Schiedam „Jeneverstad9 af? Nieuwjaarsbal In dit nummer o.m. een „Kerstpuzzel" met pryzen! Gemeente- begroting 1979 ter inzage Bouw wijkgebouw aanbesteed Schiedam-Noord krygt toch een tweede uitvalsweg Vrouwenpraat- groep Groenoord Nieuwjaars- receptie 1979 Wijkvereniging Groenoord 11e jaargang no. 275 20 december 1978 Het bestuur van de wijkvereniging groen- oord wenst al haar leden prettige Kerst- dagen en een gelukkig 1979. (Afdeling Socifeteit) Organiseert op vrijdag 5 jan. 1979 een in Boerderij Landvreugd, Sweelincksingel 7 Zaal open 21.00 uur Aanvang 21.30 uur. Toegang voor iedereen en gratis U kunt er dansen op de tonen van LEVENDE MUZIEK en u kunt er uw buren begroeten want die komen vast ook! NoorderAkfcoorden Redactie: J. van Schaverbeke Postbus 4040 Bachplein 189, Schiedam Telefoon 70 35 18 Orgaan van Wijkver."Groenoord e.o." Tevens mededelingenblad voor SSSN en Dienstencentrum "de Woudhoek" Voor bezorgklachten alleen 703586 Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis in heel Schiedam-Noord. Uitgave en advertentie exploltatle: De Magneet, drukkers - uitgevers Postbus 112, Schiedam Rotterdamsedijk 279 Telefoon 010 - 26 86 66 - 26 66 70 Schiedam was vermaard, zelfs we- reldvermaard, om z'n jenever en met recht werd onze gemeente „de Jeneverstad" genoemd. Het gaat er zo zoetjes aan naar uitzien dat deze benaming alleen nog ten onrechte wordt gegeven. Want de laatste jaren neemt het aantal distilleerde- rijen zienderoge af. Vorige week berichtte onze stede- lijke pers dat er weer een distilleer- derij zijn deuren zal sluiten. Dit maal is het de Schiedamse Alcohol- fabriek aan de Westvest die het hoofd niet langer boven water (of jenever) kan houden. Toch gaan de merken (o.m. Giraffe en v.d. Eelaart) niet verloren omdat per 1 januari a.s. de Distilleerderij M. Dirkzwager B. V. (Floryn) de recep- tuur en de fabricage heeft overge- nomen. Klein ere. Het wordt langzamerhand stilletjes in onze stedelijke drankenindus- trie, want er resten nu nog slechts 12 distillateurs in Schiedam. De meesten daarvan zijn kleinere, die de strijd tegen de giganten maar moeilijk kunnen volhouden. De verdwijning van deze industrie is zeker merkbaar aan de panden op de Lange Haven. Enkele jaren [n geleden nog mocht dit gerust als het gedistilleerd centrum genoemd worden. Hier waren n.l. gevestigd; Daniel Visser Zn. (de Graauwe Hengst), Visser Co. (De Vink) - zie foto Vrijmoed/Witkampf, Melchers (de Locomotief), v.d. Schalk, J. H. C. v. Waart, Legner, Schade Buysing en de wijnhan- del met de makkelijke naam (Hoo- gerwerff, Chabot Visser, Mon sieur, Straalen, v. Erkelens). Alleen de fa. Melchers neemt nu nog een eenzame post in. Wat is de oorzaak. Het zal veel mensen ontgaan waar- om - ondanks een stijgend drank- verbruik - zoveel fabrieken en fabriekjes verdwijnen. Oorzaak van de aan de lopende band optredende fusie's en sluitingen is mede de enorme prijzenslag na het loslaten van de vastgestelde prijzen enkele jaren geleden. Het publiek is weinig ,,merken- trouw" gebleken en de prijs van het vaderlandse borreltje blijkt bij ve- len doorslaggevend te zijn. Wat verwonderlijk is, want een kwaliteitsverschil is er toch duide- lijk. We kunnen ons eigenlijk niet voorstellen dat men omwille van de prijs jenever van onduidelijke her- komst drinkt. Het floreren van clandestiene distilleerderijen (er werden er onlangs gelukkig door de FIOD een aantal opgerold) bewijst dat de smaak van het publiek wel heel erg vervlakt is. ,,Men kan voor een dubbeltje niet op de eerste rij zitten" lijkt een spreekwoord te zijn dat zijn bete- kenis op het gedistilleerd gebied verloren heeft. Werkelijk vreemd dat men liever enkele kwartjes minder neertelt voor een gedistilleerd artikel met een fantasienaam dan een welover- wogen aankoop van een ,,mer- waardig" produkt te doen. Zie daar - in een notedop - 66n van de oorzaken van het verdwijnen van aloude firma'. Waar we aan willen toevoegen dat vanzelfsprekend ook andere oorzaken zijn aan te wijzen op financieel structured terrein. Toch jammer dat een industrie die Schiedam ,,een naam" bezorgde aan het verdwijnen is. Wat dat betreft heeft onze stad het toch