De Bot Nationale kampioenschappen Trekker Trek op Flevohof Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker De Bot Alfa Clean Sigarenzaak 3 pantalons voor 12,50 Nieuwe E.H.B.O. cursus Sport- en Speel- instuif Schiedam Nederlandse Christen- Vrouwenbond Klaveijasdrive T en t oonstelling Nederl. Ver. voor slechthorenden Agenda wijkvereniging 13e jaargang no. 319 24 September 1980 Voor olieverfschilderijen, aquarellen en reprodukties. Ook vakkundig inlijsten en passe partout snijden. Winkelcentrum De Ketel Borodinlaan 58 Telefoon 703768 voor al uw stoomgoed, ook voor bedrijven September-aanbieding Sigarenzaak Winkelcentrum „De Ketel" Borodinlaan 58 Tel. 703768 Y<m>iiI(t A kkoordc n llitgave en advertentie exploitatie: Magrieet Drukkerij B.V. Postbus 112, Schiedam Algerastraat 12 TelefoonOlO - 622 422 Redactie: J. van Schaverbeke Postbus 4040 Bachplein 189, Schiedam Telefoon 70 35 18 Tevens mededelingenblad voor Wijkver. "Groenoord e.o." SSSN en Dienstencen- trum "de Woudhoek" Voor bezoigklachten alleen 703586 Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis in heel Schiedam-Noord. In 1976 werden op Flevohof de trekker trek wedstrijden georgani- seerd. Deze spektakulaire sport, die in Amerika al een grote be- kendheid genoot, vond in dat jaar voor het eerst in Europa plaats. Sindsdien heeft dit spektakel een zeer snel groeiende belangstelling gekend. Zwaar opgevoerde trak- toren tot 1200 PK gaan tegen elkaar in de strijd om de sleepwa- gen over een zo groot mogelijke afstand over de speciaal daarvoor aangelegde baan te verslepen. Jaarlijks worden er in den lande een groot aantal regionale voorwed- strijden gehouden. De nationale kampioenschappen vinden altijd op Flevohof plaats; dit jaar op zaterdag 27 September. De aan- vang is om 10.00 uur's ochtends. Men verwacht, dat de wedstrijden omstreeks 17.00 uur beeindigd zul- len zijn. Gezien de ervaring in voorgaande jaren worden er voor het evenement ongeveer 20.000 bezoekers verwacht. De organisatie van de wedstrijden is in handen van de NTTO (Neder- landse Trekker Trek organisatie) Nederl. Ver. voor Slechthorenden en kunt deskundig worden inge- licht over een breed scala van onderwerpen, terwijl de PTT in een speciale stand informaties verstrekt over speciale aangepaste telefoon- apparatuur. de tentoonstelling zal door de echtgenote van de Burge- meester, Mevrouw J. te Loo- Scharft worden geopend. De ten toonstelling is gratis toegankelijk op dinsdag 7 oktober van 14.00 tot 22.00 uur en op woensdag 8 oktober van 10.00 tot 12.00 uur. Op vrijdag 3 oktober a.s. begint bij de EHBO ver. St. Liduina Kethel een nieuwe cursus voor het behalen van het EHBO diploma. Deze cursus is iedere vrijdagavond van 19.30 tot 21.30 uur en wordt gegeven in het Schepphuis aan de Dorpsstraat 13. Het hoeft geen betoog, dat het in deze moderne tijd van veel belang is, zo'n EHBO diploma te bezitten. Uw medemens kunnen helpen, zelfs bij de kleinste ongevallen, is niet alleen belangrijk, maar het geeft ook een grote voldoening. Voor inlichtingen en opgave voor deze cursus kunt u contact opne- men met: Hr. P. Lansbergen, Burg. Verveenstraat 8, tel. 706244; hr. Th. de Veth, Faassenplein 75, tel. 706303; Mej. R. Kester, Woud- weg 26, tel. 705584; Mw. L. Vredenbregt, Schied.weg 5, tel. 711707; Mw. A. v.d. Sluis, Bart Verhallenpl. 180, tel. 701803. Stel uw beslissing niet uit; doe het null In het kader van de sportieve rekreatie start op woensdag 24 September 1980 in de Sporthal Margriet te Schiedam weer de wekelijkse sport- en spelinstuif Aanvang 21.00 uur - Einde 23.00 uur. De toegangsprijs is 2,50 per avond. Op deze instuif, die toegankelijk is voor personen van 18 jaar en ouder, kan men diverse sporten en spelen beoefenen, zoals: volleybal, hockey badminton tafeltennis, korfbal en konditieoefeningen. De organisatie is in handen van de Sportraad voor de Gemeente Schie dam in samenwerking met de Landelijke Dienst Spel en Rekrea- tiesport. Deze Dienst stelt elke avond gediplomeerde krachten be- schikbaar voor de leiding. Komt alien, en beweeg eens wat in het belang van uw eigen gezond- heid. De Nederlandse Christen Vrouwen- bond afd. Schiedam-Kethel wil wat meer bekendheid geven aan haar programma. Wat is eigenlijk de NCVB? Wei, menige vrouw heeft wel eens zin om er af en toe eens een avondje uit te breken. De 66n zal het zoeken op cr6atief gebied, de ander in sport of zang en weer een ander in discussie of vormingswerk. De NCVB houdt zich bezig met situa- ties op maatschappelijk, politiek of geestelijk gebied vanuit een gods- dienstige achtergrond. E6nmaal per maand komt men bij elkaar. De