Nieuwe praktische „drooglijnlift" op het balkon Met een paard niet zomaar de weg op Tentoonstelling ontwerp wykontmoetings- centrum en bibliotheek Pachtprys Jiieuw volkstuincomplex Meer gegadigden Zomerdienst RET gaat in op 29 mei J. Hipke sr. overleden lie jaargang no. 260 30 mei 1978 Yoonki'Akkoordnt Uitgave en advertentie exptoitatie: De Magneet, drukkers - uitgevers Postbus 112, Schiedam Rotterdamsedijk 279 Telefoon 010-26 86 66 - 26 66 76 Redactie: J. van Schaverbeke Postbus 4040 Bachplein 189, Schiedam Telefoon 70 35 18 Orgaan van Wijkver. "Groenoord e.o." Tevens mededelingenblad voor SSSN en Dienstencentrum "de- Woudhoek" Vcor bezorgklachten a 11 e e n 703586 Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis in heel Schiedam-Noord. HEZOHBBtUJ.LIH HEZP IMNKOOHO Er is een nieuw artikel op de markt gebracht, de "Hezo-Drooglijnlift". Het zal u zo op het oog misschien niet veel zeggen, maar de redaktie van dit blad heeft zich van deze nieuwe vinding kunnen overtuigen en wij vinden dit - zeker met de vele flats in onze wijk - een uniek apparaat. Vandaar dat wij er hier de nodige aandacht aan willen wijden. De meeste flats in Schiedam-Noord zijn uitgerust met was-drooglijnen op ingebouwde balcons. Voor het merendeel van de huisvrouwen hangen deze waslijnen veel te hoog, meestal bijna 2Vj meter. Gevolg is dat voor het ophangen van het wasgoed gebruik moet worden gemaakt van een krukje, stoel of trapje. Dat is niet alleen lastig, het kan ook nog gevaarlijk zijn. Misstappen of uitglijden kun nen nog maar de minst gevaarlijke gevolgen zijn. De "Hezo-drooglijnlift" maakt het de huisvrouw en we denken hierbij zeker ook aan de ouden van dagen) heel wat gemakkelijker. Want door dit vernuftig systeem kan men door middel van een simpel trekkoord de vier strak gespannen drooglijnen met e6n handbeweging tot bereikbare hoog- te laten zakken. We hebben ons er van overtuigd dat zelfs met de zwaarste was eraan de lijnen met e6n handeling in de hoogste stand terug te brengen zijn. De roestvrije, grijze staalkonstruk- tie (die op elk balcon past en op eenvoudige wijze is te monteren) wordt in de handel gebracht door NTB-International B.V., Postbus 33 te Voorschoten, die u gaarne alle gewenste inlichtingen zal ver- strekken. Eventueel kunt u - indien u snel nadere bijzonderheden wilt weten - even bellen 010-701078. Dat wij zelf over de drooglijnlift enthousiast zijn, bewijst dit artikel- tje wel. Het wijkontmoetingscentrum zal tezamen met de nieuwe bibliotheek en PTT vestiging een plaats krijgen op de open ruimte rond het Kruis- gebouw aan het Bachplein, aan- sluitend op het nieuwe winkelcen- trum. De eerste paal voor het wijkcen- trum gaat dit jaar nog de grond in! Op 8 junl a.s. kunnen de bewoners het schetsontwerp van architekten- buro Van Hezik partners BV uit Rotterdam bekijken en beoordelen. De tekeningen worden tentoonge- steld in Boerderij Landvreugd, Sweelincksingel 7 in Groenoord Zuid, tussen 14.00 - 20.00 uur. De architekt en werkgroepleden zullen u graag een toelichting geven op de schetsen. KOM EVEN LANGS HET TOE- KOMSTIGE WIJKCENTRUM WORDT IMMERS OOK UW WIJKCENTRUM. In onze uitgave van 3 mei jl. schreven wij over een nog te realise- ren volkstuincomplex in de omge- ving van Rotterdam. Naar aan- leiding daarvan ontvingen wij 126 aanmeldingen! Wel een bewijs dat er in