Boerderij Spaland al in 1971 verdwenen IN DIT NUMMER GROTE PRIJS VRAA G MET FANTASTISCHE GELDPRIJZEN Wat er voor de jeugd in de herfstvakantie te doen is Orgelbespeling Stedelijk Museum Schiedam. le PRIJS - Waardebon van f 100,- 2e PRIJS - Waardebon van f 75,- 3e, 4e en 5e PRIJS - Waardebonnen van f 50,-. De waardebonnen zijn geldig tot 31 december a.s. en alliin te besteden bij de DEELNEMENDE winkeliers aan deze puzzel. llejaargang no. 270 18 oktober 1978 Hoe kwam het nieuwe winkelcentrum aan zijn naam? De ambachts- heerlijkheid Spaland Dichter-Boer Mede ter gelegenheid van de opening van het winkelcentrum „Hof van Spaland" zult u in deze uitgave een grote prijsvraag aantreffen. De bedoeling is eenvoudig; u vindt verdeeld over dit nummer een aantal foto's van personen. Dit zijn winkeliers en/of hun vaste personeel. De foto's zijn genummerd, terwijl de deelnemende winkeliers op een aparte, genummerde lijst in dit blad is gepubliceerd. Laatst genoemde nummers zijn echter NIET in overeenstemming met de genummerde foto's. Onder het motto KENT V UW W1NKELIER is het de bedoeling dot u het juiste nummer van de betreffende winkel bij de juiste persoon zoekt. Lijkt zo op het oog misschien wat moeilijk, u zult er echter met enige moeite best achter komen. Die moeite willen wij graag belonen; Noorder Akkoorden stelt enige prijzen beschikbaar, n.l. Zendt uw oplossingen aan het adres van onze redaktie, Postbus 4040 te Schiedam (uiterlijk op 31 oktober a.s.). Voor de goede orde: De deelnemende winkeliers bevinden zich niet allien in het nieuwe winkelcentrum. Ten slotte zijn er meer aktieve winkeliers in Schiedam-Noord. Veelsucces! Noorder Akfcoorden Uitgave en advertentie exploitatie: De Magneet, drukkers - uitgever^ Postbus 112, Schiedam Rotterdamsedijk 279 Telefoon 010-26 36 66 - 26 66 76 Redactie: J. van Schaverbeke Postbus 4040 Bachplein 189, Schiedam Telefoon 70 35 18 Orgaan van Wijkver. "Groenoord e.o." Tevens mededelingenblad voor SSSN en Dienstencentrum "de Woudhoek" Voor bezorgklachten a I I e e n 703586 Verschijnt. elke 14 dagen huis aan huis in heel Schiedam-Noord. In verschillende delen van de stad (helaas niet zo veel in onze wijk) worden vakantieaktiviteiten voor de jeugd gehouden. Wij laten hieronder enkele nog te houden bijeenkomsten volgen: Donderdag 19 oktober Aanvang 10.00 uur Sport en Spel aan de J. Oreliosingel Aanvang 14.00 uur film voor de jeugd van 6/13 jaar in Dr. Zamenhofstraat 153 (inl. tel. 157256). Vrgdag 20 oktober Vertrek 10.00 uur, uitstapje naar Dierenpark Wassenaar. Vanaf Dr. Zamenhofstr. 153. Inlichtingen over kosten tel. 157256. Aanvang 10.00 uur Kreativiteit op Dr. Wibautplein. Aanvang 14.00 uur Kindervoorstelling Theater Tombola in Dienstencentr. 4 Mo- lens, Nieuwe Damlaan 766. Voor de jeugd van 4/13 jaar. Toegangs- prijs/ 0,50. De maandelijkse orgelbespeling in de Aula van het Stedelijk Museum, Hoogstraat 112, Schiedam zal op zaterdag 21 oktober a.s. worden verzorgd door Arie van den Berg. Hij ontving zijn opleiding van de Delftse organisten Piet van Amstel en Jan J. van den Berg. In zijn geboorteplaats is hij dan ook geen onbekende op orgelgebied, hoewel Arie van den Berg thans woonach- tig is in Barendrecht. Maar ook buiten Delft heeft hij menigeen van zijn muzikaal talent doen genieten. Bij de programma-keuze heeft hij rekening gehouden met het liefelijk karakter en de mogelijkheden van het fraaie orgel, dat gebouwd werd in 1773 door H.H. Hess. (De Gasthuiskapel - thans Aula van het Stedelijk Museum - was destijds als kerk in gebruik bij de Waalse Gemeente.) Hij speelt werken van Pachelbel, Bach, Telemann, Franck en andere componisten. De bespeling vangt aan om 15.00 uur en zal ongeveer drie kwartier duren. De toegang is vrij. Het morgenochtend officieel te openen Winkelcentrum "Hof van Spaland" staat allerwege in de belangstelling. Een vraag die zich wellicht zal voordoen is hoe de naam van het winkelcentrum tot stand kwam of liever waar die naam vandaan komt. Een waarschijnlijk juiste veronder- stelling is dat de naam afkomstig is van de gelijknamige boerderij