Laat kinderen veilig fietsen una/ September Tamboerkorps Gusto houdt Rommelmarkt Officiele opening Buitensluis Weer meer winkels in „Hof Spaland" Jazz-gymnastiek in Groenoord Loterij Taize- groep Binnenstadsplan Schiedam wordt gewyzigd liejaargang no. 267 6 September 1978 HOF VAN SPALAND 9 SCHIEDAM iVoorderAMioorden Redactie: Orgaan van Wijkver. "Groenoord e.o. J van Schaverbeke Tevens mededelingenblad voor SSSN Postbus 4040 en Dienstencentrum "de Woudhoek" Bachplein 189, Schiedam Telefoon 70 35 18 Vcoi bezorgklachten a I I e e n 703586 Uitgave en advertentie exploitatie: De Magneet, drukkers - uitgever? Postbus 112, Schiedam Rotterdamsedijk 279 Telefoon 010-26 86 66 - 26 66 76 In een land als Nederland, waar de fiets zo populair is, bezit vrijwel ieder kind een fiets. Een eigen fiets is bij ons voor ieder kind een vanzelf- sprekenheid. Een nieuwe fiets is voor kinderen dan ook een traditioneel geschenk en als die fiets niet als cadeau te verwachten is, wordt door kinderen het spaargeld benut om zelf een fiets te kopen. Dat wordt onder meer bevestigd door een onderzoek dat enkele jaren geleden werd inge- steld naar de besteding van spaargeld door jongeren. Sparen voor een fiets bleek daarbij hoog genoteerd te staan. Het eerste eigen fietsje is in de meeste gevallen een driewieler; meer speel- goed dan echte fiets er wordt dan ook allereerst mee binnenshuis gefietst. Het kind raakt hierdoor al vertrouwd met de fiets. Dan komt al gauw een tweewielertje aan bod, met of zonder extra steunwielen. Die laatste gaan er gauw af. De fiets-hoogte-eisen groeien mee met het kind totdat ze zo om- streeks een jaar of veertien toe zijn aan de fiets die ook door volwassenen wordt gebruikt. Het van jongsafaan omgaan met de fiets is belangrijk, het kind raakt spelenderwijs vertrouwd met het in ons land meest gebruikte vervoermiddel. Die vertrouwdheid met het vervoermiddel is gunstig voor de veiligheid in het gebruik. Toch is met die veiligheid in het verkeer niet zo goed gesteld. Ongevalsstatistieken leren ons fietsende kinderen nogal eens slachtoffer in het verkeer wor- den. Dat is natuurlijk niet los te zien van een bij kinderen voorkomende gro- tere algemene ongevalsaffiniteit. Veilig fietsen moet worden geleerd Juist omdat kinderen in het verkeer kwetsbaar blijken te zijn, moet aan hun veiligheid op de weg veel aandacht worden besteed. Afgezien van noodza- kelijk te achten verkeerstechnische voorzieningen - die doorgaans op de veiligheid van alle fietsers betrekking zullen hebben - is er in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van ouders en opvoeders. Zij moeten er op toezien dat het kind in het verkeer zich zo vei lig mogelijk gedraagt. Daarbij gaat het globaal gezien om twee zaken: op- voeding tot juist verkeersgedrag 6n het gebruik van een veilige fiets. Juist verkeersgedrae moet worden geleerd. Dat vraagt in de eerste plaats fiets- vaardigheid. Stuur kinderen niet zo maar met de fiets het verkeer in. Vergeet daarbij ook niet dat het kind aan een nieuwe fiets, meestal wat hoog gekozen, moet wennen. Eerst onder toezicht oefenen en daarbij goed opletten dat het kind met het produkt fiets zorgvuldig omgaat. Dat vraagt niet veel tijd. Daarnaast zal het kind vertrouwd moeten raken met het verkeer en hoe in wisselende situaties moet worden gereageerd. Daartoe is het nodig om samen met het kind wat te gaan fietsen en geleidelijk aan ook moeilijke situaties op te zoeken. Het kind ervaart dan hoe het in het ver keer moet meedraaien. Dat hierbij stefeds een desnoods overdreven goed voorbeeld moet worden gegeven, is vanzelfsprekend. Het net nog even goed de kruising nemen als het ver- keerslicht al op oranje staat, is taboe. Vertel het kind tijdens het fietsen waarom u zo en zo handelt en verklaar onderwijl betekenis van de verkeers- borden en de voorschriften die gelden of gedragingen die zijn aan te bevelen. Wie zich wil orienteren over de voor fietsers geldende verkeersborden en verkeersvoorschriften vindt een over- zicht hiervan in het boekje Fiets-eti- quette, dat