Aparte plekjes in Midden Delfland Jubileum-concert Harpe-Davids HIPKE is/jM Circus Bassie Adriaan doet mee aan bezuinigingen! Weer minder inwoners Ledenvergadering Historische Vereniging Schiedam Fontein in Beatrix-vyver Aktiviteiten Wijkvereniging Groenoord Vernieuwde tabakspeciaalzaak f:k- '^sr- 99 GEBOORTEKAARTJES 99 NoorderAkkttorden Uitgave en advertentieexploitatie: Redactie: Voor bezorgklachten a 11 e e n 703586 13e jaargang no. 332 Magneet Drukkerij B.V., Postbus 112, Schiedam J. van Schaverbeke Postbus 4040 Verschijnt elke 14 dagen huis aan huis 1 april 1981 Algerastraat 12, Telefoon 010-622422 Bachplein 189, Schiedam, Telefoon 703518in heel Schiedam-Noord tJSI'" j IKW-"{M <- - vVl -sc.- cfe &'£olm.io£<'SeAoutK* Dit keer gaan we weer eens in de richting van de Vlietlanden. In wat voor jaargetijde men daar ook komt, er is altijd wel wat te zien. Ook in de herfst wanneer de Zuidwester je bijna van het dijkje blaast, of in de winter wanneer het vriest met een heldere hemel of...., ja dan moet u beslist eens daar gaan wandelen, nadat het ge- sneeuwd heeft. Het zal u altijd blijven trekken. Het open wijde gezicht over de Vliet landen of aan de andere zijde het gezicht op de lage polders. Dit keer blijven we even staan bij het gemaal aan de Vlaardingse Schouw. Zo wordt dit stukje hier genoemd. We zijn er gekomen via de Willemsoordweg. Op het jaag- pad, nu rijwiel-wandelpad, rechts- af richting Schipluiden. Na 500 meter bereiken we een gemaal. Aan de overzijde ligt de Trekvliet. Hier is ook een fiets-wandelpad langs (heel mooi). Aan de achterzijde van het gemaal, de z.g. molensloot, van oorsprong een oude stroom, slin- gerend richting Schipluiden, nu genaamd de Slinksloot. Op deze sloot komen de diverse kleinere sloten uit, die het mogelijk maken de polders te bemalen. Onwillekeurig in de nabijheid van deze omgeving brengt het gemaal je op de gedachte van wat er allemaal zoal mee samenhangt. Daarom het volgende. Dit gemaal dient voor de bemaling van de Zouteveense- en Holierhoeksepolder en kan e.v. helpen bij bemaling van de polders in Midden-Delfland-Oost. Het ge maal waar wij nu bij staan kan het water 2.70 m. opvoeren en heeft een capaciteit van 100 H.L. per minuut. In het natte najaar of een winter zoals we nu gekend hebben, is dit nauwelijks voldoende. Temeer omdat in de winter de waterstand in de sloten 15-20 cm. lager is als in de zomer. (Men kent in deze polders zomer en winter- peil).Over het geheel genomen is het boezempeil van Delfland 40 cm. lager dan het in ons land bekende z.g. N.A.P. Vandaar dat men in Delfland op de peilschalen 2 aanduidingen ziet. De totale beheersing van het water in de boezems en polders berust bij het ,,Hoogheemraadschap van Delfland". Bestuur en leden wor- den gevormd uit de ,,ingelanden" van deze streek. ,,Hoogheemraad- schap" is een waterschap, een overheidslichaam, net als provincie en gemeente. Het zijn de oudste bestuurslichamen in Nederland. De drie belangrijkste taken van een waterschap zijn: Bescherming van mens, dier en plant tegen over straining, de zorg voor voldoende water en helaas de laatste tijd letten op de kwaliteit van het water. Dit was even een kleine uiteenzet- ting van de organisatie die toezicht houdt op de waterbeheersing. De laatste jaren is er veel verbeterd m.b.t. de waterbeheersing. Rond de eeuwwisseling stond Delfland gewoonlijk tijdens de wintermaan- den voor een groot gedeelte meer onder als boven water. Kleine bootjes waren voor verschillende gebieden het enigste vervoermid- del. Door een verbetering van de bemaling o.a. onafhankelijk van de wind en ook door een verbeterde afvoer van het boezemwater. (men kende vroeger nog al eens een