II WordtMozartlaan Trambaan? St. Jozefschool voor M.A.V.O. OPEN MORGEN: Radio Veronica (Schiedam) ,,Uit de lucht gegrepen" Open- Deurnieuws Orde op zaken by RET Biljartgroep Woudhoek" kan nog leden gebruiken Weer minder inwoners Kaartjesautomaat buiten dienst GRATIS CONCERT IN DE BLAUWE BRUG 13e jaargang no. 327 21 januari 1981 1 Wnd. Directeur: E. J. F H. Steens Willem de Zwijgerlaan 240, 3136 AX Viaardingen (Holy) I elefoon 010-744166 voot toekomstige brugklassers en hun ouders op: ZATERDAG 31 januari van 10.00-12.00 uur Informatie Mogelijkheid om te praten met brugklasleraren en schoolleiding Bijwonen van enkele activiteiten Inschrijvingsdata voor het brugjaar 1980-1981 woensdag 4februari van 14.00-16.00 uur donderdag 5februari vrijdag zaterdag van 10.00-12.00 uur van 14.00-16.00 uur van 19.00-21.00 uur 6 februari van 10.00-12.00 uur 7 februari van 10.00-12.00 uur NoorderAkkiiorden Uitgave en advertentie exploitatie: Magneet Drukkerij B.V. Postbus 112, Schiedam Atgerastraat 12 Telefoon 010-622 422 Redaciie: J. van Schaverbeke Postbus 4040 Bachplein 189, Schiedam Telefoon 70 35 18 Tevens mededelingenblad voor Wijkver. "Groenoord e.o." SSSN en Dienstencen- trum "de Woudhoek" Voor bezorgklachten a I lee n 703586 Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis in heel Schiedam-Noord. n Beinu/n Jam tae/1 /t«A P.S. Trouwboekje en event, testuitslag meebrengen. In juni 1980 heeft de Schiedamse gemeenteraad de deelnota ,,Open- baar Vervoer 1980-1985" van het verkeerscirculatieplan vastgesteld. In deze deelnota is eveneens aan de orde de aanleg van de trambaan naar Schiedam-noord. Nu had deze gemeente in 1977 zich uitgesproken voor de doortrekking van de snel- tram. Echter de Minister van Verkeer en Waterstaat liet duide- lijk weten, i.v.m. de kosten, niets te voelen voor een sneltramverbin- ding. Na het nodige overleg stemde de minister op 7 november 1979 in met de doortrekking van tramlijn 1 naar Schiedam-noord, waarbij dan in de toekomst ter plaatse van het Marconiplein kan worden overge- stapt op de sneltram. De trambaan van lijn 1 wordt echter wel zodanig ingericht dat deze (in de verre toekomst) ook geschikt is voor de sneltram. Het is thans de bedoeling voor 1985 de tramlijn te realiseren. Hiermee zal dan voor Groenoord een nieuwe situatie ontstaan. Doordat een groot deel van het vervoersaanbod uit Groenoord zal worden afge- roomd door de tram, zal slechts sprake zijn van een buslijn (53) voor Groenoord en Kethel. Deze lijn 53 zal, komende vanaf de toekomstige NS-halte Kethel, gaan rijden via de Zwaluwlaan, Vivaldi- laan, P. van Anrooylaan en Laan van Bol'Es naar de Churchillweg- Nieuwe Damlaan. Met bus 53 en lijn 1 zal worden bereikt dat nagenoeg alle woningen in Groenoord binnen 300 meter hemelsbreed van een halteplaats liggen. Wat nu de bewoners van Groen oord het meest zal interesseren is, hoe het trace van lijn 1 zal worden aangelegd. In 1981 is de gemeente van plan hierover de inspraak te starten. Bekend is dat de keuze moet worden gemaakt uit drie trace's (1 t/m 3). Leest men de bovengenoemde deelnota door dan krijgt men de indruk dat slechts een trace t.w. een vrije baan om het Bachplein (oostzijde en noordzijde) ten zuiden van het Heyermansplein naar hoek Mozartlaan/v. Dalsum- laan, in aanmerking komt (trace 1). Echter