vM Aparte plekjes in Midden-Delfland I J v stuwgroep midden delfland V- A i T5 Radio Veronica- Schiedam" wil weer in de lucht Hobbyclub in de Blauwe Brag Nog meer woonerven in Groenoord Verrast waren ze Hoogste punt arbeidsbureau P.v.d.A. viert feest Auteur Adriaan van der Veen in Hof van Spaland 13e jaargang no. 328 4 februari 1981 \.- j, .eA- - Steunt ons streven om Midden-Delfland open te houden. Wij moeten zuinig zijn op dit gebied Schietbaanstraat 14 - Schiedam Telefoon 010-704304 \<Mtrd<T\kl;»or<l<ii Uitgave en advertentie exploitatie: Magneet Drukkerij B.V. Postbus 112, Schiedam Algerastraat 12 Telefoon 010 - 622 422 Redactie: J. van Schaverbeke Postbus 4040 Bachplein 189, Schiedam Telefoon 70 35 18 Tevens mededelingenblad voor Wijkver. "Groenoord e.o." SSSN en Dienstencen- trum "de Woudhoek" Voor bezorgklachten alleen 703586 Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis in heel Schiedam-Noord. Il. V V 1 W ef_fe ^/e Jliotc/r JOc f a n of. Terwijl ik dit stukje strijf voor ,,Noor- der Akkoorden" is het een grauwe sombere dag. Natte sneeuw is traag vallend naar beneden gekomen en op- gelost eer het de aardkorst bereikte. Toch denk ik al weer eraan om er op uit te trekken zodra het weer het even toe- laat. Het is zo februari en dan kan het zonnetje soms al zo heerlijk schijnen. Na al die natte grauwheid van de afge- lopen winter zal dat best een reden kunnen zijn om direkt weer de fiets te pakken of de wandelschoenen aan te trekken en even een ommetje te maken in de polder. Voor de bewoners van Schiedam-Noord nog altijd een aardige wandeling. Dit keer blijven we dicht bij huis. Via de Brederoweg, direkt na het bord Vlaardingen rechtsaf het fietspad op (de Hoevenwijk). Nu is alles nog kaal, maar als er niet gecrossed wordt, zeer rustig. Over een paar weken zult u reeds kunnen merken dat het voorjaar in aantocht is. De katjes van de wilgen en de bloeiende slingertjes van de els vertellen u dat het lente gaat worden. Maar ook langs de grond vertoont het voorjaar zich. Soms zult u hele gele veldjes ontdekken van een bijzonder plantje, n.l. het Speenkruid. Het bijzondere is niet alleen dat het zo vroeg is, een van de eerste bloeiertjes, maar ook dat het nog iets verrassends heeft om eens nader te bekijken. Het heeft n.l. knolletjes. Met deze knolletjes geschiedt de voortplanting. Ook de knolletjes, bekijkt u het maar even, in de bladoksels zijn hiervoor bestemd. Nog een klein plantje wat u tussen de struiken hier overal kunt aantreffen, of langs het wandelparkje en in grote getale aanw.zig is: het Kleine Hoefblad. Het bijzondere hiervan is, dat men praktisch geen plantje ziet, maar direkt een geschubde bloemstengel met een fel geel bloempje. Heeft u bemerkt dat bijna al de eerste bloemen in het voorjaar geel zijn? Als u even later weer een andere bloem ontdekt kan het de paardebloem zijn, en ja hoor, ,,geel". Nog een vroege bloeier, wel iets later dan genoemde: de boterbloem en de kleur is.... geel! Zo tussen en aan de struiken en op de open plekjes aan de rand van het weide gebied is zo al heel wat te ontdekken om te bemerken dat het voorjaar wordt. Het gras is in de weilanden aan het herstellen van de winter en misschien ruikt men ook dat de boer aan het mesten is geweest. Nu zijn deze weilanden egaal groen, het geschakeerde kleurenveld van diverse gewassen o.a. zuring tussen het gras is voorbij. Door de tegenwoordige bemesting is de boer verzekerd van een optimale grasopbrengst. Langs de slootranden kan men af en toe nog wel eens Dotterbloemen aantreffen, op het eerste gezicht een grote boterbloem (dus ook geel). Bij de Vlietlanden kan het geel zien van deze bloeiende plant. Mag ik de lezer vragen nog even verder mee te gaan? We zijn inmiddels de Woudweg genaderd en ook hier zien we