maalverbod, wegens te hoge stand in de boezems) zijn dergelijke toestanden bijna geheel tot het verleden gaan behoren. Het gemaal waar we ons nu bij bevinden werd gebouwd plm. 1890 en kwam ter vervanging van een windmolen. Oorspronkelijk is het een stoom- gemaal geweest, dat na veel gehar- rewar tot stand kwam. Later omgebouw tot dieselgemaal en nu met electriciteit als krachtbron. Toen er nog geen sprake was van machinale-bemaling stonden er langs de Vlaardingervaart een 8-tal windmolens. Gaan we in de rich ting van Schipluiden dan komen we langs twee pick-nick plaatsen. Daar hebben voorheen ook molens gestaan. Ook in de richting van Vlaardingen hebben er verschillen de gestaan, o.a. de Holierhoekse- molen. Inmiddels heeft u al kunnen mer- ken, Midden-Delfland, heeft nog heel wat te bieden. Het is nog steeds: Midden-Delfland is de moeite waard. Op een heel summiere wijze heeft u even kennis kunnen maken met het beheersen van de waterstand en met wat er mee samenhangt in ons Midden-Delfland. Iedereen moet pas op de plaats maken in Nederland en ook Bassie en Adriaan doen daar aan mee. Het circus Bassie en Adriaan heeft de entreeprijzen zelfs verlaagd en de goedkope rangen uitgebreid. De prijzen der plaatsen zijn van 10,- tot 22,50 terwijl de prijzen van het vierkleurendruk- programmablad en de consumpties niet zijn verhoogd en betaalbaar blijven. De tournee voert dit jaar het circus langs 128 steden en dorpen en ook naar enkele plaatsen in Belgie. Het circus trok vorig jaar meer dan 585.000 bezoekers, zodat de kin der helden over bezoek niet mogen klagen. Een zeer uitgebreid pro- gramma dit jaar: vliegende trapeze door de Flying Oscas, Luc en Belle Beautour met hun 5 chimpansees, de drie voetballende olifanten van het Poolse staatscircus, uit Honga- rije komt het 8 man sterke Wip- plankspringgroep en natuurlijk Bassie en Adriaan zelf. Het geheel wordt begeleid door het TROS- Circusorkest o.l.v. Eddy Winkel- man. In onze omgeving komt het circus in Vlaardingen (aan de Deltaweg) op zaterdag 25 april en zondag 26 april a.s. Beide dagen twee voorstellingen, n.l. op 13.00 uur en 16.15 uur. Op vrijdagavond 3 april a.s. zal de chr. muziekvereniging "Harpe Da vids" ter ere van het 60-jarig bestaan een jubileumconcert in het Passage Theater te Schiedam geven. Op deze avond zal naast het .harmonie-orkest ook het tamboer- korps, het majoretten- en miniret- tenpeleton te horen en te zien zijn. Grofweg bevat het programma voor deze avond de volgende onderde- len: 1Opening 2. Optreden Harmonie-Orkest o.l.v C. Kramer. Gespeeld zullen o.a. worden de volgende werken: -Avanti (mars) C.J.N. Cori; - Im Weissen Rossi Selectie Benatzki- Mellema; - Hymn of Friendship, Michiel van Delft. 3. Optreden tamboers, majorettes en minirettes. 4. 2e optreden Harmonie-Orkest o.l.v. C. Kramer. Gespeeld zullen o.a. worden de volgende werken: - Olympica (Marcia Sinfonica) G. Orsomando; Four Contrast for Wind Trevor J. Ford; - Pavane in blue Ted Huggens; - Theme Varie Willy Hautvast; - Abba Cadabra (Abba Selection) arr. Johan de Mey; - Fascinating Drums Ted Huggens. Het wordt eentonig, elke maand weer blijkt Schiedam in inwoners- aantal achteruit te lopen. Ook over de maand februari is er geen ander beeld. Eind van die maand telde Schiedam 74.091 inwoners, 96 minder dan in januari. (Eind december waren er nog 74.233 inwoners). In februari vertrokken 250 mensen naar elders, terwijl er zich 145 mensen in onze stad vestigden. 