Hoe lang nog? De natuur rond Kethel RENIRIE werkgroep wijkontmoetingscentrum Schiedam-Noord lie Dag van de Aerofilatelie Winkelcentrum Spaland en wyk- centrum Schiedam Noord Coca-cola schenkt 110 voetbalfilms aan K.N.V.B. DoorMenno Schilthuizen AUTORIJSCHOOL Pagina 5 YMrirrAkkMi-ta 18 oktober 1978 Een onverbrekelijke eenheid: Wat herbergt het wijkcentrum? Kom de maquette bekijken TINEKE VAN DOORN- RENIRIE BACHPLEIN 269 RIJKS V.A.M.O.R. - M.I. SCHIEDAM Gediplomeerd instructrice TELEFOON 7142 58 9 \ji ,J, inur POLDER T. N.v. V/OUPHOE.K. Hoe lang zullen wij nog kunnen genieten van het hierbij afgedrukte polderlandschap? Ter verduidelij- king: de tekening tracht een beeld te geven van de polder direct ten noorden van de opgespoten terrei- nen bij Woudhoek Noord, ten westen van de Harreweg. Het is het eerste stukje polder, vanaf Schie dam gerekend, dat nog steeds in zijn oorspronkelijke toestand is. Het heeft nog altijd zijn natuurlijke vorm kunnen handhaven en ligt als een enclave tussen de opgespoten terreinen, alsof het toevallig ge- spaard is gebleven. Waarom vragen wij even uw aan- dacht voor dit stukje polder? In de eerste plaats omdat men hier, komend vanuit de stad, kort nadat men de laatste flats gepasseerd is, een uitzicht heeft over de nog ongerepte polders van Midden- Delfland. In de tweede plaats omdat dit gebied valt onder de z.g. Recon- structiewet Midden-Delfland, het- geen inhoudt, dat dit gebied om verschillende redenen, o.a. recrea- tie, grondig kan worden veranderd. Is dit echter zo noodzakelijk? Waarom moet iets aangetast wor den, waarom moet iets grondig op zijn kop worden gezet, wat goed is? lets, dat in de loop van de jaren gegroeid is tot een natuurlijk even- wicht? Waarom moeten wij daarin zo nodig verandering aanbrengen met als onvermijdelijk gevolg een verstoring van dat evenwicht? Voor velen van ons mag het best zo blijven als het is, met instandhou- ding van de natuurlijke rijkdom- men, waardoor het ook voor velen nog de meeste en beste aantrekke- lijkheden biedt. Er is nog een ander, zeer belangrijk punt. Dit stukje polder heeft een weidevogelbestand, dat tot de dichtste van Midden-Delfland be- hoort. Dit zuidwestelijke gedeelte van de Holierhoekse polder is na gehouden tellingen als een zeer gunstig gelegen broedgebied van Midden-Delfland naar voren ge- komen, met een van de hoogste cijfers voor aldaar verblijvende broedparen. Kieviten zijn er bijna altijd te zien, alsmede grutto's en in mindere mate scholeksters. Maar er worden ook regelmatig tureluurs, talingen en snippen waargenomen en diver se weinig voorkomende eenden- soorten. Zal dit zo blijven, nu het oprukken van de nieuwe woonwijken waar- schijnlijk binnenkort gaat gebeu- ren? Een eerste vereiste zal dan wel zijn, dat er spoedig een brede groen- strook als afscherming wordt aan- gelegd. Deze groenstrook zal echter al in een vroeg stadium beplant moeten worden, opdat deze be- hoorlijk tot volwassenheid is ge- komen, voordat de bebouwing de polder is genaderd. Laten wij hopen dat de verantwoordelijke mensen dit voldoende zullen besef- fen. Nog kunt u genieten van dit stukje polder! Profiteer ervan, het is de moeite waard! Stuwgroep Midden-Delfland Afd. Schiedam In januari 1979 gaat de eerste paal de grond in voor het wijkcentrum Schiedam Noord. Wanneer alles meezit dan zal in 15 kalender- maanden dit wijkcentrum, waar we alien zo lang op gewacht hebben,uit de grond gestampt worden. De ligging is u alien onderhand wel bekend, aan de westzijde van het winkelcentrum Spaland rondom het kruisgebouw aan het Bach- plein. Bij de voltooiing van het wijkcen trum zal dit gebouw in samenhang met het winkelcentrum borg staan voor een kloppend hart in Schie dam Noord, waar naast de winkel- funktie van het centrum Spaland vele sociaal-kulturele aktiviteiten kunnen plaats vinden. Het wijkcentrum zal naast het huidige kruisgebouw plaats bieden aan: filiaal Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek, Schiedam- se Muziekschool, Stichting Samen- levingsopbouw Schiedam Noord en Stichting Maatschappelijk Werk, terwijl de PTT aansluit met een postkantoor in de noord-westhoek van het wijkcentrum. De overige ruimte wordt gebruikt als wijkont moetingscentrum met ruimten voor diverse sociaal-kulturele aktivitei ten en kultuuruitingen. Het wijkcentrum is ontworpen door het Buro voor Stedebouw en Archi- tektuur, Van Hezik Partners BV te Rotterdam in nauwe samenwerking met de bewonerswerkgroep wijk ontmoetingscentrum Schiedam Noord. Het postkantoor wordt ontworpen door het buro Elffers en Partners BV uit Rotterdam. De Nederlandse Vereniging van Aero-Philatelisten "De Vliegende Hollander" organiseert tijdens de 