moeilijk met de sluitingen van b.v. Gusto en Nieuwe Waterweg. Het is daarom een goede gedachte van onze gemeente om per 1 januari a.s. een bureau ,,Economische aangelegenheden" in te stellen die nauwe banden moet onderhouden met het bedrijfsleven. We wensen Jaap Brouwer alle sterkte toe in zijn nieuwe functie. Elders in dit blad zult u wederom de traditionele Kerstpuzzel aan- treffen, waarbij een aantal fraaie prijzen te winnen zijn. Onze volgende uitgave zal op 10 januari 1979 zijn, teksten voor dit nummer dienen uiterlijk op 3 ja nuari a.s. in het bezit van onze redaktie te zijn. Wie interesse heeft in de gemeente- lijke begroting 1979 kan deze tegen de prijs van 40,-- aankopen. Deze lijvige set boeken is echter ook voor een ieder ter inzage en wel op het Stadskantoor bij de afd. Financign op de le etage. Ook in het filiaal van de Openbare Biblio- theek aan het Jac. Urlusplein ligt de begroting ter inzage. Openbare vergadering. Overigens kunt u ook luisteren naar de begrotingsdiscussie tijdens de gemeenteraadsvergadering. Deze startte maandag j.l. doch u kunt hedenavond en morgenavond nog eens luisteren hoe het daar toe gaat. De vergadering is openbaar en wordt gehouden in de Recreatie- zaal van het Stadskantoor aan de Emmastraat. Aanvang 20.00 uur. De bouw van het lang verwachtte wijkgebouw" zal nu toch een feit worden. Enige dagen geleden is n.l. de bouw gegund aan Slavenburgs Bouwbedrijven te Schiedam. Het wijkgebouw komt naast het z.g.n. ,,Kruisgebouw" aan het Bachplein en zal daar onderling mee verbonden worden. Slaven burgs Bouwbedrijf verwacht dat begin volgend jaar met de bouw kan worden begonnen. In tegenstelling tot het structuur- plan 1968 zal over enkele jaren Schiedam-Noord toch - eindelijk -een tweede uitvalsweg krijgen. We hebben eigenlijk nu alleen de Nieuwe Damlaan en die kan al jaren de stroom voertuigen maar nauwelijks verwerken, waarbij de overweg bovendien nog een zeer remmende invloed uitoefent. Bij eventuele kalamiteiten kan er wel eens een complete verkeers- chaos ontstaan, zo wezen wij reeds in een artikel in dit blad in januari 1973. Waar de tweede uitvalsweg precies zal komen is nog niet bekend, wel krijgt deze een verbinding met de 's-Gravelandseweg. In feite al een oud plan, want vroeger was er sprake van dat deze weg uit zou komen op de Zwaluwlaan. Hier- voor moesten oorspronkelijk zelfs twee woningen sneuvelen op de Schiedamseweg. Het laat zich aanzien dat de nieuwe weg nu wat noordelijker een verbin ding met ons stadsdeel zal maken. Woensdag 1Q januari 1979 staat er een vrouwenpraatgroep in Groenoord. Deze praatgroep is bedoeld voor vrou- wen, die met elkaar willen praten over onderwerpen die hen bezighouden. Er zijn geen kosten aan verbonden, alleen consumpties komen voor eigen rekening. Woensdag 10 januari is de kennis- makingsochtend. De praatgroep vindt plaats in ,,Boer- derij Landvreugd", Sweelincksingel 7, 's morgens van 9.30-11.30 uur. Als u belangstelling hebt voor deze groep kunt u zich opgeven bij de volgende adressen (en zijn n.l. nog enkele plaatsen open): Anneke van Velzen-Crama, Johan Wagenaarstraat 32, tel. 706237, Bertha van Vliet van Vliet-van der Stelt, Semdresdenplein 86, tel. 713336, Het kan zijn dat de groep al vol is, u wordt in dat geval in ieder gaval ge- noteerd voor een eventuele volgende groep. Burgemeester en Wethouders van Schiedam houden ter gelegenheid van de intrede van het nieuwe jaar 1979 een Nieuwjaarsreceptie in het historische en sfeervolle Stadhuis aan de Grote Markt en wel op maandag 1 januari 1979 van 16.00 tot 18.00 uur. Zoals gebruikelijk zullen de leden van het College van B en W aanwezig zijn om in een informele sfeer de gelukwensen voor het nieuwe jaar te wisselen met de aanwezigen. De bedoeling van de receptie is dan ook om een ieder in de gelegenheid te stellen de andere aanwezigen persoonlijk te ontmoe- ten. Er is derhalve uitdrukkelijk geen plaats in of rond het Stadhuis om propaganda te maken, collectes te houden, petities aan te bieden of dergelijke acties te voeren. Alle inwoners van Schiedam wor den uitgenodigd aanwezig te zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1978 | | pagina 1