VVN ontdekt zwakke plekken in rij-opleiding Zwemvierdaagse in bad Groenoord Waar blyft het "bruggetje" voor Tuindorp? Wonlngen Jac. Urlusplein worden mogelyk geisoleerd Opbouwwerker Schiedam-Noord moet verhuizen Dames-trimclub 'Groenoord9 start einde deze maand Uitstel trekking lotery D.R.Z. Steeds meer winkels in nieuwe winkelcentrum Caravan in orde? Yoonhi'A kluMinlfn Uitgave en advertentie exploitatie: De Magneet, drukkers - uitgeverS Postbus 112, Schiedam Rotterdamsedijk 279 Telefoon 010-26 36 66 - 26 66 76 Redactie: J. van Schaverbeke Postbus 4040 Bachplein 189, Schiedam Telefoon 70 35 18 Orgaan van Wijkver. "Groenoord e.o." Tevens mededelingenblad voor SSSN en Dienstencentrum "de Woudhoek" Voor bezorgklachten a 11 e e n 703586 llejaargang no. 265 9 august us 1978 Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis in heel Schiedam-Noord. Onderwyskundig peil moet dras- tisch omhoog De rij-opleiding in ons land heeft nog een lange weg te gaan voordat deze op een verantwoord onder- wijskundig niveau is gebracht. Er zitten nu nog veel zwakke plekken in. Die conclusie trekt Veilig Ver- keer Nederland uit een praktijk- onderzoek onder 77 rij-instructeurs van 32 over het gehele land ver- spreide rijscholen. Het rapport waarin de resultaten van het onder- z°ek zijn neergelegd, wil 'n posi- tieve bijdrage leveren aan een betere opzet van de rij-opleiding. VVN vindt, dat die opleiding, welke lange tijd op een zacht pitje heeft gestaan, goed moet worden aangepakt en dat het niet een kwestie van hier en daar wat sleutelen mag zijn. Er is een objectieve deskundige commissie nodig, die de zaak van rij-opleiding en rij-examen grondig doorlicht en met voorstellen komt. Kort geleden is de overheid al begonnen met een kritische beoordeling van de rij-examens. Op 17 juli 1974 werd de Wet Rij-onderricht Motorrijtuigen van kracht, waarin - zo blijkt uit de inleidende tekst - regels worden gesteld over de bevoegdheid tot het geven van onderricht in het bestu- ren van motorrijtuigen. De selek- tief werkende wet mag slechts gezien worden als een begin om het kwaliteitspeil van het rij-onderricht tot verantwoorde hoogte te breng- en. Uit het VVN-onderzoek, dat werd gehouden gedurende de pe- riode augustus 1977 - maart 1978, blijkt dat bijna de helft van de tijdens het lesgeven geobserveerde instructeurs de meer gevorderde leerlingen geen verkeersinzicht bij- bracht, terwijl dit aspect juist als uitermate belangrijk moet wor den geacht in het verkeer-van-van- daag. Instruct iekaart Van de 77 instructeurs gebruikte slechts 30 procent een instructie- kaart - dat is een ,,werkplan" dat een overzicht geeft van de te behandelen instructie-onderdelen - op de juiste manier. VVN hecht grote waarde aan een goed gebruik van een dergelijke kaart, waarop de vorderingen van de leerling worden vastgelegd. Geen aansluitlng Enkele andere onderzoekresulta- ten: -Mer dan de helft (53,3 procent) van de groep instructeurs had moeilijkheden met de beginsituatie van elke les; ze sloten niet of onvoldoende aan bij de aard van de leerling en zijn al vergaarde kennis; -81 procent had problemen met het vertellen en laten zien van bepaalde handelingen of vond het geven van tekst en uitleg soms helemaal niet nodig; -33 procent van de instructeurs bleef zowel mondeling als daadwer- kelijk de leerling helpen tot aan het rij-examen toe; ze gaven hem tijdens de lessen weinig of geen kans om tot zelfstandige prestaties te komen; -de helft ontdekte in voorkomende gevallen geen inzinking bij de leerling en kon daar dus ook niet op de juiste wijze op reageren; -58,7 procent van de instructeurs gaf geen of geen juiste afsluiting van de les; het ontbrak aan het geven van een korte samenvatting of aan het controleren door middel van vragen of het gelnstrueerde begrepen en verwerkt was. Samenhang In het rapport ,,Praktijkonderzoek autorijscholen" van VVN wordt opgemerkt, dat veel instanties gauw geneigd zijn de onderwijs- kundige tekortkomingen in de rij- opleiding te wijten aan het oplei- dingsniveau van de instructeurs. Wellicht is er ook een samenhang met de sociaal-economische om- standigheden waarin de rij-oplei ding zich afspeelt. Als