Milieuvriendelijk op vakantie Genieten van puur natuur Muzikale Pieremachocheltocht door de grachten van Amsterdam r -1 Over spuitbussen en zonvakanties PAGINA 9 Xoorder Akkoordcn 25juni1980 Milieuvriendelijk op vakantie in de mooie achtertuin. Een tuin, die zo uitgestrekt is, dat je altijd weer het gevoel hebt alleen op de wereld te zijn, al is de be- langstelling voor de 26 geheel verzorgde fiets- en wan- delvakanties nog zo groot. Toeristische fiets- en wan- delpaden zijn er te kust en te keur in de oostelijke pro- vincies. Er zijn veel mogelijkheden: een weekend, 'n paar dagen, een hele week of zelfs langer. De prijs: reeds vanaf 100 gul den, met alles er op en er aan. Het hotelbed is voor u gere- serveerd, de gedekte tafel staat klaar, u krijgt routebe- schrijvingen, kaarten en toe ristische dokumentatie mee voor onderweg, en fietstassen ora uw bagage in te vervoe- ren. Soms wordt uw bagage zelfs keurig voor u van hotel naar hotel weggebracht. A-lleen het lopen of fietsen, dat doet u zelf. Daar gaat het nu juist om. U start wanneer u dat wilt, alleen, met het ge- zin of met vrienden. U be- paalt uw eigen tempo, het zijn geen prestatietochten.- Wei een uitdaging, dat zwerven door de vrije natuur. Genie ten van flora en fauna, van de prachtige kastelen, boerderij- en en pittoreske dorpjes. Ge- zonde frisse lucht inademen. Onvoorstelbaar Bij de voorbereiding van deze reportage hadden we een ont- moeting met een echtpaar uit het Gelderse Velp, Daan en Anneke Platter. Een sportief stel, niet zo jong meer. Samen hebben ze in het Veluwse land al heel wat afgefietst. Maar drie dagen fietsen in het Ach- terhoekse Vorden heeft diepe indruk op hen gemaakt. We laten ze aan het woord: ,,Het was allemaal onvoor stelbaar. En dan te bedenken, dat we er vanaf onze woon- plaats best naar toe hadden kunnen fietsen, zo diehtbij. Toch kenden we de acht kastelen, die we op onze route passeerden, niet. Het was een geweldige ontdekking. De verzorging in hotel Bloemen- daal in Vorden boven alle lof verheven. Geweldig dat dit bestaat, zo dieht bij de deur. We gaan meer van deze toch- ten maken, dat is zeker..." Daarmee is eigenlijk alles ge- zegd. Voor het genot en voor de verzorging staan de VVV's borg. leder hotel is van onder tot boven bekeken; alle routes op hun waarde getoetst door mensen met ervaring. Belaalbaar Een fiets- of wandelvakantie heeft naast de aantrekkelijk- heid van het zelf doen, vooral ook een milieuvriendelijke kant. Bovendien, zo'n vakan tie is betaalbaar. Dat is mooi meegenomen. Maar in feite zit de rijkdom van zo'n zwerf- vakantie veel meer in het be- wust genieten van wat de na tuur ons geeft. ,,Dat is het ook wat wij willen uit-dragen", zegt Jaap van Dalsen. Eigenlijk zijn we zendelingen. We hebben iets moois aan te bieden..." Informatie Het gaat te ver om alle 26 fiets- en wandeltoehten te be- schrijven. Dat hoeft ook niet. Er ligt een gratis fiets- en wandelkrant klaar bij de VVV-i kantoren en de reisbu- ro's van de ANVR, die alle iri- formatie geeft en waarin ook een aanmeldingsformulier is opgenomen. Dat formulier even invullen, de VVV doet de rest. De ad ressen: Provincial!" Gelderse VVV, Stationsplein 45, 6811 KI, Arnhem, tel.: (085) 45 29 21 Provincial!" VVV Overijssel, De Werf I, 7607 IIII Almelo tel.: (05490) I 87 65 En wilt u meer weten over an- dere vollcdig verzorgde va- kantics in Geldcrland en Overijssel, bijvoorbeeld in een bungalow, met de auto of op