Bachplein-zuid wordt veranderd ill 1 f HIPKE CANTATE GROEIT! E==3 S'; ::©(3 n\ r: Fancy-Fair "Harpe Davids" Fietstochten Toerclub Rijmond Scyedam Bestuur "Euphonia" gewyzigd Geuzen- monument Orgelconcert in museum Ook in januari minder inwoners Jaarlijkse algem. ledenvergadering Wijkvereniging Groenoord e.o. ,,De Ouverture" en ,,Mallemolen" gaan tien jarig bestaan vieren 13e jaargang no. 331 18 maart 1981 I—1 hi fi GEBOORTEKAARTJES \<M>rd<T A kluMH'dcn Uitgave en advertentie exploitatie: Magneet Drukkerij B.V., Postbus 112, Schiedam Algerastraat 12, Telefoon 010-622422 Redactie: J. van Schaverbeke Postbus 4040 Bachplein 189, Schiedam, Telefoon 703518 Voor bezorgklachten a 11 e e n 703586 Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis in heel Schiedam-Noord SYMZAAL E PLANTEN BOOM TE VERPLANTEN BOOM HELLING MANFESTATEPLEIn :.TE HANDHAVEN BOOM KUNSTWERK ii 1 r"1 BEPL ANTING TOEKOMSTIG PTT GE80UW Enkele maanden hebben de be- woners van uc vier grote flats aan het Bachplein in de rommel geze- ten voordat de straat en het gehele structuur van het plein waren gewijzigd. Sinds het gereedkomen van een en ander zijn de meningen van de bewoners daarover nogal verdeeld. Het ontwerpen en het uitvoeren van de groenvoorziening om en naast de parkeerplaatsen vinden over het algemeen een enthousiast onthaal, de parkeerplaatsen zelf heel wat minder. Volgens de bewoners is het aantal parkeerplaatsen zeer onvol- doende en zijn ze bovendien veel te smal gemaakt. Men moet met moeite en enkele malen manou- vreren er uit zien te komen. De aanblik van de kronkelige straatjes mag best aardig zijn, in de praktijk blijken de toevoerstraten veel te eng te zijn. Twee auto's kunnen elkaar nog maar net passeren en bij het ophalen van de huisvuilcontainers b.v. kan men er aan een zijde nog met moeite door of moet men wachten totdat de wagen van de reiniging verdwenen is. Het opheffen van de rijbaan voor het vijfde flat lijkt de bewoners aldaar een overbodige last. Dankzij het vervallen van de rijweg (er is nu alieen nog maar een fietspad!) kunnen de bewoners van genoemd flat o.m. nog steeds geen gebruik maken van de vuilstort-koker. Herinrichting. Als laatste onderdeel van de reno- vatie van het Bachplein is nu het zuidelijke gedeelte (bij Flat nr. 1) aan de beurt. In het tweede kwartaal van dit jaar zal een aanvang worden gemaakt met de nogal ingrijpende wijzigingen. Zo zal het grote parkeerterrein plaats moeten maken voor een z.g.n. ,,manifestatieplein", dat verdiept (ca. 40 cm. lager) zal worden aangelegd. Dit plein zal in de toekomst worden gebruikt voor wijkaktiviteiten, bij- zondere evenementen en voor de weekmarkt, die gedurende de werkzaamheden verplaatst is naar het nieuwe parkeerterrein ten noorden van ,,de Blauwe Brug". Verder zal het gebied aan de west- en zuidzijde van de Mozartlaan op twee plaatsen worden ontsloten. Het huidige eenrichtingsverkeer aan de zuidkant wordt dan opge- heven. De nodige aandacht zal ook worden besteed aan de groenvoor ziening. Naast het aanleggen van grastaluds worden ook nog een dertigtal bomen geplant. Met de uitvoering van het werk zal onge- veer 5 maanden gemoeid zijn. Als alles naar wens verloopt zullen de nieuwe uniformen van de chr. muziekvereniging "Harpe Davids" op het jubileumconcert (vrijdag- avond 3 april a.s.; Passage Theater Schiedam) door het uniformen-co- mit6 aan de leden van het harmonie orkest en tamboerkorps overhan- digd worden. Om het resterende bedrag bijeen te krijgen, wat voor deze aankoop nog nodig is, zal het uniformen comit6 op zaterdag 9 met a.s. in de Lange Kerkstraat te Schiedam een fancy-fair organise- ren. Het uniformen-comitd doet daarom een beroep op al diegenen, die oude platen, boeken, tijdschriften en andere kleine spullen op zolder en/of in de kelder hebben liggen, om eens aan "Harpe Davids" te denken. Onderstaande personen zijn bereid om spullen bij u af te komen halen. Neeint u daarom contact op met: N. Jongste, Ro- yaardsplein 204, tel. 703996; J. Ilmer, Beierlandsestraat 55a, tel. 265993; Mevr. Kruijs, B.K. Laan 