onze stad een grote behoefte bestaat aan z.g.n. "volks- tuinen". Van de 126 gegadigden komen de meeste uiteraard uit onze wijk ons blad verschijnt ook alleen in Schiedam-Noord), zodat men wel met zekerheid kan vaststellen dat het aantal liefhebbers in gehedl Schiedam wel belangrijk meer moet zijn. Inmiddels hebben wij alle brieven doorgezonden aan de eigenaar(s) van de grond waarop t.z.t. het nieuwe complex zou moeten komen Verder is ons gebleken dat over de door ons genoemde pachtprijs van ca. 500,- per jaar enig misver- stand is ontstaan. Wellicht zijn wij op dit punt niet al te duidelijk geweest en geven wij hierover gaar ne wat nadere informatie. De huurprijs van de grond is nl. per jaar belangrijk lager! In de door ons genoemde 500,- is een heel pakket van kosten inbegrepen. Zo- als: verenigingskosten, gemeen- schappelijke verzekeringen (glas-, brand-, stormschade e.d.), aflos- sing van financiering van het dag- verblijf op de tuin, aankoop van planten, zaden e.d. Nadere informatie leerde ons, dat er nu ruim voldoende gegadigden zijn, zodat vanaf heden nieuwe aanmeldingen door ons niet meer worden doorgezonden. Met ingang van maandag 29 mei 1978 is bij de RET de zomerdienst van kracht geworden. De passa- giers zullen daarvan nauwelijks iets merken, want de enige verandering ten opzichte van de winterdienst is dat op sommige lijnen op werk- dagen overdag met iets grotere tussenpozen wordt gereden. Van alle tram- en buslijnen zullen nieuwe dienstregelingblaadjes ver- schijnen. In de metro-dienstrege- ling komt geen verandering. Met ingang van zondag 28 mei 1978 zal autobuslijn 50 (voor de RET ge reden door Zuid-West-Nederland) worden gesplitst in twee lijnen, te weten lijn 50 (Schiedam - Metro- station Hoogvliet v.v.) en lijn 55 (Metrostation Hoogvliet - Botlek v.v.). Buslijn 73 (Metrostation Hoogvliet - Botlek v.v.) wordt vernummerd in lijn 57. Op maandag 22 mei j.l. s'morgens vroeg is tijdens zijn verblijf in Rome plotseling overleden, de Heer J. Hipke sr. Nog niet zo lang geleden maakten wij melding van het feit dat hij (op 26 februari 1978) onderscheiden was met de Pause- lijke onderscheiding Pro eclesia et pontifice in goud. De heer Hipke die in onze wijk woonachtig was heeft een groot aantal jaren in Rotterdam zaken gedreven. Hij was, vanwege het feit dat hij elk soort poppen kon repareren, daar alom bekend als ,,de poppen- dokter". In verband met de sanerings-sloop startte zijn zoon enkele jaren gele den weer in Schiedam op het Wibautplein met een winkel in speelgoed en huishoudelijke arti- kelen en hij wist met zijn scherp zakelijk instinct al heel snel de zaak tot bloei te brengen. Niet in het minst om zijn menselijke bena- dering van zijn klanten en zijn bereidheid tot een vriendelijk praatje. Met de heer Hipke is een markante persoonlijkheid heenge- gaan. Zoals wij reeds eerder mededeelden spelen allerlei factoren bij het definitief tot standkomen een rol. Toestemming van B en W van de betreffende gemeente is daarbij een belangrijke zaak. Vanzelfsprekend kent Rotterdam ook talrijke gegadigden, die onge- twijfeld in aanmerking willen ko men voor het nieuwe terrein. Want ook daar zijn lange wachtlijsten en de redaktie van dit blad kan moei- lijk de eis stellen, dat alleen en e6rst de aanmeldingen uit Schie dam-Noord aan de beurt komen. Wij zullen in ieder