een schip? Haal dan bij uw VVV- kantoor een gratis exemplaar van de brochure 'I.ekker weg in eigen land', waarin het Na- tionaal Bureau voor Toerisme maar lielst 124 tips geeft voor kant-en-klarc uitstapjes, in Geldcrland en Overijssel en de andcrc provineies. In het kader van Sail Amsterdam 1980 zal er ook een zogenaamde muzikale grachtentocht worden ge- houden op donderdag 7 augustus van half zeven tot half negen 's avonds. Deze belooft een soort "zwaan-kleef-aan vaart" te worden door de Amsterdamse binnenwa- teren. Compleet met muziek, bloe- men en een blusboot van de Am sterdamse Brandweerop kop. Van af de wallekant gadegeslagen door een duizendkoppig Amsterdams publiek. Het Sail-comite heeft zich voor de organisatie van deze muzikale grachtentocht verzekerd van de steun van warenhuis de Bijenkorf en de gemeentelijke Brandweer. De bedoeling is dat er een optocht ontstaat van versierde schepen, waarvan er een aantal bemand wordt door (spelende) musici met daartussendoor en aansluitend bo- ten en bootjes van willekeurige deelnemers, die zich voor deze tocht hebben laten inschrijven en die behalve door hun eventuele muzikale dekmaats kunnen uit- blinken in schoonheid (versiering) of originaliteit. Aan dit evenement is namelijk een wedstrijdelement verbonden. De Bijenkorf stelt goederen naar eigen keuze.beschikbaar.ter waarde yan 1.000,--,/750,—en/500,--voor respectievelijk het mooiste, origi- neelste en ongelukkigste vaartuig uit de stoet. Een jury bestaande uit Willeke Alberti, Jan Luhlf, Paul Ewoldt (Bijenkorf) en Jan Sierhuis (Brandweer) zal de prijswinnaars aanwijzen. Blusboot "Jan van der tfeyden" zal aan kop varen: de Stadsreiniging zal vijf sleepboten en een dekschuit gratis inzetten. De tocht begint bij het Westerdok (achter de gebouwen van Hudwig en Langeveldt) en zal na zijn muzikale omzwerving door de grachten eindigen bij het Entre- potdok, waar de deelnemers in de kantine van de brandweerkazerne IJ-tunnel zullen worden onthaald. Daar zal ook de prijsuitreiking plaatsvinden. Iedere deelnemer zal bovendien een blijvend aandenken ontvangen. Aantasting van de ozonlaag en huidkanker. Naar verwachting zal de afbraak van de ozonlaag, die bescherming biedt tegen het schadelijke deel van het zonlicht, sneller gaan dan men vermoedde. Alleen al in de V.S. zal deze afbraak leiden tot enkele honderdduizenden gevallen van huidkanker, waaronder een paar duizend gevallen van een gevaarlijk type. Dit zijn de conclusies uit een tweetal onlangs verschenen rappor- ten van de Amerikaanse Academie van Wetenschappen (N.A.S.). Zij schrijft deze afbraak toe aan chloor fluorcarbonen, of freonen, die in grote hoeveelheden in net milieu terecht komen. Sinds eind 1978 is de produktie van freonen in de V.S.verboden, maar in Europa gaat de produktie door. Eind vorig jaar is in Europees verband beslo- ten tot een produktievermindering van 39 te komen en de Nederlandse Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiene werkt aan een plan om tot een vermindering van 50% te komen. Overigens vergeet men vaak dat niet alleen de aantasting van de ozonlaag tot meer huidkan ker leidt: ook een vakantie met te veel zon is niet altijd goed voor u. CHEMISCHE STOFFEN In 1974 wezen Rowland en Molina van de Universiteit van Californie voor het eerst op het gevaar van chloorfluorcarbonen voor het ozon- schild. Deze chemische stoffen komen namelijk in de stratosfeer terecht, waar zij na 40 tot 150 jaar