Nieuwe winkelcentrum krijgt eindelijk gestalte Het maken van muziek op de openbare weg mag Weer ruiten ingegooid by Dr. v.d. Keyschool Wie wil by "huiswerk" helpen? Bouw wykcentrum start nog dit jaar Bewoners Jac. Urlusplein willen isolatie woningen Sporthal Margriet aanmerkelyk vergroot Enqueteurs gevraagd 1 le jaargang no. 262 28 juni 1978 NoorderAkkoorden Uitgave en advertentie exploitatie: De Magneet, drukkers - uitgevers Postbus 112, Schiedam Rotterdamsedijk 279 Telefoon 010 - 26 86 66 - 26 66 76 Redactie: J. van Schaverbeke Postbus 4040 Bachplein 189, Schiedam Telefoon 70 35 18 Orgaan van Wijkver. "Groenoord e.o." Tevens mededelingenblad voor SSSN en Dienstencentrum "de Woudhoek" Vcot bezorgklachten a I I e e n 703586 Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis in heel Schiedam-Noord. Het nieuwe winkelcentrum tussen de Zwaluwlaan en Hof van Spaland (zoals de gemeente deze straat is gaan noemen) krijgt langzamer- hand zijn gezicht. Na de opening enige tijd geleden van V6ge, Albert Heijn, Jamin en Drogisterij Coops, openden vorige week donderdag weer twee zaken hun poorten. "De Marskramer" vestigde daarzijn 14e filiaal, terwijl Hofland op dezelfde dag de deuren van zij speciaalzaak voor het pu- bliek open zette. Met de nu aldaar gevestigde zes winkels en de bijna gereed zijnde "overkapping", krijgt men al een goed beeld zoals het winkelcentrum straks zal zijn. Er heerst nu al - ondanks de bouwerij en de daar- mee gepaard gaande rommel - een gezellig sfeertje. Toch lijkt de totstandkoming van de winkels wat achter op het schema te zijn. Het z.g.n. "Blok D" waarin geves- tigd zullen worden Modehuis Sinke Alfa Schoenen, Janse Herenmode en Modehuis Neeleman laat nu nog niet veel zien, terwijl de opening van vermelde zaken deze week te verwachten was. Evenzo is het met het tegenover gelegen "Blok B" waar de fa. Dijkshoorn, Huize Brabant, Juwe- lier Doof en de fa. v.d. Torren (schoenen) de begin juli geplande opening zouden verrichten. Volop parkeerruimte. OPvallend is de reeds nu gereeds zijnde parkeerruimte aan beide zijden van het winkelcentrum. Vooral het parkeerterrein ter hoog- te van de Zwaluwlaan kan - zoals de foto toont - heel wat aotuto's verwerken. In dit geval holt "ge- meentewerken" zeker niet achter de feiten aan en is bijvoorbaat reeds voor ruim voldoende parkeer- gelegenheid gezorgd. Er heerst overigens wel een spraak- verwarring omtrent de naam van het nieuwe winkelcentrum. In ad- vertenties e.d. is sprake van winkel centrum Kethel, een ander heeft het weer over winkelcentrum "Spaland". Een beetje vreemd omdat tijdens een vergadering de winkeliers be- sloten hadden de naam "Groen oord" te gebruiken. Dit om verwar- voldaan. Het gaat nu langzamer- hand zijn functie verliezen; er resten nog slechts drie winkels (v.d.Torren, Huize-Brabant/Dijks- hoorn en Zimmerman) die straks ook de overstap naar het nieuwe centrum zullen maken. Prelude zal dan worden gesloopt om plaats te maken voor politie en brandweer met daarboven gesitu- eerde woningen. Er zijn inmiddels wel stemmen opgegaan om het houten winkelcentrum nog tijdelijk te laten bestaan en te gaan gebrui ken als bijeenkomst- en vergader- ruimte. Of dit gerealiseerd zal worden is nog een vraag. De her H.Hofland verhuisde - zoals gezegd - vorige week en het is alleszins de moeite waard z'n nieu we vestiging een bezoek te brengen. Want in de ware zin