Nederland tolerant dat is een versleten opvatting Planologische Vergadering Kernbeslissing werkgroep (PKB), denk mee Ruimtelijke Ordening m Pagina 11 Yoonkr Akkwwikn 18 oktober 1978 STICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW SCHIEDAM-NOORD 23 KinderMilieukrant Anthropoloog dr. Frank Bovenkerk onderzoekt rasdiscriminatie ENERO Amsterdam te bestellen. Nog eert paar tips. Klachten tegen vorm of inhoud van een advertentie indienen bij de Reclame Code Commissie, Paulus Potterstraat 10, Amsterdam. Aan Antwoordnummer 666, van het Genootschap voor Reclame, Amsterdam, melden dat u de gea- dresseerde reklame niet wenst te ontvangen. (.11 RK I.WIKDRl KUI RK Onder deze slogan geeft het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening regelmatig een leuk geillustreerd tijdschrift uit, dat bovendien nog gratis aan belangstellenden verzonden wordt. Onlangs is het vierde nummer van dit tijdschrift verschenen. In dit nummer wordt uitgebreid ingegaan op het verkeer en vervoer in Nederland, en de plannen die daarmee bestaan, en op de verstedelijkingsnota. Bovendien wordt aandacht besteed aan de landelijke ont- wikkelingen op het gebied van inspraak bij ruimtelijke ordening. Tot slot wordt de stand van zaken gemeld bij de voortgang van de behandeling van de diverse in ontwikkeling zijnde PKB's. Hoewel het een uitgave van het Minis terie is, dat gaat over het werk van dat- zelfde ministerie, is het zeker lezenswaardig. Een ,,must" voor iedereen die ook maar een beetje ge- interesseerd is in problemen rond de Ruimtelijke Ordening. Als u het blad wilt ontvangen (gratis!) kunt u dat aanvragen bij het Ministerie van R.O. of bij de SSSN, Bachplein 588 (kruisgebouw), tel. 706177/702207. In de Noorder Akkoorden van 4 oktober j.l. werd reeds uitgebreid aandacht besteed aan de bijeenkomsten van Werkgroep Ruimtelijke Ordening. Met frisse moed is men in dit seizoen begonnen aan een aantal zaken die spelen in Schiedam-Noord. Op het moment dat dit artikeltje geschreven werd, was nog geen agenda bekend van de volgende vergadering, maar het leek goed toch bekend te maken dat deze zal plaats vinden op DINSDAG 24 OKTOBER a.s. in het Kruisgebouw, Bachplein 588. Inlichtingen: P. van Leeuwen, tel. 703649, A. Broxks. tel. 703563, of de SSSN, tel. 702207. Brievenbusvervuiling Dagelijks belandt er nog steeds reklamemateriaal in onze brieven- bussen. Tot grote ergernis van vele mensen. Een reden temeer voor de milieukommissie 'Buigen of Barsten' (BOB) van de Ned. Ver- eniging voor Huisvrouwen van het Gewest Noord-Holland, om weer eens van zich te laten horen. "BOB" voert reeds driejaar aktie tegen verspilling van papier door ongevraagd geadresseerd en onge- adresseerd reklamedrukwerk. De zegel DORA (drukwerk onge vraagd retour afzender) helpt daarbij. Eigen naam en adres door- strepen op het u toegestuurde materiaal en opnieuw in de postbus deponeren. Als het goed is, wordt naam en adres dan uit het adressen- bestand verwijderd. De DORA-zegels zijn voor drie gulden (10 vellen van 8 stuks) op postgiro 2419207 t.n.v. E. Bouma, En door de sticker "GEEN RE KLAMEDRUKWERK' van de Ver- eniging Milieudefensie en Konu- menten Kontakt op de brievenbus te plakken deze sticker is te koop bij de SSSN, Bachplein 588, (kruisgebouw), tel. 702207. Medio oktober brengt de Vereniging Milieudefensie een KinderMilieu- Krant uit. Deze krant telt 8 pagina's, en is speciaal gemaakt voor kinderen van de hoogste klasen van het basisonderwijs (klas 5 en 6). De krant is ook zeker te gebruiken door de eerste klassen van het voortgezet onderwijs. Onderwerpen als watervervuiling, voedsel en landbouw, ruimtelijke or dening, reclame en verpakking, ener- gie, grondstoffen en afval worden op begrijpelijke wijze uitgelegd. De krant is ruim voorzien van (originele) illustraties. Ook opdrachten ontbre- ken niet. De KinderMilieuKrant is gemaakt door de werkgroep milieueducatie van de kerngroep Amsterdam VMD. De krant wordt op kringlooppapier gedrukt, met groen als steunkleur. De eerste oplage bedraagt 50.000 exemplaren, maar gezien de enthou- siaste reacties wordt nu al een her- druk overwogen. Inlichtingen over de prijs (die zeer lag is) en de krant bij het bureau van de SSSN, Bachplein 588, (kruisgebouw), tel. 702207. EQ Q V vY ll1 "jf PV 7 Een vereniging van anti-racis- me in Nederland is geen over- bodige luxe. Van die vereni ging zouden een paar kiene ju- risten lid moeten zijn. Aldus de cultureel antropoloog dr. Frank Bovenkerk woensdag 20 September jl. tijdens een pers- gesprek in Utrecht. Met dertien anderen, merendeels van de vak- groep 'Vergelijkende Sociaal- Economische Studienheeft hij veldonderzoek gedaan naar pa- tronen van rasdiscriminatie in Ne derland. De uitkomst was voor de Nederlander, die als tolerant en gastvrij bekend staat, niet roos- kleurig. Nederland als een ver- draagzaam land, zo stelde Boven kerk, mag een versleten opvatting het en. Er is in ieder geval geen reden tot optimisme. Die tradi- tionele opvatting van inschikke- lijkheid lijkt te stammen uit het