Natuurgebieden veOig SKST'SSL* stellen steeds moeilijker Geld tentoonstelling in AMRO bank: Van Kaurischelp tot Eurocheque medewerkers P. A. v.d. KR U IT Pagina 7 loonier \kkoor<k'n ,18 oktober 1978 Boekje Van 19 oktober tot 13 november 12 Hoektanden van everzwijn De overheid verkent nog steeds ijverig de markt om natuurgebie den door aankoop veilig te stellen. Hoewel dat elk jaar moeilijker wordt - de grondprijzen stijgen en de oppervlakte nog "vrij" natuur- terrein daalt met de jaren - heeft de overheid - het Ministerie van Cul- tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk - toch nog 2300 ha kunnen aankopen. De totale oppervlakte van C.R.M.- reservaten is nu 35.500 ha geworden. Enkele be- langrijke aankopen zijn 47 ha in het Stroomdallandschap Drentse Aa, 73 ha in de Ooypolder en Millingerwaard in Gelderland en 72 ha in de Dordtse en Sliedrechtse Biesbos. Het grootste nieuw ge- stichte reservaat was het Aaltense Goor in Gelderland met 89 ha. Dit staat te lezen in het jaarverslag van het Staatsbosbeheer over 1977. Hoe kan worden bereikt dat een natuurgebied zijn waarde blijft behouden, dat die niet verloren gaat door onoordeelkundig beheer of door het ontbreken van beheer dat wil zeggen niets doen. Nederland heeft een geheel van wetten en besluiten ontwikkeld dat bedoeld is om natuurgebieden voor verandering van bestemming te behoeden. Dat is toch niet voldoende, want het betekent niet dat die gebieden dan ook werkelijk het beheer krij- gen dat ze nodig hebben om te blijven wat ze zijn. Zelfs de Natuur- beschermingswet van 1968, die de overheid de mogelijkheid geeft om natuurgebieden van de Staat en van particulieren tot beschermd natuurmonument aan te wijzen, geeft die garantie onvoldoende. In het afgp'iopen jaar heett de Natuur- beschermingsraad, die de Minister van C.R.M. desgevraagd of uit eigen beweging adviezen geeft op het gebied van natuurbehoud, het eindadvies uitgebracht over de her- ziening van de Natuurbescher- mingswet. De raad stelt onder meer voor in de wet een regeling op te nemen om noodzakelijk beheer ook werkelijk te laten uitvoeren. De raad vindt het van groot belang dat ook bufferzones onder de werking van de Natuurbeschermingswet worden gebracht. In die zones zou dan niets mogen gebeuren dat het natuurgebied kan schaden. A1 met al geeft aankoop van een natuur gebied door een natuurbescher- mingsinstantie of door de Staat nog steeds de beste garantie dat het gebied ook werkelijk in stand zal blijven. Met het groter worden van de huisvesting van de ziekenomroep van Schiedam, de ZOS, nemen ook de problemen toe. Zo zit de ZOS momenteel met ernstige "personeelsproblemen". Voor vrij- wel alle programma's die de ZOS brengt en voor de andere activitei- ten die ze ontplooit zijn mensen nodig. Bij voorbeeld de gesproken nieuws- brief voor blinden en slechtzienden in Schiedam en omringende steden Visionaal genaamd. Dit nieuwbul- letin wordt eens in de veertien dagen gemaakt op de dinsdag. Om deze activiteit goed te kunnen laten draaien heeft de ZOS op zeer korte termijn behoefte aan technici en aan omroepers/inlezers die op de dinsdag-overdag tijd beschikbaar hebben. tanden, porseleinen gokgeld, lap- jesgeld en vreemsoortige munten. Zelfs een kaart met westerse knoopjes is ooit gebruikt als geld, evenals een schedel van een ever- zwijn waarvan vooral de omgekrul- de hoektanden hoog werden ge- waardeerd. De uitgestalde voorwerpen zijn af- komstig uit Afrika, Oceanie en Azie. De tentoonstelling sluit af met meer recent geld uit Europa dat een aantal bezoekers zich nog zullen herinneren: het noodgeld dat diverse Neder- landse gemeenten hebben uitgege- ven aan het begin van de tweede wereldoorlog, het inflatiegeld uit Duitsland (200 miljard mark biljet), kampgeld uit de concentratiekam- pen Amersfoort en Westerbork, het Lieftincktientje genaamd naar de toenmalige minister van finan- cien die in 1945 voor de enorme taak van de geldzuivering stond. Ook wordt het geelkleurige 25 gulden biljet uit de "serie 1860" gebracht waaruit de bijnaam "geeltje" is ontstaan. Bezoekers kunnen de tentoonstel ling volgen aan de hand van een (gratis) catalogus. Voor de liefheb- bers is ter plaatse bovendien een boekje verkrijgbaar voor /.1.50. Dit geeft in 56 pagina's en 30 kleurenfoto's tekst en uitleg over de geschiedenis van het geld. "Van kaurischelp tot eurocheque" is van 19 