van het woord vindt u hier een "speciaalzaak". Naast uitgelezen soorten fruit en groenten en afdeling fijne vleeswa- ren en kaas zult u ook nog een "notenbar" aantreffen. Gespeciali- seerd is de Heer Hofland met ring met winkelcentrum "De Ketel' te voorkomen. De naam "Spaland" zou in de toekomst weer verwarring kunnen geven met de t.z.t. te bouwen wijk "Spaland". Het wordt tijd dat de tenaamstel- ling eens duidelijk wordt vastge- steld. O.i. zou de naam "Winkel centrum Schiedam-Noord" het beste zijn. Naamsveranderingen kunnen daardoor voorkomen wor den, terwijl een dergelijke naam in feite toch alles-omvattend is. Fa. Hofland. Het nood-winkelcentrum "Prelude' aan het Bachplein heeft een groot aantal jaren aan een behoefte "reformartikelen", waarbij u o.m. meer dan 100 verschillende soorten kruiden en kruidenmelanges zult kunnen verkrijgen. Bijzondere aan- dacht is besteed aan een grote verscheidenheid van dieetproduk- ten die op overzichtelijke wijze in de zeer gezellige winkel zijn ge- rangschikt. Bistro Het "oude raadhuisje" (wij bericht- ten hierover reeds begin van dit jaar) is inmiddels door M.B.O. verkocht en zal hierin t.z.t. een "bistro" annex cafe worden geves- tigd. Dit zal worden geexploiteerd door de Gebr. van Engelen, eigenaars van het bekende retaurant 'Tor mentor" aan de Weissenbruchlaan in Hillegersberg. Het zal wel even duren voordat de opening een feit zal zijn, want ook binnenshuis zal er een ingrijpende verbouwing moeten plaatsvinden. Bouwbedrijf Ostade in Rotterdam is hiertoe opdracht gegeven. Baldadigheid (of voetballen?) is er de oorzaak van dat er onlangs weer een stel ruiten kapot waren van de Dr. v.d. Kuijschool aan het Bach plein. Maar liefst 5 ruiten sneuvelden van het lager onderwijs van genoemde school en 1 ruit van het kleuteron- derwijs. Een schadepostje voor de gemeente die voor de kosten moet opdraaien. Ons bereikte een verzoek van een inwoonster van onze wtyk, die voor haar dochter hulp b(j haar huiswerk zoekt. Het meisje volgt een cursus algemene ont- wikkeling van een onderwysin- stelling, doch heeft wat moei- lykheden met de vakken Neder- lands en rekenen' Om een en ander met goed gevolg te vol- brengen is hulp daarby noodza- kelijk. [liefst in de avonduren]. WU verienen hiertoe gaarne onze medewerking en wy ver- zoeken diegene die bereid en in staat is de gevraagde hulp te verienen even te schryven aan onze redaktie, Postbus 4040 te Schiedam. [U kunt ook eventueel bellen nr. 703579). By voorbaat onze dank! Tijdens de raadsvergadering van vorige week is een krediet van 500.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van het vervaardigen van het definitief ontwerp en bestek voor het wijkcentrum-Noord. Dit zal verrijzen aan het Bachplein, aansluitend aan het Gezondheids- centrum en zal naast een wijkont- moetingscentrum plaats bieden aan een PTT-kantoor en aan de gemeentelijke bibliotheek. Het laat zich aanzien dat nog in November/December van dit jaar de eerste paal zal worden geslagen. De bewoners van het Jac. Urlus plein hebben nog al last van niet of slecht sluitende deuren en ramen. Door de daardoor ontstane tocht en wind doen zich behalve het onge- mak ook hogere stookkosten voor. Om dit met de a.s. winter te voorkomen hebben de bewoners middels een brief aan de gemeente lijke woningdienst verzocht om afdoende maatregelen te nemen en men verwijst naar de isolatiewerk- zaamheden