Vernielzucht uit verveling? Tuin bij nieuw schakelstation WAAR ZIJN ZE....? Jaarverslag RET Wedstrijd voor Kreatieveling Oplossing kerstpuzzel 13e jaargang no. 326 7 januari 1981 DE ZANGERS EN ZANGERESSEN, DIE DE ENTHOUSIASTE GROEP WILLEN KOMEN VERSTERKEN, WELKE SINDS KORT ONDER LEIDING VAN DE HEER BOVY EEN GEMENGD KOOR VORMT? DE REPETITIES BEGINNEN WEER OP 12 JANUARI A.S. 'S AVONDS OM 20.30 UUR IN WIJKCENTRUM ,,DE BLAUWE BRUG". GRAAG TOT ZIENS! AoorderAkkoorden Uitgave en advertentle exploitatie: Magneet Drukkerij B.V, Postbus 112, Schiedam Algerastraat 12 Telefoon 010 - 622 422 Redactie: J. van Schaverbeke Postbus 4040 Bachplein 189, Schiedam Telefoon 70 35 18 Tevens mededelingenblad voor Wijkver. "Groenoord e.o." SSSN en Dienstencen- trum "de Woudhoek" Voor bezorgklachten alleen 703586 Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis in heel Schiedam-Noord. Het Nieuwe Stadsblad gaf in zijn laatste uitgave van het vorig jaar op de voorpagina aandacht aan de vernielingen die door de kinderen worden aangericht. Blijkens een boekje van de Schiedam Burg, van Haaren- scoutinggroep hebben kinderen van 7 tot 11 jaar hun visie over de vernielzucht gegeven, hetgeen resulteerde in de gevonden oorzaak „Stadskind baldadig door gebrek aan speelruimte", zoals de kop van het artikel aangaf. Wij denken dat dit de oorzaak beslist NIET is, althans gaat dit zeker voor de oorzaak in onze wijk niet op. Aan speelplaatsen voor de jeugd in Schiedam-Noord is hier over het algemeen geen gebrek. De hiervoor ter beschikking en ingerichte ruimten zijn hier nogal ruim voorradig en het is juist verwonderlijk dat hiervan door de jeugd verhpudingsgewijs weinig gebruik gemaakt wordt. GEKLIEDER Toch zijn de vernielingen en baldadigheden in Schiedam-Noord niet minder dan op andere plaatsen. Halteborden van de RET die nog goed recht opstaan gaan tot een uitzondering behoren, door de ruiten van wachthuisjes is al lang niet meer heen te zien. Kelderruiten (zie b.v. Joh. Straussplein en Bachplein) sneuvelen langzamerhand allemaal en worden dan maar van houten vensters voorzien. Geklieder op muren, ramen en liftdeuren is aan de orde van de dag. Wie door het winkelcentrum Hof van Spaland loopt, zal met eigen ogen de opschriften op bankjes, glazen windschermen kunnen ,,bewonderen" en ook de mar- meren of tegelgevelonderdelen worden niet ontzien en het lijkt een ,,moeten" om de naam van een geliefde popgroep met felkleurige viltstiften of - nog beter! - met spuitbussen daar op te kliederen. MOEDELOOS Gemeente, eigenaren, huurders of huismeesters kunnen niet in de weer blijven om de ongewenste kreten te verwijderen, het blijft dus maar staan en het geeft op den duur de wijk een verpauperde indruk. De oorzaak van dit alles? Wij hebben niet de pretentie het te weten, maar dat verveling - of verveling alleen - de oorzaak is, achten wij baarlijke nonsens. Want het is juist voor het grootste gedeelte NIET die jeugd tussen 7 en 11 jaar die daaraan de schuld is, echter die van wat oudere leeftijd! De opening van wijkcentrum ,,De Blauwe Brug" (eigenlijk de Bauwe Brug - de letter ,,L" is al weken geleden van de muur gerukt) heeft de verloedering niet tot staan gebracht. Wie en wat er wfel gedaan moet worden; het zal een erg wijs mens zijn die dkt weet op te lossen. Dit artikeltje is geen ,,klaagzang", het is nog minder een idee dat de jeugd van ,,vroeger" beter was. Het is gewoon een opsomming van feiten die een ieder al lang heeft geconstateerd en waarmee het wel zo zal zijn, zoals met vele andere zaken.... ,,we moeten er mee leren leven"! Het nieuwe schakelstation Schie dam-Noord, dat onlangs gereed kwam en gesitueerd is achter de Borodinlaan ter hoogte van de Smetanalaan zal begin van dit jaar geheel verdwijnen achter en onder beplantingen. De gemeentewerken van Schiedam deed de bewoners van de omliggen- de eensgezinshuizen hiervan per brief mededeling In hoofdzaak zal het tuinplan bestaan uit taludterrassen aan de noord-, west- en zuidzijde van het electriciteitsstation, verder komen er dakterrassen en een grondhel- ling aan de oostzijde, terwijl er tevens enige parkeerplaatsen en paden zullen worden aangelegd. De taludterrassen zullen worden beplant met een mengsel van div. soorten struiken, de dakterrassen zullen als zitpleintjes moeten dien- en. De grondhelling zal enigszins plooiend worden gemaakt en even- eens met verschillende heesters en enkele bomen worden ingeplant. Tussen de beplanting door slingert een "bospaadje" dat met de trap- treden en de terrassen deze aparte tuins ontsluit. Het plantsoentje is dus is feite aangelegd als een openbare wandeltuin met een veel- heid van struiken en bomen. Een zeer lofwaardig initiatief van de gemeente, dat het aanzien van onze wijk zeker ten goede zal komen. 