oktober tot 13 november te bezichtigen in de AMRO bank, Gerrit Verboonstraat 15 te Schie dam. De openingstijden lopen gelijk met die van gastheer AMRO: maandag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur, en donderdagavond van 17.00 -19.00 uur. VOOR WITTEN. SCHELDEREN en BEHANGEN Is het voordeligst en rr.eest vertrouwde adres toch altijd Leliestraot 32-34 SCHIEDAM - Tel. 264432 Ooor onze telefoonbeantwoorder zijn wij steeds bereikbaar. v/h G. J. J. PONjt De activiteit die de ZOS in de Schiedamse bejaardencentra ont plooit -het regelmatig verzorgen van dia-shows- zit de laatste tijd eveneens krap in de medewerkers. Mensen die met fototoestellen, dia- projectoren en met de pen weten om te gaan (voor het schrijven van verbindende teksten) kunnen even eens met ingans van onmiddellijk bij de ZOS komen. Een van de belangrijkste bezighe- den, van de ZOS- het verzorgen van radioprogramma's in de ziekenhui- zen- kan ook weer nieuwe mede werkers opnemen. Technici hebben we in groten getale, maat mensen die achter de microfoon willen zitten zijn in de minderheid. Dus ook hiervoor geldt dat belangstellenden zich onmiddellijk aan kunnen melden. Huishoudeiyke dienst Naast alle reeds bestaande activi- teiten van de ZOS moet er echter nog een nieuwe komen, de Huis- houdelijke Dienst. De ZOS heeft thans zoveel ruimte, dat er iemand moet komen om al die ruimtes een beetje bij te houden. Daarvoor zoeken we dus een werk- ster of een werker, die volledig binnen de ZOS wordt opgenomen en als gewoon medewerker gaat meefunctioneren, en dus ook bij alle programma's en activiteiten hand-en-spandiensten kan gaan verrichten. Mensen met veel vrije tijd en met zin in een van bovenstaande vrije- tijdsbestedingen worden verzocht naar de ZOS, Postbus 239 te schrijven of te bellen naar Jeannet Rensema, 155972. Schelpen sieren dit dansende meisje van de Boundialistum (Ivoorkust). 8e Afdeling Societeit van Wijkvereniging ..Groenoord Omstreken" organi- seert op ZATERDAG 21 OKTOBER a.s. vanaf 20.30 uur in BOERDERIJ tLANDVREUGD, Sweelincksingel 7, Schiedam, haar jaarlijkse W1JN- FEEST m.m.v. onze onvolprezen Groenoordband. Zoals de ervaring van de afgelopen jaren ons heeft geleerd, zal het ook dit jaar weer een grandioze en uiteraard gezellige avond worden. KOMT U OOK??? Kaanen a6,50 verkrijgbaar bij: Mevr. W. Hardeman, Schubertplein 141 Mevr. R. Immerzeel, Dirk Schaferplein 88 Dhr. H. Gusman, Bart Verhallenplein 80 NA 18.00 UUR. De komende weken wordt in de AMRO bank Gerrit Verboonstraat 15 te Schiedam, een tentoonstelling gehouden over de rijkgeschakeerde geschiedenis van het geld. Er worden ruim 100 authentieke en vaak eeuwenoude voorwerpen ge- toond. Deze brengen de ontwikke- ling van ruilmiddel tot betaalmid- del treffend in beeld. De tentoon stelling draagt als titel "Van kaurischelp tot eurocheque". Zij is tot stand gekomen in samenwer- king met het Museum voor Land- en Volkenkunde te Rotterdam. De tentoonstelling is genoemd naar de kaurischelp, een zeeschelpje ter grootte van een kleine tuinboon, met een prachtige zachte glans. In de oude wereld langs de grote handelsroutes werd deze schelp sinds onheugelijke tijden als geld gebruikt. Hij werd gevangen ver- moedelijk bij Formosa, en zeker op de Malediven, een eilandengroep ten zuiden van India. Van daaruit maakte hij zijn geweldige opmars naar vele landen en speelde een belangrijke rol in de wereldhandel. Hoewel de kauri thans zeer in waarde is gedaald, vervult deze schelp nog altijd de functie van pasmunt in gebieden van Afrika, zoals aan de oevers van de Niger, en in Nieuw Guinea. Daarnaast blijft de kauri geliefd om sieraden mee te maken. In vele gebieden wordt hij bovendien beschouwd als een vruchtbaarheidssymbool, een schenker van leven, of wordt hij gebruikt als amulet, afweermiddel tegen kwade invloeden of als tover- middel. Helemaal aan de andere kant van de geschiedenis staat de euro- cheque, een betaalmiddel van deze tijd. Dit zogenoemde girale geld is sterk in opkomst. Bankiers hopen dat deze even bekend zal worden als destijds de kaurischelp. Tussen deze twee uitersten ligt een wereld vol verschillende ruil- en betaalmiddelen. In veel gevallen betreft het prachtige staaltjes van kunstnijverheid. De AMRO-ten- toonstelling brengt onder andere halsringen, werpmessen, olifants-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1978 | | pagina 7