Oktober-wijnoogst-maand Aktiviteiten wijkvereniging Groenoord en omstreken Hoe, waar en wanneer? Wisselende berichten over flora en fauna Pagina 15 YoonlfrAkkiMMik'ii 18 oktober 1978 35 Geen wijnbouwgebied op deze aar- de ligt noordelijker dan het gebied van de beschutte dalen langs Rijn en Moezel in Duitsland. Heeft men vaak de neiging wijn uit het "Noorden" enigszins sceptisch te benaderen, in feite is die hoge ligging juist een pluspunt voor de Duitse wijn. De lage gemiddelde jaartempera- tuur en de betrekkelijk geringe duur van de zonneschijn zorgen ervoor, dat het nergens zo lang duurt voordat de druiven rijp zijn. Daardoor heeft de vrucht meer tijd om uit de aarde te halen wat daar aan voedings- en smaakstoffen in- zit. En het zijn juist die essences, die de aard van de wijn, het karakter en de kwaliteit bepalen. Wanneer het herfstweer de laat rijpende druiven voldoende gele- genheid geeft een hoge concentratie voedings- en smaakstoffen te ont- wikkelen, is een goed wijnjaar praktisch gegarandeerd. Septemberwarmte De droge en warme septemberda- gen in het gebied Rijn en Moezel hebben tot op heden de optimisten in het gelijk gesteld: de oogsten van zowel de vroegrijpe als de andere druivesoorten zullen nog zeker twee a drie weken worden uitgesteld. Tot in oktober dus. Uitstel kan mogelijk een kwaliteitsverbetering inhouden. Op 1 oktober zal nog maar een bescheiden begin gemaakt zijn met het oogsten van enkele vroegrijpe soorten. De oogst van de Miiller- Thurgaudruif bijvoorbeeld kan verwacht worden in de tweede week van oktober, terwijl de laat-rijpe Riesling langere tijd op zich laat wachten. Kortom, de oogst van 1978 zou wel eens tot de laatst vallende oogsten sinds vele jaren kunnen gaan beho- ren. Nog moeilyk te voorspellen Hoewel het moeilijk is nu reeds voorspellingen te doen, ziet het er naar uit dat de oogsthoeveelheid slechts 75% van een doorsnee jaar zal zijn. Dit komt doordat de bloei in de voorzomer al te traag op gang kwam, waardoor hier en daar ook de "doorbloei" uitbleef. Zowel de verlate bloei als de aanhoudende regen deden aanvankelijk iedere kwaliteitesverwachting uitblijven. Toch heeft de hevige regenval oc een positief effect gehad: de wijn- gaarden verzamelden veel vocht, dat later de wijnstokken ten goede kwam. Terwijl in andere wijnregio's de rijping reeds voltooid is, krijgen de druiven van de Duitse stokken nog even de tijd zich verder te ontwik- kelen. Een langere tijdsduur bete- kent een sterkere ontwikkeling van mineralen en aromastoffen in de druif. Hierdoor is redelijkerwijs te ver- wachten dat naast Tafelwijnen ook een aanzienlijke hoeveelheid Kwa- liteitswijnen geoogst zal worden. Het weersverloop in oktober zal moeten uitmaken hoe groot het aandeel Predikaatswijn zal worden. Kwaliteitswjjnen Duitsland zorgt er steeds voor, dat betaalbare wijnen van grote klasse op de markt gebracht worden. Dat zijn hoofdzakelijk witte wijnen, want wit is nu juist de specialiteit van onze oosterburen. De Duitse witte wijnen zijn uniek, het zijn on- getwijfeld de beste witte wijnen ter wereld. De Duitse wijnwet van 1971 heeft daartoe belangrijk bijgedra- gen. De taal van het etiket is duidelijker geworden. Taal van het etiket De wetgever heeft een eind ge maakt aan de ons bekende fanta- sienamen op etiketten. De totale wijnproduktie werd ingedeeld in drie kwaliteitsgroepen, die ieder zekerheid bieden wat kwaliteit en herkomst betreft. De kwaliteitsgroepen zijn: Tafelwijn (Tafelwein) Kwaliteitswijn (Qualitatswein, af- gekort tot QbA) en Kwaliteitswijn met Predikaat (Qualitatswein mit Pradikat). Tafelwjjn Dit zijn lichte, frisse wijnen, die goed passen bij de dagelijkse maal- tijd. Ze hebben een minimum alcoholgehalte van 8,5%. Ze wor den ook wel "Schoppenweine" ge- noemd. Het etiket