5(tuati£Takeninc tuin »u ^cwakblstation In een wat schrille tegenstelling staat eigelijk het feit, dat de bloembakken die de toegangen tot de flats aan het Lisztplein ver- fraaiden enkele maanden geleden zijn weggehaald en waar men in plaats daarvan trottoirtegels heeft gelegd. 5CWNAL i:5oo 6ir*exiui»PLfc.i 3ifc-enfcfc67t£;> milium uouTswippttw^to*- G.OKJ& - HOUTEM WANGE.M Uit het jaarverslag van de R.E.T. over 1979, dat begin December vorig jaar gereed kwam, blijkt dat de Rotterdamse vervoersdienst in 1979 in totaal 161,3 miljoen reizi- gers vervoerde. Een aantal dat 2*/a procent hoger was dan in 1978. Toch was er in 1979 weer een nadelig bedrijfs-resultaat, n.l. een tekort van 204 miljoen gulden. Ten opzichte van het tekort in 1978 betekent dit een stijging van maar Ereplaats op Huishoudbeurs. Handvaardige kreatievelingen kun nen in de wintermaanden hun idee fen uitlevenindeNat. Wedstrijd Vrijetijdsbesteding, welke de Huis houdbeurs te Amsterdam nu al voor de 24e achtereenvolgende keer organiseert. Men kan werkstukken vervaardigen op de volgende ge- bieden: haken, breien, kantklos- sen, borduren, weven, wandkleden en macrame, poppen maken, hout- arbeid, boetseren en keramiek, werken met diverse materialen, inleg- en moza'iekwerk, snijden, gutsen en beeldhouwen in hout en steen, modelbouw (schepen en andere modellen), werkstukken van metaal, schilderen (olieverf en aquarel), tekenwerk, hout- of lino- snede en fotowerk. Voor jongeren beneden de 16 jaar is er een afzonderlijke kategorie. De werkstukken dienen gemaakt te zijn in het tijdvak tussen april '80 en april '81. Deelname is mogelijk in ten hoogste drie kategoriefen, doch per groep kan slechts een werkstuk worden ingestuurd. De beste inzendingen, aan te wijzen door een deskundige jury, zullen in een speciale expositie op de Huishoudbeurs 1981, van 3 t/m 12 april a.s. in de RAI, te zien zijn. Aanmeldingsformulieren voor deze wedstrijd kan men aanvragen bij het sekretariaat van de Inter nationale Huishoudbeurs, Postbus 70501, 1007 KM Amsterdam, tel. 020-725376. liefst 7,1 procent. De RET beschik- te in 1979 over 71 metrovoertuigen, 139 tramstellen en 327 bussen. Schiedam-Noord In de vooruitblik over de komende 5 jaren is ook een plaats ingeruimd betreffende de verbinding met Schiedam-Noord. Uit deze vooruit blik blijkt dat in de tramsector de doortrekking van tramlijn 1 naar Woudhoek-Noord een belangrijke ontwikkeling wordt genoemd. De RET zegt hieroverrDoor de door- trekking krijgt Schiedam een ont- sluiting door middel van het tram- net, die verder gaat dan de Koe- markt. Door deze doortrekking wordt in 1983 als eerste fase de omgeving van Plein 40/45 en naar gehoopt wordt ook het station Schiedam/Rotterdam-West per tram bereikbaar. Zowel tramlijn 1 en 8 zullen dit traject gaan berij- den. In 1985 moet als tweede fase de verbinding met Schiedam-Noord gerealiseerd zijn. Beide tramlijnen zullen daarheen worden geleid. Tramlijn 1 geeft daarbij de ver binding via Centraal Station met het DWL terrein en lijn 8 via de Mathenesserbrug met het station Blaak Rotterdam. In aansluiting op de wijzigingen in het tramnet zijn er tegelijkertijd wijzigingen in het busnet gepland. In 1983 zal buslijn 38 (Crooswijk- Schiedam) waarschijnlijk worden aangepast. De route zal dan inge- kort worden tot station Schiedam/ Rotterdam-West in samenhang met een verlenging van de buslijnen 53 en 59 tot't Marconiplein. Bij de tram verlenging in 1985 zal de tijdelijke buslijn 55 ter bediening van Schiedam-Noord worden opge- heven en lijn 52 vermoedelijk wor den ingekort. Over een en ander zijn nog besprekingen gaande tus sen de RET en de gemeente Schie dam. De spreuk, verscholen in onze Kerstpuzzel" van onze vorige uitgave, luidde: ,,Noorder Ak- koorden voor iedereen". De drie beschikbare prijzen delen op 243 goede oplossingen was natuurlijk onmogelijk, zodat het lot moest beslissen. De volgende gelukkige prijswinnaars kregen voor de kerstdagen hun prijs: mevr. J. de Graaf-Boelen - Een kislje wijn - (beschikbaar gesteld door Slijterij Chandon, Hof van Spaland). Linda Nijman, Bachplein 444 - een boekenbon van/ 25,(beschik baar gesteld door Boekhandel Mer- curius, Hof van Spaland). J.C. Verschuren, Griegplein 216 - een mandje levensmiddelen - (be schikbaar gesteld door Bijl's Super- markt, Winkelcentrum De Ketel, Borodinlaan). Niet in de prijzen - helaas - de heer J.G.M. van Zwieten, Sem. Dres- denplein 24, die van zijn oplossing een leuk gedichtje maakte. Wij vonden dit zo aardig, dat wij z'n gedichtje hier graag willen vermel- den: ,,Noorder Akkoorden" voor iede- een! Wat moest ik beginnen, wanneer het verdween; Ik zou van dit blad niet meer kunnen genieten, Daarom hoop ik dat nooit! Getekend: Van Zwieten. Wij wensen de prijswinnaars van harte geluk en alle anderen; Be- dankt voor het meedoen en....een volgende keer beter.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1981 | | pagina 1