die ter hoogte van het Noordelijke parkeerterrein aan de Vlaardinger- weg was gelegen. Het was een eeuwenoude boerderij die eind vorige eeuw opnieuw werd gebouwd. Een nieuwe stal voor het melkvee werd - voor de prijs van 4200 gulden - in 1935 aan het bedrijf toegevoegd. In 1971 werd de boerderij met de daarbij behorende grond onteigend en later gesloopt om plaats te maken voor o.m. het nu nieuwe winkelcentrum. Alleen de grote lindenbomen her- inneren nog aan de plaats waar de boerderij vroeger stond. Er is dus nu niet veel meer van over, waarbij we willen opmerken dat het wel aardig zou zijn, wanneer de twee fraaie wapenschilden die in vroeger jaren het toegangshek sierden in of bij het winkelcentrum zouden wor den opgesteld. We prijzen ons gelukkig dat we door bemiddeling van de fam. v.d. Vlugt hierbij een tweetal foto's van boerderij "Spaland" kunnen af- drukken. Jaap de Raat wist nog het volgende' te vertellen: Het ambacht Spaland grensde oos- telijk aan Kethel door middel van het riviertje de Harg en de Harre- weg. In het midden doorsneden door een vloedgeul of rivier de Vlaarding, welke dateerde uit de Romeinse tijd en waar aan de stad Vlaardingen haar naam dankt. Dit vroegere moerasgebied, waar de Noormannen plunderden, de Hoeken en Kabeljauwen alles ver- nielden en waar in de 80 jarige oorlog alles onder water werd gezet om Leiden te ontzetten, was ca. 200 morgen groot. Het werd in leen uitgegeven door de graaf van Hol land en wel in twee delen. Een der eerste Ambachtsheren was ca. 1300 Ghisebrecht van der Harghe en voor de andere helft de Heer van Kethel Diederik van Wassenaer, burggraaf van Leijden. Hun recht bestond uit o.a.: lagere rechtspraak, jacht- en visrecht en 66n van elke tien korenschoven; het benoemen van schout en schepenen en van een geestelijke herder. Kerkelijk en voor armenzorg hoor- de Spaland onder Kethel. Spaland telde ca. acht boerderijen, met als voornaamste de "Hof van Spaland" van de Heer Van der Harghe. De oudste "hoffplaets" was waarschijnlijk op een terp langs de Vlaarsingseweg, maar verzwolgen bij een overstroming in 1164. Later verrijst aan de overkant de boerderij welke in het laatst van de vorige eeuw vervangen werd. In het begin van de 80 jarige oorlog was de Spaansgezinde ridder Aernout Sasbout voor de helft Heer van Spaland en van de andere helft Corn. Vincent van Mierop, Dom- proost van Utrecht, tevens Heer van Kethel. In 1776 wordt de Ambachtsvrouwe Sara Pelt van Kethel en half Spaland (gehuwd Joh. Wilhelm Lormier, burgemees- ter van Rotterdam) ook Ambachts vrouwe van de andere helft van Spaland, zodat het sindsdien in een hand is. Over het wel en wee van Spaland is weinig bekend. In 1631 vond er een vechtpartij plaats op de weg naar Vlaardingen bij Hof van Spaland (waarvoor het hele dorp uitloopt) tussen de schoolmeester Johannes Kethelanus en zijn zwager Pieter Franszn. "In de avont op de onderganck van de Sonne wilde sij malcander met een mes te lijve in sulcke furie dat men se met geweld hadde moete scheide. Suster Anne, huysvrou van Pieter Franszn wel luyde roepend "moort, moort". In 1730 wordt de neef van de bij Kethel wonende dichter Huybrecht Cornz. Poot n.l.Huybrecht Pieterz Poot boer op Hof van Spaland, ten tijde van Ambachtsvrouwe Louise Blaeu (zij is familie van de druk kers van kaarten en atlassen te Amsterdam). Tijdens de Franse overheersing verliest de Ambachtsvrouwe van Kethel en Spaland, Catharina Wil- helmina van der Staal douairiere Abr. Gevers, haar rechten. Later worden weer verschillende rechten terug gegeven. Als onder Jhr. Mr. Dirk Corn. Gevers in 1820 Jacob van Schie boer is, wordt er ingebroken en vermist 2 komijnekazen, samen 80 pond, waarde 6,—. Voorts een vaatje boter van 40 pond en 30 pond vlees. Zij hadden zeker toen al een goede naam voor zuivel- producten; evenals de laatste boer Aad Doelman met boter, kaas en heerlijke karnemelk. Na de Franse tijd vormden de Ambachten Kethel en Spaland een Gemeente, welke opgeheven werd op 1 augustus 1941.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1978 | | pagina 1