moet het woord "Tafelwein" vermelden. Kwaliteitswijn Op het etiket worden ze aangeduid als "Qualitatswein". Hun alcohol gehalte moet minimaal 9% bedra- gen. Aan deze wijnen worden hoge- re eisen gesteld. Ze moeten een uit- gesproken eigen smaak hebben die typerend is voor het gebied waar ze verbouwd zijn. Iedere kwaliteitswijn heeft een A.P. nummer meegekregen. Dit num- mer garandeert dat de wijn aan de gestelde minimumeisen voldoet. Kwaliteitswijn met Predikaat De topklasse. Op het etiket mag vermeld worden dat het hier om een "Qualitatswein met Pradikat" gaat. Ook deze wijnen dragen de garantie van het A.P.-nummer. De druiven, die voor de wijn gebruikt zijn, moeten uit een district af- komstig zijn. Er mag geen suiker worden toegevoegd. Overigens wordt elke predikaatswijn gecon- troleerd op de oogstmethode en de rijpheid. De oogsttijden zijn ver- schillend. Er zijn vijf verschillende predikaten. Kabinett - De eerste oogst voor predikaatswijnen heet Kabinett. De oogsttijd is gewoonlijk oktober. Tot in januari blijven de wijnen "rijpen" in de kelders. Zo ontstaat een evenwicht tussen fijne zoetheid en fruitig zuur. Spatlese- Een latere oogst, begin november. De druiven zijn volrijp. De wijnen onderscheiden zich door hun elegantie en rijpheid. Ze zijn geurig en vol. Auslese - Voor Auslese worden alleen de volrijpe druiven gebruikt. Beschadigde en onrijpe druiven worden zorgvuldig verwijderd. De "uitgelezen" druiven worden af- zonderlijk geperst tot een kwalita- tief hoge wijn. Beerenauslese - Dit predikaat geldt voor die wijnen, die worden ge maakt van alleen overrijpe (Edel- faule) en bijna beschimmelde drui ven. Wij spreken van "edele rot ting". ze worden met de hand uitgezocht. Zo ontstaat een edele, volrijpe en fruitige wijn. Trockenbeerenauslese - Een in- drukwekkende naam voor een in- drukwekkende wijn. Alleen over rijpe (Edelfaule) en ingedroogde druiven worden voor dit hoogste predikaat gebruikt. Het zijn kost- bare, goudkleurige wijnen. De druif bevat haast geen vocht meer, de most is rijk aan suiker. Wijnen van uitzonderlijk hoge kwaliteit. Naleven van de wet Het is natuurlijk wel leuk als je wetten hebt, maar de naleving ervan moet ook gecontroleerd wor den. Welnu, daar heeft de Duitse wetge ver iets op gevonden: het A.P.- nummer, het 'Amtliche Priifungs- nummer'. Alle wijnen in de groe- pen kwaliteitswijn en kwaliteitswijn met predikaat worden door een vernuftig systeem gecontroleerd op oogstmethode, samenstelling van de wijn en smaak. Dat is verplicht. Voldoet de onderzochte wijn aan de gestelde eisen, dan wordt een num mer toegekend. Dit nummer moet dan op het etiket van de wijnfles worden vermeld. Deze gang van zaken is hoogst serieus. Let daarom steeds op de aanwezigheid van dit nummer. Mistachterlicht, mistlicht en berm- licht. Hoe mogen ze gebruikt wor den, waar, wanneer, en waar moe ten ze zitten? In onderstaand over- zicht kunt u uw licht erover opste- ken. Mistachterlicht (rood licht uitstralend) Het gebruik van 1 mistachterlicht is toegestaan bij dichte mist, sneeuwval of overige atmosferische storingen die het zicht beperken tot minder dan 50 meter, en dan alleen nog buiten de bebouwde kom. (Het is te verwachten dat over enige tijd zowel het gebruik van 2 mistachter- lichten als het gebruik ervan bin- nen de bebouwde kom zal worden toegestaan). Waar en hoe geplaatst? -aan de linkerachterzijde van de auto -tenminste 10 cm. van het linker stoplicht -maximaal 80 cm. boven het weg- dek. Mistlichten (wit of geel licht uitstralend) Het gebruik van 2 mistlichten is toegestaan bij dichte mist of sneeuwval (zicht minder dan 200 meter) binnen en buiten de be bouwde kom zowel overdag als 's nachts, echter niet in combinatie met groot- of dimlicht. Waar en hoe geplaatst? -maximaal 40 