(V oor de zevende maal) „Vuurwerk" en de gemeentelijke voorlichting 99 VOLGENDE WEEK WEER ,,NOORDER AKKOORDEN" 15 geslaagden voor het diploma machineschryven Afscheid Mevrouw van Mansum 11e jaargang no. 274 13 december 1978 Afd. Societeit Wijkvereniging Groenoord KERSTBAL met levende muziek en BOERDERIJ LANDVREUGD -zaal open 20.30 uur - aanvang 21.30 uur. KAARTEN a 7,50 verkrijgbaar bij volgende adressen: Boerderij Landvreugd Sweelincksingel 7 tel. 702363 Mevr. R. Immerzeel D. Schaferplein 88 tel. 706776 De heer H. Gusman B. Verhallenplein 80 tel. 711203 HAAST U ER ZIJN EEN BEPEHKT AANTAL KAARTEN XoorderAkkoordeu Uitgave en advertentie exploftatie: De Magneet, drukkers - uitgevers Postbus 112, Schiedam Rotterdamsedijk 279 Telefoon 010 - 26 86 66 - 26 66 70 Redactle: J. van Schaverbeke Postbus 4040 Bachplein 189, Schiedam Telefoon 70 35 18 Orgaan van Wijkver."Groenoord e.o." Tevens mededelingenblad voor SSSN en Dienstencentrum "de Woudhoek" Voor bezoigklachten alleen 703586 Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis in heel Schiedam-Noord. Schiedam zingt Voor de 7e maal lanceert het comite Schiedam zingt" de tradi- tionele Kerstzang in onze stad. Gezien het grote succes van vorig jaar met een wat meer professionele opzet heeft het comite een verwach- tingsvolle kerstzang voorbereid. Schiedam zingt" 1978 vindt plaats op zaterdag 23 december a.s. in de Grote- of St. Janskerk. Op die dag zullen twee uitvoerin- gen worden gegeven en wel 's middags om 17.00 uur het kinder- kerstzang met medewerking van het Haags Matrozenkoor (o.l.v. Sipke de Jong) en van Happy Generation (o.l.v. Rene Fons). Het kerstconcert - met samenzang - vangt s'avonds om 20.00 uur aan met medewerking van Verenigde Koren ,,De Rijnstreek (o.l.v. C.C. Schulz), Caroline van Hemert en Willy Caron. Verder werken aan beide bijeenkomsten mede: De Gebr. Brouwer (trompet), Carel Chr. Schulz (orgel) 6n burgemees- ter Drs. A.J. Lems. De presentatie is in de vertrouwde handen van Gerard van den Berg. De verenigde koren ,,De Rijn streek", een koor van ruim 200 leden, wordt op een Johannusorgel begeleid door organist Herman dam-Noord zijn de kaarten ver- krijgbaar bij: De Bondsspaarbank, Populierenlaan 5. B. Scholten, Dr. Sauerstraat 11, J. van Lieshout. Noordeinde 9, de Bondsspaarbank, P. van Anrooy- laan 80, A. Monster, Obrechtstraat 27, Gebouw Gezondheidszorg, Bachplein, Huize Brabant, Hof van Spaland, J.W. Meuldijk, Ro- yaardsplein 172. Lentefeest Ook de samenwerking met de Stichting Lentefeest t.b.v. de kerst zang is inmiddels een traditie ge- worden. Invaliden en/of gehandi- capten zijn bij Schiedam Zingt" altijd van harte welkom. Speciaal voor hen, ook met wagentjes, wordt zo goed mogelijk een veilige plaats gereserveerd. De bekende ,,Lente- bus" rijdt ook voor Schiedam Zingt". Een ieder die hiervan ge- bruik denkt te maken, kan kontakt opnemen met Mevr. R. Konings, telefoon 705381. (of een brief- kaartje naar Stichting Lentefeest, postbus 259 te Schiedam). Invaliden met eigen vervoer kun- nen gebruik maken van een spe- ciale toegangskaart met een spe- ciale ingang aan de Kerk. Hiertoe gaarne bellen 706018. Grammofoonplaat De vorig jaar gemaakte grammo foonplaat Schiedam Zingt" is nog verkrijgbaar. Als U toch van plan bent een schitterende Kerstplaat" te kopen, muziekhandel Hakkert aan de Hoogstraat kan u deze voor een speciale prijs van 9,90 nog leveren. Ryer. (Het Johannusorgel wordt wederom welwillend ter beschik- king gesteld door Johannes Orgel- bouw B.V. te Ede). Koninklijk geschenk voor Schiedam Zingt" H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard schenken dit jaar (voor de 2e maal) weer twee prach- tige sparren vanuit de Koninklijke landgoederen ,,De Horsten". Za terdag 16 december a.s. worden deze bomen op de landgoederen opgehaald en in de Grote Kerk op gesteld. Dat vervoer geschiedt door de fa. Kleinekoort-Poot en Baade die belangeloos de grote bomen per trailer ophaalt en naar de kerk brengt. T oegangskaarten De toegangsprijs is zo laag moge lijk gehouden: Voor de kinder- kerstzang (groene