geval het Algemeen Verbond van Volkstuin- ver. te Amsterdam verzoeken met de door ons ingezonden brieven rekening te houden. Maar; - zoals gezegd - wij komen zodra wij wat meer exacte gegevens hebben nader op de zaak terug. Men komt het in Schiedam-Noord nog al eens tegen; ruiters te paard. In het Noordelijkste gedeelte van onze wijk is het niet ongebruikelijk dat kleine ruiters samen met het paard boodschappen doen. Op de Schiedamseweg en bij Winkelcen- trum de Ketel gebeurt dat nogal eens. Het met een paard of pony deelnemen aan het verkeer wordt echter steeds gevaarlijker. Ruiters vergeten nogal eens dat een paard geen auto met gas- en rempedaal is, maar een levens (mooi) wezen dat een eigen wil heeft, soms wel eens nukkig is en ergens van kan schrikken. Veilig Verkeer Nederland wijst er op dat een behoorlijke kennis van en begrip voor het gedrag van het paard nodig is, alsmede een be hoorlijke beheersing van de rij- kunst, wil men op verantwoorde wijze te paard de weg opgaan. "Het is erg riskant wanneer nog onerva- ren ruiters zich laten verleiden tot een buitenrit" aldus VVN. Dit voorjaar verlaten weer duizen- den Nederlanders de manege om met hun paarden de vrije natuur in te gaan. Het zal duidelijk zijn dat het drukke verkeer met de soms hoge snelheden ruiter en paard maar weinig genoegen verschaffen om langer dan noodzakelijk is op de weg rond te stappen. Gevaarlijke situatles In veel gevallen wordt van een stuk openbare weg gebruik gemaakt om in het bos of strand te kunnen komen. Ook in onze wijk moet men via de openbare wee om in de polder of op de in aanleg zijnde rijksweg 19 te komen. Het blijkt in de praktijk bijna ondoenlijk om met een paard of pony het drukke verkeer in te gaan. Op de weg kunnen zich ook gevaar lijke situaties voordoen, die ook kunnen worden veroorzaakt door de overige deelnemers. Er zijn automobilisten die het kennelijk leuk vinden om luid toeterend een paard te passeren of er rakelings langs te gaan. Niet beseft wordt dan welke reac hes dit bij de ruiter en vooral het paard kunnen losmaken. Ook bromfietsers maken onnodig spektakel die een paard van streek kunnen brengen. Groeiendebelangstelling De paardenstapel in ons land om- vat nu al zo'n 250.000 dieren. Gelukkig komen ze lang niet alle- maal op de weg. Maar een feit is wel dat het paardrijden voor louter ontspanning jaarlijks toeneemt en dat die groeiende belangstelling aan de verkeersongevallenstatistie- ken niet is voorbijgegaan. Ook verkeersregels Ook voor ruiters gelden verkeersre gels. Een ruiter is nl. een volwaar- dige verkeersdeelnemer. Volgens het reglement Verkeersregels is hij een bestuurder. Niet in het minst van de ruiters wordt in de Nederlandse wetgeving een voortdurende oplettendheid en voorzichtigheid geeist. Het rechtshouden, voorrang verle- nen en richting aangeven zijn grondregels voor de tot het langza- me verkeer gerekende ruiter. Een ruiter mag met zijn paard niet komen op voet- en fietspaden en op wegen die uitsluitend voor het snelverkeer zijn bestemd. Regels die in Schiedam-Noord voor de ruiter wat moeilijk zijn te hanteren, wil men de gewenste plaats bereiken. Maar toch regels waaraan men zich heeft te houden. Ter veiligheid van de ruiter zelf, het paard en de andere weegebruikers.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1978 | | pagina 1