cm. uit de uiterst linker- en rechterzijde van de auto symetrisch aangebracht -maximaal 120 cm. boven het wegdek -naar voren omlaag gericht. Bermlicht (wit of geel licht uitstralend) Het gebruik van 1 bermlicht is toegestaan, binnen en buiten de bebouwde kom, zelfs bij dimlicht, mits niet kort achter een ander voertuig wordt gereden. Waar en hoe geplaatst? -sterk geconcentreerde lichtbundel -duidelijk naar omlaag gericht -sterk naar rechts gericht -maximaal 120 cm. boven het wegdek. In ons dichtbevolkte land zo boor- devol menselijke activiteiten kan het niet uitblijven, dat de natuur voortdurend in meer of minder sterke mate wordt belnvloed. Daar om wordt elk jaaroverzicht van flora en fauna in ons land door winst en verlies gekenmerkt, zo blijkt uit het jaarverslag van het Staatsbosbeheer over 1977. In ver- slagjaar zijn verscheidene bijzond- dere planten gevonden, waarvan men dacht dat ze al lang niet meer in ons land voorkwamen. Ze met veel ophef noemen zou niet goed zijn omdat daaruit gemakkelijk de gevolgtrekking zou kunnen worden gemaakt dat het wel goed zit met de Nederlandse plantenwereld. Nu zijn er in 1977, ten behoeve van streekplannen bijvoorbeeld, nogal wat grondige inventarisaties ver- richt. Daaruit bleek dat de Neder landse flora nog steeds verder verschraalt. Er is dus bepaald geen reden om de vlag uit te steken. Een lichtpuntje bij dit alles is dat, dank zij de verandering in het maaibe- stel, de wegbermen weer rijk aan bloeiende planten beginnen te wor den. Wat de fauna betreft: ook wisselende berichten. Landelijk ge- zien is de stand van de kemphaan de laatste tien jaar met de helft gedaald. De sterke ontwatering van vroeger vochtige graslanden is daar de oorzaak van. Het lijkt dat de kerkuil weer aan de winnende hand is, het aantal broedparen is met circa 20% toegenomen. Aan de vleermuizen is in 1977 veel aan- dacht besteed. Er werd in Drenthe een nieuwe kolonie ontdekt van ruim 50 grootoorvleermuizen. Triest is de geschiedenis van de beroemde meervleermuiskolonie op de kerkzolder te Berlikum in Fries- land. Houtconservering met voor vleermuizen giftige middelen was er de oorzaak van dat deze kolonie vrijwel werd gehalveerd. Het is daarom wel goed nog eens duidelijk te schrijven dat het Staatsbosbeheer graag adviseert in alle zaken met betrekking tot vleer muizen of dat nu het aanlokken van die dieren betreft of juist het verdrijven(tel. 030-852551). Dagen Aktiviteiten Plaats/tijd Kontaktadressen Maandag (1 x p. 14 dg) Fotoclub „Landvreugd" 20.00 uur H.C. Maliepaard Bachplein 276 Tel. 706321 Maandag Klaverjassen ,,Landvreugd" 20.00 uur A.J.F. Kamphues Joz. Oreliosingel 151 Tel. 707690 Dinsdag Schaken ,,Landvreugd" 20.00 uur M.Fick Koninginnelaan 9 Poortugaal Tel. 01890-7486 Dinsdag Trimmen dames „Landvreugd" 20.00 uur Mevr. N. Asmus Kor Kuilerstraat 46 Tel. 702362 Woensdag GEEN AKTIVITEITEN Donderdag Indoortrainen Gymzaal dames Peter van Anrooylaan 21.30-22.30 uur Mevr. H. Verloop Delflandseweg 124 Tel. 731064 Vrijdag Dansles Sitton „Landvreugd" voor ouderen Dansschool Sitton Tel. 266262 (na 23.00 uur vrij dansen) H. Gusman Bart Verhallenplein 80 Tel. 710312 Zaterdag Div. akt. Societeitscommissie (zie agenda) Zondag Discotheek de farm „Landvreugd" 14.00 uur Mevr. W. Hardeman Schubertplein 141, te. 705469 Mevr. R. Immerzeel D. Schaferplein 88, tel. 706776 Dhr. H. Gusman Bart Verhallenpl. 80 tel. 710312 Zondag Dansles Sitton „Landvreugd" voor de jeugd Dansschool Sitton Tel. 266262 Dhr. H. Gusman Bart Verhallenplein 80, tel, 710312 Zaalvoetbal Kontaktadres de heer L. v. d. Grijp, Corn van Zantenplein 47, tel. 707098 Breng eens een zonnetje", Kontaktadres merv. L. de Jager, Henr. Bosmansplein 125, tel. 701065

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1978 | | pagina 15