uiteenvallen onder afgifte van een chlooratoom. Dit clooratoom gaat een reeks ingewikkelde chemische reakties aan met ozon, waarvan het resultaat is dat de ozonlaag wordt afgebroken. De freonen komen voor in het drijfgas van spuitbussen (niet in alle spuitbussen, maar in ongeveer40% ervan), evenals in de koelvloeistof van ijskasten; de uit- laatgassen van supersonische vlieg- tuigen hebben hetzelfde effekt op de ozonlaag. In de V.S. is de schadelijkheid van freonen onderzocht door een kom- missie van de N.A.S., die in 1976 met een rapport kwam. De kom- missie had twee freonen onderzocht en men schatte de afname van de ozonlaag uiteindelijk op 7,5% bij handhaving van het produktienivo van 1973 van deze freonen. Eind vorig jaar kwam de N.A.S. echter met een nieuw rapport, waarvan de conclusie aanzienlijk ongunstiger is: men verwacht in de komende 30 jaar een afname van de ozonlaag met 16,5% wanneer de freonenpro- duktie op het nivo van 1977 wordt gehandhaafd. Daarnaast wijst het rapport op de invloed van andere freonen dan de twee onderzochte en op de snelle toename van methyl chloroform dat eveneens de ozon laag aantast. BEDREIGING VAN GEZOND- HEID Het grootste gevaar dat direkt de gezondheid bedreigt, ligt in de toename van de hoeveelheid U.V.- licht die het aardoppervlak bereikt. De ozonlaag fungeert namelijk als een schild voor dit U.V.-licht, zodat maar een beperkte hoeveel heid tot het aardoppervlak door- dringt. Men schat dat een afname van 16,5% van de ozonlaag alleen al in de V.S. zal leiden tot enkele honderdduizenden extra gevallen van huidkanker. De meeste van deze huidkankers zijn betrekkelijk ongevaarlijk, omdat ze bijna niet uitzaaien en goed te behandelen zijn. Maar men verwacht - weer alleen al in de V.S. - ook enige duizenden gevallen van melanomenj een melanoom is wel een gevaarlij- ke vorm van huidkanker. Boven dien veroorzaakt U.V.-licht een snellere veroudering van de huid. GEVAREN VAN "ZONNEN" Volgens prof. Richard Scorer uit Londen is er de laatste 30 jaar een toename van meer dan 1200% aan verschillende typen huidkanker in Europa en de V.S. geweest; het aantal melanomen neemt met on- geveer 3 tot 5% per jaar toe. Deze enorme toename kan niet alleen aan de ozonafname worden gewe- ten. Scorer wijt deze toename vooral aan het gedrag van de mens. Het 'zonnen', het langdurig aan de zon bloot stellen van steeds meer lichaamsdelen, zoude werkelijke oorzaak van de toename van huid kanker zijn. Ook het steeds grotere aantal zonvakanties - wie gaat er tegenwoordig niet meer dan eens per jaar op vakantie? - zou een van de oorzaken zijn. Dr. J.C. van der Leun is betrokken bij een onderzoek in het Utrechts Academisch Ziekenhuis, dat de effekten van bestraling met U.V.- licht op haarloze muizen bestu- deert. De resultaten van dit onder zoek zouden - omgerekend naar de mens - betekenen dat een afname van 1% van de ozonlaag een toename van 4% aan niet-melano- me huidkanker zou opleveren. Vol gens dr. van der Leun speelt het zongedrag ook zeker een belangrij- ke rol. Het is volgens hem ook belangrijk goede voorlichting te geven over de gevaren van het 'zonnen', maar de resultaten ervan zijn beperkt. Ieder jaar worden de mensen gewaarschuwd, maar dit blijkt weinig zoden aan de dijk te zetten. Toch kan iedereen over het 'zonnen' zelf beslissen. Dat ligt voor de gevaren van de spuitbus wel wat anders.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1980 | | pagina 9