y-uweiier er Vrinte Dienstencentrum De Woudhoek Tel. 010-712207 Vakantietips Mooie pry's voor A. Byl. Atheneum voor volwassenen nu nu ook in Vlaardingen Huldiging Schiedamse kampioenen PAGINA 3 \<HH-drr\kk*#i-drii 25juni1980 EEN NIEUW HORLOGE OF EEN SIERAAO KOOPT U BIJ DE VAKMAN HEYERMANSPLEIN 36 SCHIEDAM -TELEFOON 709555 Reparatie en verkoop van radio- en t.v.-apparatuur INii repareren zo mogelijk bij u aan huis. een huldiging van kampioenen van Schiedamse Sportverenigingen en Schiedammers die in een bepaalde tak van sport individueel kampioen zijn geworden. Voor de huldiging zullen in aan- merking komen de senioren van zowel de team- als van de indivi- duele sporten, uitkomende in door de sportbonden te organiseren kompetities of wedstrijden. Om de personen die in Schiedam wonen en in een bepaalde tak van sport individueel kampioen zijn geworden, voor de huldiging te kunnen uitnodigen, verzoeken wij Nederlander dik tevreden over vakantiefoto's Straks vindt weer de ,,grote uit- tocht" plaats. Het jaarlijkse foto- grafische hoogtepunt waarbij mil- joenen foto's gemaakt worden. Om precies te zijn: een door het NIPO gehouden landelijk onderzoek toont aan, dat we in een jaar tijd in Nederland ruim 300 miljoen op- namen hebben gemaakt. Daarvan werden er 170 miljoen kleuren- foto's en 72 miljoen dia's. Een nog sprekender gegeven uit dit onder zoek is, dat de nederlander met al die foto's zeer gelukkig is. Maar liefst 93% van de fotoconsumenten is over de kwaliteit van de foto's tevreden of erg tevreden. Aan de basis van dit fotogeluk staan de nederlandse afwerkcentrales die, ook in de jaarlijkse - vakantietop- produktie, in staat zijn de amateur snel en goed zijn vakantie herin- neringen in kleur af te leveren. Om de miljoenen vakantie-foto- grafen voor de grote uittocht nog wat nuttige informatie te geven, volgen hier enkele Jjasistips die borg staan voor geslaagde foto's: De voorbereiding. De nieuwe generatie camera's her- bergen een batterij in het inwen- dige. Als deze er langer dan een jaar inzit is het raadzaam hem te vervangen. Of zeker een nieuwe batterij mee te nemen, het zou jammer zijn als de camera op een ongelegen moment zijn diensten zou weigeren. Filmpjes kunt u het beste hier kopen. U bent dan verzekerd van uw favoriete merk. Terwijl het locale merk hier problemen zou kunnen opleveren met het ontwik- kelen. Bovendien kunt u er van op aan dat de film die u bij uw foto- adviseur koopt vers is en niet uren op een warme markt heeft liggen bakken. Geen zonnebad. Zon en fotograferen zijn twee bijna onafscheidelijke zaken, toch kan de zon ook een slechte invloed op uw films hebben. Uw opnamen kunnen, als u de camera een paar uur in de zon laat bakken, vaak bitter tegenvallen. Neemt u de camera mee naar het strand, houdt hem dan in ieder geval in de een ieder die hiervoor in aan- merking denkt te komen, zich te melden bij de Sportraad, Emma- straat 1, Schiedam, onder vermel- ding van de volgende gegevens: - tak van sport, eventuele klasse waarin kampioenschap is behaald en eventuele promoties; - eventueel aanwezige foto's of andere publikaties rond dit kam pioenschap. Met betrekking tot het tijdstip, waarop de huldiging zal plaats vinden, zullen de betrokkenen tijdig worden ingelicht. schaduw. De camera in de auto op de hoedenplank is al helemaal af te raden. De temperatuur kan daar oplopen tot ver boven de 50° C. Een temperatuur die niet goed is voor uw film, maar waar uw camera zelf ook niet al te goed tegen kan. Bovendien als u uw kostbare apparatuur zo verleidelijk etalleert, is dit een uitnodiging voor grijp- grage vingers. Na de terugkomst van uw vakantie kunt u de belichte films het beste direkt laten ontwik- kelen. Dus niet wachten met ,,vol schieten" tot de Kerst, of een veijaardag volgend jaar april. De kleur komt zoiets zeker niet ten goede. Voorkom zoekraken van films. Van de vele miljoenen films raken er jaarlijks een aantal zoek. Uit research is gebleken, dat dit meest- al het gevolg is van slordigheidjes van de consument zelf. Een on- duidelijk handschrift of helemaal geen