jaar 1950, toen veel Indische Ne- derlanders hier hun woonplaats vonden. Maar deze lieten zich ge- makkelijk assimileren. Latere groepen, als Surinamers en bui- tenlandse werknemers, pasten zich niet meer zo gemakkelijk aan in de Nederlandse maatschappij door Frits Stommels Daarmee hield de tolerantie voor een goed stuk op. Ook de houding ten opzichte van de politieke vluchtelingen is de laatste tijd - zie de opstelling van staatssecretaris Haars - killer geworden. Volgens Bovenkerk is een aanpassing zoals van de Indische Nederlan- ders voor de toekomst dan ook niet meer haalbaar. Van daar dat hij hoopt dat de uitkomst van het onderzoek Den Haag aanzet tot veranderingen in het beleid ten opzichte van andere ethnische groeperingen in de Nederlandse samenleving. De methode van onderzoekzoals deze door Bovenkerk c.s. is ge- hanteerd, mag weinig orthodox heten. Er werd niet gekozen voor de enquete, omdat discriminatie in onze samenleving nog altijd in de taboesfeer thuishoort. Beant- woording van de vragenformu- lieren zou niet het gewenste re- sultaat opleveren, omdat nog niet aangetoond zou zijn waar en hoe en met welke beweegredenen er gediscrimineerd wordt. Daarom werd gekozen voor het sociolo- gisch veldonderzoek. Daarmee zou 'hard' bewijs boven tafel ge- haald kunnen worden. Men was zich bewust op die manier de re- presentativiteit van het onder zoek geweld aan te doen. Maar het doel ging dan ook niet verder dan het aantonen van het bestaan van ras-discriminatie in dit land. Hoe hoog het percentage daarvan is was daarbij niet maatgevend. Men ging als volgt te werk: De onderzoekers lieten Surinamers en gastarbeiders (uit het Middel- landse Zeegebied) solliciteren naar banen en zoeken naar wo- ningen, aangeboden in adverten- ties in kranten. De gastarbeider werd naar de betreffende werk- gever of verhuurder gestuurd en tien minuten later maakte een Nederlander zijn opwachting bij dezelfde werkgever of verhuur der. Er werd voor gezorgd dat gastarbeider en Nederlander zo- veel mogelijk 'overeen kwamen' wat betreft opleiding, kleding en het beheersen van de Nederlandse taal. Daarmee kon men de maatstaf van de afwijzirig op ras zo zuiver mogelijk houden. De ervaringen waren dat de gastar beider in zeer veel gevallen on- middellijk werd afgewezen op ar- gumenten van 'we zijn al voor zien' of 'de kamer is een uur geleden verhuurd'. De tien minu ten later komende Nederlander kreeg over het algemeen te horen dat hij nog diezelfde dag aan het werk kon en dat de kamer nog niet 'weg' was. Op die manier kon hard gemaakt worden dat de af- wijzing louter stoelde op rasken- merken. Naast onderzoek op wo- ning- en arbeidsmarkt werd ook nagegaan hoe de (Amsterdamse) politie Surinamers tegemoet treedt, hoe Nederlanders in de bus reageren op 'vreemde' pas- sagiers en hoe kranten publiceren over misdaad, waarbij Surina mers, Turken en Marokkanen zijn betrokken. De volgende conclusies konden worden getrokken: Zowel Surinamers als gastarbei ders ondervinden aantoonbaar discriminatie bij het zoeken naar werk; 1972: Rellen in de Rotterdamse Afrikaanderbuurt rond buitenland- se werknemers. 1978. gastarbeiders worden gediscrimi neerd bij het zoeken naar woon- ruimte en dat geldt ook voor Marokkanen en Turken, die met Nederlandse vrouwen zijn ge- huwd; als gevolg van discriminatieprak- lijken door huiseigenaren, wo- ningbouwverenigingen, make- laars en gemeenlelijke huisves- tingsinstanties zijn leden van ethni sche minderheden aangewezen op - voorzover zij in de grote steden wonen - geconcentreerde huisves- ting in de minst aantrekkelijke delen van de stad; ofschoon de vakbeweging de meest aangewezen instantie lijkt om op te komen voor de belangen van gastarbeiders, toont een ge- detailleerde analyse van haar op stelling tijdens de grote staking in februari 1977 aan dat van soli- dariteit allerminst sprake is; de politie denkt weinig genuan- ceerd over Surinamers en beje- gent hen aantoonbaar onrecht- vaardig; 'Hollandersvertonen de neiging liever niet naast uitheemse typen in bussen plaats te nemen; bepaalde dagbladen rapporteren onevenredig vaak over misdaad, waarbij Surinamers, Turken en Marokkanen betrokken zijn en zij nemen bepaalde elementaire fatsoensnormen daarbij niet in acht. Met deze uitkomsten lijkt het laatste woord over rasdiscrimina tie nog lang niet gezegd. Elk van de onderhanden genomen onder werpen lijkt rijp voor vervolg- onderzoeken. Frank Bovenkerk wilde daar. nog weinig over zeg- gen. Met moeite liet hij zich ont- futselen dat hij samen met Lode- wijk Brunt bezig is de brieven door te nemen die boze Neder landers tijdens de laatste kaping (in De Punt) stuurden naar drs. Joop den Uyl (toen premier) en ir. Manusama, RMS-president. Hij zei dat de formulering 'dat zwarte tuig' vaak terugkomt in deze brie ven. Die terrorisme-acties zijn ook de reden geweest dat de Zuid-Mo- lukkers niet in het onderzoek zijn betrokken. Men wilde het onder zoek zo zuiver mogelijk houden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1978 | | pagina 11