Informatiemarkt voor vrouwen uit Schiedam-Noord Rode Kruis (afd. Schiedam) vraagt leden! Een nieuwe folder over indi viduele huursubsidie Fiets- en wandelboek voor midden-Delfl and erfrecht Huishoudeiyke voorlichting Een nieuwe mini- kursus. zelf kleurvergroten lie jaargang no. 261 14 juni1978 STICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW SCHIEDAM-NOORD Xoorder ANbordcn Uitgave en advertentie exploitatie: De Magneet, drukkers - uitgevers Postbus 112, Schiedam Rotterdamsedijk 279 Telefoon 010-26 36 66 - 26 66 76 Redactie: J. van Schaverbeke Postbus 4040 Bachplein 189, Schiedam Telefoon 70 35 18 Orgaan van Wijkver. "Groenoocd e.o." Tevens mededelingenblad voor SSSN en Dienstencentrum "de Woudhoek" Voor bezorgklachten a I I e e n 703586 Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis in heel Schiedam-Noord. Zoals we reeds in de vorige Noorder Akkoorden aankondigden is er op DONDERDAG 15 JUNI a.s. (mor- gen dus) EEN GROTE VROU- WENINFORMATIEMARKT. Waar gaat het om?? De afgelopen maanden werden een aantal "welzijnswerkers" in de wijk geconfronteerd met allerlei vragen, zoals: Wat kan het betekenen om mee te doen aan een 'praatgroep'?? Wat moet jeje daarbij voorstellen?? Wat houdt het werk van bepaalde vrouwen-organisaties in Wat zijn sowieso de mogelijkheden als je je naast het huishouden, je verder wil ontplooiien en aktief met andere dingen aan de gang wilt gaan??? Wat moet jeje voorstellen bij een VOS-kursus, of bij de Moeder-mavo??? Vandaar!!! Wei wat is er dan eenvoudiger om een aantal "vrouwen-organisaties" uit te nodigen om zich op een gezellige markt te presenteren. In ieder geval zullen komen: VOS- kursus-schiedam, Moeder-mavo, Schiedamse Gemeenschap (afd. Vorming en ontwikkeling), Vrou- wensocieteit, Tijd voor School, fort-groep (een nieuwe aktiviteit in Schiedam), Unie van Vrijwilligers, en de vrouwenboekhandel Brood en Rozen. Uiteraard is er de hele dag koffie en limonade, en is er een kindercreche zodat moeders met kleine kinderen ongestoord rond kunnen lopen. En bovendien De hele dag door wordt er boven dien de VOS-film: 'Vrouwen wacht niet te lang' gedraaid. De film laat zien wat vier vrouwen uit Utrecht aan een vos-kursus gehad hebben en wat er op zo'n cursus precies gebeurt. Deze vrouwen zijn ver- schillend van leeftijd, achtergrond en interesse waardoor de herken- ningsmogelijkheden groot zijn. Als extra: 's avonds treedt vanaf 8 uur de amsterdamse zangeres MARIAN RUHE op met vrouwen- luister-liedjes. Nier vergeten: Donderdag 15 juni: 10.00-12.00 en 14.00-17.00 en 19.30-22.00 uur in zaal DE RANK, Schiedamseweg 122, Kethel, tel. 705776. Inlichtingen: tel. 731033 (vragen naar Erny of Monique) of 702207. De overheid geeft voor de woning- bouw subsidies aan gemeenten, woningbouwverenigingen en parti- culiere verhuurders. De huurders profiteren hiervan want de subsi dies worden volledig verwerkt in de huurprijs en leiden zodoende tot een belangrijk lagere huur van vooral de nieuwste woningen. Met subsidie maakt de overheid ook het bouwen van wooneenheden voor alleenstaanden en tweeper- soonshuishoudens met lage huur- prijzen mogelijk. En dat geldt niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor het kopen en daarna verbou- wen van bestaande panden tot zulke wooneenheden. Het hierbij gevolgde subsidiesysteem is erop gericht tot zulke vraaghuren te komen, datjongere alleenstaanden die huren als regel kunnen betalen. Ondanks deze huurprijsverlagende subsidies voor nieuwbouw en ver- bouw kan het voorkomen dat de te betalen huur voor bepaalde huur ders toch in verhouding tot hun inkomen erg hoog is. Als extra steun is daarom o.a. de INDIVIDUELE HUURSUBSIDIE ingevoerd. Deze