adres op de ontwikkelenvelop zijn de grootste boosdoeners. Ge lukkig komen van de zoekgeraakte filmpjes een groot aantal boven water. De ontwikkelcentrales be- schikken over een speurneuzen- team, dat met veel kunst en vliegwerk een zoekgeraakte film weer tevoorschijn kan toveren. Een paar tips die het zoekraken kunnen voorkomen zijn: de grootste zekerheid biedt de fotovakzaak. Het is dan ook verstandig uw voile filmpjes bij uw fotohandelaar af te geven. Hij staat bovendien borg voor een goede en snelle verwerking. cine-films of dia's die recht- streeks naar afwerkcentrales wor den gezonden moeten duidelijk leesbaar van naam en adres zijn voorzien. besteed per film een opname aan bijvoorbeeld uw auto (met leesbaar nummerbord) of kras uw naam in het zand van het strand, of fotografeer uw kofferlabel. Zo is uw film altijd terug te vinden. Wanneer u gebruik maakt van de tips, hebben we dit jaar 100% tevreden vakantieherinneringen. En iedereen na afloop zijn familie en kennissen de foto's kan laten zien en zeggen: ,,Kijk daar zijn wij met vakantie geweest en moet je eens zien wat een prachtige kleuren". De Heer A. Bijl, eigenaar van de bekende supermarkt aan de Boro- dinlaan 74 (Winkelcentrum de Ketel) heeft bij de winkelaktie van Coca-Cola onlangs een Austin- Mini gewonnen. Deze mini is de eerste uit een reeks van twaalf Mini's die de komende weken zal worden uitgereikt aan die bedrijven die aan de wedstrijd hebben deel- genomen en gewonnen. Wij wensen de Heer A. Bijl met z'n schit- terende prijs van harte geluk. SERVICE AANBOD DAMESKAPSTER Elke donderdag en vjijdag vanaf 10.45 uur in de kapsalon. Graag uw handdoek meebrengen en s.v.p. v66r 12.00 uur aanwezig zijn. HERENKAPPER ELKE WEEK op maandagmorgen van 11.00-13.00 uur. Dr. Wibautplein 15-Telefoon 70 69 05 Het dienstencentrum is er voor de oudere wijkbewoners in Schiedam- Noord. SPREEKUUR Leiding dienstencentrum elke dag (ra afspraak) tel. 709555. Leidster Gezinsverzorging m.i.v. 8 ja- nuari op woensdagmorgen van 8.45- 9.45 uur in flat 36 lste W.L. YOGA Maandagmorgen van 8-9 uur en van 9.00-10.00 uur in de rekreatiezaal. Kosten 3,- per les voor bejaarden en 3,50 voor niet bejaarden. HANDWERKEN Maandagmorgen van 10.00-12.00 uur in flat 36 lste W.L. Kosten 2,- per maand. MAKRAME Maandagmiddag van 14.00-16.00 uur in de rekreatiezaal. Materiaal- kosten moet u zelf betalen. Kosten 4,- per maand. HOBBYCLUB Maandagmiddag U kunt zelf met aller- lei materialen leuke dingen maken.. Heeft u interesse, kom dan ook. ENGELS BEGINNERS Maandagmiddag vanaf 14.00 uur in flat 36 lste W.L. GYMNASTIEK Dinsdagmorgen van 9.15-10.00 uur, wilt u om 9.00 uur aanwezig zijn? Kosten 3,- per maand. TEKENEN Dinsdagmorgen van 10.00-12.00 uur in flat 36 lste W.L. Kosten 4,- per maand. WELFARE Dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur, in de rekreatiezaal. Deelname gratis. Voor het materiaal wordt gezorgd. ZANGKOOR OASE Woensdagmiddag van 13.00-14.30 uur in de recreatiezaal. Tijdens de zang is de zaal gesloten. Kosten 2,50 per maand. Voor 10,- kunt u donateur worden. STIJLDANSEN half januari zijn we gestart met een kursus stijldansen. U kunt zich hiervoor opgeven, tel. 709555. Kosten/4,00 per maand. VOLKSDANSEN Vrijdagmorgen van 10.00-11.00 uur in de rekreatiezaal. Kosten 3,- per maand. ENGELS GEVORDERDEN Vrijdagmiddag van 14.00-15.00 en van 15.15-16.15 uur. In flat 36 lste W.L. BIBLIOTHEEK Elke dinsdag en donderdagmorgen van 9.00-11.00 uur. Er zijn ook grootletter- boeken. Kosten voor het huren van een boek is/0,05. KLAVERJASVERENIGING „RIJNMOND" Elke maandagavond vanaf 20.00 uur. Nieuwe leden zijn van harte welkom. U kunt u opgeven's avonds aan de zaal of bij de heer Van Schie, tel. 70.83.61. BIUARTGROEP Elke dinsdagavond van 19.00-22.00 uur in de rekreatiezaal, kosten 4,- per maand. INSTUIF sinds kort is er iedere woens dagmorgen van 10.00-12.00 uur instuif, in de rekreatiezaal van het dienstencen trum. Op deze ochtend kunt u een kaartje leggen, sjoelen, kegelen enz. maar ook een gezellig praatje maken. Komt u eens langs! PEDICURE Iedere dinsdag en woensdag