Nieuwe winkelcentrum wordt op 19 oktober a.s. officieel geopend Overweg nieuwe Nieuwe Damlaan 's nachts afgesloten. Nieuw college B&W Mooie opbrengst collecte Roode Kruis in Schiedam ruimte in "Beethovenflat" reeds bezet. Bachpleinflats krygen brieven- bussen per etage. Fiets en Spoor Verwyderen van oude t.v.antennes S.W.V. "Harga" houdt "omloop" voor junioren. Proms in aantocht lie jaargangno. 266 23 augustus 1978 loonier Ahkoorden Uitgave en advertentie exploitatie: De Magneet, drukkers - uitgeverS' Postbus 112, Schiedam Rotterdamsedijk 279 Telefoon 010-26 36 66 - 26 66 76 Redactie: J. van Schaverbeke Postbus 4040 Bachplein 189, Schiedam Telefoon 70 35 18 Orgaan van Wijkver, "Groenoord e.o." Tevens mededelingenblad voor SSSN en Dienstencentrum "de Woudhoek" Vcor bezorgklachten a 11 e e n 703586 Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis in heel Schiedam-Noord. Door de winkeliers is op de 9 augustus j.l. gehouden vergadering besloten de officiele opening van het nieuwe winkelcentrum aan de Zwaluwlaan op donderdag 19 oktober a.s. te doen plaatsvinden. Hoewel er steeds sprake van is geweest het sfeervolle winkelcen trum in September te openen, speelt het feit dat enkele winkels nog niet gereed zijn bij de nieuwe datumvaststelling een grote rol. Tegen de nu vermelde datum moe- ten alle winkels bezet en gereed zijn. Ook de kiosken die gesitueerd zijn aan de oostzijde van het winkelcentrum zullen einde dezer maand (of begin September) opge- leverd worden. En kunnen na inbreng van de inventaris e.d. op tijd geopend worden voor 19 okto ber a.s. In deze kiosken zal naast een dierenzaak, een doe-het-zelf-win- kel en een viszaak ook de heer J.S. de Rot (nu met twee winkels aan de Borodinlaan) zijn tabaks-speciaal- zaak vestigen. Tevens komt er een coffee-shop die zal worden gegx- ploiteerd door de gebr. v.Engelen (ook a.s. exploitanten van de bistro in het Oude Raadhuisje). Dat raadhuisje zal overigens pas tegen het einde van het jaar als caf6-bistro in gebruik genomen kunnen worden. vignet. Als naam voor het winkelcentrum is "SPALAND" gekozen en zal tevens een vast vignet als herken- ningsteken voor dit winkelcentrum worden gebruikt. Dat vignet be- staat uit - uiteraard - een spa en een boodschappentas. Feesteiyke opening. De opening op 19 oktober zal worden omlijst met tal van aktivi- teiten zoals het uitdelen van gratis bloemen. Er komt een boerenkapel en "een dixielandorkest, terwijl er ook voor de kinderen enkele attrak- ties zijn; o.m. een mini-stoomtrein. Ter gelegenheid van de officigle opening zal een speciale "Spaland- krant" verschijnen die behalve in Schiedam ook nog in Vlaardingen- Holy en Schipluiden zal worden verspreid. De opening zal worden verricht door de burgemeester van Schie dam, drs. A. Lems, terwijl ook "de Heer van Spaland" aanwezig zal zijn. Winkeliersvereniging. Het spreekt vanzelf dat er ook een winkeliersvereniging is in'Spaland' en op 9 augustus j.l. is er voor deze vereniging een bestuur gekozen. Dat bestuur bestaat nu uit de hr. Kraan (voorzitter), de hr. Kranen- burg(secretaris), hr. Heuling (pen- ningmeester) en de leden mevr. Doof en de heren Meerdink, de- Winter en v. Oosterom. Zij zullen nog bergen werk moeten verzetten, want bij de openingsak- tiviteiten alleen blijft het niet. Ook b.v. St. Nicolaas en Kerst zullen door de aktieve vereniging met speciale aandachttrekkers worden omlijst. Zo buigt zich men nu het hoofd over collectieve openingstijden, zo- dat het publiek niet dan de ene en dan de andere winkel gesloten vindt. Rekening houdend met de op 1 november a.s. in werkine tredende nieuwe winkelsluitingswet voelt men er veel voor om alle zaken op maandagmorgen gesloten te houden. Verder de gehele week (ook tussen-de-middag) geopend te zijn van 9.00 tot 18.00 uur (op donderdagavond tot 21.00 uur) en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Trekpleister Inmiddels is winkelcentrum "Spaland" al een hele trekpleister geworden en niet alleen