dat het voorjaar dichterbij komt. Bij een paar boerderijen zien we al heel vroeg in het voorjaar, soms zelfs bij een koud en guur ,,nawintertje" hele velden van Sneeuwklokjes. De witte bloempjes bibberen in de gure wind. Wanneer die weer uitgebloeid zijn, ontdekken we even later, soms een week, in de zelfde perceeltjes, de eerste krokussen in diverse tinten. Een hagel- of sneeuwbui trotsertn ze dikwijls zonder schade. Inderdaad dit keer is het een ,,wat er groeit en bloeit" tochtje geworden, maar u merkt het al: in Midden-delfland is er altijd wel wat te zien wat de aandacht mag vragen. Het zijn niet alleen de aparte plekjes" waar we in de loop van een paar jaar de aandacht op hebben willen vestigen en waaronder deze stukkjes in ,,Noorder Akkoor den" werden gebracht, het is misschien ook wel eens nuttig geweest naar voren te brengen wat er in de naaste omgeving te zien is in het voorjaar. Misschien dat u dan zegt: Midden-Delfland is altijd de moeite waard. Zoals wij reeds in ons vorige nummer vermeldden, werd de van- uit een flat aan het Bart Verhallen- plein opererende illegale zender Veronica-Schiedam" op 11 ja- nuari j.l. uit de lucht geplukt en werd de omvangrijke apparatuur en grote voorraad platen in beslag genomen. In ons artikeltje maakten we reeds melding van het feit dat een aantal trouwe luisteraars (w.o. zeer veel zieken en gehandicapten) een handtekeningen-aktie wilden star- sn om Veronica" opnieuw in de lucht te krijgen. Welnu, in vrij korte tijd is dit idee tot daden omgezet, want onder aanvoering van een luisteraarster uit Vlaardingen werden eind vorige week brieven (vergezeld van 500 handtekeningen) gezonden aan de minister voor Cultuur Recreatie en Maatschappelijk Werk(mevr. Gar- deniers), aan het college van B. W. te Schiedam en Vlaardingen en aan de Officier van Justitie te Rotterdam. Legaal, In deze brieven wordt namens een groep luisteraars gevraagd de inbe- slaggenomen apparatuur en gram- mofoonplaten terug te geven en Veronica Schiedam in de toekomst vergunning te verlenen om als legale, draadloze Ziekenomroep op te treden. Ook werd door middel van een brief H.K.H. Prinses Juliana bena- derd in haar hoedanigheid van erevoorzitster in het jaar van de gehandicapten. De groep dus die door het wegvallen van de zender uit Schiedam-Noord het meest is getroffen. Veel, heel veel luiste raars, gekluisterd aan bed of rolstoel maakten gebruik van Ve ronica-Schiedam door een geliefd plaatje aan te vragen, klassiek of uit de top 40, ze werden gaarne gedraaid, Zelfs tot diep in de nacht kwamen nog telefonische verzoekjes binnen, wellicht ook om even een praatje te maken. Uit een plakboek dat wij enkele dagen geleden mochten inzien, blijkt uit de vele brieven duidelijk dat juist deze mensen zeer tevreden waren over - de weliswaar illegale - zender. Ingezonden brief. Niet iedereen was overigens geluk- kig met ons artikeltje over Veronica -Schiedam in onze uitgave van 21 januari j.l. We kregen n.m. een nogal opgewonden brief van iemand, die zich ,,een grote pi- raten-fan" noemt. We kunnen deze brief niet publiceren, niet omdat de schrijver daarvan het met ons artikel niet eens was, want dat hoeft niet. Maar omdat ook een wijk blaadje (zoals de briefschrijver dat zo dol-komisch uitdrukt) zich altijd aan een erecode houdt. Geen publikatie van ingezonden brieven wanneer de afzender zich verschuilt achter een pseudoniem; zich dus niet bekend durft te maken! Voor jeugd van 6-12 jaar organi- seert Werkgroep Jeugdwerk vier maal per week een speciale hobby- club. Op die clubs worden met allerlei nieuw of kostenloos mate- riaal de leukste en vreemdsoortig- ste voorwerpen gecreeerd. Meestal wordt iedere week aan iets nieuws begonnen, waarbij vaak ingehaakt wordt op het seizoen, de feestdagen e.d. De