financiele bijdrage van het rijk wordt of rechtstreeks aan de huurders, of via de verhuur ders op de huurprijs in mindering gebracht. Sat is een systeem dat nu al jaren bestaat, en waar veel huurders gebruik van maken. Omdat alles duurder wordt, en de huren ook hoger worden, is het dus logisch dat ook de subsidies omhoog gaan. Daarom is er onlangs weer een nieuwe folder over de individuele huursubsidie uitgekomen. Ook deze folder is (gratis) verkrijg- baar bij de S.S.S.N., Bachplein 588 (kruisgebouw) en iedere dins- dagmorgen op de weekmarktl! In het poldergebied Midden-Delf- land zijn een zestal routes uitge- stippeld die ideaal zijn voor de rust-zoekende fietser en wandelaar. De Stuwgroep Midden-Delfland heeft samen met de Schiedamse VVV een boekje samengesteld waarin alle mogelijke fiets- en wandelroutes biieeneebracht ziin. Daarin zijn gedetailleerde route- kaarten opgenomen, geillustreerd met foto's en tekeningen. Boven dien wordt er bij iedere route een uitgebreide beschrijving en verkla- ring gegeven van al datgene wat men op de diverse routes tegen- komt en kan zien. Kort geleden werd tijdens een feestelijke bijeenkomst het eerste boekje uitgereikt, waarbij al on- middellijk duidelijk werd dat het boekje een best-seller zal worden. Want voor de geringe som van 3,75 kan men zeker niet tobben. De fiets- en wandelroutes zijn allemaal vanuit Schiedam beschre- ven, maar kunnen natuurlijk ook vanuit Vlaardingen of Maasslui? gestart worden. Het boekje is dankzij de samenwer- king van de Stuwgroep met de VVV een goed uitziend geheel geworden dat voor iedereen aan te bevelen is. Het is in Schiedam-noord verkrijg- baar bij de S.S.S.N., Bachplein 588 (kruisgebouw), tel. 706177 en iedere dinsdagmorgen in de mobie- le informatie-caravan van de SSSN op de weekmarkt op het Bachplein. Uiteraard is het boekje ook bij de WV, Overschieseplein 1, verkrijg- baar. Een groot aantal van de brieven die de Stichting de Ombudsman ont- vangt, is afkomstig van mensen die met vragen zitten op het gebied van het erfrecht, testamenten-, succes- sierecht en andere zaken die bij een sterfgeval een rol kunnen spelen. De meeste antwoorden op die vragen zijn nu te vinden in het boekje dat de Ombudsman uitge- geven heeft en dat geschreven is door Arnold van Daal. Er is een zeer duidelijke inhoudsopgave, en een vragenlijst aan het begin van het boekje vergemakkelijkt het vin den van de plaats van behandeling van veel voorkomende problemen. Wat moet het eerst geregeld wor den na een overlijden? Hoe zit het erfrecht in elkaar voor kinderen uit tweede huwelijken? Hoe komt een testament tot stand? Wat zijn de voorzieningen ten behoeve van na- bestaanden als de overledene een uitkering krachtens de Ziektewet genoot? Dit is een kleine greep uit de problemen waar de meeste mensen graag zo lang mogelijk de ogen voor sluiten. Maar als de vraag opkomt, moet hij ook zo vlug mogelijk beantwoord worden! Daarom het boekje om bij de hand te hebben. Er is een nieuwe druk Uit, en deze is verkrijgbaar bij de S.S.S.N., Bachplein 588 (kruisgebouw), en iedere dinsdagmorgen op de week markt, ad/1,50 p.st. Korte Dam 5 Tel. 264781 Bij de Huishoudelijke Voorlichting worden de volgende kursussen ge geven.: NAAIEN 8 lessen voor 35,- op maandagavond, maandagmiddag, dinsdagavond, woensdagmorgen en -avond, donderdagmiddag en -avond. KOKEN 8 lessen voor f 45,- op maandagavond in de Huishoud- school ,,De Hoeksteen". BLOEMSCHIKKEN 8 lessen voor 45,- op maandagmiddag en - maandagavond. KREATIEF HANDWERKEN 8 lessen voor 45,- op dinsdagmor gen eri dinsdagavond. STOELEN BEKLEDEN 8 lessen voor/ 65,- (max. 6 kursisten) op woensdagavond. GAST EN GASTVROUW 4 lessen