voor de bewoners van Schiedam-Noord. Veel mensen uit de stad (en ook uit Vlaardingen-Holy) hebben -terecht de weg daarheen al gevonden. Het moet worden gezegd dat er al (we schreven dit al eerder) een heel prettig sfeertje heerst, hoewel een vrij groot aantal winkels hun poor- ten nog niet openden. Lang zal dit niet meer duren want o.a. Mode- magazijn Janse, Wijnhandel Chan- don, Bloemenmagazijn Iris, Be- hangzaak Boerdam hebben de pui- en al voor hun zaak en wordt er hard aan de binnenafwerking ge- werkt. Schoenenmagazijn v.d.Torren is al kant en klaar en zal morgen zijn nieuwe winkel (om 13.00 uur) openen. De gemeentewerken zorg- den inmiddels dat de sierbestrating zoveel mogelijk gereed kwam en de plantsoenendienst plaatste in en om "Spaland" fleurige bloembak- ken. Een feestelijk gezicht: een "feeste- lijk" winkelcentrum alleszins waard. Wegens werkzaamheden zal de spoorwegovergang aan de Nieuwe Damlaan tijdens de nachtelijke uren enige tijd worden af gesloten. En wel in de nacht van 4/5 September t/m 7/8 September a.s. Schiedam-noord is in vermeld tijd- stip alleen te bereiken via de rijksweg. Met ingang van 5 September a.s. zal een nieuw college van burge meester en wethouders onze ge- meente gaan besturen. Het B&W college is dan samen- gesteld uit: Burgemeester A. Lems (PvdA) - Algemeen Beheer, Volks- gezondheid, Veiligheid en Voor- lichting. Drs. R. Scheeres (PvdA) is dan wethouder van financien en tevens loco-burgemeester. Chr. Zijdeveld is wethouder van ruimtelijke orde- ning, woningbouw, verkeer en stadsontwikkeling. Wethouder van onderwijs H. Post- hoorn (PvdA) en culturele zaken, sport en recreatie. Mevr. R. Taverne (CDA) is dan wethouder voor sociale zaken, wo- ningdistributie en personeelszaken. De jaarlijkse campagne van het Nederlandse Roode Kruis, afd. Schiedam heeft dit jaar/ 26.957,96 opgeleverd. De afd. Schiedam dankt de vele gevers van harte, terwijl een woord van dank aan de collectanten zeker op zijn plaats is. Mede dank zij vermelde inzameling kan het Roode Kruis weer aan verscheidene aktiviteiten, ten be- hoeve van de minder-valide en zieke medemens, haar medewer- king verlenen. Diegenen die nog geen lid van het Roode Kruis zijn worden hiermede gaarne opgeroepen. Het bedrag dat u jaarlijks wilt storten bepaalt u zelf. Het gironummer is 581023 t.n.v. het Nederl. Roode Kruis, afd. Schiedam, Warande 95 te Schie dam. Onder de kop "Opbouwwerker moet verhuizen" maakten wij in onze vorige uitgave melding van het feit dat Jos v.d. Lugt (opbouwwer ker Schiedam-Noord) zijn kantoor in het Kruisgebouw aan het Bach plein binnenkort zal moeten verla- ten. In dat artikeltje wezen wij in dat verband op de reeds j&ren leeg- staande ruimte in het flat op het v. Beethovenplein. Het stond inderdaad jaren leeg, doch sinds enige tijd blijkt dit nu in gebruik te zijn bij de bewonersver- eniging van genoemd flatgebouw. Men houdt daar op gezette tijden gezellige bijeenkomsten. De bewo- nersvereniging van het Beethoven flat doet echter niet alleen aan gezelligheid. Men doet er n.l. ook aan ouderwetse "burenhulp", het- geen door de veranderde mentali- teit van de laatste jaren helaas nu "uniek" te noemen is. Wij vonden een kleine rectificatie -op dat gedeelte van ons artikel- wel op zijn plaats en gunnen vermelde bewonersvereniging hun broodnodige ruimte vanzelfspre- kend van harte. Binnen niet al te lange tijd zullen de 5 flats aan het Bachplein hun post niet langer in de gang van hun woning vinden. Volgens een bericht van de Stich- ting Samenwerkende Schiedamse woningcorporaties aan de betref- fende bewoners behoort dat met ingang van de volgende maand tot het verleden. Ingevolge de voorschriften van de PTT zullen nu op elke etage (naast de lift) brievenkasten geplaatst worden, voorzien van naamplaatje en slot. Alleen de in de flats gesitueerde bejaardenwoningen zullen hun post als vanouds in hun gang kunnen vinden. Twee vervoermiddelen die elkaar prima aanvullen. Fiets in de trein is ook