17e "Dag van de Aerofilatelie" een tentoonstelling in het restaurant "Aviorama" op de Luchthaven Schiphol. Op deze tentoonstelling zal aan- dacht worden besteed aan het feit dat 75 jaar geleden de Gebr. Wright de eerste motorische vlucht maakten. De tentoonstelling wordt gehouden op 21 en 22 oktober 1978 en is geopend op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Op verzoek van de Vliegende Hol lander heeft de P.T.T. een fraai poststempel ontworpen, hetwelk zal worden geplaatst op alle post, die zaterdag 21 en zondag 22 oktober 1978 wordt bezorgd in de tentoonstellinesruimte. Bovendien zijn er speciale envelop- pen beschikbaar van verschillend formaat (fdc en klein kabinet) met afbeelding gewijd aan bovenge- noemd luchtvaartjubileum (alleen 21 en 22 oktober tijdens de ten toonstelling). Deze enveloppen worden voorzien van het bijzondere 6endags-post- stempel. Verzamelaars, die verhin- derd zijn Schiphol zelf te bezoeken, kunnen deze poststukken - voor zien van postzegels en bijzonder poststempel- bestellen door stor ting van/.3,~ op postgiro 402628 ten name van Stichting Tentoon stelling De Vliegende Hollander te Rotterdam. Voor dit bedrag worden twee ver schillende enveloppen, kompleet verzorgd, onder couvert toegezon- den. Tijdens een bijeenkomst in het K.N.V.B. centrum in Zeist hebben de Nederlandse Bottelaars van Coca-Cola 110 voetbalinstructie- films voor de jeugd beschikbaar gesteld aan de twintig K.N.V.B. Afdelingen, die Nederland telt. De films dragen de titel "Go for goal". Voor elke K.N.V.B. Afdeling is er een serie van vijf verschillende instructiefilms met de volgende onderwerpen: 1. Kort samenspel en positiewisse- ling 2. Dribbelen 3. Balcontrole 4. Schieten 5. Koppen. Deze vijf onderdelen worden elk in verschillende spelsituaties geoefend Het zijn instructiefilms, die een trainer kunnen helpen om speci- fieke trainingsonderwerpen goed en duidelijk te kunnen uiteenzetten aan jonge voetballers. De "Go for goal" films (16 mm) zijn in kleur met Nederlands ge- sproken commentaar, ze duren elk ca. 17 minuten. Voetbalverenigingen, die de films willen lenen, kunnen daartoe bij hun K.N.V.B. Afdeling een aan- vraag indienen. Bent u nieuwsgierig geworden, kom dan op zaterdag 21 oktober a.s. naar de stands van de werk groep wijkontmoetingscentrum in het nieuwe winkelcentrum Spa land. U kunt daar een maquette bekijken van het nog te bouwen wijkcentrum. Leden van de bewo nerswerkgroep vertellen u er graag meer over. Bovendien worden er stickers verkocht, waarvan de op- brengst ten goede komt aan het wijkcentrum. Steun deze aktie! Het kontaktadres van de werk groep is: Bachplein 485 (tel. 708830). Een van de grootste en ook mooiste vogels in en om Kethel is de Blauwe Reiger. We zien hem vaak langs sloten staan, doodstil, waar hij met zijn lange, scherpe snavel vis pro- beert te vangen, wat hem wonder- baarlijk goed lukt: behoedzaam wadend spiedt hij in het rond, plotseling trekt iets begeerlijks zijn aandacht; de nek wordt langer; star kijkt hij in 6en richting. Steeds zijn slachtoffer in 't oog houdend brengt hij zijn hals in een S-achtige bocht. Plons! met een vliegensvlug- ge beweging heeft hij toegepikt. De Reiger is hier het gehele jaar door, dus ook in de winter, hoewel sommige vogels, vooral jonge eerstejaars, bij strenge winters de dood vinden in de sneeuw. Het broeden van de Reiger begint al heel vroeg, soms in februari al. Wanneer wij nog op doorlopertjes over de sloten glijden, zijn de Reigers al druk bezig met het bouwen en bekleden van hun nest. Deze nesten bevinden zich meestal in broedkolonies, waarvan er bij- voorbeeld 66n in de Bommeer van Vlaardingen is, een groep elzen met 13 nesten. In zo'n nest legt het wijfje 3-5 prachtige blauw-groene eieren, zo groot als die van kippen. Het wijfje bebroedt deze vier weken terwijl het mannetje af en toe met nieuwe takjes aan komt vliegen, die zij in het nest bevestigt. Uit deze eieren komen de kale jongen die langzaam maar zeker uitgroeien tot ruiperige vogels met een kleine kuif, maar toch al met een reigerachtig voorkomen. Zij op hun beurt zorgen een volgende zomer weer voor nieuwe leden van de soort Ardea Cinerea. De ouders keren het volgende jaar weer terug op hetzelfde nest, wat dan wel aangetast is door weer en wind, en nodig een nieuwe vloer behoeft, waardoor het nest ieder jaar hoger, en dus gevaarlijker wordt. Dan breekt de winter aan, en kunnen we de sterk vermagerde Reigers waarnemen, met soms vijf tegelijk, bij een enkel, door de vorst uitgespaard wak, waar ze jagen op de laatste vissen, die nog niet aan de winter ten offer zijn gevallen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1978 | | pagina 5