel en soms door weinig mensen. Maar het blijkt telkens weer dat Noorder Akkoorden goed gelezen wordt, dus daarom gaan we er vrolijk mee verder. Bovendien worden de folders die overblijven overzichtelijk opgeborgen en geregistreerd zodat zo langzamerhand een uitgebreide informatie- winkel ontstaat. Over wat er met al die informatie die "Over is" gebeurt, elders in Noorder Akkoorden een be- richt over de mobiele INFORMATIE-CARAVAN van stichting Samenlevings opbouw die vanaf volgende week dinsdag iedere week op de weekmarkt op het Bach plein zal staan. En hierbij weer een aantal nieuwe boekjes die af te halen zijn bij de stichting, Bachplein 588 (Kruisge bouw), tel. 706177 en na tuurlijk ook verkrijgbaar zijn bij de informatie-cara- van. Dat er nog goede samenwer- kingsprojecten in Schiedam mogelijk zijn blijkt wel weer eens uit het tot stand komen van een boekje met maar liefst 6 nauwkeurige be- schreven fietsroutes door Midden Delfland. Zes fiets- en eigenlijk ook wandelrou- tes die nauwkeurig en duide- lijk zijn beschreven, van rou- tekaarten zijn voorzien en leuk geillustreerd zijn in een handzaam boekje. Het initiatief is uitgegaan van de Stuwgroep Midden Delfland-Schiedam. Deze stuwgroep stelde het boekje ook samen, maar beschikte niet over de mid- delen om het uit te geven. De V.V.V.-Schiedam was wel gelnteresseerd in een dergelijke uitgave en zo za- ten beide organisaties al snel om de tafel om een oplossing te zoeken voor de uitgifte van het boekje. De oplossing lag voor de hand en zo zal op de omslag van het boekje staan: SA- MENSTELLING STUW GROEP MIDDEN DELF LAND. Uitgave V.V.V.-Schiedam. In de komende week zullen de eerste exemplaren van de persen rollen. Het boekje is vanaf 2 mei verkrijgbaar bij de V.V.V. en gaat3,95 kosten. Op 29 april a.s. zullen tij- dens een feestelijke bijeen- komst de eerste exemplaren van het boekje worden uitge- reikt. De Stuwgroep realiseert op deze wijze een project waar- bij Midden Delfland op een hele positieve wijze wordt gepresenteerd en waardoor meer mensen dan nu het geval is het gebied Midden Delfland zullen leren ken- nen op een geheel milieu- vriendelijke manier. Met de uitgave van dit boek je kan de V.V.V.-Schiedam zich verheugen in het feit dat zij een stuk recreatie/Toe- risme kan aanbieden in de naaste omgeving van Schie dam. Niet op de laatste plaats is het fijn dat dit samenwer- kingsproject tot stand is ge- komen voor de Schiedamse bevolking. Alle routes zijn namelijk vanuit Schiedam beschreven en gelet op de regelmatige vraag aan de V.V.V.-balie naar fietsroutes in de naaste omgeving, mag aangenomen worden dat de Schiedamse bevolking in eerste instantie de vruchten van deze samen- werking kan gaan plukken. FIETSEN EN WANDELEN DOOR MIDDENDELF- LAND, VANAF 2 mei ver krijgbaar bij de V.V.V. Schiedam, Overschiese- straat 1. Stuwgroep Midden Delfland V.V. Schiedam Stichting De Ombudsman en de Algemene Nederlandse Invaliden Bond gaan een zwartboek samen- stellen over de problemen rond de invoering van de AAW. Te- vens is een brief verstuurd aan al- lerlei instellingen en organisaties om suggesties voor verbeteringen voor de werkwijze van de AAW te verzamelen. De Algemene Arbeidsongeschikt- heids Wet werd op 1 oktober 1976 ingevoerd. Uit de klachten die De Ombudsman en de ANIB tot nu toe kregen, springen twee proble men naar voren. Er zijn een aan tal voorzieningen uit de Wet Ar- beids Ongeschiktheid gelicht die niet door de AAW worden ver- strekt, maar door verschillende ministeries - zoals woningaanpas- singen door Volksgezondheid en de gezinsverzorging door CRM. Die ministeries bleken vaak niet voorbereid op dit extra werk en voor de aanvragers ontstond daardoor grote onduidelijkheid. Een ander probleem vormen de lange wachttijden bij aanvragen voor verstrekkingen via de AAW. Zo krijgen mensen die een rolstoel aanvragen, hicrvoor vaak pas na lange tijd iets te ho- ren, wat fatale gevolgen kan heb ben bij mensen wiens ziekte een progressief verloop heeft. In uit- zendingen van De Ombudsman is hier de laatste tijd veel aandacht aan besteed. ANIB en Ombudsman willcn nu een klachtenbundcling gaan ma ken. Er is een klachtenformulier samengesteld, dat bij Dc Om budsman kan worden aangc- vraagd. Ook tips en idceen voor een beterc uitvoering van dc AAW zijn welkom. Adres: stichting De Ombudsman, Post bus 3000 te Hilversum.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1978 | | pagina 9