dat het geval zou zijn, kan men zich afvragen of dat voor de rijschoolwereld een handicap is om het onderwijskun- dig aspect het voile pond te kunnen geven. Het wordt wenselijk geacht aan praktijkbegeleiding van in structeurs meer aandacht te schen- ken, discussiebijeenkomsten met hen te houden en cursussen te geven om het tekort aan onderwijs- kundige vaardigheid te kunnen aanvullen. In dit verband blijft Veilig Verkeer Nederland zich in- zetten om de instructeurs de help- ende hand te bieden. Aanbevelingen Het VVN-rapport bevat aanbeve lingen voor instructeurs hoe zij de zaak tijdens het lesgeven dienen aan te pakken. Ook worden er voor hen adviezen gegeven over werk- overleg met collega's en over de evaluatie in de opleiding van de leerling. Uitvoerig wordt ingegaan op het gebruik van het gesloten oefenterrein waar de rij-leerling eerst voertuigenbeheersing wordt bijgebracht voordat hij de weg opgaat. De waarde van zo'n terrein staat en valt met de leiding van de instructeur. Bijna alle instruc teurs die aan het VVN-onderzoek meewerkten, zien het nut van een gesloten oefenterrein. De organi- satievorm blijft echter vooralsnog een moeilijke zaak, die voorname- lijk is terug te voeren op gebrek aan samenwerking van de rijscholen. Namens de bewoners van Kethel- Tuindorp heeft mevr. A.J. Schuite- maker -voor de zoveelste keer- maar weer de pen ter hand geno- men en een schrijven gericht aan de gemeente Schiedam. Ditmaal aan wethouderC. Zijdeveld. De bewoners van Tuindorp wach- ten al een hele tijd op de beloofde brugverbinding aan de Molensingel Ons blad besteedde hier de nodige aandacht aan in het nummer van november 1976. Wij wisten in onze uitgave van december 1977 nog te vermelden, dat de wijkvereniging Groenoord (die ook de nodige stappen had ondemomen) van ge- meentewege bericht had ontvan- gen, dat de gevraagde verbinding er zou komen. De Tuindorpers zijn inmiddels het wachten beu geworden, want -zo zeggen zij- ons is al meerdere malen beloofd dat de brug er zal komen. Eerst in de zomer van 1977, toen in de winter van dat jaar en tenslotte in mei van dit jaar. Vandaar opnieuw een brandbrief aan de gemeente Schiedam met verzoek hun belofte in te lossen. We weten niet wanneer de brug er nu komt, we hopen voor de Tuin- dorpbewoners zeer snel. Een naam er voor hebben we al: "de brug der zuchten". In onze uitgave van enkele maan- den geleden berichtten wij dat de bewoners (van de lage flats) aan het Jac. Urlusplein een schrijven ge richt hadden aan de gemeente. Dit in verband met klachten over slecht sluitende deuren en ramen. Inmiddels heeft een deputatie van de bewoners een gesprek gehad met de Gemeentelijke Woningdienst. Deze dienst zal een en ander nader onderzoeken en tevens berekenen of isolatie van de betreffende wo- ningen wel fmancieel haalbaar is. Het kantoor van de Stichting Sa- menlevingsopbouw Schiedam- Noord (SSSN) heeft sinds 1 januari 1978 een bescheiden kantoortje in het Kruisgebouw aan het Bach plein. Men verruilde dit voor haar (toch wel wat ruimer)kantoor in het Heijermansflat. Het verblijf in het Kruisgebouw blijkt nu toch maar van korte duur te zijn, want over enige maanden zal opbouwwerker Jos v.d. Lugt daar weer moeten vertrekken. Op dit moment wordt naarstig naar een nieuw onderkomen gezocht, dat niet zo makkelijk in Schiedam- Noord gevonden zal worden, zo vindt het bestuur van de SSSN. In dat verband wijzen wij op de reeds jiren leegstaande ruimte in het Beethovenflat, dat met een kleine verbouwing wellicht zeer geschikt zou kunnen zijn. In feite is het een eigenaardige zaak dat het bestuur van de Kruisvere- niging in een tijdsvak van 7 maan den tot de ontdekking komt dat ze de ruimte zelf hard nodig heeft. Maar J.v.d. Lugt zal er uit moeten. En verhuizen is toch al zo'n kruis! Eind van deze maand, en wel op 23 augustus a.s., zal de damestrim- club "Groenoord" (aktief onder- deel van Wijkvereniging Groen oord) na genoten vakantie weer gaan starten. Er is nog plaats voor enige dames (van welke leeftijd dan ook om lid van deze trimclub te worden. Door een uitgekiende training, die zonder ingewikkeldde oefeningen of methodes door ervaren leiding wekelijks wordt