193, tel. 264349; Mevr. van Leeu- wen, Lekstraat 82, tel. 735111; Mevr. Rodenburg, Heenvlietse- straat 11, tel. 732733. Er kan echter ook nog steeds een financigle bijdrage gestort worden op de speciale uniformen-rekening van "Harpe Davids"; Stichting Spaarbank Anno 1820, rek. nr. 81.31.60.324. Bij voorbaat worden alle gevers door het uniformen-comit6 bijzon- der hartelijk dank toegezegd. De "Toerclub Rijnmond" organi sed! in de komende weken weer enkele fietstochten. Op 22 maart a.s. is er de "Kijkduintocht". Vertrek vanaf de kantine V.V. Olympus, Sportcomplex te Bijdorp De af stand is 80 km., het vertrek is om 10.00 uur, de kosten van deelname zijn1,50 (zonder herin- nering) en6,50 (m£t herinnering) Op 28 maart a.s. beginnen de z.g.n. "sterritten" weer, het ver trek op die datum is vanaf het wijkcentrum "De Blauwe Brug" aan het Bachplein tussen 10.00 en 13.00 uur. Nadere inlichtingen via tel. 711233. Door het vertrek van Bert Stam, die 22 jaar lang lid geweest is van de korengemeenschap "Euphonia" is het bestuur van deze aktieve vereniging gewijzigd. Dit bestaat nu uit Arno Oomen (voorzitter), Cor de Jong (secretaresse), Beppie Koevermans (penningmeesteresse), Wil Koevermans (commissaresse), Silvia Hendriks (bibliothecaresse), Jan Hendriks (we bibliothecaris) en Dick Stam (adviseur). Bert Stam werd tijdens de jaarvergadering van 5 februari j.l. als "erelid" van de korengemeenschap benoemd. Het enige maanden geleden opgerichte zangkoor ,,Cantate" mag zich verheugen in een gestadig groeiende belangstelling. En terecht, want onder de enthousiaste leiding van de heer W. Bovy wordt op de maandag- avondrepetities in ,,De Blauwe Brug" gewerkt aan een vlot internationaal repertoire. Alieen de mannen lalen het een beetje afweten, terwijl er in „Noord" toch ongetwijfeld waardevolle stemmen te vinden moeten zijn, welke wij graag zouden verwelkomen. A.s. maandag 20.30 uur. U komt toch? Begin deze maand kwam "scye dam" (7e jaargang Nr. 1) uit. In deze uitgave van de Historische vereniging Schiedam stonden weer een aantal interessante artikelen, o.m. over de St. Janskerk, de woningbouw in de binnenstad en betreffende de toegangspoort Gusto. Interessant en bijzonder aardig is de bijdrage van Jaap de Raat omtrent de uithangtekens, gevelstenen en opschriften in en om Kethel. Via een rondwandeling in en om het dorp komt men talrijke - niet vermoede - "zichtbare getuigen" tegen. Dit januari/februari-nummer is (alweer) zeer zorgvuldig uitgevoerd en het lezen waard. Op 13 maart j.l. was het 40 jaar ge leden, dat de eerste groep verzetstrij- ders door de Duitse bezetters werd gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte. Het waren er 18, n.l. drie die bij de februaristaking in Amsterdam waren betrokken en 15 ter dood veroordeel- den uit de Geuzengroep. Reeds op 14 mei 1940 kwam er in onze regio onder leiding van Bernhard IJzerdraat een verzetsgroep tot stand, die zich de ,,Geuzen" noemde. Daarbij waren met name talrijke Maassluizers, Schiedammers en Vlaardingers betrok ken. Verraad De groep Geuzen pleegde verzet in diverse vormen, zoals spionage en sabotage en kreeg al spoedig een tame- lijk grote aanhang. Het ontbrak hen zeker niet aan moed, maar helaas wel - hoe kan het ook anders in deze begin- fase - aan ervaring. In november 1940 werd door verraad bijna de gehele groep van ca. 200 man gearresteerd. In februari 1941 vond er een proces plaats voor het ,,Feldgericht im Luft- gau Holland", waarbij 18 veelal jonge mensen ter dood werden veroordeeld. Daarvan werd van drie beneden acht- tienjarigen de straf omgezet in levens- lang, terwijl - zoals reeds opgemerkt - aan deze groep drie werden toegevoegd vanuit de februaristaking uit Amster dam. Het bekende verzetsgedicht ,,de acht- tien doden" van Jan Campert heeft betrekking op deze groep. Ook heeft de directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, Harry Pappe, een boek geschreven over de Geuzen, waarvan juist onlangs een herdruk ver- scheen. De gebeurtenissen van februari en maart 1941 grepen diep in de