gedurende de afgelopen weken druppelde het bericht lang- zaam door, dat nu er toch slechts sprake is van een tram i.p.v. een sneltram, het trace door de Mo zartlaan uit de tekenlade is gehaald (trace 3). Dit duidt op 'n herziene zienswijze en is in tegenspraak met verklaringen gegeven aan bewoners van Groenoord. Nadelen. Het is daarom zinvol de gemeente nogmaals te wijzen op de nadelen verbonden aan het trace Mozart laan". Wanneer er een tramhalte komt op de Mozartlaan dan zal inderdaad de loopafstand voor de bewoners ten westen van de Mozartlaan worden bekort. Vermoedelijk zal dit niet meer zijn dan ca. 100 meter. De nadelen zijn echter een intensi- vering van het verkeer en een toenemende geluidshinder voor de flats op de Mozartlaan. Vooral het gevaaraspect voor overstekende schoolkinderen weegt zwaar. Dit gold ook in het verleden. Er steken viermaal per dag ca 600 kinderen, wonende ten westen van de Mozartlaan (Straussplein, Bo- rodinlaan enz.), deze laan over op weg naar de scholen op het Bachplein. Het is bij de opzet van de wijk niet de bedoeling geweest de Mozartlaan te gebruiken als ontsluitingsweg. In een later sta dium is daartoe besloten. Gezien de breedte, is de Mozartlaan hiervoor ongeschikt, m.n. de hoeken met de Borodinlaan en de Vivaldilaan. Men moet zich ter plaatse voor- stellen naast een voetpad- en rij- wieloversteek en twee autobanen tevens een trambaan. De Wijkvereniging Groenoord, de Huurdersvereniging Gemeenteflats en de bewonerscommissie Bach plein zijn dan ook voornemens gezamenlijk bij de gemeente te informeren in hoeverre de inzichten t.a.v. het tramtrace op de tocht staan. De vanuit een flat aan het Bart Ver- hallenplein in onze wijk opererende illegale zender .radio Veronica" werd zondagmiddag 11 januari j.l. plotse- ling het zwijgen opgelegd. Op die dag deed de radiocontroledienst en de Schiedamse politie een inval, daarbij werd al het materiaal (ter waarde van tienduizenden guldens) in beslag ge- nomen. Twee draaitafels, tnengpaneel, microfoons, mengpaneel en zo'n 1000 grammofoonplaten verhuisden naar het politiebureau aan de Lange Nieuw- straat. Het is verwonderlijk dat deze in Schie dam en omstreken zeer populaire zen der pas nu werd ,,opgerold", terwijl men reeds sinds vorig jaar zomer wist waar de zender zich bevond. Hoewel de mensen van Veronica Schiedam wel wisten wat er ongetwijfeld zou kunnen plaatsvinden kwam de inbeslagname - juist omdat ze al sinds april 1980 uit- zonden - zeer onverwacht. Omdat de zender zich vooral richtte tot alleenstaanden en zieken, die tele- fonisch een verzoekplaatje aanvroegen (meer dan 200 verzoeken per dag waren geen zeldzaamheid) komt het staken van de uitzendingen juist bij die groep hard aan. Het is daarom ook niet zo verwonderlijk dat een groep trouwe luisteraars inmiddels een handtekenin- genaktie is begonnen om Veronica Schiedam" opnieuw in de lucht te krij- gen. Of dat zal helpen of dat het ooit tot een legale uitzending zal komen, blijft een open vraag. Een legale Schiedamse zender die onder controle en in samen- werking met de gemeente uitzendingen verzorgt, is overigens helemaal niet z6 gek. Ook in het jaar 1981 zijn weer een zestal Open-Deurdiensten in voorbe- reiding. De eerste voor dit jaar zal wor den gehouden op zondag 15 februari a.s. in de Dorpskerk te