School voor brandbestrij ding in Lelystad A V Onderzoek trammodel met betere instapgelegenheid NEGENTIEN OCTOBER^ DA AR maken we DAG VAN KETHEL KRIJGT IETS HEEL winkelcentrum Huishoudelyke Voorlichting Blad harken WlrlH^MTrT Pagina 13 .\«w4ri-AkkMrtai 18 oktober 1978 Groepen gehandicapten en bejaar- den zullen deze maand in Rotter dam de instapgelegenheid beproe- ven van een speciaal voor hen gebouwd trammodel. Ze kunnen dan nagaan of de aangebrachte wijzigingen voldoende zijn of dat nog meer verbeteringen moeten worden aangebracht aan de instap. Zoals bekend gaf minister Tuijn- man (Verkeer en Waterstaat) dit voorjaar opdracht te onderzoeken of de instapmogelijkheden voor lichamelijk gehandicapten en be- jaarden in trams verbeterd kon -den worden. Daartoe heeft de Duitse fabrikant van trams DUWAG in Diisseldorf een tram model op ware grootte gemaakt. Hierin is het in- en uitstappen vergemakkelijkt door het aanbren- gen van een trede. Daardoor kon de hoogte van de treden verlaagd worden van ca. 26 cm. tot 20 cm., terwijl de opstap vanaf straatniveau van 33 cm. werd teruggebracht tot 25 cm. Om het in- en uitstappen gemakkelijker te maken zijn ook extra handgrepen aangebracht. Verder zijn enkele stoelen op ver- schillende hoogten gemonteerd ten behoeve van reizigers die slecht ter been zijn. Om te onderzoeken of de aangebrachte verbeteringen aan de verwachtingen voldoen zullen groepen gehandicapten en bejaar- den van 16 tot en met 27 oktober de gelegenheid hebben de nieuwe in stap" te testen. Bij dit onderzoek worden gehandicaptenorganisaties, revalidatiedeskundigen en open- baarvervoerdeskundigen betrok- ken. De proef wordt uitgevoerd door de RET, het gemeentelijk vervoerbedrijf in Rotterdam. Omdat minister Tuijnman meer aandacht wil besteden aan de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor gehandicapten en be- jaarden, zal ernaar gestreefd wor den de verbeterde instap uiteinde- lijk in alle nieuwe Nederlandse trams en bussen toe te passen. Stadhouderslaan 28-30 tel. 264781 We laten hier een lijstje voor u volgen van de kursussen waar u nog direkt bij kunt. Op de kursus .Afslanken" kunt u direkt komen op woensdagmorgen van 9 tot 10 uur, de nacontrole begint om 10.15 uur. Voor de avond nacontrole moet een afspraak gemaakt worden met mevr. Heupink tel. 266334. Neemt u hier goede nota van? Waar blijven de dames toch die graag hun overtollige pondjes kwijt willen raken? U moet echt vlug komen anders bent u ze voor de feestdagen niet kwijt! Op ,,poppen maken" dinsdag- avond kunt u ook a.s. dinsdag terecht. Er kunnen nog 8 dames bij. Leuk, om wat speelpoppen te maken voor uw kind ot kleinkind voor Sinterklaas. De kursus ,,Wandkleden" gaat ook volgende week woensdagmorgen beginnen er kunnen ook hier nog dames bij. Op de kursus ,,gymnastiek" op donderdagmiddag in het gebouw van Christelijk Sociale Belangen is ook nog plaats voor enkele dames. Graag direkt aanmelden. Zo lang- zamerhand raken we aardig ge- wend in ons nieuwe huis. Alles is in het begin wat wennen en dat duurt altijd een poosje. De dames zijn in ieder geval blij met de ruimte, die we nu hebben, die is in ieder geval meer en groter dan we gewend waren en dat werkt wel prettiger, vooral met de naailessen. Voor naaien hebben we grote wachtlijs- ten, we proberen om nog meer lessen te gaan geven, maar voor de avonden is dat erg moeilijk, omdat alle lokalen dan al bezet zijn. Wanneer u dus kans ziet om overdag te komen, geeft u zich dan vooral voor een morgen of middag op. Voor yoga geldt hetzelfde, de dames overdag hebben we nu kun nen helpen, maar voor de avond blijft het moeilijk. Ons grote pro- bleem is om een leerkracht te krijgen, maar we doen ons best. Verder hebben we een heel groot probleem met het vinden van een lerares voor het geven van Indisch koken. Weet u iemand, wilt u ons dan s.v.p. per omgaande bellen? We zitten hier vreselijk mee verle- gen, we hebben de kursisten en de school, maar niemand die die les kan geven. Ons kantoor is open dinsdag t/m vrijdag van 9.30 - 12.00 uur op de Stadhouderslaan 28-30, tel. 264781 ons gironummer 716115. Wilt u ons wat vragen of bellen, dan kan dat dus op deze tijden. We hopen spoedig iets van u te horen of te zien. In ieder geval tot spoedig ziens! De herfstvakantie is van 16 t/m 20 oktober, dan zijn wij gesloten. We wensen u een prettige vakantie met mooi weer! fv5 c\ Een bekend gegeven is dat het bezitten van brandblusapparatuur nog geen waarborg is tegen het uit- breken van brand in welke vorm dan ook. Ondeskundig gebruik van deze apparatuur en een gebrek aan basisikennis van de gebruiker heeft al vaak tot katastrofes geleid, terwijl ook het element ANGST een grote rol speelt bij het al dan niet op juiste wijze bestrijden van brand Is het in werkelijkheid niet zo dat de oefening tevens de ernstige en harde praktijk is? En is het dan niet vaak al te laat? Ondermeer om deze redenen zag de