mogelijk maar - helaas - niet overal. Het waar wel en waar niet staat haarfijn in de folder Fiets en Spoor, die op de NS stations gratis is af te halen. Fiets mee naar het buitenland is ook mogelijk. Wie dat deze zomer van plan is doet er goed aan de folder "De fiets mee op uw buiten- landse reis" even af te halen. Een nuttig vouwblaadje, compleet met een aantal prijsvoorbeelden. Voor de woningen in Schiedam die reeds op de Centrale Antenne Inrichting(C.A.L) zijn aangesloten is een groot deel van de oude antennes overbodig geworden. Het is nuttig, om stormschade te voor- komen, nog voor de herfst en winter de oude antennes van de daken te verwijderen. Voor schade en zelfs persoonlijke ongelukken, die een eenmaal kapotgewaaide antenne kan veroorzaken, blijft de eigenaar aansprakelijk, of deze antenne nog in gebruik is of niet. Ook om onnodig uitrukken van de brandweer om omgewaaide anten nes weg te halen te voorkomen, waarbij de kosten van het uitruk ken voor rekening van de eigenaar zijn, is het zeer gewenst de niet meer gebruikte antennes op te ruimen. In de praktijk blijkt nu al, dat stormschade aan de antennes niet meer direct door de eigenaar wordt geconstateerd. Dat spreekt vanzelf: zolang men van de antenne gebruik maakt, ziet men aan het televisie- beeld meteen wel wanneer er iets met de antenne aan de hand is. Is de antenne niet meer in gebruik dan merkt men beschadiging niet meer op. Om een zo groot mogelijk aantal niet meer gebruikte antennes te verwijderen, stellen de Technische Bedrijven van de gemeente Schie dam zich de volgende procedure voor: - Alle abonnees op de C.A.I., die over een individuele antenne be- schikken, ontvangen een kaart in de brievenbus, met de volgende mededelingen: - De overbodig geworden antenne kan men gratis laten verwijderen - Indien men niet wenst dat zijn antenne wordt verwijderd, of in dien men de antenne wil bewaren, wordt men verzocht dit kenbaar te maken door middel van de aange- hechte antwoordkaart, die men kosteloos kan terugzenden. Wanneer men de kaart niet terug- stuurt, wordt aangenomen dat men de antenne wel vakkundig wil laten weghalen en vernietigen. - Voor eventuele inlichtingen kan men de firma Hogenboom B.V. bellen op nummer 26 40 08, iedere werkdag van 8 tot 9 uur. Een en ander zal door de firma Hoogenboom te Spijkenisse worden uitgevoerd. In het algemeen zal de antennemast net boven het dak worden afgezaagd; wanneer de mast aan een schoorsteen is beves- tigd, zal deze bevestiging worden doorgezaagd. Tussen het aankondigen via de genoemde informatiekaart en de uitvoering zal gemiddeld 20 werk- dagen verlopen. De Schiedamse Wielrenners Vere niging "Harga" houdt op zaterdag 16 September a.s. de eerste omloop voor Junioren van Zuid-Holland. De startplaats is de nieuwe brug aan "het Hoofd", de finish voor de deur van sponsor Sintmaartensdijk op de Gustoweg. Op zaterdag 2 december houdt de vereniging de traditioneel gewor den cycle-cross op het dijklichaam van rijksweg 19. Het gaat traditie worden! De Stichting Promenadeconcerten Nederland heeft voor 1978 voor het derde achtereenvolgende jaar we- derom landelijk vijftig Promcon- certen georganiseerd. De doorsnee-muziekliefhebbers, die in de voorgaande jaren dit spontane en feestelijke muziekfes- tijn hebben bijgewoond, kennen het recept en zijn eensluidend van oordeel: Een belevenis die men niet mag missen! Voor Zuidholland en Zeeland vindt de 1978-premiSre plaats op 7 Sep tember a.s. in de Walburghal te Zwijndrecht. Daarna komen ach- tereenvolgens aan de beurt: Vlis- singen 8, Leiden 9, Zoetermeer 11, Rotterdam 14 en Delft 15 Septem ber. De Promconcerten worden volgens de bekende muziek-voor-iedereen- formule uitgevoerd door Het Ge- westelijk Orkest onder leiding van de dirigent Ari van Beek. Voorts wordt medewerking verleend door de bekende pianist George van Renesse, Mieke Telkamp en het Roemeens Orkest Andre! Serban.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1978 | | pagina 1