kaart) is dit I,-- p.p., voor het kerstconcert (rode kaart) is dit/ 2.50 p.p. Naar het aantal zitplaatsen zijn voor beide bijeenkomsten 2000 kaarten beschikbaar. In Schie- De gemeente Schiedam heeft al sinds jaar en dag een paginagrote tekst in de uitgave van grote broer ,,Het Nieuwe Stadsblad". De Schiedamse voorlich- tingsambtenaar doet via die pagina op gezette tijden de burgerij kond van de nodige gemeentelijke wetenswaardighe- den. Een lofrijk - maar tamelijk kostbaar - streven. De ,,Noorder Akkoorden" geeft 6ok graag alle informatie aan de bewoners van Schiedam-Noord. Die we - en dat even tussen twee haakjes - kosteloos plaatsen. Dat u, lezer, die informatie en zeker die betrekking heeft op het Noordelijk stadsdeel NIET in onze kolommen vindt, ligt niet aan de ijver van onze redakteur. We krijgen die informatie domweg niet! In het verleden hebben we al eens schriftelijk aan onze gemeentelijke voorlichtingsambtenaar gevraagd waarom wij, als wijkblad uit het Hoge Noorden, verstoken blijven van voor u wellicht belangrijke mededelingen. Zoals hiervoren reeds aangeduid, hebben onze vriendelijke verzoeken niets geholpen! Een duidelijk eenzijdige voorlichtingsambtenaar dus. Maar, laten we liever komen tot de essentie van dit artikeltje. POLITIE EN VUURWERK Tussen de gemeente-informatie in het Stadsblad lazen wij een zeer goed bedoeld artikel met de kop: „Vuurwerk afsteken mag alleen bij de jaarwisse- ling". Daar zijn wij het roerend mee eens, zie daarvoor ons artikel elders in dit nummer. De gemeentelijke mededelingen betreffende Vuurwerk begint met de regels ,,Het sintnicolaas- feest is nog niet eens voorbij of men hoort al het knallen van vuurwerk, dat voortijdig wordt afgestoken". Verder: ,,hetgeen niet alleen verboden is maar ook bijzonder hinderlijk. Volgens de regelingen van de Algemene Politieverordening mag vuurwerk immers alleen afgestoken worden bij de jaarwisseling en wel van 31 december 23.00 uur tot 1 januari 1.30 uur." Daar willen wij toch nog even iets aan toevoegen. In de eerste plaats schijnt Schiedam-Noord een uitzondering te zijn, want reeds weken voor 5 december is het geknal in onze wijk niet van de lucht. (Zie ons artikel hierover in onze uitgave van 29 november j.l.I) de jeugd schroomt ook niet dit 's avonds laat (na 23.00 uur) te doen. En dan den ken we automatisch aan de gememoreerde Politieverordening. Want wat is makkelijker om, afgaande op het lawaai, de overtreders en - veel belangrijker de in overtreding zijnde leveranciers - te achterhalen. In en om de politiepost op het Joh. Straussplein wordt ook lustig geknald en we zouden de dienstdoende politieman willen verzoeken; ,,KOM D'R EENS UIT". Geschrokken mensen en dieren zijn u er dankbaar voor. In verband met de a.s. feestdagen zal ons blad 66k volgende week woensdag weer verschijnen. Eventuele teksten voor deze uitgave dienen uiter- lijk 14 december a.s. in het bezit van de redaktie te zijn. In ons nummer van volgende week zult u ook weer onze traditionele KERSTPUZZEL aantreffen waarmee enkele fraaie prijzen te winnen zijn. Op de eind oktober en begin november in Rotterdam gehouden examens Machineschrijven slaag- den 15 van de 18 kandidaten van Instituut de JONGH (Griegplein 144). Het diploma behaalden de Heer Buitelaar en zijn 12 jarige dochter Nannet (met maar liefst 175 aanslagen pm), de Hr. Boom, Ellen v.d. Broecke, Matjan Dul- laart, Irma Helmich, Wendy Hoeckx, Mevr. Klis, Zr. Reinilda van Mil, Mevr. Muwis, Mevr. Mulder, Kees van Noortwijk, Karin Verwijs, Mevr. Vroon (slaag- de ook voor steno) en Marina de Weyer. Alle geslaagden (en ook het succes- volle instituut de Jongh) van harte proficiat. Met ingang van 1 januari 1979 zal Mevrouw M.G.M. van Mansum- Schmidt haar functie als directrice van de Stichting Huishoudelijke Voorlichting Schiedam neerleggen. Ter gelegenheid daarvan wordt haar een receptie aangeboden op 19 december a.s. in het Diensten centrum "De 4 Molens", Nieuwe Damlaan 766 te Schiedam. (Van 17.00 tot 18.00 uur)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1978 | | pagina 1