direktie van Ansul International Nederland B.V. het als een plicht de mogelijkheid te bieden om iedere mogelijke- en potentiele ge bruiker van een blustoestel kennis te laten maken met de harde werkelijkheid en onder deze om- standigheden met zekere regelmaat te oefenen, zonder dat daarvoor een "echte" brand nodig is. Dichtbij het vliegveld Lelystad opende Ansul een echte, compleet uitgeruste trainingsschool voor de opleiding van een ieder werkzaam bij: bedrijfsbrandweer en andere verantwoordelijken voor brandbe- veiliging in het bedrijfsleven en bij instellingen; ook voor auto-, cara van,- of pleziervaartuigbezitters. Op deze, in Europa enig en unieke, trainingsschool worden opleidingen gegeven voor het bestrijden van alle voorkomende soorten branden; branden van vaste stoffen, vloei- stoffen, gassen en al dan niet gelegeerde metalen. Naast een volleig theoretisch pro- gramma ondersteund met audio-vi- suele hulpmiddelen krijgt de kur- sist de gelegenheid alle soorten branden te blussen onder leiding van ervaren, speciaal daartoe opge- leide instrukteurs die over een zeer uitgebreide varieteit van praktische mogelijkheden kunnen beschikken Het terrein van de trainingsschool heeft maar liefst 5.000 vierkante meter oefenruimte, waarop alle voorkomende branden gesimuleerd kunnen worden. De trainingsschool heeft de be- schikking over dummy-auto's, tank auto's, gasinstallaties, en alle an dere apparaten welke in de praktijk bij brand betrokken zouden kun nen zijn. Ook een '"gewone" ar- chiefkast is als oefenobjekt aanwe- zig. De Ansul kursussen staan open voor iedereen die ook maar ooit met brand te maken zou kunnen hebben. Van off-shorepersoneel en tank- auto-chauffeurs tot afdelingshoof- den bij fabrieken, kantoren of instellingen en zijn of haar mede- werkers. Brand blijft tenslotte een ongewone situatie met alle vaak uiterst vervelende gevolgen zoals materiele schade om maar niet te spreken van onherstelbaar per- soonlijk letsel. De kursussen worden dan ook aangepast al naar gelang de dage- lijkse werkzaamheden van de kur sisten die door vertrouwd te raken met de blustoestellen, de werking daarvan en de situatie, een zekere mate van vuurvastheid, maar bo- venal ervaring opdoen zodat het uitbreken van brand niet automa- tisch met angst en schrikreaktie gepaard zal gaan. In dit kader is ook een herhalings- kursus in het Ansul lespakket opgenomen. De Ansul kursussen zijn een be- langrijke bijdrage aan een grotere veiligheid in het leven van een ieder, waar slechts een kleine in- vestering in geld en persoonlijke inzet tegenover behoeft te staan. Nu de herfst weer nadert en de bomen binnenkort hun bladeren gaan verliezen, wil de Bomenstich- ting waarschuwen tegen het verza- melen en afvoeren van afgevallen bladeren op plaatsen, waar dat niet absoluut noodzakelijk is. Het afgevallen blad vormt namelijk samen met andere plantaardige en dierlijke resten een isolerende laag, die de bodem en dus ook de plantenwortels beschermt tegen uitdroging en extreme temoeratur- ren. Bovendien wordt deze strooisellaag als gevolg van allerlei biologische aktiviteiten in de bovenste bodem- lagen omgezet in humus, welke onmisbaar is voor een goede bo- demstruktuur. Vocht, lucht en voe- dingsstoffen worden erdoor vastge- houden, zodat een goed milieu ontstaat voor een gezonde wortel ontwikkeling. De afgevallen blade ren vormen in de herfst echter voor velen een obsessie. Ze worden bijeengeharkt,- gezogen of - gebla- zen en vervolgens verbrand of afgevoerd. Waar jaarlijks het blad onder de bodem wordt weggehaald, verdwijnt de humus langzaam uit de grond en verschraalt de bodem. De turfmolm, die men vaak weer over de grond strooit, om deze tegen vorst te beschermen, verteert snel en levert geen wezenlijke bij drage voor een gunstige bodem- struktuur. Natuurlijk moeten borders en ga- zons worden vrijgehouden van een verstikkende laag bladeren en kan een wegbeheerder zich niet veroor- loven, gladheid veroorzakende bla deren te laten liggen. Dit blad kan echter elders op hopen worden gezet en als het verteerd is, weer als bladaarde over de tuin worden gestrooid. Zo levert men zijn eigen "turfmolm", die bovendien het or- ganische stofgehalte in de boven- grond beter op peil houdt. Direkt onder bomen zal men moei lijk een goed gazon of een mooie border kunnen handhaven, omdat de boom licht en vocht wegneemt. Als het voor de boom bovendien beter is, afgevallen blad te laten liggen, verdient een andere tuinop- zet misschien aanbeveling. We denken hierbij aan groenblijvende schaduwverdragende bodembedek- kers onder de bomen, zoals klimop maagdenpalm, enz. Deze houden het afgevallen blad in de herfst vast, vragen weinig onderhoud en vormen samen met het strooisel een gezonde beschermende bovenlaag. Zo wordt het afvoeren van blad en het aanvoeren van turfmolm over- bodig.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1978 | | pagina 13