Vrinte ^luweiiet Groots korenconcert op 22 September in De Ark aan het Hargplein tfjntaktlenzen... Dienstencentrum De Woudhoek Tel. 010-712207 RET-indentiteits- kaarten bUjven geldig Nieuwe cursus E.H.B.O. animal tf-flmf# Yeordpr VkUordm EEN N1EUW HORLOGE OF EEN SEERAAD KOOPT U BI] DE VAKMAN Heijermansplein 38 SCHIEDAM Telefoon 709555 Reparatie en verkoop van radio- en t.v.-apparatuur Voor alles op foto- en filmgebied l» Wij repareren zo mogelijk bij u aan huis. SS®Tirlrmt^s> ft pagina 3 ijftlsso 6 September 1978 Dr W'baufploin 15 Telefoon 70 69 05 Spreekuur: Leiding Dienstencentrum elke dag (na afspraak). Spreekuur: Leiding Dienstencen trum elke vrijdag van 10.00 - 11.00 uur in de bibliotheek. Spreekuur: Leidster Stichting Ge- zinsverzorging. Elke maandag van 11.00-12.00 uur in flat 38, lste etage. Dameskapsalon: Elke donderdag en vrijdag vanaf 11.30 uur. Graag uw handdoek meebrengen. U wordt vriendelijk verzocht voor permanent voor 12.00 uur en voor watergolven voor 13.00 uur aanwe- zigtezijn: Herenkapper: Op maandag eens per 14 dagen. Aanwezig op maandag 11 Septem ber vanaf 14.00 uur. Pedicure: Iedere dinsdag (gehele dag) en woensdagochtend vanaf 8.00 uur. Graag uw handdoek meebrengen. Behandeling na af spraak. Schoonheidsspecialiste: Iedere donderdagmiddag van 13.00-17.00 uur. De behandelingen worden gegeven in flat 38, op de lste etage. Wilt u voor een afspraak bellen tel. 708326 (na 13.00 uur). Gelieve uw handdoek mee te bren- gen. Na gebleken noodzaak is er een mogelijkheid aan huis behan delingen te geven. AKTrVITEITEN Eind augustus/september begint ons nieuwe seizoen en kunt u weer deelnemen aan diverse aktiviteiten in het dienstencentrum. Wilt U ergens aan meedoen? Geeft u op bij het Dienstencentrum tel. 709555. Handwerken: Op maandagmiddag van 14.00 - 16.00 uur kunt u in de recreatiezaal handwerken. Ook voor u is er nog een plaatsje. We beginnen op 11 September. Makrame: In September kunt u weer meedoen en onder leiding van een deskundige leuke dingen ma- ken. Het materiaal kunt u zelf meebrengen of bij haar kopen. Elke donderdagmiddag is er ma krame van 14.00 - 16.00 uur, wij zitten met een groepje in de rekrea- tiezaal. Welfarewerk: Wij starten met een welfarewerk in het nieuwe seizoen op 12 September en w61 elke dinsdag van 14.00 - 16.00 uur. Een welfareleidster zal u behulpzaam zijn bij het handwer ken of handarbeiden. Voor mate riaal wordt gezorgd. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wat u maakt kan eventueel worden ge- kocht. Gymnastiek Oefent u mee op disndagochtend van 9.15 uur -It).00 uur. Goed tbewegen en beter ademhalen geeft u kracht en ontspanning! Tijdens deze les is de zaal tot 10.00 uur gesloten. Aanwezig zijn om 9.00 uur. Volksdansen: Elke vrijdagmorgen van 10.00- 11.00 uur kunt u volksdansen in de grote zaal. Er zijn nog plaatsen vrij. Dames en Heren u bent van harte welkom. Het volksdansen begint weer op 8 September. Engelse les: Voor de Engelse les kunnen zowel voor beginners als gevorderden nog enkele mensen inschrijven. Deze lessen zullen elke vrijdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur plaatsvin- aen. Bij voldoende deelnamen kun nen we hiermee aanvang oktober starten. Zangkoor OASE: Elke woensdagmiddag reprteert het zangkoor van 13.00-14.30 uur in de grote zaal. Tijdens de repeti- tie is de zaal gesloten. Er zijn nog plaatsen vrijZingt U mee? Bibliotheek: In onze bibliotheek kunt u voor 0,05 een boek huren. Komt u eens kijken. Bibliotheek: In onze bibliotheek kunt u voor f 0,05 een boek huren. Deze boek- en kunt u huren elke dinsdag en donderdagmorgen van 9.30 - 11.30 uur. Komt u eens kijken. Vrywilligers/sters Als u prijs stelt op een bezoekje, eens naar buiten gaan met iemand, of een boodschapje samendoen, dan kunt u het dienstencentrum bellen. Wilt u zelf aktief zijn en iets voor een ander doen, dan kunt u ook bij onsterecht. tel. 70.95.55. Openstelling dienstencentrum op zondagen: Op zondag 1 oktober- 15 oktober en 29 oktober is het dienstencen trum van 13.30 tot 16.30 uur geopend. Programma Dienstencentrum: Op 7 September is er een piknik in het Beatrixpark. Koffiedrinken en eventueel broodmaaltijd (brood moet u echter zelf meebrengen) doen we in het Verenigingsgebouw van het Volkstuinencomplex ,,Thurlede". Opgave voor vervoer van mindervaliden naarhetpark, bij het dienstencentrum tel. 709555. Er blijkt bij het publiek misver- stand te bestaan over de geldigheid van de RET-indentiteitskaart. Dat is de ,,stamkaart met pasfoto" waarin de abonnementhouder hun week-, maand- of jaarcoupon