lokale samenleving, maar het bleef daarbij niet. Een dertigtal Geuzen is na verloop van enkele maanden vrijgelaten, maar 154 werden naar Duitse concentratie- kampen (o.m. Buchenwald, Flossen- burg, Natzweiler en Mauthausen) afge- voerd. Van deze 154 Geuzen kwamen er 54 om het leven. Comite Enkele mensen kwamen - 40 jaar na de fusilering - met het initiatief een ge- denkteken te realiseren dat op waardige wijze deze moedige groep Geuzen" in ere houdt. Uiteraard kost een monu ment geld; in dit geval wordt voor- lopig van een schatting van circa 75.000,- uitgegaan. En dat geld is er nog niet! Aangezien ,,de Geuzen" voornamelijk in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zijn opgetreden en in deze buurt dus de meeste overledenen en nabestaanden met hun familieleden wonen, wordt een aktie grotendeels in dit deel van Neder- land uitgevoerd. Het comite van aanbeveling (onder voorzitterschap van W. A. Kieboom, burgemeester van Vlaardingen, Mr. G. J. te Loo, burgemeester van Schiedam en J. van Es, burgemeester van Maas sluis) vraagt tezamen met het Werk- comite bijdragen te storten op post- rekening 557557 t.n.v. ,,Het Geuzen- monument" te Vlaardingen. Bedragen hoe klein (of hoe groot) ook, zullen in dank worden aanvaard. De maandelijkse orgelbespeling in de Aula van het Stedelijk Museum aan de Hoogstraat 112 zal op zaterdag 21 maart a.s. worden verzorgd door Gerard Legierse. Deze jonge organist studeerde aan het Rotterdams Conservatorium bij Andr6 Verwoerd en behaalde in 1979 het solistendiploma met on- derscheiding. Het programma is afgestemd op de mogelijkheden van het fraaie 18e eeuwse orgel. De aanvang van dit concert op 21 maart a.s. is 15.00 uur. De toegang is gratis. Ook in de maand januari daalde weer het aantal inwoners van Schie dam, n.l. met 46 personen. Op 31 januari j.l. telde onze stad 74.187, eind december 1980 waren er nog 74.233 inwoners. In januari vestigden zich 222 men- sen in Schiedam er vertrokken er die maand 263 naar elders. Er werden in januari 62 kinderen geboren, het aantal overledenen bedroeg 67. Het hoofdbestuur van de Wijkvereni ging nodigt haar leden uit tot bij- woning van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op donderdag 19 maart 1981 om 20.00 uur in de boerderij Landvreugd, Sweelincksingel 7, Groen- oord-Zuid. De agendapunten zijn: 1. Opening 2. Notulen algemene vergadering 1980 3. Jaarverslag secretaris 4. jaarverslag penningmeester 5. verslag kascommissie 6. aftreden en voorstellen nieuwe bestuursleden 8. verkiezing kascommissie 9. vaststelling begroting 1981 10. rondvraag en sluiting Dit schooljaar bestaat de basis- school ,,De Ouverture" en de kleuterschool ,,De Mallemolen" tien jaar en men wil dit heuglijke feit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Een speciale werkgroep is druk bezig met de voorbereidingen van het komende feestprogramma dat zal worden gehouden van 18 tot en met 22 mei a.s. Hoewel deze feestweek wat later is dan de oorspronkelijke openings- en herdenkingsdatum vond de werkgroep het toch belangrijker om gezamenlijk met alle andere scholen op het Bachplein het feest te organiseren en te vieren. Er is veel georganiseerd om de genoemde feestweek (waarvan we het programma t.z.t. nog zullen publiceren) tot een succes te ma ken. Toch heeft men nu ook de hulp van ,,buiten-af" nodig. Er is n.l. een reunie in voorbereiding waarvoor alle oud-leerlingen, oud-leerkrachten en oud-ouder- commissieleden zullen worden uit- genodigd. Van sommige ontbreekt door verhuizing e.d. het juiste, huidige adres. De werkgroep 10 Jaar verzoekt een ieder die met het huidige adres bekend is dit aan de school (tel. 708070) door te geven. De reunie zal op vrijdag 22 mei worden gehouden. Vanzelfsprekend hebben de feeste- lijkheden rond het 10 jarig bestaan de nodige financigle consequenties. Men heeft dit aardig weten op te lossen door de eind vorig jaar gehouden ,,krantenaktie". RESERVEER ZATERDAG 11 APRIL 1981. SPORTPALEIS AHOY' - ROTTERDAM.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1981 | | pagina 1