voor/22,50 ingred.geld/ 7,50 op maandagavond en donderdag middag. WANDKLEDEN 8 lessen voor 45,- op maandagavond en woensdagmorgen. GYMNASTIEK 8 lessen voor 30,- op maandagavond en don- derdagmorgen. POPPEN MAKEN 8 lessen voor 45,- op dinsdagavond in het Kruisgebouw op het Bachplein. UITERLIJKE VERZORGING 5 lessen voor/ 27,50 preparaten- gcld 7,50 op woensdagmorgen en/of dinsdagmiddag. AFSLANKEN 12 lessen voor 65,- op woensdagmorgen en woensdagavond. MACRAME 4 lessen voor f 22,50 op dinsdagavond in het Kruisge bouw op het Bachplein. NAAIEN IN GROENOORD 8 les sen voor 40,- op dinsdagmiddag en woensdagavond. MODEBEWUST 8 lessen voor 45,- op woensdagmiddag en woensdagavond. Ons kantoor is open dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur op Korte Dam 5, tel. 264781. Tussen half 6 en half 7 kunt u bellen onder nr. 263633. MET INGANG VAN SEPTEM BER VERHUIZEN WU NAAR DE DR KUIJPERSCHOOL IN DE STADHOUDERSLAAN. Het telefoonnummer blijft ongewijzigd. Tot ziens! Nu al ruim twintig jaar bestaat er in Nederland de Stichting Ama- teurfotografie, wier taak het is neutrale voorlichting te geven over de vele aspekten van het fotografe- ren en smalfilmen door de amateur Zij doet dit ondermeer door de uitgave van een aantal mini-kur- sussen; boekwerkjes van rond de 24 pagina's met basis-informatie in een voor ieder begrijpelijke taal. Zeer recent is in deze serie de vijfde mini-kursus verschenen; vergroten in kleur. Geheel ten onrechte leeft nog bij veel foto-amateurs de mening dat het zelf kleurvergroten voor hen een praktisch onhaalbare zaak zou zijn. Die mening is inmiddels vol- strekt achterhaald. In korte duide lijke hoofdstukjes neemt de mini- kursus de lezer stap voor stap mee gedurende het gehele proces van eerste proefbelichting tot de uitein- delijke kleurenfoto. Het eerste hoofdstuk geeft enige basis-informatie, het tweede be- handelt het vergrotemn vanaf kleu- rendia's, het derde gaat over ver groten vanaf kleurennegatieven en het vierde en laatste hoofdstuk geeft dan tenslotte nog wat alge- mene richtlijnen. U kunt deze mini-kursus bestellen door 5,- in de vorm van post- zegels in een envelop te doen en deze te sturen aan: Stichting Amateurfotografie, Sin- gel 32,1015 AA Amsterdam. Aan de buitenzijde vermeldt u dan "Kleurvergroten" en natuurlijk uw naam en adres. Om administratie- kosten te vermijden zijn helaas geen andere bestelwijzen mogelijk. Daarbij komt niet alleen het ver groten van kleurendia's aan de orde, maar ook het -algemeen als wat ingewikkeldere beschouwde- vergroten van kleurennegatieven. Een uitklapbare pagina met illu strates in kleur verduidelijken wat er in de tekst vermeld wordt. De afdeling Schiedam van het Nederlandse Rode Kruis startte 110 jaar geleden met haar aktivitei- ten. Sinds 1868 wordt de interna- tionale Rode Kruisgedachte dus uitgedragen in Schiedam. Dit betekent dat aandacht besteed wordt aan velerlei taken zoals: Bloedtransfusiedienst Boottochten voor chronische zieken Vakantie-weken voor chronische invaliden Hulpposten langs de wegen Welfare-werk voor zieken Lectuur depot T rombosedienst etc.etc. Om deze aktiviteiten te kunnen blijven uitvoeren is geld, veel geld nodig. Dit jubileumjaar - 1978 - heeft het bestuur van de afdeling Schiedam aangegrepen om een aantal leden van het Rode Kruis te gaan verdub- belen. Het vertrekpunt is nu 4500 leden in Schiedam, dit moeten er minstens 10.000 worden!! Aanmeldingen voor het lidmaat- schap op de adressen hieronder genoemd: Rode Kruisgebouw, Warande 95 tel. 268013 of bij Heer C. Aleman 267975 Heer Van Dijk, tel. 266123, mevrouw Van der Gaag tel. 708348.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1978 | | pagina 1