kun nen schuiven. De indentiteitskaart wordt door de RET gratis verstrekt en wie hem eenmaal heeft, kan er onbeperkt gebruik van blijven maken, mits de kaart niet is beschadigd, het nummer nog goed leesbaar is en de pasfoto nog goed gelijkend. Het is dus beslist niet nodig een nieuwe indentiteitskaart te gaan halen wanneer men b.v. lange tijd achtereen geen coupons heeft ge- kocht. Dit geldt ook voor de indentiteitskaarten waarop een aantekening is gemaakt dat ze tot een bepaalde datum mogen worden gebruikt als jeugdabonnement, dus in combinatie met reductiecou- pons. Wanneer die datum is ver- streken, mag men de indentiteits kaart rustig blijven doorgebruiken, maar dan natuurlijk alleen nog maar in combinatie met coupons vol tarief. Het halen van een nieuwe indenti teitskaart kost geld (een pasfoto) en tijd (wachten voor het loket van het RET-verkooppunt), terwijl dat meestal niet nodig is. De vakanties van 1978 hebben voor velen een fijne en voor anderen een bittere smaak nagelaten. Zij die mooi weer hebben gehad, zijn uiterst tevreden, terwijl ande ren met veel slecht weer, hun misnoegen hierover duidelijk laten blijken. Veel slechter zijn zij eraan toe, die getroffen werden door een ongeluk, door noodweer of andere calamitei- ten; wij herinneren ons alien maar al te goed de vreselijke catastrofe in Spanje. Velen gedood, vermist en anderen zwaar gewond door brand en explosie. Tussen haakjes....Weet u eigenlijk, wat u moet doen wanneer iemand met min of meer ernstige brand- wonden uw hulp vraagt? Wanneer iemand een vrij sterk bloedende wond heeft?? Wanneer iemand na een val klaagt over pijn in armen of benen?? WEET U HELEMAAL NIETS VAN "EERSTE HULP"? Dat is nu in deze tijd toch wel "enorm belangrijk" om te weten hoe u een ongevals-slachtoffer moet behandelen. Iedereen wordt in zijn leven wel eens geconfronteerd met een ongevals-slachtoffer, en dan..? "WAT MOET IK DOEN EN ...WAT MAG IK BESLIST NIET DOEN?" Weet u dat 't toch heel veel voldoening geeft, als u een mens in nood kunt helpen? Ge- woon helpen!!! Zijn wonden verzor- gen, zijn pijn verzachten, kortom, gewoon helpen, maar.... op een verantwoorde manier. En die verantwoorde manier wordt u geleerd in een cursus "Eerste hulp bij ongelukken". In een simpele cursus wordt u precies vrteld, hoe u moet handelen met een ongevals-slachtoffer. Is deze gedachte voor U aanleiding zo'n E.H.B.O. cursus te gaan volgen, dan kunt u zich bij onder- staande personen melden. Zij ge ven u ook alle inlichtingen over de duur en de kosten ervan. Meldt u zich dus direct bij: P. Lansbergen, Burg. Verveen- straat 8, tel. 706244; Mej. R. Kester, Woudweg 26, tel. 705584; Th. de Veth, Faassenplein 75, tel. 706303. rembrandtlaan 71 schiedam telefoon (010) 26 43 74 De Open-Deur-en de Evagelisatie- kommissie van de Hervormde- en Gereformeerde Kerk organiseren gezamenlijk dit concert, waaraan de volgende koren hun medewer- king verlenen: Het Arkkoor Het Nieuwlandkoor Het Koor van de Nederlandse Protestanten Bond Het Groenoordkoor en Het Christelijk Gemengd Koor de "Lofstem" Solistische medewerking wordt ver- leend door niemand minder dan de alt Reinata Heemskerk, bekend van vele Televisie-optredens en di verse grammofoonplaten, verder de sopraan Hanny v.d. Borden en de trompettist Hans Donkers. Allen graag geziene gasten. De koren zingen apart en gezamenlijk, maar ook samen met de solisten, terwijl de bezokers tevens in ruime mate aan hun trekken zullen komen, door met elkaar diverse bekende liederen te zineen. Voorts zal ds. Sicco Landheer uit Zoetermeer acte de presence geven. Personen, die graag komen, maar daartoe niet in staat zijn, kunnen zich opgeven bij mevrouw v.d. Hammen, Sibeliusplein 90, tel. 71.01.49. Wij zorgen dan voor vervoer per auto. De toegang tot deze avond is gratis. In het programma is een pauze ingelast, tijdens welke u koffie of frisdrank kunt kopen. Wij rekenen op een bomvolle "Ark' Schiedam. St Liduinastraat 1, tel 010-26.76 49 Schiedam, Kethel. Hot van Spaland 5. tel 010-70 17 30 Maassluis, Noordvliet 25. tel 01899-1 22 88 Rotterdam, Vierambachtsstraat 73. tel 010-77.25.45 Klaverjasvereniging „Rijnmond" Deze vereniging klaveijast elke maandagavond vanaf 20.00 uur, in de grote zaal van het dienstencen trum. Nieuwe leden zijn hartelijk welkom. Zij kunnen zich opgeven bij de heer van Schie, tel. 708361 of 's avonds aan de zaal. Attentie: De pedicure is met vakantie. Op dinsdag 19 September is zij weer aanwezig. FAZANTLAAN 39 SCHIEDAM (KETHEL)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1978 | | pagina 3