aan de woningen aan het Joh. Straussplein. Met de ver- wachting dat ook aan hun flats de nodige aandacht zal worden gewijd De werkzaamheden aan de Pr. Margriethal zijn nog lang niet ten einde, maar de aandachtige voor- bijganger zal het niet ontgaan zijn dat er een flink stuk wordt "aange- bouwd".. Dat is ook zo, want de sporthal wordt niet minder dan 19 meter langer. Dat hierdoor straks ook binnen flink wat ruimte meer zal worden geschapen laat zich niet raden. Binnen zal behalve de grotere ruimte nog een aantal betere voor- zieningen getroffen worden. Naast een vaste toeschouwerstribune (met 300 zitplaatsen) komt er nog een verrijdbare bij. De speelvloer, uitgevoerd van kunst stof op een rubberondergrond, kan door een scheidingswand in twee delen gesplitst worden, terwijl er een zeer moderne goedwerkende plafondverlichting komt. Boven de geheel te verbouwen kantine komt nog een extra verdie- ping waar naast de direktie- en administratieruimten ook een be- stuurskamer en een kleine zaal geprojecteerd zijn. De met feestelijkheden omgeven officiele opening zal op 7 oktober a.s. zijn. Burgemeester en Wethouders heb ben besloten het maken van mu ziek in bepaalde gebieden van de gemeente vrij te geven, bij wijze van proef tot 1 oktober 1978. Elke amateur-muzikant kan gedurende deze proefperiode snel toestem- ming krijgen tot het maken van muziek op een aantal straten en pleinen in de gemeente Schiedam. Dit zijn plaatsen in het centrum en de wijken waar over het algemeen veel publiek komt. Om enkele voorbeelden te noemen: de binnen- stad, met Hoogstraat, Broersvest en Lange Kerkstraat, de Mgr. Nolenslaan bij het winkelcentrum, het Van 't Hoffplein, de Groene- laan, maar ook de Maasboulevard, de "kop" van de Plantage en het Prinses Beatrixpark in de onmid- delijke omgeving van het theehuis enz. Een muzikant die gebruik wil maken van deze regeling moet, voor hij begint met het maken van muziek, zich melden op het hoofd- buro van politie aan de Lange Nieuwstraat. Daar dient hij naam en adres op te geven en ontvangt dan gelijk een exemplaar van de regeling tot het zonder ontheffing maken van muziek in de gemeente Schiedam, waarin de voorwaarden en bepalingen zijn vermeld. Onder deze regeling valt niet het maken van muziek door middel van elektrisch/elektronisch ge- luidsapparatuur, het gebruik van geluidsversterkers, van draaiorgels en muziekkorpsen en ook niet het (laten) optreden tegen vergoeding van beroeps-musici. Nadere inlichtingen omtrent deze regeling kunnen verkregen worden op de gemeentesecretarie afdeling Algemene Zaken in het Stadskan- toor, telefonisch onder nummer 260500 toestel 192. Na afloop van de proefperiode zullen B en W bezien of het maken van muziek op de openbare weg permanent kan worden vrijgege- In het kader van het onderzoek van de Stichting Samenlevingsop- bouw Schiedam Noord naar erva- ringen en belevenissen van bewo ners van Schiedam Noord met be- ftrekking tot de woon- en leefom- geving, zoeken wij mensen die te gen een kleine vergoeding bereid zijn om te equeteren. De le fase van deze enquete is gepland tot half juli (begin lage- re schoolvakanties) en zal na de zomervakantie voortgezet worden. Voor nadere inlichtingen en opga- ve, Stichting Samenlevingsopbouw Schiedam Noord Bachplein J88 (Kruisgebouw) tel. 702207 en 706177.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1978 | | pagina 1