Automobilisten met weinig ervaring te lang onderweg 0 De Bot De Bot Alfa Clean Sigarenzaak Eerste paal gymnastieklokaal Nieuwe kapsalon geopend V aka ntie-akti vi tei ten 30 juni t/m 18 juii 1980 Drukkery "De Magneet" verhuist Waarom: ,,Weg met dat bankstel"? Vakantiesluiting Bibliotheek Dagboottocht van het Nederl. Rode Kruis 13e jaargang no 313 25juni1980 Voor olieverfschilderijen, aquarellen en reprodukties. Ook vakkundig inlijsten en passe partout snijden. Winkelcentrum De Ketel Borodinlaan 58 Telefoon 703768 voor al uw stoomgoed, ook voor bedrijven Sigarenzaak Winkelcentrum „De Ketel" Borodinlaan 58 Tel. 703768 NoorderAkkowden Uitgave en advertentie exploitatie: Magneet Drukkerij B.V. Postbus 112, Schiedam Algerastraat 12 Telefoon 010 - 622 422 Redactie: J. van Schaverbeke Postbus 4040 Bachplein 189, Schiedam Telefoon 70 35 18 Tevens mededelingenblad voor Wijkver. "Groenoord e.o." SSSN en Dienstencen- trum "de Woudhoek" Voor bezorgklachten alleen 703586 Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis in heel Schiedam-Noord. De gezamenlijke actie "Bewijs je rijbewijs ook in je vakantie" van Veilig Verkeer Nederland en de ANWB is gebaseerd op de uitkomst van een onderzoek naar bij de Alarmcentrale gemelde ernstige verkeersongevallen van Nederland- se vakantiegangers in het buiten- land. Bij dat onderzoek werd voor- al gekeken naar de oorzaak van ongelukken waarbij jonge en oner- varen automobilisten meer betrok- ken waren dan degenen die al vele jaren hun rijbewijs hadden. Onderzocht werden 191 ongevallen waarbij de bestuurders 18-24 jaar waren. Ook werd een analyse ge- maakt van 75 ongevallen van auto mobilisten die het rijbewijs nog niet langer dan 1 jaar bezaten, van 136 ongevallen met rijbewijsbezit van 2 tot 3 jaar, en van 78 ongevallen van bestuurders die hun rijbewijs 4 tot 5 jaar hadden. De onderzochte groep van 18-24 jaar werd sterk gekarakteriseerd door haar gebrek aan rij-ervaring; bijna de helft (46 procent) had in het jaar voor het ongeval slechts 12.500 km. of minder afgelegd. NIEUWEINDRUKKEN Van het totaal aantal ernstige ongevallen gebeurden er bijna 2 op de 3 in de twee grote vakantie- en doorgangslanden Frankrijk en West Duitsland. In Frankrijk ge- beurde 41 procent van alle ongeval len van degenen die nog geen jaar hun rijbewijs bezaten. Opmerkelijk veel ongelukken (42 procent) deden zich voor op auto (snel)- wegen, met name bij de groep die 2 4 3 jaar het rijbewijs had. De reis naar het vakantieadres leidt meestal door verscheidene landen. Men krijgt derhalve met een veel- heid van nieuwe indrukken te maken, ook op verkeersgebied. De regels kunnen van land tot land verschillen en het is begrijpelijk dat de snel wisselende omstandigheden een extra beroep doen op het aanpassingsvermogen en de rij-er- varing van de bestuurder. Blijkens het ANWB-ongevalson- derzoek waren die nieuwe indruk ken, zoals een ander soort wegmar- kering en andere voorrangsregels, voor degenen die nog geen jaar over hun rijbewijs beschikten voor meer dan de helft (54 procent) de oor zaak van het ongeluk. BOCHTEN In Nederland gebeuren onder de jongere bestuurders veel ongevallen bij het nemen van een bocht. Deze tendens zet zich ook in het buiten- land voort. De cijfers van de ANWB tonen aan dat 40 procent van de ongevallen met jonge en onervaren rijders in een bocht plaats vond. Mensen met weinig rij-ervaring schrikken er blijkbaar niet voor terug (te) lange afstanden per dag af te leggen, zo laat de ongevals- analyse verder zien. Een op de 5 automobilisten met minder