e.v. maandelijkse vergadering houdt de afd. Schiedam-Kethel in "De Rank" aan de Schiedamseweg 122 op 15 oktober a.s. Nadere inlichtingen worden ver strekt door Mevr. Taat-Kreft, Sibe- liusplein 77, tel. 714058. Het klaverjasspel is niet zo maar een kaartspel. Het is niet voor niets in Nederland na bridge het popu- lairste kaartspel. Om deze populariteit in onze wijk in stand te houden, organiseert de Klaveijasvereniging Groenoord op maandagavond 29 September a.s. om 20.00 uur in boerderij "Land- vreugd" aan de Sweelincksingel 7 een klaverjasdrive. Er wordt de z.g.n. "Rotterdamse" speelmanier aangehouden en de avond is voor iedereen toegankelijk Wilt u iets meer weten over de spelregels of de speelwijze van klaveijasvereniging "Groenoord", kom dan op een maandagavond 8 uur naar Boerderij Landvreugd of bel even 735878 of 702363. Men zal u daar graag alle inlichtingen verstrekken of u als lid inschrijven, want deze zijn van harte welkom. Van 29 September tot en met 3 november 1980 zal in Schiedam wederom een onderzoek naar kan- ker van de baarmoederhals plaats- vinden. Aan de beurt is nu de tweede groep in de tweede onder- zoeksronde. Het onderzoek heeft plaats in het voormalige G.G: G.D. gebouw, Tuinlaan 80, van 29 September tot en met 16 oktober 1980 en in het Kruisgebouw aan het Bachplein van 27 oktober tot en met 3 november 1980. Het gaat, zoals bekend, om een bevolkingsonderzoek in drie proef- regjo's waar ook Schiedam bij hoort. Het streven is om in een regio alle vrouwen geboren tussen 1927 en 1947 verdeeld naar de jaarklasse, in drie groepen te onderzoeken in een peri ode van drie jaar. Bij de nu te onderzoeken groep zijn aan de beurt de vrouwen die geboren zijn in de jaren 1928,1931, 1934, 1937, 1940, 1943 en 1946. Op dinsdag 7 en woensdag 8 oktober a,s, zal in de Grote" Zaal van het Dienstencentrum ,,De Vier Molens" aan de Nieuwe Damlaan 766 een tentoonstelling worden gehouden, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van slecht horenden afd. Schiedam. Doel van de tentoonstelling is om op beide dagen zowel aan goed- als aan slechthorenden de nodige voorlich- ting te geven, zodat de bezoekers kennis kunnen nemen van de bestaande moeilijkheden en moge- lijkheden van mensen met een auditieve handicap. U kunt worden geinformeerd over de werkwijze en de belangenbehar- tiging van slechthorenden door de Deze vrouwen zullen alien een persoonlijk gerichte oproepkaart ontvangen waarop datum, tijd en plaats van het onderzoek zijn vermeld. Zonder deze kaart kan men niet geholpen worden; als men niet is opgeroepen is men ook niet aan de beurt. De organisatoren doen een drin- gend beroep op de betrokken vrouwen om massaal deel te nemen aan het onderzoek. In de eerste plaats uiteraard terwille van de eigen gezondheid, maar ook om de wetenschappelijke waarde van het onderzoek zo groot .mogelijk te doen zijn. Het onderzoek is geheel pijnloos en bestaat slechts uit het nemen van een ,,afstrijksel" van de baar- moedermond. Indien de opgeroe- pene op tijd verschijnt, staat zij binnen een kwartier weer buiten. De afd. Societeit van de Wijk vereniging Groenoord" e.o. orga niseert de volgende aktiviteiten: Zondagmiddag 12 okt. a.s. Disco- theek voor de jeugd van 11 t/m 15 jaar. Toegang 2,--. Aanvang 14.00 uur. Inschrijven voor niet- leden/ 1,--. Woensdag 8, 15 en 22 oktober om 20.00 uur Dames- bingo". Naaicursus voor beginners: U kunt zich hiervoor nog opgeven via tel. 710312 of 706776 (na 18.00 uur). De lessen worden elke maan- dag gehouden, aanvang 20.00 uur. Alle genoemde aktiviteiten vinden plaats in Boerderij Landvreugd", Sweelincksingel 7. Het gehele onderzoek, ook het administratieve gedeelte, vindt door dames plaats. Iedereen krijgt ook de uitslag van het onderzoek. De huisarts krijgt bericht als er afwijkingen gevonden worden, aan hem wordt overgelaten hoe gehan- deld zal worden. In enige gevallerr zal bijvoorbeeld een bestaande afscheiding moeten worden behandeld, waarna door de huisarts een nieuw uitstrijkje ge- maakt moet worden. In andere gevallen is een controle-strijkje na enige maanden nodig, of is een verwijzing naar de vrouwenarts de aangewezen weg. Een zogenaamd ,,positieve" uitslag zal in zeer veel gevallen ook een zeer onschuldige aandoening kunnen betekenenl Het onderzoek geeft echter uit- sluitend de situatie van dit moment weer. Dit houdt in dat het onder zoek geen garantie biedt dat men in de komende jaren geen aan- doeningen van de baarmoeder kan krijgen. Indien men in die periode klachten krijgt, dan dient men zich tot de huisarts te wenden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1980 | | pagina 1