door overmaking van 3,60 op postgirorekening nr. 234567 kan worden aangevraagd bij de stichting: fiets! in Amsterdam. Hierin staan niet alleen alle wetteliike voorschriften met betrekking tot de fiets vermeld, maar worden ook allerlei tips gegeven om juist gedrag in het verkeer te bevorde- ren. Het zijn vaak juist de kleine din- gen die extra aandacht verdienen. Om een paar voorbeelden te geven. Het is gevaarlijk om op een fiets een lange das te dragen die over de schou- ders wordt gestagen. Als de uiteinden van zo'n ellenlange das tussen de spa- ken van het achterwiel raken, is de ramp vaak niet te overzien. Zit er een snelbinder op de bagagedrager en zo ja, is de klemkracht nog voldoende. Vaker vervangen! Tassen enz. moeten op de fiets immers degelijk worden be vestigd. Een van de bagagedrager glij- dende tas, brengt de fiets uit het even- wicht. Tot de meest voorkomende fouten die fietsers in het verkeer ma- ken behoren o.a. niet voldoende rechts houden; met z'n tweeen of zelfs met z.n drieen (altijd verboden) naast el- kaar rijden, waar dit in verband met het andere verkeer gevaarlijk is; door rood stoplicht rijden, niet tijdig of in het geheel niet duidelijk aangeven wanneer van richting wordt veran- derd; plotseling stoppen (zonder dit aan te geven) en kruisen van een zebrapad als voetgangers oversteken of willen gaan oversteken. Lijfsbehoud Wie prettig wil fietsen, moet allereerst beschikken over de fiets die bij hem past. Impulsieve aankopen zijn onver- standig. Over juiste keuze en gebruik, zo luidt de ondertitel van het boekje: Wat voor fiets?, dat kan worden aan gevraagd door overmaking van 6,25 op het makkelijke postgironummer 234567 van de sticgting: fiets! te Am sterdam. Maar men moet ook dankzij regelmatig onderhoud blijvend over een veilige fiets beschikken. Daar man- keert het nogal eens aan; vooral fietsen van jeugdigen verkeren vaak in slecht onderhouden en daardoor on- veilige staat. Dat komt steeds weer aan het licht indien door de politie controle wordt uitgeoefend. Het resultaat is dan vaak schrikbarend en een bewijs dat veel ouders zich hun verantwoor delijkheid onvoldoende bewust zijn. Zeventig tot tachtig procent van de fietsen van scholieren blijkt bij, con trole mankemente te vertonen. Geluk- kig begint hierin de laatste tijd verbe- tering te komen. Het gaat daarbij meestal om niet goed functionerende remmen, defecte bellen, los zittend kettingscherm of andere onderdeien, afgesleten banden, niet aan de lichaamsbouw aangepaste hoogte vjn stuur, zadel of fiets, niet werkende ver- lichting en het ontbreken van het wet- telijk voorgeschreven witte achterspat- bord. Vooral in de wintertijd is een niet goedwerkende verlichting natuur lijk extra gevaarlijk. Veilig Verkeer Nederland zal daarom in de maanden September, oktober en november bij haar jaarlijkse verlichtingsactie hier- voor ook extra aandacht vragen. Plaatselijke afdelingen zullen op scho- len gratis keuringen organiseren. Hier bij zal ook aandacht worden besteed aan de grote achter-reflector, die in- gaande herfst 1979 verplicht wordt net als aan reflecterende pedalen. Het ge bruik van reflecterende banden moet in het belang van de veiligheid boven- dien worden bepleit. Het is bekend en wat begrijpelijk dat jeugdigen vaak stoer met hun fiets omgaan. Het is daarom te meer van belang dat aan kinderen wordt geleerd dat en hoe zij hun fiets moeten onder houden Meest is dat weinig tijdrovend en het verschaft een prettige, tevend nuttige bezigheid. Een handleiding hiertoe vindt men in het boekje Fietsverzor- ging, dat door overmaking van 9,80 op postgirorekening nr. 234567 kan worden aangevraagd bij de stichting: fiets! in Amsterdam. Ouders dienen hun kinderen niet alleen te leren hoe zfj veilig kunnen fietsen, maar ook dat zij hun fiets in veilige staat moeten houden. Het is vreemd dat zoveel ouders hiervan onvoldoen de doordrongen zijn. Ook de school heeft hierin een taak. Les in fietsonder- houd zou deel moeten uitmaken van het handvaardigheidsonderwijs. Niet alleen op de basisscholen maar ook bij het voortgezet onderwijs. Een der- gelijk op de praktijk van het lijfsbehoud gericht onderricht is hard nodig en geeft een bijdrage aan de ver- keersveiligheid van het kind. Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis in heel Schiedam-Noord. Het tamboer- en trompetterkorps Gusto" houdt op zaterdag 23 September a.s. een rommelmarkt. De opbrengst hiervan is bestemd voor de nodige aankoop van nieuwe instrumenten. De rommelmarkt wordt gehouden op het Museum - plein aan de Hoogstraat. De minister van Verkeer en Water- staat, ir. D.S. Tuynman, zal op woensdag 27 September 1978 om 14.30 uur de nieuwe Buitensluis te Schiedam officieel in gebruik stel- len. Dit zal gebeuren met een rondvaartboot, met aan boord de minister en de genodigden, de nieuwe sluis symbolisch ,,open te varen". De bouwwerkzaamheden aan de sluis zijn op 27 augustus 1975 officieel gestart door de Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Schieland, wijlen mr. U.G. Schilt- huis en burgemeester drs. A.J. Lems van Schiedam gezamenlijk. De gereedgekomen Buitensluis is reeds eind juli j.l. officieus door het scheepvaartverkeer in gebruik ge- nomen. De buitensluis in de oude toestand was het zwakke punt in de buiten- waterkering op de noordelijke oe- ver van de Nieuwe Maas/Nieuwe Waterweg, waarvan de dijken reeds eerder ,,op Deltahoogte" zijn ge- bracht. De bouw van de nieuwe sluis, technisch het meest gecom- pliceerde en ook kostbaarste on- derdeel van het gehele project van de dijkverzwaring, is de laatste stap in de maatregelen tot verhoging van de veiligheid van Schiedam in het bijzonder, maar van grote delen van de Randstad in het algemeen. Het schiet op in het nieuwe win- kelcentrum Spaland". Vorige week openden weer een drietal zaken hun deuren; Behang Boerdam, Wol en handwerkzaak Drie Suisses en Slijterij Chandon. De opening ging vergezeld van een aantal speciale aanbiedingen. Zo verstrekte Boerdam bij aankoop van f 200,een gratis plaktafel. Slijterij Chandon (v/h Schiedamseweg) gaf zijn klanten in hun gezellige, goed gesorteerde zaak een gratis flesje wijn. Vandaag opende Singer" de deur, morgen zal bloemenmagazijn ,,Iris" openen, die behalve bloemen en plan- ten een flinke afdeling keramiek in zijn ruime zaak heeft. Juwelier Doof opent op 14 September a.s. Hiermede zijn nu de meeste zaken in Spaland" aanwezig, nog een viertal winkels ontbreken, doch ook hier zal het met lang meer duren of het over- dekte gedeelte van Spaland" kan he- lemaal klaar genoemd worden. Gymnastiekvereniging 'Excelsior' start met Dames-Jazz-gymnastiek in de school aan de P. van Anrooylaan, elke donderdagavond van 20.00 tot 21.00 uur. Dit is een hele nieuwe groep die onder leiding staat van Ans Han- dels. Bij voldoende belangstelling kan er tot twee groepen worden uitgebreid. Inlichtingen hierover verkrijgt u via de telefoonnummers 713152 of 713194. De Taiz6-scouting-groep uit Kethel houdt een loterij waarvan de op brengst bedoeld is om het tekort in de bouwkosten van het onlangs geopende nieuwe clubhuis wat te verkleinen. Er zijn een aantal fraaie prijzen, o.m. een draagbare zwart-wit TV, een dames- of heren- fiets en een klokradio. Het lot geldt tevens als toegangsbewijs voor de voetbalwedstrijd Taize-groep/Ra- dio Veronica op 23 September a.s. 's morgens om 10.00 uur in het Sportpark Harga op het Demos- terrein. Na de wedstrijd vindt de trekking van de loterij plaats. De bezwaarschriften die talrijke Schiedammers en Schiedamse ver- enigingen(w.o. de Wijkver. Groen oord) enkele jaren geleden indien- den tegen het zgn. Binnenstads plan" hebben in grote lijnen nu eindelijk gehoor gevonden. Bij Koninklijk besluit moet nu een nieuw plan worden opgemaakt. Zo zal de doorbraak tussen Broersvest en Broersveld (waarvoor indertijd het bekende cafe de Karsseboom moest sneuvelen) niet mogen door- gaan. Een verlengde passage mag ook geen doorgang vinden, terwijl een parkeergarage aan de Westvest geen genade bij de Kroon kan vinden. V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1978 | | pagina 1