gehouden kan men meer voor zijn figuur doen dan men denkt. Of alleen maar om fit te worden (of te blijven) Voor de kleine contribute hoeft u het niet te laten. Vraag eens nadere inlichtingen per telefoonnummer 702363 of 709901. Mede in verband met de vakanties heeft het bestuur van S.V.V. ,,De Roode Zon" aan B W van Schiedam uitstel gevraagd van de trekking van hun grote loterij. Het gemeentebestuur heeft de vereni- ging inmiddels toestemming ver- leend de trekking te doen plaats vinden op 16 oktober a.s. De winnende lotnummers worden t.z.t. in ons blad bekend gemaakt. Het reeds nu al druk bezochte nieuwe winkelcentrum aan het Hof van Spaland kreeg er vorjge week weer twee winkels bij. Op 3 augustus j.l. opende speelgoedma- gazijn Prins en modemagazijn Neeleman hun nieuwe filiaal. Modemagazijn Sinke zal morgen hun (grote) zaak in damesmode openen, zodat er langzamerhand van een echt winkelcentrum sprake gaat worden. Er moet nog wel het een en ander aan verschillende winkels gebeuren. Zo vormt op dit moment de komende juwelierszaak van mej. Doof een dissonant tussen de al geruime tijd gereed zijnde winkels. Nu de bouwvakantie voor- bij is, zal het hopelijk niet lang meer duren voordat ook deze win- kel zijn deuren zal openen. Zoals bekend zal volgende maand het winkelcentrum in zijn geheel offi- cieel worden geopend. Talrijke ak- tiviteiten zullen die opening omlijs- ten. Hierover vergaderen de sa- menwerkende winkeliers vanmor- gen in Novotel en wij hopen in ons volgend nummer hierop nader te rug te komen. Van maandag 28 augustus t/m vrijdag 1 September a.s. wordt in Bad Groenoord weer de avond- zwemvierdaagse georganiseerd. Iedere deelnemer dient gedurende 4 avonden telkens een afstand van 500 meter te zwemmen. Voor kin- deren tot en met 10 jaar bestaat de mogelijkheid per avond 250 meter te zwemmen. Er is een keuzeavond. Voor deze zwemvierdaagse is het Bad opengesteld van 17.00 - 20.30 uur. De deelnemerskosten be- dragen/ 5,50 all-in. Iedere deelnemer ontvangt na het volbrengen van de voorgeschreven afstand een bronzen, zilveren of gouden medaille sticker. Deelnemerskaarten zijn tegen beta- ling verkrijgbaar aan de kassa van Bad Groenoord en Zwembad Zuid. Tijdens de zwemvierdaagse zal er elke avond een muziekkorps op- treden, terwijl op de laatste avond tevens nog andere attrakties aan- wezig zijn, zoals mini-kermis met o.a. rad van avpntuur, ballen gooi- en, oliebollenkraam enz. Ook is er op de laatste dag een door C A Schiedam beschikbaargestelde luchtmatras aanwezig, waarop de kinderen naar hartelust kunnen dollen. Voor diegenen, die de deel- nemers na afloop met een bloeme- tje willen verrassen, is er op het terrrein van Bad Groenoord een bloemenstal aanwezig. De organisatie is in handen van de sportraad en de plaatselijke zwem- verenigingen S.Z.C., S.R.B. en de Watervrienden. Veel Nederlanders trekken er met de caravan op uit naar hun vakan- tiebestemming in binnen- of bui- tenland. Een van de voorwaarden voor veilig caravannen is, dat het mobiele vakantiehuisje technisch in orde is. De auto waarmee een caravan wordt getrokken moet bij voorkeur tweemaal het gewicht van de cara van hebben. Dat is veilig. Het motorvermogen moet zo groot zijn, dat bij een niet te hoog toerental en voldoende trekkracht en snelheid worden ontwikkeld. Gaat een afdaling te snel, rem dan af en toe kort en krachtig. Houd uw voet niet constant op het rempe- daal. Belading Over de belading hetg volgende: Als de trekauto de motor achterin heeft, dan de voorste bagageruimte voldoende belasten; bij voorin ge- plaatste motor moet de kofferbak leeg blijven. De caravan zoveel mogelijk boven de as beladen. Zorg bij volledige belading voor een juiste afstelling van de koplampen. Omdat met een caravan niet sneller mag worden gereden dan 80km (met meerassige caravans 60km) kan zich gemakkelijk een file ach- ter de combinatie vormen. Stop af en toe op een parkeerplaats om zo'n file te laten voorbijrijden. Haal zo min mogelijk in met uw "trein". Als u met 80km per uur een voorligger inhaalt die 60km rijdt, hebt u daar enkele honderden meters voor nodig.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1978 | | pagina 1