5. Finale met orkest, tamboers, majorettes en minirettes. De muziek zal op deze avond gevarieerd zijn. Wat betreft de uitmonstering van de leden zal er ook het een en ander te zien zijn. Het uniformen-comite zal nl. op deze avond aan de leden van het harmonie-orkest en tamboerkorps nieuwe uniformen en aan de majo retten en miniretten nieuwe laarsjes aanbieden! Uw kans dus om op deze avond "Harpe Davids" in het nieuw te zien! Dit jubileum-concert begint om 19.45 uur en de zaal is open om 19.30 uur. Kaarten a 3,50 zijn verkrijgbaar op de volgende adres- sen: M. de Jongste, Royaardspiein 204, Schiedam; J. Ilmer, Beierland- sestraat 55a, Schiedam; W.H. de Bakker, v.Hogendorpstraat 15, Schiedam; B. Leer, Corn, van Zan- tenplein 97, Schiedam. De toegangskaarten kunnen tevens telefonisch besteld worden via het nummer: 010-704917 of gekocht worden via het nummer: 010- 704917 of gekocht worden aan de kassa van het Passage Theater. De jaarlijkse algemene ledenverga dering van de Historische Vereniging Schiedam wordt gehouden op donder- dag 2 april a.s. in de aula van het Stedelijk Museum aan de Hoogstraat te Schiedam. Aanvang om 20.00 uur. Na afloop van de uit 7 punten be- staande agenda zal er een dia-serie woren ver toond met als onderwerp: ,,Wandelingen door het verdwenen Schiedam". Het bestuur van de His torische Vereniging Schiedam deelde inmiddels mede, dat zij besloten heeft tot een herdruk van ,,Het Bouwkundig bezit van de stad Schiedam". Zoals bekend was deze uitgave in korte tijd geheel uitverkocht. Deze tweede druk zal omstreeks eind april bij de gebrui- kelijke verkooppunten verkrijgbaar zijn. Bij het terras van het vernieuwde paviljoen De Vijver zal in de grote vijver een fontein worden geplaatst. Het is de fontein die vroeger op het Gusto-terrein heeft gestaan en die net voor de sloopwerkzaamheden van de scheepswerf in handen van de gemeente kwam. Het is een goede gedachte van de gemeente Schiedam geweest deze fontein te behouden en deze een nieuwe plaats te geven. De afdeling Societeit van de Wijk vereniging Groenoord organiseert de volgende aktiviteiten: Disco Ohio (voor de jeugd van 11 t/m 15 jaar). Op zondagmiddag 12 en 26 april a.s. in boerderij Landvreugd aan de Sweelincksin- gel. Toengang 2,--, aanvang 14.00 uur. Damesbingo op woensdag 1, 15 en 22 april a.s. Ook in Boerderij Landvreugd, aanvang 20.00 uur. Werkgroep Yoga, elke donderdag- avond om 20.00 uur in Boerderij Landvreugd. Dansfeest. Op 30 april a.s. is er in de grote zaal van ,,De Blauwe Brug" aan het Bachplein een dansfeest voor volwassenen, van 20.00 tot 24.00 uur. Dezelfde avond is er voor de kinderen t/m 13 jaar een door- lopende filmvoorstelling. Na tien dagen hard werken is de voormalige zaak van de heer Bot totaal veranderd. Ondanks enkele tegenslagen is het Ton Jaarsma gelukt om morgen 2 april a.s. zijn tabak-speciaalzaak te openen in het Winkelcentrum "De Ketel" aan de Borodinlaan. De zaak heeft door een ingrijpende verbouwing een totaal ander aan- zien gekregen en men moet zeker bewondering hebben voor de ver- nuftige wijze waarop binnen met de ruimte is gewoekerd. Alles heeft nu een bijzonder goede zichtbare plaats gekregen en vooral de tabaks afdeling is een juweeltje. Grote aandacht is besteed aan een groot assortiment sigaren, dat zich nu achterin de zaak bevindt. Niet alleen voor uw sigaretten, sigaren of tabak kunt u bij Jaarsma terecht, want de zaak herbergt ook een uitgelezen collectie schrijfbeno- digdheden, kantoor- en schoolarti- kelen, lektuur, terwijl ook "Alfa Clean" (de goede en toch goedko- pere stomerij) een plaatsje heeft gekregen. Ter gelegenheid van de opening krijgt elke klant a.s. donderdag, vrijdag en zaterdag een leuke atten- tie. Een bezoekje aan de nieuwe zaak van Ton Jaarsma dus dubbel waard. RESERVEER ZATERDAG 11 APRIL 1981. SPORTPALEIS AHOY' - ROTTERDAM.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Noorder Akkoorden | 1981 | | pagina 1