vanaf 8.00 uur 's morgens. Behandeling na af spraak. Graag uw handdoek meebren gen, tel. 709555. SCHOONHEIDSSPECIALISTE Op maandagmiddag na 13.00 uur in de kapsalon. Behandeling na afspraak tel. 708326. Wilt u uw handdoek meebren gen? Na gebleken noodzaak is het mo- gelijk aan huis behandeling te geven. VRIJWILI.IGERS/STERS Als u prijs stelt op een bezoekje, eens naar buiten gaan of een boodschapje met iemand doen, dan kunt u ons hel- pen, tel. 70.95.55. Wilt u aktief zijn en iets voor een ander doen, belt u ons dan ook. WARME MAALTIJDEN Op maandag - woensdag en vrijdag om 12.00 uur kunt u warm eten in het dienstencentrum. Wilt u hiervan ge bruik maken, dan moet u dit v66r 9.30 uur opgeven bij het dienstencen trum, bij mevr. Vermeulen of bij mevr. den herder. De prijs van een maaltijd bedraagt voor ziekenfondsleden 4,50 en voor particulieren 5,75. VRIJ WILLIGERS/STERS Voor de bezorging van onze warme maaltijden in Schiedam-Noord kunnen wij nog vrijwilligers/sters gebruiken. Bent u in het bezit van een auto, of wilt u als bijrijder/ster mee, neem dan kontakt op met mevr. den herder of mevr. Vermeulen, tel. 709555. 1 maal per 14 dagen moet u rijden op maandag of woensdag of vrijdag. U vertrekt om half 12 vanuit het diensten centrum en bent u uiterlijk om 13.00 uur terug. De rijders/sters krijgen een geringe ver- goeding. KLAVERJASTOURNOOI Er wordt weer een klaverjastournooi georganiseerd en wel op maandag en donderdagmorgen. De datums zijn: 7, 10, 14, 17, 21 en 24 juli. Aanvang 10.00 uur's morgens. Inschrijfgeld is 4,50 voor het hele tournooi. U kunt zich opgeven bij het diensten centrum tel. 70.95.55 of 's morgens aan dezaal. VAKANTIE DAMESKAPSTERS De kapsters zijn met vakatie 24-25 juli en 31 juli en 1 augustus. FAZANTLAAN 39 SCHIEDAM (KETHEL) De Avondscholengemeenschap Mercurius organiseert aan de Spa- landlaan 2 in Vlaardingen sinds enkele jaren een moedermavo. De ze school trekt ieder jaar opnieuw grote belangstelling. Dit jaar reikte de direkteur van de school, de heer P. v.d. Broek aan 35 leerlingen het Mavo 4 diploma uit. Vorig jaar werd gestart met een havo-oplei- ding voor volwassenen. Het eerste jaar werd met weinig verloop afge- maakt en met enthousiasme begin- nen de dames aan het tweede jaar. De totale duur van de cursus is 3 jaar. In het derde jaar kan examen worden gedaan voor het havo- diploma. Nieuw voor dit jaar is dat de opleiding nog met een jaar kan worden verlengd. In dat vierde jaar kan het Atheneum-diploma wor den behaald. Onder de cursisten bestaat hiervoor grote interesse. Met grote aarzeling zijn ze naar de moedermavo gestapt met alleen lager onderwijs of huishoudschool en nu zien ze het diploma Athe neum binnen hun bereik liggen. Men moet wel over een dosis doorzettingsvermogen beschikken en over organisatietalent om thuis alles te regelen. Op de moeder mavo wordt les gegeven in Neder- lands, Duits, Frans, Engels, biolo- gie en geschiedenis. Op de havo wordt een nieuw vak toegevoegd: aardrijkskunde. 6 vakken geven recht op het volledig diploma, zowel voor mavo, havo als Athe neum. Men hoeft echter niet het hele pakket te kiezen. Er kan ook in gedeelten worden gestudeerd. In die vakken kan ook examen wor den afgelegd. Er wordt dan een deelcertificaat verkregen. 6 deel- certificaten geven weer recht op het volledige diploma. De cursus omvat 3 ochtenden per week. De kosten bedragen voor de mavo 115,-- en voor havo/athe- neum f 165,-- per jaar voor het volledige pakket. Mercurius beschikt ook over een avondmavo, havo en Atheneum aan de Claudius Civilislaan in Vlaardingen. Hier kan men buiten de bovengenoemde vakken ook lessen volgen in de exacte vakken: handelskennis, recht, natuur- en scheikunde. Op de zaterdagoch- tend wordt in de Spalandlaan een beginnerscyrsus wiskunde georga niseerd. Indien u nog nadere inlichtingen wenst of wilt inschrijven, kunt U bellen naar Mevr. L. Bakkers, tel. 701074. De sportraad heeft in haar verga- dering van 4 juni j.l. besloten om, evenals in 1979, weer te komen tot

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1980 | | pagina 3