dan 1 jaar rij-ervaring was al meer dan 9 uur onderweg toen het ongeluk gebeurde. Nog eens 20 procent had op die dag 6 tot 9 uur gereden. Ofschoon de weinig-ervarenen meer rustten dan de gemiddelde vakantieganger en vaker met een tweede bestuurder reden, had dit blijkbaar niet voldoende het ge- wenste effect. De invloed van de geringe rijervaring, gekoppeld aan de totaal andere omstandigheden wordt door veel rusten onderweg uiteindelijk niet meer gecompen- seerd. Daarom geldt voor bestuur ders met weinig rij-ervaring: Per dag niet langer dan pakweg zes uur achter het stuur. VERSCHIL De heen- en terugreis geeft voor de totale groep vakantiegangers nau- welijks verschil in het aantal onge- vallen te zien. Voor de jonge, minder ervaren automobilisten is dit verschil echter wel degelijk aanwezig. Op de terugrit gebeurde onder deze groep 30 tot 50 procent meer ongelukken dan op de heen- weg. Opvallend is dat zoveel ongevallen gebeurden binnen weinige uren na het vertrek. Van alle ongelukken deed een derde zich binnen drie uren voor. Op de terugreis vond 55 procent reeds na 250 km. rijden plaats; bijna 68 procent van de ongevallen op de terugreis gebeur de voor 12 uur's middags. Vrijdag 13 juni j.l. werd de eerste paal geslagen voor de bouw van een gymnastieklokaal aan het Faassen- plein. Deze officiele daad werd verricht door het scheidende hoofd van de openbare lagere school "De Woudhoek", de heer J.H. Grobbe. Het gymnastieklokaal wordt ge- bouwd door de firma De Groot te Vroomshoop. De zaal krijgt een afmeting van 21 x 12 meter en bevat voorts twee kleed/waslokalen en een leiderskamer. Op de betonnen vloer van de zaal komt een verende sportzaalvloer van het systeem Rhofa. De inrich- ting van de zaal zal worden ver- zorgd door de firma Janssen en Fritsen uit Helmond. Met de komst van dit lokaal zal het voor de nabij gelegen scholen als ook voor de scholen aan het Bach plein een verruiming betekenen van de gebruiksmogelijkheden voor het gymnastiekonderwijs van de betref- fende scholen. Maandag j.l. werd in het Winkel- centrum "De Ketel" aan de Boro- dinlaan 56 een nieuwe dames- en herenkapsalon geopend. Aan de opening ging een razendsnelle ver- bouwing vooraf en de zaak (waarin voorheen de kadoshop van de heer De Bot was gevestigd) is niet alleen finaal veranderd, doch tevens bij- zonder gezellig geworden. Wij geloven dat Hans en Jeanine Fokkinga met de vestiging van hun "Fox Kapsalon" midden in de roos hebben geschoten. Want naast de reeds- bestaande salons was aan de vestiging van een heren- en dameskapsalon aan de west-zijde van Schiedam-Noord ze- ker behoefte. In Schiedam-Noord vinden de volgende aktiviteiten voor de jeugd plaats: Dinsdag 1 juli: J. Oreliosingel - Sport en Spel - aanvang 10.00 uur. Woensdag 2 juli: Gebouw de Ark - Hargplein 101 - Tekenfilms en kluchten - aanvang 10.00 uur - Toegangsprijs/ 0,50. Donderdag 3 juli: Bachplein - Spelcircuit - aanvang 14.00 uur. Vrijdag 4 juli: Faassenplein - Kreativiteit - aanvang 10.00 uur. Zaterdag 5 juli: Poldervaart (Pannekoekhuis) - Viswedstrijd - aanvang 14.00 uur - deel- name 0,50. Maandag 7 juli J. Oreliosingel - Sport en spel - aanvang 10.00 uur. Om 14.00 uur in zaal de Ark - Kindervoorstelling ,,lvanhoe" toegang0,50. Dinsdag 8 juli: Bachplein - Kreativiteit - aanvang 10.00 uur. Woensdag 9 juli: Gebouw de Ark - Tekenfilms en kluchten - aanvang 10.00 uur - toegang 0,50. Donderdag 10 juli: Faasenplein - Kreativiteit - aanvang 14.00 uur. Zaterdag 12 juli: Poldervaart (Pannekoekhuis) - Viswedstrijd - aanvang 14.00 uur - deel- name 0,50. Maandag 14 juli: J. Oreliosingel - Sport en Spel - aanvang 10.00 uur. Dinsdag 15 juli: Bachplein - Kreativiteit - aanvang 10.00 uur. Donderdag 17 juii: J. Oreliosingel - Sport en Spel - aanvcang 10.00 uur. Vtijdag 18 juli: Pr. Beatrixpark (t.o. Excelsior Parkweg): Diverse attrakties o.a. spring- matras, kanovaren, ponyrijden - aanvang 11.00 uur. Op dezelfde plaats aanvang 's middags 14.30 uur (tot ca. 16.30 uur) Kindervari6te met Dick Rienstra: Toegang/ 1,-. Alle aktiviteiten waar geen toegangsprijs is vermeld, zijn gratis! Drukkerij "De Magneet", o.m. uitgevers van dit blad, was de laatste jaren door de zich steeds uitbreidende klantenkring een beetje uit z'n jasje gegroeid. Van- daar dat de heer J.J. Levens Jr. naarstig zocht naar een uitbrei- dingsmogelijkheid. Die was aan de Rotterdamsedijk 279, waar de drukkerij (bijna sinds mensenheugenis) was gevestigd, niet te vinden. Met medewerking van gemeentelijke instanties werd de grond voor de bouw van een geheel nieuw pand gevonden. Aan de Algerastraat 12 (Industrie- terrein's Gravelandsepolder) werd door de heer Levens Sr. op 30 januari j.l. de eerste paal geslagen. Slavenburg's Bouwbedrijven te Schiedam slaagde er in het ruime pand in recordtijd gereed te krijgen Op dit moment is de verhuizing nog in voile gang; echter vanaf morgen is de nieuwe vestiging een feit. Op 22 augustus a.s. houdt "De Magneet" een "open huis" en ook u - trouwe lezers van Noorder Akkoorden - bent van harte wel- kom. Het gebeurt een ieder wel eens dat men nieuwe meubels aanschaft, men raakt uitgekeken op dat bankstel of vindt het eigenlijk niet zo mooi meer. Verkopen? Ach, wat krijg je er voor? En dan al die toestanden! Nee, dan maar een telefoontje aan de gemeentelijke reiniging en daar gaat dan je bankstel.in de kraakwagen. Toch wel jammer vindt u dat dan. Welnu, wij ook! Want wist u dat o.p.v. een telefoontje naar de reiniging een telefoontje aan ver- pleeghuis Driemaasstede (tel. 714022, vragen naar chef tech- nische dienst) ook voldoende was geweest? Want die kunnen uw bankstel nog best gebruiken. In de recreatie- ruimten van het verpleegtehuis is best nog een plaatsje en misschien was uw opgedoekte bankstel nog wel beter dan die er nu staat! Drie maasstede kan nog wel meer gebruiken, b.v. cassette-bandjes, wolresten enz. (tel. 714022, vragen naar de heer Nolman). Dus voor u weer zegt ,,Weg er mee", misschien kan de Driemaas stede het gebruiken. De kraak wagen zegt er geen ,,dankjewel" voor, de patiSnten van het ver- pleeghuis zeker wel! Het filiaal Kethel aan de Wm. Andriessenlaan 75 van de gemeen- schappelijk Openbare Bibliotheek Schiedam is de gehele maand augustus wegens vakantie gesloten. De centrale bibliothpek aan de Lange Haven 131 sluit van 7 t/m 19 juli. Afd. Schiedam Het afdelingsbestuur organiseert ook dit jaar weer een dagboottocht voor Invaliden en Bejaarden, welke woonachtig zijn in de gemeente Schiedam en wel op: zaterdag 16 augustus 1980 Aanmelding moet schriftelijk ge- daan worden, waarna u een in- schrijfformulier zal worden toege- zonden. De aanmeldingen moeten voor 15 juli 1980 a.s. ingezonden zijn. Aanmeldingsadres: Nederl. Rode Kruis, Warande95, Schiedam. De kosten voor deze dag zijn vastgesteld op/ 25,-- per persoon. Het bestuur van de afdeling be- schikt dit jaar over een zeer beperk- te mogelijkheid om voor vervoer zorg te dragen. Vandaar het ver- zoek om bij aanmelding reeds op te geven hoe het vervoer voor u geregeld wordt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1980 | | pagina 1