clubs zijn niet te groot gemaakt, zodat iedereen lekker kan werken (maximaal 16 kinde- ren). Begin januari is er op MAANDAG- MIDDAG een nieuwe club gestart. Daar kunnen nog een paar kinde- ren bij: DUS, WIE HET EERST KOMT; HET EERST MAALT. De club wordt gehouden van 16.00- 17.30 uur en kost/ 6,-- per maand. Opgeven bij Werkgroep Jeugd werk, in het houten kantoor op de hoek van de Mozartlaan en de E. van Beinumlaan (v/m muziek- school), tel. 701043 of in De blauwe brug (daar wordt ook de club gehouden), tel. 702207. Zang- en Muziekgroep van het Rot- terdamse Nivon. Net als de toegang zijn de koffie en thee gratis. Een ieder die deze bijeenkomst wil bij- wonen maar slecht terbeen is of anders- zins niet op eigen gelegenheid kan komen, kan bellen naar mevr. M. Oly- slager, tel. 266269, dan wordt voor ver- voer van en naar huis gezorgd. Nadere inlichtingen omtrent de feest- middag worden gaarne gegeven via tel. 701818. Schiedam-Noord wordt zo langzamer- hand een groot woonerf, er komen tenminste alweer een aantal woonerven bij. De volgende straten en pleinen worden als woonerf aangewezen; Albert van Raalteplein, Bernard Zweersplein, Henr. Bosmanplein, Jan Damenstraat, Jozef Oreliosingel (het gedeelte tussen Ed. van Beinumlaan en de Wm. An driessenlaan), Kor Kuilerstraat, Toon Verheystraat (het gedeelte ten oosten van de Ed. van Beinumlaan). de nieuwe zangers en zange- ressen van het koor „Cantate" over de leuke sfeer die zij er be- leefden. U zou ook eens moeten komen kijken en meedoen, a.s. rnaan- dagavond 20.30 uur in Wijkcen- Irum ,,De Blauwe Brug" aan het Bachplein. Inlichtingen bij de balie of tel. 700406. Op dinsdag 22 januari j.l. bereikte de bouw voor het arbeidsbureau Nieuwe Waterweg Noord het hoogste punt. Al wil dat nog niet zeggen dat het nieuwe gebouw aan de Laan van Bol'es nu dan ook snel klaar zal zijn. Het zal ongeveer September 1981 worden wan neer het pand officieel zal kunnen wor den geopend. Niet alleen werd er een nieuw onder- komen gebouwd omdat het houten noodgebouw aan de Valeriusstraat te klein werd, maar tevens omdat men een geheel nieuwe stiji gaat hanteren. Er komen in het arbeidsbureau naast een z.g.n. leeshoek ook een beroepen- boetiek en open vacaturebanken, ter wijl er ook een koffie-automaat zal worden geplaatst, zodat werkzoeken- den tijdens het wachten zelf een kopje koffie kunnen nemen. Het gebouw, bestaande uit twee verdie- pingen, zal t.z.t. onderdak bieden aan 50 man personeel. Op 9 februari is de P.v.d.A. 35 jaar oud en ook de afdeling Schiedam wil feestvieren. Dat feestelijk gebeuren vindt plaats op 9 februari a.s. in de zaal Irene aan de Nieuwe Haven, van 14.00 uur tot ca. 16.30 uur. Een speciale gast, prof. Jan Tinbergen, zal een spreekbeurt houden en het feest wordt verder opgeluisterd door de Adriaan van der Veen, schrijver van een aantal met prijzen be- kroonde boeken (zoals "In Liefdes- naam", "Het wilde feest" en "Een idealist") is morgen 5 februari van 19.00 tot 21.00 uur aanwezig bij boekhandel "Mercurius", Hof van Spaland 31. Hij signeert daar zijn bij Manteau verschenen - en intussen bijna uitverkochte - roman "Niet meer bang zijn". In deze roman is Sylvia de hoofd persoon, die zich probeert los te worstelen uit het verstikkende web van haar verleden; haar sterk do- minerende moeder, haar angst om liefde te geven en te ontvangen. Sylvia weet zich te bevrijden van haar afhankelijkheid, schuldgevoe- lens en levensangst met behulp van haar vriend Niek, die door zijn vrouw in de steek is gelaten. Zo op het oog zou het een somber boek lijken, maar dat is het zeker niet. Adriaan van der Veen (die zijn jeugd in Schiedam doorbracht) vertelt dit indringende verhaal met vaart en humor.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1981 | | pagina 1