Kethel. Voor- ganger voor deze dienst is ds. G. Brucks, terwijl verder muzikale en vokale me- dewerking verleend zal worden door „Benedikamus" uit Viaardingen. Van het RET-personeel wordt in 1981 veel vindingrijkheid, creativi- teit en enthousiasme verwacht. Binnen eigen huis moet bijzonder goed orde op zaken worden gesteld. Dit zei RET-directeur drs. R. den Besten tijdens de traditionele nieuw jaarsbijeenkomst voor medewer- kers van het Rotterdamse vervoer- bedrijf. In zijn toespraak memo- reerde de heer Den Besten dat de financiele krapte voor het openbaar vervoer steeds groter wordt. Toch moet er veel gedaan worden. De directeur drong er in dit verband op aan niet uitsluitend te wachten op beslissingen die in Den Haag worden genomen. "We zullen ook zelf moeten bedenken wat we willen En na het denken, zullen we in 1981 vooral moeten do6n". Drs. Besten stelde nog eens duide- lijk vast dat de RET bestaat bij de gratie van de klant. "Zonder klan- ten geen RET. In 1981 zullen we krachtig doorgaan met het bedrij- ven van public relations en marke ting. De positieve instelling van het personeel is daarbij onmisbaar". Tenslotte wees de RET-directeur op de noodzaak van kostenbewust werken. "We moeten voorkomen dat we ons uit de markt prijzen. Daaraan kan het hele personeel een bijdrage leveren". De nog niet zo lang geleden opgerichte biljartgroep Woud hoek" heeft zijn „ledenstop" opge- heven en kan nog enkele leden gebruiken. Dit komt o.m. door de inmiddels gevoerde kontakten met andere biljartclubs in Viaardingen en Maassluis, waardoor de spel- en wedstrijdmogelijkheden zijn uitge- breid. Om de biljartgroep een wat hech- tere basis te geven i.v.m. de wedstrijden in het nieuwe seizoen, zijn nieuwe leden nu weer van harte welkom. Men kan zich als lid opgeven op de clubavonden; elke dinsdagavond in Dienstencentrum de Woudhoek aan het Heyermans plein of eventueel nadere inlich- tingen verkrijgen via de heer B. de Regt, Faassenplein 120, tel. 702768 of de heer T. Schaap, Heyermans plein 12, tel. 704492. Ook over de maand november 1980 verloor Schiedam weer een aantal ingezetenen, de dalende lijn zette zich in die maand dus voort. Het totaal aantal inwo ners nam in november met 135 af. Er vertrokken357 mensen naar elders, terwijl 224 zich in onze stad vestigden. In november werden 60 nieuwe stadge- noten geboren, 62 mensen overleden in dezelfde maand. Tor en met 31 januari zijn de kaartjes- automaten op het station Nieuw- land buiten bedrijf. Tot die datum zijn daardoor de openingstijden van het loket in het tijdelijk stationsge- bouwtje gewijzigd. Van maandag tot en met zaterdag kan men aan het loket van 6.30 uur tot 21.30 uur te- recht. Op zondag is het loket van 7.30 tot 22.30 uur geopend. Buiten ge- noemde tijden zal men de kaartjes via de conducteur van de trein moeten kopen of gebruik maken van de strip- penkaart. ZATERDAG, 31 JANUARI ORGANISEERT JEUGDKOOR ..HAPPY GENERATION" EEN LOOP-IN-CONCERT IN DE HAL VAN HET WIJKCENTRUM „DE BLAUWE BRUG". ER WORDT O.A. GEZONGEN UIT DE MUSICALS „PORGY AND BESS" EN ..OKLAHOMA" EN UIT DE OPERETTE „IM WEISSEN ROSSL". MAAR HET JEUGDKOOR ZINGT OOK BEWERKTE LIEDEREN VAN DE BEATLES EN NEGRO-SPIRITUALS. AANVANG: 11 UUR. DE TOEGANG IS GRATIS. U KOMT TOCH OOK?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1981 | | pagina 1